ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
در گــنـج ایـن تــرک شــوریـده بــخــتشـمـا را سـپـردم بـکـوشـیـد سـخـت
نــبـــایــد کــه بـــر کــاخ افــراســیــاببـــتـــابـــد ز چـــرخ بـــلــنــد آفــتـــاب
هــــم آواز پــــوشــــیـــده رویـــان اوینــخــواهــم کــه آیـد ز ایـوان بــکــوی
نــگــهـبــان فــرســتــاد ســوی گــلــهکـــه بـــودنــد گـــلـــد دژ انــدر یــلـــه
ز خــویـشــان او کــس نــیــازرد شــاهچــنـانـچــون بــود در خـور پــیـشـگـاه
چـــو زان گــونــه دیــدنــد کـــردار اویسـپـه شد سراسر پـر از گفت و گوی
که کیخـسرو ایدر بـدان سان شدستکه گویی سوی بـاب مهمان شدست
هـــمـــی یــاد نـــایــدش خـــون پـــدربـــخـــیــره بـــریــده بـــبـــیــداد ســر
هـمـان مـادرش را کـه از تــخـت و گـاهز پــرده کــشــیــدنــد یــکــســو بــراه
شــبــان پــروریـدســت وز گـوســفـنـدمـزیدسـت شـیر این شـه هوشـمـند
چــرا چـون پــلـنـگـان بــچــنـگـال تــیـزنــه انــگــیـزد از خــان او رســتــخــیـز
فـــــــرود آورد کـــــــاخ و ایــــــوان اویبـــرانــگـــیــزد آتـــش ز کـــیــوان اوی
ز گــفــتـــار ایــرانــیــان پـــس خـــبـــربــکــیــخــســرو آمــد هــمــه در بــدر
فـرسـتــاد کـس بــخــردان را بــخـوانـدبـسـی داسـتـان پـیش ایشـان بـراند
کــه هـر جــای تــنـدی نـبــایـد نـمــودســر بــی خــرد را نـشــایـد ســتــود
هـمــان بــه کــه بــا کــیـنـه داد آوریـمبــــکــــام انـــدرون نـــام یـــاد آوریـــم
کـه نـیـکـیـســت انـدر جــهـان یـادگـارنــمــانــد بـــکـــس جـــاودان روزگـــار
هـمـیـن چـرخ گـردنـده بـا هـر کـسـیتــوانـد جــفــا گـســتــریـدن بــســی
ازان پـــس بـــفــرمــود شــاه جــهــانکــه آرنــد پـــوشـــیــدگــان را نــهــان
چـــو ایــرانــیــان آگــهــی یــافــتـــنــدپـر از کـیـن سـوی کـاخ بــشـتـافـتـنـد
بــران گــونــه بــردنــد گــردان گــمــانکـه خــسـرو سـرآرد بــریـشـان زمـان
بـخـوری هـمـی نـزدشـان خـواسـتـنـدبــتــاراج و کــشــتــن بــیـاراســتــنــد
ز ایـــوان بــــزاری بــــرآمـــد خــــروشکـه ای دادگـر شــاه بــســیـار هـوش
تـو دانـی کـه مـا سـخـت بـیـچـاره ایمنـه بــر جــای خــواری و پــیـغـاره ایـم
بـــر شـــاه شـــد مـــهــتـــر بـــانـــوانابــــا دخــــتــــران انـــدر آمــــد نـــوان
پــرسـتـنـده صـد پــیـش هـر دخـتــریز یــاقــوت بــر هــر ســری افــســری
چـو خـورشـیـد تــابــان ازیـشـان گـهـربــپــیـش انـدر افـگـنـده از شـرم سـر
بـیک دسـت مـجـمر بـیک دسـت جـامبــرافــروخــتــه عــنــبــر و عــود خــام
تــو گـفـتـی کـه کـیـوان ز چـرخ بــریـنســتــاره فـشــانـد هـمـی بــر زمـیـن
مــه بــانــوان شــد بــنــزدیـک تــخــتابــر شــهـریـار آفــریـن کـرد ســخــت
هـــمـــان پــــروریـــده بــــتـــان طـــرازبــریـن گـونـه بــردنـد پـیـشـش نـمـاز
هـمــه یـکــســره زار بــگــریـســتــنـدبـدان شـوربـخـتـی هـمـی زیـسـتـنـد
کـسـی کـو نـدیـدسـت جـز کـام و نـازبـــرو بـــر بـــبـــخـــشـــای روز نــیــاز
هــمــی خــوانــدنــد آفــریـنــی بــدردکــه ای نــیــک دل خـــســرو رادمــرد
چــه نـیـکــو بــدی گـر ز تــوران زمـیـننــبــودی بــدلــت انــدرون ایـچ کــیـن
تـــو ایــدر بـــجــشــن و خــرام آمــدیز شـــاهـــان درود و پــــیـــام آمـــدی
بـرین بـوم بـر نـیـسـت خـود کـدخـدایبــتــخــت نــیـا بــر نــهـادی تــو پــای
سـیـاوش نـگـشـتــی بــخــیـره تــبــاهولیکـن چـنین گشـت خـورشـید و ماه
چــنــان کــرد بــدگــوهـر افــراســیـابکـه پـیـش تـو پـوزش نـبـیـنـد بـخـواب
بـسی دادمش پـند و سـودی نداشتبـخـیره همـی سـر ز پـندم بـگـاشـت
گـــوای مـــنــســـت آفـــریــنــنـــده امکــه بــاریـد خــون از دو بــیـنــنــده ام
چــو گــرســیـوز و جــهـن پــیـونــد تــوکــه ســایـد بــزاری کــنـون بــنــد تــو
