ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت ششم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بآب زره بـــــگــــذرانــــم ســـــپـــــاهاگـــر چـــرخ گــردان بـــود نــیــک خـــواه
اگـــر چـــنـــد جـــایــی درنــگ آیــدممــگــر مــرد خـــونــی بـــچـــنــگ آیــدم
شــمــا رنـج بــســیـار بــرداشــتــیـدبــــر و بـــوم آبــــاد بــــگـــذاشـــتـــیـــد
هـمـین رنـج بـر خـویشـتـن بـرنـهـیـدازان بــه کـه گـیـتــی بــدشــمـن دهـیـد
بــمــانــد ز مــا نــام تــا رســتــخــیـزبـــپـــیــروزی و دشـــمـــن انــدر گـــریــز
شـــدنــد انــدران پـــهــلـــوانــان دژمدهـــان پـــر ز بــــاد ابــــروان پـــر زخـــم
کـه دریـای بـا مـوج و چـنـدین سـپـاهســر و کــار بـــا بـــاد و شــش مــاه راه
کــه دانــد کــه بــیـرون کــه آیـد ز آببــــد آمـــد ســـپـــه را ز افـــراســـیـــاب
چـو خـشـکـی بـود مـا بـجـنگ اندریمبـــدریـــا بـــکـــام نـــهـــنـــگ انـــدریـــم
همی گفـت هر گونه ای هر کـسـیبــدانـگـه کـه گـفــتــارهـا شــد بــســی
همی گـفـت رسـتـم کـه ای مهتـرانجـــهــان دیــده و رنـــجـــبـــرده ســـران
نـبــایـد کـه ایـن رنـج بــی بــر شــودبـــه نــاز و تـــن آســـانــی انــدر شـــود
و دیــگــر کــه ایــن شــاه پــیــروزگــربـــیــابـــد هــمــی ز اخــتــر نــیــک بـــر
از ایـران بــرفــتــیـم تــا پــیـش گـنـگنــدیــدیـم جــز چــنــگ یــازان بــجــنــگ
ز کـاری کـه ســازد هـمـی بــرخــوردبـــدیــن آمـــد و هــم بـــدیــن بـــگـــذرد
چـو بـشنید لشـکر ز رسـتـم سـخـنیــکــی پـــاســـخ نــو فـــگــنــدنــد بـــن
کـه مـا سـربــسـر شـاه را بـنـده ایـمابـــا بـــنــدگـــی دوســـت دارنــده ایــم
بـخـشـکـی و بـر آب فـرمـان رواسـتهـمـه کــهـتــرانـیـم و پــیـمـان وراســت
ازان شـاد شـد شـاه و بـنواخـتـشـانیــکــایـک بــانــدازه بــنــشــاخــتــشــان
در گــنــجـــهــای نــیــا بـــرگـــشـــادز پــیــونــد و مــهــرش نــکــرد ایــچ یــاد
ز دیــنـــار و دیــبـــای گـــوهــرنــگـــارهــیــونــان شــایــســتـــه کــردنــد بـــار
هــمــیـدون ز گــنــج درم صــد هــزاربــــــبــــــردنـــــد بــــــا آلـــــت کـــــارزار
ز گــاوان گــردون کــشـــان ده هــزاربـــبـــر دنــد تــا خــود کــی آیــد بـــکــار
هـــیــونـــان ز گـــنـــج درم ده هـــزاربـــســـی بـــار کــردنــد بـــا شــهــریــار
بــفـرمـود زان پــس بــهـنـگـام خـوابکــه پـــوشـــیــده رویــان افـــراســـیــاب
ز خـویشـان و پـیوند چـندانک هسـتاگـــر دخـــتـــرانــنـــد اگـــر زیــر دســـت
هــمـــه در عـــمـــاری بـــراه آوردنــدز ایـــوان بــــمــــیـــدان شــــاه آوردنــــد