ز بــهــر ســیــاوش کــه در خــان مــنچــه تــیـمــار بــد بــر دل و جــان مـن
کــه افــراســیـاب آن بــدانـدیـش مــردبـسـی پـند بـشـنید و سـودش نکـرد
بــدان تــا چــنــیـن روزش آیــد بــســرشــود پـــادشـــاهــیــش زیــر و زبـــر
بـــــتــــاراج داده کــــلــــاه و کــــمــــرشـده روز او تــار و بــرگـشــتــه ســر
چـنـین زنـدگـانی همـی مـرگ اوسـتشـگفـت آنک بـر تـن ندردش پـوسـت
کــنــون از پــی بــیــگــنــاهــان بـــمــانـگــه کــن بــر آیـیـن شــاهـان بــمــا
هـمــه پــاک پــیـوســتــه خــســرویـمجــز از نــام او در جــهـان نــشــنـویـم
بـــبـــد کـــردن جـــادو افـــراســـیـــابنـگـیـرد بــریـن بــیـگـنـاهـان شــتــاب
بــخــواری و زخــم و بــخـون ریـخــتــنچــه بــر بــی گـنـه خـیـره آویـخــتــن
کــه از شــهـریـاران ســزاوار نـیـســتبـریدن سـری کـان گـنـهـکـار نـیسـت
تــرا شــهـریـارا جــز ایـنــســت جــاینمـانـد کـسـی در سـپـنـجـی سـرای
هـم آن کـن کـه پــرسـد ز تــو کـردگـارنــپـــیــچــی ازان شــرم روز شــمــار
چـو بـشنید خـسرو بـبـخشود سخـتبــران خـوبــرویـان بــرگـشـت بــخــت
کــه پــوشــیـده رویـان از آن درد و داغشـده لعل رخـسـارشـان چـون چـراغ
بـــپـــیــچـــیــد دل بـــخـــردان را ز دردز فــرزنـد و زن هـر کــســی یـاد کــرد
هـمــی خــوانــدنــد آفــریـنــی بــزرگســران ســپــه مــهــتــران ســتــرگ
کــز ایــشــان شــه نــامــبــردار کــیـننــخــواهــد ز بـــهــر جــهــان آفــریــن
چـنـین گـفـت کـیـخـسـرو هـوشـمـنـدکه هر چـیز کـان نیسـت ما را پـسـند
نــیــاریـم کــس را هــمــان بــد بــرویوگـر چـنـد بـاشـد جـگـر کـیـنـه جـوی
چــــو از کـــار آن نـــامـــدار بــــلـــنـــدبــرانــدیـشــم ایـنـم نـیـایـد پــســنـد
کـــه بـــد کـــرد بـــا پـــرهــنــر مــادرمکــســی را هـمـان بــد بــســر نـاورم
بــفـرمـودشــان بــازگـشـتــن بــجــایچــنـان پــاک زاده جــهـان کــدخــدای
بـدیشـان چـنین گـفـت کـایمـن شـویدز گــویـنـده گــفــتــار بــد مــشــنـویـد
کـزین پـس شـما را ز من بـیم نیسـتمـرا بــی وفـایـی و دژخــیـم نـیـسـت
تــن خـویـش را بــد نـخـواهـد کـسـیچـو خـواهد زمـانـش نـبـاشـد بـسـی
بــبــاشــیــد ایـمــن بــایـوان خــویــشبــیـزدان سـپـرده تـن و جـان خـویـش
بـــایــرانــیــان گــفــت پــیــروزبـــخــتبــمــانــاد تــا جــاودان تــاج و تــخــت
هـمـه شـهـر تــوران گـرفـتـه بــدسـتبــایـران شـمـا را سـرای و نـشـسـت
ز دلــهـا هـمـه کــیـنـه بــیـرون کــنـیـدبـمـهر انـدرین کـشـور افـسـون کـنـید
کـه از مـا چـنـیـن دردشـان دردلـسـتز خـون ریخـتـن گـرد کـشـور گـلسـت
هــمــه گــنــج تــوران شــمــا را دهـمبــران گــنــج دادن ســپــاهـی نــهـم
بــکــوشــیــد و خــوبــی بــکــار آوریــدچـــو دیــدنــد ســرمــا بـــهــار آوریــد
مــن ایــرانــیــانــرا یــکــایــک نــه دیــرکــنـم یـکــســر از گـنـج دیـنـار ســیـر
ز خـون ریـخــتــن دل بــبــایـد کـشـیـدســر بــیــگــنــاهــان نــبــایــد بــریــد
نــه مــردی بـــود خــیــره آشــوفــتــنبــــزیـــر انـــدر آورده را کــــوفــــتــــن
ز پــوشــیـده رویــان بــپــیــچــیـد رویهرآن کـس کـه پـوشـیده دارد بـکـوی
ز چــیـز کــســان ســر بــتــابــیـد نـیـزکه دشـمن شود دوسـت از بـهر چـیز
نــیــایــد جــهــان آفــریـن را پــســنــدکـه جــویـنـده بــر بــیـگـنـاهـان گـزنـد
هـرآنـکـس کـه جـوید هـمـی رای مـننــبــایـد کــه ویـران کــنـد جــای مــن
و دیـگـر کـه خــوانـنـد بــیـداد و شــومکــه ویـران کــنــد مــهــتــر آبــاد بــوم
ازان پــس بــلـشــکـر بــفـرمـود شــاهگــشــادن در گــنــج تـــوران ســپـــاه
جـــز از گــنــج ویــژه رد افــراســـیــابکـه کـس را نـبـود انـدران دسـت یـاب
بــبــخـشـیـد دیـگـر هـمـه بــر سـپــاهچـه گـنج سـلیح و چـه تـخـت و کـلاه
ز هـر سـو پــراگـنـده بــی مـر سـپــاهزتــرکــان بــیــامــد بـــنــزدیــک شــاه
هـمــی داد زنـهـار و بــنــواخــتــشــانبـزودی هـمـی کـار بــر سـاخـتـشـان
ســران را ز تـــوران زمــیــن بـــهــر دادبــهــر نــامــداری یــکــی شــهــر داد
بــهـر کـشـوری هـر کـه فـرمـان نـبــردز دســـت دلـــیــران او جـــان نــبـــرد
شــدنــد آن زمــان شــاه را چـــاکــرانچـو پــیـوسـتــه شـد نـامـه مـهـتــران
ز هـر ســو فــرســتــادگـان نـزد شــاهیــکـــایــک ســـر انــدر نــهــاده بـــراه
ابـــا هـــدیـــه و نـــامـــه مـــهـــتـــرانشــده یــک بــیـک شــاه را چــاکــران
دبــیـر نـویـســنــده را پــیـش خــوانــدسـخــن هـرچ بــایـسـت بــا او بــرانـد
ســرنـامـه کــرد آفــریـن از نـخــســتبـدان کـو زمـیـن از بـدیـهـا بـشـسـت
چــنــان اخــتــر خــفــتــه بــیـدار کــردســر جـــاودان را نــگــونــســـار کــرد
تـــوانـــایــی و دانــش و داد ازوســـتبـگـیتـی سـتـم یافـتـه شـاد ازوسـت
دگـر گـفــت کـز بــخــت کـامـوس کـیبــزرگ و جــهــانــدیــده و نــیـک پــی
گـشــاده شــد آن گـنـگ افــراســیـابســر بـــخــت او انــدر آمــد بـــخــواب
بـــیــک رزمـــگـــاه از نــبـــرده ســـرانســــرافــــراز بــــا گـــرزهـــای گـــران
هـمـانـا کـه افـگـنـده شــد صــد هـزاربــــگـــلـــزریـــون در یـــکـــی کـــارزار
وز آن پـس بــرآمـد یـکـی بــاد سـخـتکــه بــرکــنــد شــاداب بــیـخ درخــت
بآب انــدر افــتـــاد چـــنــدی ســـپـــاهکـه جـسـتـنـد بـر مـا یکـی دسـتـگـاه
بآوردگـــه در چــــنـــان شــــد ســــوارکـه از ما یکـی را دو صـد شـد شـکـار
وز آن جـایـگـه رفـت بــبـهـشـت گـنـگحــصـاری پــر از مـردم و جــای تــنـگ
بــجــنـگ حــصــار انـدرون ســی هـزارهـمـانـا کـه شــد کـشــتــه در کـارزار
هـمــان بــد کــه بــیـدادگــر بــود مــردورا دانـــش و بـــخـــت یــاری نــکـــرد
هـمـه روی کـشـور سـپــه گـسـتـریـدشـدسـت او کـنـون از جـهـان نـاپـدید
ازیـن پــس فـرســتــم بــشـاه آگـهـیز روزی کـــه بـــاشـــد مــرا فـــرهــی
ازان پـس بـیامد بـه شـادی نشـسـتپـری روی پـیش اندرون مـی بـدسـت
بــــبــــد تــــا بــــهـــار انــــدرآورد رویجهان شد بـهشتی پـر از رنگ و بـوی
همـه دشـت چـون پـرنیان شـد بـرنـگهـوا گـشـت بــرسـان پـشـت پـلـنـگ
گـــرازیـــدن گـــور و آهـــو بــــدشـــتبـدین گونه بـر چـند خـوشی گذشـت
بــه نــخــچــیــر یــوزان و پــرنــده بـــازهـمـه مــشــک بــویـان بــتــان طــراز
هــمـــه چـــارپـــایــان بـــکـــردار گـــورپـــراگـــنــده و آگــنــده کـــردن بـــزور
بــــگـــردن بــــکـــردار شــــیـــران نـــربــســان گــوزنــان بــگــوش و بــســر
ز هــر ســو فــرســـتـــاد کــارآگــهــانهـمـی چــسـت پــیـدا ز کـار جــهـان
پــس آگــاهـی آمـد ز چــیـن و خــتــناز افـــراســـیـــاب و ازان انـــجـــمـــن
کـه فـغـفـور چـین بـاوی انـبـاز گـشـتهـمـه روی کــشــور پــرآواز گــشــت
ز چــیـن تــا بــگـلـزریـون لـشـکـرسـتبـریشان چـو خـاقان چـین سرورسـت
نــدانــد کــســی راز آن خـــواســـتـــهپـــرســـتـــنــده و اســـب آراســـتـــه
کــه او را فــرســتــاد خــاقــان چــیــنبــشــاهــی بــرو خــوانــدنــد آفــریـن
هـمـان گـنـج پــیـرانـش آمـد بــدسـتشــتــروار دیــنــار صــدبــار شــســت
چـو آن خـواسـتـه بــرگـرفـت از خـتــنســپــاهـی بــیـاورد لـشــکـر شــکـن
چــو زیـن گـونـه آگـاهـی آمـد بــشــاهبـــنـــزدیـــک زنـــهـــار داده ســـپـــاه
هــمــه بـــازگــشــتــنــد ز ایــرانــیــانبــبــسـتــنـد خـون ریـخـتــن را مـیـان
چــو بــرداشـت افـراســیـاب از خــتــنیـکـی لـشـکـری شــد بــرو انـجــمـن
کـه گـفـتـی زمـیـن بــرنـتـابــد هـمـیســتــاره شــمــارش نـیـابــد هـمــی
ز چــیـن سـوی کـیـخــســرو آورد رویپــر از درد بــا لـشـکـری کـیـنـه جـوی
چـو کـیـخـسـرو آگـاه شـد زان سـپــاهطــلــایــه فــرســتــاد چــنــدی بـــراه
بــــفــــرمــــود گــــودرز کــــشــــواد راســـپـــهــدار گــرگــیــن و فــرهــاد را
کــه ایــدر بــبـــاشــیــد بـــا داد و رایطــلــایــه شــب و روز کــرده بـــپــای
بــگــودرز گــفــت ایـن ســپــاه تــوانــدچـــو کـــار آیــد انــدر پـــنــاه تـــوانــد
ز تــرکـان هـرآنـگـه کـه بــیـنـی یـکـیکــه یــاد آرد از دشــمــنــان انــدکــی
هــم انـــدر زمـــان زنــده بـــر دارکـــندو پــایـش ز بــر سـر نـگـونـسـار کـن
چـو بـی رنج بـاشـد تـو بـی رنج بـاشنـگـهـبــان ایـن لـشـکـر و گـنـج بــاش
تـــبـــیـــره بـــرآمـــد ز پـــرده ســـرایخــروشــیــدن زنــگ و هــنــدی داری
بـدین سـان سـپـاهـی بـیامـد ز گـنـگکــه خــورشــیـد را آرزو کــرد جــنــگ
چـو بـیرون شد از شهر صف بـر کشیدسـوی کـوکـهـا لـشـکـر انـدر کـشـیـد
مـیـان دو لــشــکــر دو مـنـزل بــمـانـدجـهـانـداران گـردنـکـشـان را بــخـوانـد
چـنین گـفـت کـامشـب مـجـنبـید هیچنـه خــوب آیـد آرامـش انـدر بــســیـچ
طــلـایـه بــرافــگــنـد بــر گــرد دشــتهمه شـب همی گرد لشکر بـگشـت
بـیک هـفـتـه بـودش هـم آنـجـا درنـگهمـی سـاخـت آرایش و سـاز جـنـگ
بـــهــشــتــم بــیــامــد طــلــایــه ز راهبــخــســرو خــبــر داد کآمــد ســپــاه
سـپـه را بـدان سـان بـیـاراسـت شـاهکـه نظـاره گـشـتـنـد خـورشـید و مـاه
چــو افــراســیـاب آن ســپــه را بــدیـدبــیـامـد بــرابــر صــفــی بــرکــشــیـد
بــفـرزانـگـان گـفــت کـیـن دشــت رزمبـدل مـر مـرا چـون خـرامـسـت و بـزم
مــرا شـــاد بـــر گـــاه خـــواب آمـــدیچــو رزمــم نـبــودی شــتــاب آمــدی
کـنـون مـانـده گـشـتـم چـنین در گـریزسـری پــر ز کـیـنـه دلـی پــرســتــیـز
بـر آنـم کـه از بـخـت کـیـخـسـروسـتو گــر بـــر ســرم روزگــاری نــوســت
بــر آنـم کــه بــا او شــوم هـمــنــبــرداگـــر کـــام یــابـــم اگـــر مــرگ و درد
بــدو گــفــت هـر کــس فــرزانــه بــودگـر از خـویـش بــود ار ز بـیـگـانـه بــود
کـه گـر شـاه را جــســت بــایـد نـبــردچــرا بــایـد ایـن لـشــکـر و دار و بــرد
هـمـه چـیـن و تــوران بــپــیـش تـوانـدز بــیـگــانــگــان ار ز خــویـش تــوانــد
فـــدای تـــو بـــادا هــمـــه جـــان مـــاچــنــیــن بــود تــا بــود پــیــمــان مــا
اگـر صـد شـود کـشـتــه گـر صـد هـزارتـــن خــویــش را خــوار مــایــه مــدار
هـمـه ســربــســر نـیـکـخــواه تــوایـمکـــه زنـــده بـــفـــر کـــلـــاه تـــوایـــم
وزآن پــس بــرآمـد ز لـشــکـر خــروشزمین و زمان شد پـر از جـنگ و جوش
ســتـــاره پـــدیــد آمــد از تــیــره گــردرخ زرد خــــورشـــیـــد شــــد لـــاژورد
ســپـــهــدار تـــرکــان ازان انــجـــمــنگـــزیــن کـــرد کـــار آزمـــوده دو تـــن
پــیــامــی فــرســتــاد نــزدیــک شــاهکـه کـردی فــراوان پــس پــشــت راه
هـمــانـا کــه فــرســنـگ ز ایـران هـزاربــود تــا بــگــنـگ انــدر ای شــهـریـار
ز ریــگ و بـــیــابـــان وز کـــوه و شـــخدو لشـکـر بـرین سـان چـو مور و ملخ
زمـین هـمـچـو دریا شـد از خـون کـینز گـنـگ و ز چــیـن تــا بــایـران زمـیـن
اگـر خــون آن کــشــتــگـان را ز خــاکبــــژرفــــی بــــرد رای یـــزدان پــــاک
هــمــانــا چـــو دریــای قــلــزم شـــوددولـشـکـر بــخــون انـدرون گـم شـود
اگـر گـنـج خــواهـی ز مـن گـر سـپــاهوگــر بــوم تــرکــان و تــخــت و کــلـاه
ســپـــارم تـــرا مــن شــوم نــاپـــدیــدجــز از تــیــغ جــان را نــدارم کــلــیــد
مـــکـــن گـــر تـــرا مــن پـــدر مـــادرمز تـــخـــم فـــریــدون افــســـونــگــرم
ز کــیــن پــدر گــر دلــت خــیــره شــدچـنـیـن آب مـن پــیـش تـو تـیـره شـد
ازان بـــد ســیــاوش گــنــهــکــار بــودمــرا دل پـــر از درد و تـــیــمـــار بـــود
دگـــر گـــردش اخــــتــــران بــــلـــنـــدکـه هـم بــاپــنـاهـنـد و هـم بــاگـزنـد
مرا سـالیان شـسـت بـر سـر گذشـتکــه بــا نـامـداری نـرفــتــم بــدشــت
تـــو فـــرزنـــدی و شـــاه ایــران تـــویبــرزم انــدرون چــنـگ شــیـران تــوی
یـکــی رزمـگــاهـی گــزیـن دوردســتنـه بــر دامـن مـرد خــســروپــرســت
بـــــگـــــردیـــــم هـــــر دو بآوردگـــــاهبـــجــایــی کــزو دور مــانــد ســپـــاه
اگـر مـن شـوم کـشـتـه بــر دسـت تـوز دریــا نــهــنــگ آورد شــســـت تـــو
تـو بـا خـویـش و پـیـونـد مـادر مـکـوشبـپـرهـیـز وز کـیـنـه چـنـدیـن مـجـوش
وگـر تـو شـوی کـشـتـه بـر دسـت منبـــزنــهــار یــزدان کـــزان انــجـــمـــن
نـمـانـم کــه یـک تــن بــپــیـچــد ز درددگــر بـــیــنــد از بـــاد خـــاک نــبـــرد
ز گـویـنـده بــشــنـیـد خــســرو پــیـامچـنـیـن گـفـت بــا پـور دسـتـان سـام
کـه ایـن تــرک بــدســاز مـردم فــریـبنـبــیـنـد هـمـی از بــلـنـدی نـشـیـب
بــچــاره چـنـیـن از کـف مـا بــجــسـتنـمـاید کـه بـر تـخـت ایران نـشـسـت
ز آورد چـــنــدیــن بـــگـــویــد هــمــیمـگـر دخــمـه شـیـده جــویـد هـمـی
نــبـــیــره فــریــدن و پـــور پـــشــنــگبآورد بـــا او مـــرا نــیــســـت نــنـــگ
بــدو گـفـت رسـتــم کـه ای شـهـریـاربـــدیــن در مــدار آتـــش انــدر کــنــار
کـه ننـگـسـت بـر شـاه رفـتـن بـجـنگوگـر هـمـنـبــرد تــو بــاشـد پــشـنـگ
دگــر آنــک گــویـد کــه بــا لــشــکــرممــکــن چــنــگ بــا دوده و کــشــورم
ز دریــا بـــدریــا تـــرا لــشـــکــرســـتکـجـا رایشـان زین سـخـن دیگـرسـت
چــو پــیـمــان یــزدان کــنــی بــا نــیــانــشــایــد کــه در دل بــود کــیـمــیــا
بــانــبــوه لــشــکــر بــجــنــگ انــدر آرســـخـــن چـــنــد آلـــوده نـــابـــکـــار
ز رسـتـم چـو بـشنید خـسـرو سـخـنیـکــی دیـگـر انـدیـشــه افــگـنـد بــن
بـگـویـنـده گـفـت ایـن بـدانـدیـش مـردچــنـیـن بــا مــن آویـخــت انـدر نـبــرد
فــزون کــرد ازیــن بــا ســیــاوش وفــازبــان پــر فـســون بــود دل پــرجــفــا
ســپــهــبـــد بــکــژی نــگــیــرد فــروغزبــان خــیــره پــرتــاب و دل پــر دروغ
گـر ایـدونـک رایـش نـبــردسـت و بـسجــز از مـن نـبــرد ورا هـســت کــس
تــهـمـتــن بــجــایـســت و گــیـو دلـیـرکـه پــیـکـار جـویـنـد بــا پـیـل و شـیـر
اگــر شــاه بـــا شــاه جـــویــد نــبـــردچــرا بــایـد ایـن دشــت پــرمـرد کــرد
نـبـاشـد مـرا بـا تـو زیـن بـیـش جـنـگبــبــیـنـی کـنـون روز تــاریـک و تــنـگ
فـرســتــاد بــرگـشـت و آمـد چــو بــادشــنــیــده ســراســر بـــرو کــرد یــاد
پـــر از درد شـــد جـــان افــراســـیــابنـکـرد ایچ بـر جـنگ جـسـتـن شـتـاب
ســپـــه را بـــجــنــگ انــدر آورد شــاهبــجــنــبــیــد نــاچــار دیــگــر ســپــاه
یـکـی بــا درنـگ و یـکـی بــا شــتــابزمـــیــن شـــد بـــکـــردار دریـــای آب
ز بـــاریـــدن تـــیــر گـــفـــتـــی ز ابـــرهـمـی ژالـه بــاریـد بــر خــود و بــبــر
ز شـبـگـیر تـا گـشـت خـورشـید لـعـلزمـیـن پــر ز خــون بــود در زیـر نـعــل
سـپـه بـازگـشـتـند چـون تـیره گشـتکه چشم سواران همی خیره گشت
ســپــهـدار بــا فــر و نـیـرنــگ و ســازچـو آمـد بــه لـشـکـرگـه خـویـش بــاز
چـنین گـفـت بـا طـوس کـامـروز جـنگنــه بـــر آرزو کـــرد پـــور پـــشـــنـــگ
گـمـانـم کـه امـشـب شـبـیخـون کـنـدز دل درد دیــریــنـــه بـــیــرون کـــنـــد
یــکــی کــنــده فــرمــود کــردن بـــراهبـرآن سـو کـه بـد شـاه تـوران سـپـاه
چـنـیـن گـفـت کآتـش نـسـوزیـد کـسنــبـــایــد کـــه آیــد خـــروش جـــرس
ز لـشــکــر ســواران کــه بــودنـد گـردگـزیـن کـرد شـاه و بــرسـتـم سـپــرد
دگـــر بـــهــره بـــگـــزیــد ز ایــرانــیــانکــه بــنـدنـد بــر تــاخــتــن بــر مـیـان
بـــطـــوس ســـپـــهــدار داد آن گـــروهبــفــرمـود تــا رفــت بــر ســوی کــوه
تـهـمـتـن سـپــه را بــهـامـون کـشـیـدسـپـهـبـد سـوی کـوه بـیرون کـشـیـد
بـــفــرمــود تـــا دور بـــیــرون شــونــدچـپ و راسـت هر دو بـهامـون شـوند
طــلــایـه مــدارنــد و شــمــع و چــراغیکی سـوی دشت و یکی سـوی راغ
بـــدان تـــا اگــر ســـازد افــرســـیــاببــرو بــر شـبـیـخـون بـهـنـگـام خـواب
گـــر آیــد ســـپـــاه انــدر آیــد ز پـــسبـــمــانــد نــبـــاشـــدش فـــریــادرس
بــره کـنـده پـیـش و پـس انـدر سـپــاهپــس کـنـده بــا لـشـکـر و پـیـل شـاه
سـپـهدار تـرکان چـو شب در شکستمـیـان بــا سـپـه تـاخـتـن را بــبـسـت
ز لـشـکـر جــهـانـدیـدگـان را بــخــوانـدز کـــار گــذشـــتـــه فـــراوان بـــرانــد
چـنـیـن گـفـت کـین شـوم پـر کـیـمـیـاچــنـیـن خــیـره شـد بــر سـپــاه نـیـا
کـنـون جــمـلـه ایـرانـیـان خــفـتــه انـدهـمـه لـشــکـر مـا بــرآشــفــتــه انـد
کــنـون مـا ز دل بــیـم بــیـرون کــنـیـمسـحـرگـه بـریشـان شـبـیخـون کـینم
گـر امـشـب بـر ایشـان بـیابـیم دسـتبـبـیشـی ابـر تـخـت بـایـد نـشـسـت
وگــر بــخــتــمــان بــر نــگــیـرد فــروغهـمـه چــاره بــادسـت و مـردی دروغ
بــریـن بــرنـهـادنــد و بــرخــاســتــنــدز بــهـر شــبــیـخــون بــیـاراســتــنــد
ز لـشــکــر گـزیـن کــرد پــنـجــه هـزارجــهــانــدیــده مــردان خــنــجــرگــزار
بــرفــتــنــد کــارآگــهـان پــیـش شــاهجــهــانــدیــده مــردان بــا فــر و جــاه
ز کـــارآگــهــان آنــک بـــد رهــنــمــایبـــیــامــد بـــنــزدیــک پـــرده ســرای
بــجــایــی غــو پــاســبـــانــان نــدیــدتـو گـفـتـی جـهـان سـربــسـر آرمـیـد
طـــلـــایـــه نـــه و آتـــش و بــــاد نـــهز تـــوران کـــســـی را بـــدل یــاد نــه
چــو آن دیــد بــرگــشــت و آمــد دوانکزیشـان کسـی نیسـت روشـن روان
هـمـه خـفـتـگـان سـربــسـرمـرده انـدوگــر نـه هـمــه روز مــی خــورده انـد
بــجــایـی طــلــایـه پــدیـدار نــیـســتکـس آن خـفـتـگـان را نگـهدار نیسـت
چـو افـراسـیـاب این سـخـنـهـا شـنـودبــدلــش انــدرون روشــنــایــی فــزود
سـپـه را فرسـتـاد و خـود بـرنشـسـتمـیـان یـلــی تــاخــتــن را بــبــســت
بـــرفـــتـــنــد گــردان چـــو دریــای آبگـرفـتــنـد بــر تــاخــتــن بــر شــتــاب
بــران تــاخــتــن جــنـبــش و سـاز نـههـــمــــان نـــالــــه بــــوق و آواز نـــه
چــو رفــتــنــد نــزدیــک پــرده ســرایبـــرآمـــد خـــروشـــیـــدن کـــر نـــای
غـو طـبــل بــر کـوهـه زیـن بــخـاسـتدرفـــش ســـیـــه را بـــرآورد راســـت
ز لـشـکـر هـرآنـکـس کـه بــد پـیـشـروبـرانگـیخـتـند اسـب و بـرخـاسـت غـو
بـــکــنــده در افــتـــاد چــنــدی ســواربـــپـــیــچــیــد دیــگــر ســر از کــارزار
ز یـک دسـت رسـتـم بــرآمـد ز دشـتز گــرد ســواران هــواتــیــره گــشــت
ز دســت دگــر گــیـو گــودرز و طــوسبــپــیـش انـدرون نـالـه بــوق و کـوس
شــهــنــشــاه بــاکــاویــانــی درفــشهـوا شــد ز تــیـغ ســواران بــنـفــش
بــرآمــد ده و گــیـر و بــربــنــد و کــشنـه بـا اسـب تـاب و نـه بـا مـرد هـش
ازیــشــان ز صــد نــامــور ده بــمــانــدکـسـی را کـه بــد اخــتــر بــد بــرانـد
چــو آگــاهــی آمــد بـــریــن رزمــگــاهچـنان خـستـه بـد شاه تـوران سـپـاه
کـه از خـسـتـگی جـمله گریان شـدندز درد دل شــــاه بــــریـــان شـــدنـــد
چــنـیـن گـفــت کــز گــردش آســمـاننـیـابــد گــذر دانــشــی بــی گــمــان
چو دشمن همی جان بـسیچد نه چیزبــکـوشــیـم نـاچــار یـک دســت نـیـز
اگـر سـربــسـر تـن بــکـشـتـن دهـیـموگــر ایـرجــی تــاج بــر ســر نــهــیـم
بـــرآمــد خــروش از دو پـــرده ســرایجــهــان پــر شــد از نــالــه کــر نــای
گــرفــتــنـد ژوپــیـن و خــنـجــر بــکــفکشـیدند لشـکر سـه فـرسـنگ صـف
بــــکـــردار دریـــا شــــد آن رزمـــگـــاهنـه خـورشـید تـابـنـده روشـن نه مـاه
ســپــاه انـدر آمــد هـمـی فــوج فــوجبــران سـان کـه بـرخـیـزد از بــاد مـوج
در و دشت گفتی همه خون شدستخـور از چـرخ گردنده بـیرون شـدسـت
کـسـی را نـبــد بــر تـن خـویـش مـهـربــقـیـر انـدر انـدود گـفـتــی ســپــهـر
هـمــانـگــه بــرآمـد یـکــی تــیـره بــادکــه هـرگــز نـدارد کــســی آن بــیـاد
هـمـی خــاک بــرداشــت از رزمــگــاهبــزد بــر سـر و چـشـم تـوران سـپــاه
ز ســرهـا هـمـی تــرگـهـا بــرگــرفــتبـمـانـد اندران شـاه تـرکـان شـگـفـت
همه دشـت مـغـز سـر و خـون گـرفـتدل ســنـگ رنـگ طـبــر خــون گـرفـت
ســـــواران تـــــوران کــــه روز درنــــگزبــون داشــتــنـدی شــکــار پــلــنـگ
نــدیــدنــد بـــا چـــرخ گـــردان نـــبـــردهمی خـاک بـرداشـت از دشـت مـرد
چـو کـیـخـسـرو آن خـاک و آن بـاد دیددل و بـــخــت ایــرانــیــان شــاد دیــد
ابــا رســتــم و گــیـو گــودرز و طــوسز پــشــت ســپـــاه انــدر آورد کــوس
دهـــاده بـــرآمـــد ز قـــلـــب ســـپـــاهز یک دسـت رستـم ز یک دست شاه
شــد انــدر هـوا گــرد بــرســان مــیـغچـه مـیـغـی کـه بــاران او تـیـر و تـیـغ
تـلی کـشـتـه هر جـای چـون کوه کوهزمین گشـتـه از خـون ایشـان سـتـوه
هـوا گــشــت چــون چــادر نـیـلــگــونزمــیــن شــد بــکــردار دریــای خــون
ز تــیـر آســمـان شـد چــو پــر عـقـابنـگـه کــرد خــیـره ســر افــراســیـاب
بــدیـد آن درفــشــان درفـش بــنـفـشنـهـان کـرد بــر قــلـبــگـه بــر درفــش
ســپــه را رده بــر کــشــیـده بــمــانـدخـــود و نـــامـــداران تـــوران بـــرانـــد
زخــویـشـان شـایـسـتــه مـردی هـزاربـــــنــــزدیــــک او بـــــود در کـــــارزار
بـــه بـــیــراه راه بـــیــابـــان گـــرفـــتبــرنـج تـن از دشـمـنـان جـان گـرفـت
ز لـشـکـر نـیا را هـمـی جـسـت شـاهبــیـامــد دمــان تــا بــقــلــب ســپــاه
ز هر سـوی پـویید و چـنـدی شـتـافـتنــشــان پــی شــاه تــوران نــیـافــت
ســپــه چــون نـگـه کـرد در قــلـبــگـاهنــدیــدنــد جـــایــی درفــش ســیــاه
ز شـه خــواســتــنـد آن زمـان زیـنـهـارفــــروریـــخــــتــــنـــد آلــــت کــــارزار
چـو خـسـرو چـنـان دید بـنـواخـتـشـانز لـشـکـر جـدا جـایـگـه سـاخـتـشـان
بــفــرمــود تــا تــخــت زریــن نــهــنــدبــخــیـمــه در آرایـش چــیـن نــهــنــد
مـی آورد و رامــشــگــران را بــخــوانـدز لـشـکـر فـراوان ســران را بــخــوانـد
شـبـی کـرد جـشـنی کـه تـا روز پـاکهمی مـرده بـرخـاسـت از تـیره خـاک
چـو خـورشـید بـر چـرخ بـنمـود پـشـتشــب تــیـره شـد از نـمـودن درشـت
شـهنشـاه ایران سـر و تـن بـشـسـتیـکـی جـایـگـاه پـرسـتـش بــجـسـت
کــز ایـرانــیــان کــس مــر او را نــدیــدنــه دام و دد آوای ایـشــان شــنــیــد
ز شــبــگــرد تــا مـاه بــر چــرخ ســاجبــســر بـــر نــهــاد آن دل افــروز تــاج
ســتــایـش هـمــی کــرد بــرکــردگــارازان شـــــادمــــان گــــردش روزگــــار
فـــراوان بـــمــالـــیــد بـــر خـــاک رویبــرخ بــر نــهــاد از دو دیـده دو جــوی
و زآنـجـا بــیـامـد سـوی تــاج و تــخـتخـرامـان و شـادان دل و نـیـکـبــخــت
از ایــرانــیــان هــرک افـــگــنــده بـــوداگــر کــشــتــه بــودنـد گـر زنـده بــود
ازان خــــاک آورد بـــــرداشــــتـــــنــــدتــن دشـمـنـان خــوار بــگـذاشــتــنـد
هـمـه رزمـگـه دخـمـه هـا سـاخـتــنـدازان کـشـتــگـان چــو بــپــرداخــتــنـد
ز چــیــزی کــه بــود انــدران رزمــگــاهبــبــخـشـیـد شـاه جـهـان بــر سـپـاه
و زآنـجـا بـشـد شـاه بـبـهشـت گـنـگهـمـه لـشـکـر آبــاد بــا ســاز جــنـگ
چــو آگـاهـی آمـد بــمـاچــیـن و چـیـنز تـــرکـــان وز شـــاه ایـــران زمـــیــن
بــپــیـچــیـد فــغــفـور و خــاقـان بــدردز تــخـت مـهـی هـر کـسـی یـاد کـرد
وزان یــاوریـهــا پــشــیــمــان شــدنــدپـرانـدیشـه دل سـوی درمـان شـدنـد
هـمـی گـفـت فـغــفـور کـافـراســیـابازیـن پـس نـبــیـنـد بــزرگـی بــخـواب
ز لـشــکـر فـرســتــادن و خــواســتــهشــود کـار مـا بــی گـمـان کـاســتــه
پــشــیـمــانـی آمــد هـمــه بــهـر مــاکــزیـن کــار ویـران شــود شــهـر مــا
ز چـیـن و خـتـن هـدیه هـا سـاخـتـنـدبــدان کــار گــنــجــی بــپــرداخــتــنـد
فـرســتــاده ای نـیـک دل را بــخــوانـدسـخـنهای شـایسـتـه چـنـدی بـرانـد
یـکــی مـرد بــد نـیـک دل نـیـک خــواهفــرســتــاد فــغــفــور نــزدیــک شــاه
طــرایــف بـــچــیــن انــدرون آنــچ بــودز دیـــنـــار وز گـــوهـــر نـــابــــســـود
بـــپــوزش فــرســتــاد نــزدیــک شــاهفــرســتـــادگــان بـــرگــرفــتـــنــد راه
بــزرگــان چــیــن بــی درنــگ آمــدنــدبـیـک هـفـتـه از چـین بـگـنـگ آمـدنـد
جــهــانــدار پــیــروز بـــنــواخــتــشــانچـنانچـون بـبـایسـت بـنشـاخـتـشـان
بـــپـــذرفــت چــیــزی کــه آورده بـــودطــرایــف بـــد و بـــدره و پـــرده بـــود
فــرســتــاده را گــفــت کــو را بــگـویکــه خـــیــره بـــر مــا مــبـــر آب روی
نــبـــایــد کــه نــزد تـــو افــراســـیــاببــیـایـد شــب تــیـره هـنـگـام خــواب
فـرسـتــاده بــرگـشـت و آمـد چـو بــادبــفــغــفــور یـکـســر پــیـامـش بــداد
چـو بــشـنـیـد فـغـفـور هـنـگـام خـوابفــرســتــاد کــس نــزد افــراســیــاب
کـه از مـن ز چـیـن و خـتــن دور بــاشز بــد کــردن خــویـش رنــجــور بــاش
هرآنـکـس کـه او گـم کـنـد راه خـویشبــد آیــد بــدانــدیــش را کــار پــیــش
چـو بـشـنـیـد افـراسـیـاب این سـخـنپـشـیـمـان شـد از کـرده هـای کـهـن
بــیـفــگـنـد نـام مـهـی جــان گــرفــتبـــه بـــیــراه، راه بـــیــابـــان گــرفــت
چــو بــا درد و بــا رنــج و غــم دیـد روزبــیــامــد دمــان تــا بــکــوه اســپــروز
ز بــدخــواه روز و شـب انـدیـشـه کـردشــب روز را دل یـکـی پــیـشــه کـرد
بــــیــــامــــد ز چــــیــــن تــــا بآب زرهمــیــان ســوده از رنــج و بـــنــد گــره
چـــو نـــزدیــک آن ژرف دریــا رســـیــدمـــر آن را مـــیــان و کـــرانــه نـــدیــد
بــدو گــفــت مــلــاح کــای شــهــریـاربـــدیــن ژرف دریـــا نـــیــابـــی گـــذار
مرا سـالیان هسـت هفـتـاد و هشـتنـدیـدم کـه کـشـتـی بـروبـر گـذشـت
بــدو گــفــت پــر مــایــه افــراســیــابکـه فــرخ کـســی کـو بــمـیـرد در آب
مرا چـون بـشـمشـیر دشـمن نکشـتچـنانچـون نکـشـتـش نگـیرد بـمشـت
بــفــرمـود تــا مـهـتــران هـر کــســیبآب انــدر آرنــد کــشــتـــی بـــســی
ســوی گـنـگ دژ بــادبــان بــرکـشـیـدبــنـیـک و بــدیـهـا ســر انـدر کـشـیـد
چـو آن جـایگـه شـد بـخـفـت و بـخـوردبــــــرآســـــود از روزگـــــار نـــــبـــــرد
چـنـیـن گـفـت کـایـدر بـبـاشـیـم شـادز کـــار گــذشـــتـــه نــگــیــریــم یــاد
چـو روشـن شـود تــیـره گـرن اخـتــرمبـــکـــشـــتـــی بـــر آب زره بـــگــذرم
ز دشمن بـخـواهم همان کین خـویشدرفـشــان کـنـم راه و آیـیـن خــویـش
چـو کـیخـسـرو آگـاه شـد زین سـخـنکــــه کــــار نـــو آورد مــــرد کــــهـــن
بـه رسـتـم چـنین گـفـت کـافـراسـیابســـوی گــنــگ دژ شــد ز دریــای آب
بــکــردار کــرد آنــچ بـــا مــا بــگــفــتکـه مـا را سـپـهـر بـلـنـدسـت جـفـت
بـــکــشـــتـــی بآب زره بـــرگــذشــتهـمـه رنـج مـا سـربـسـر بـاد گـشـت
مــرا بــا نـیـا جــز بــخــنـجــر ســخــننـبــاشــد نـگـردانـم ایـن کـیـن کــهـن
بــــنــــیــــروی یـــزدان پــــیــــروزگــــربــبــنــدم بــکــیــن ســیــاوش کــمــر
همه چـین و مـاچـین سـپـه گـسـتـرمبـــدریــای کـــیــمــاک بـــر بـــگـــذرم
چـو گـردد مـرا راسـت مـاچـین و چـینبــخــواهـیـم بــاژی ز مــکــران زمـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.