دو از نـــامـــداران گـــردنـــکـــشــــانکــه بــودنــد هـر یـک بــمــردی نـشــان
چـو جـهـن و چـو گـرسـیـوز ارجـمـنـدبـــمــهــد انــدرون پــای کــرده بـــبـــنــد
هـمـه خـویـش و پـیـونـد افـراسـیـابز تـــیــمــارشـــان دیــده کـــرده پـــر آب
نــواهــا کـــه از شـــهــرهــا یــادگــارگــروگــان ســتــد تــرک چــیـنــی هــزار
ســپــرد آن زمــان گــیـو را شــهـریـارگـــزیــن کـــرد ز ایـــرانـــیـــان ده هـــزار
بــدو گـفـت کـای مـرد فـرخـنـده پـیبـــرو بـــا ســپـــه پــیــش کــاوس کــی
بــفــرمــود تــا پــیـش او شــد دبــیـربـــیــاورد قــرطــاس و چــیــنــی حــریــر
یکـی نامـه از قـیر و مـشـک و گـلـاببــــفــــرمـــود در کــــار افــــراســــیـــاب
چـو شـد خـامه از مـشـک وز قـیر تـرنــخـــســـت آفـــریــن کـــرد بـــر دادگــر
کـه دارنـده و بــر ســر آرنـده اوســتزمــیــن و زمــان را نــگـــارنــده اوســـت
هــمـــو آفـــریــنــنــده پـــیــل و مــورز خــــاشــــاک تــــا آب دریــــای شــــور
هـمــه بــا تــوانــایـی او یـکــیـســتخــداونــد هـســت و خــداونـد نـیـســت
کــســی را کــه او پــرورانــد بــمــهـربــر آنـکــس نـگــردد بــتــنـدی ســپــهـر
ازو بـــاد بـــر شـــاه گـــیـــتـــی درودکـــــزو خـــــیــــزد آرام را تـــــار و پـــــود
رســیـدم بــدیـن دژ کـه افــراســیـابهــمــی داشــت از بــهــر آرام و خــواب
بـــدو انــدرون بـــود تــخــت و کــلــاهبــزرگــی و دیـهــیـم و گــنــج و ســپــاه
چهل پـیل زیشان همه بـسته گشتهر آنکس که برگشت تن خسته گشت
بـگـویـد کـنـون گـیـو یـک یـک بــشـاهســخــن هــرچ رفــت انــدریـن رزمــگــاه
چـو بـر پـیش یزدان گـشـایی دو لـبنــیـایـش کــن از بــهـر مــن روز و شــب
کـشـیدیم لـشـکـر بـما چـین و چـینو زآن روی رانـــم بـــمـــکـــران زمـــیـــن
و زآن پــــس بــــر آب زره بــــگــــذرماگـــــر پـــــای یـــــزدان بــــــود یـــــاورم
ز پـیـش شـهـنـشـاه بـرگـشـت گـیـوابــا لــشــکــری گــشــن و مــردان نـیـو
چــو بــاد هـوا گـشــت و بــبــریـد راهبـــیـــامـــد بـــنـــزدیــک کـــاوس شـــاه
پــس آگــاهــی آمــد بــکــاوس کــیازان پــــهــــلــــوان زاده نــــیــــک پــــی
پــذیـره فــرســتــاد چــنـدی ســپــاهگـــرانــمــایــگـــان بـــر گــرفـــتـــنــد راه
چـــو آمــد بـــر شــهــر گــیــو دلــیــرسـپـاهی ز گـردان چـو یک دشـت شـیر
چــو گــیـو انـدر آمـد بــنـزدیـک شــاهزمــیـن را بــبــوســیــد بــر پــیــش گــاه
و رادیــد کــاوس بـــر پــای جــســتبــخــنـدیـد و بــسـتــرد رویـش بــدسـت
بــپــرسـیـدش از شـهـریـار و سـپــاهز گــردنــده خــورشــیـد و تــابــنـده مــاه
بــگـفـت آن کـجـا دیـد گـیـو سـتــرگز گـــــردان وز شـــــهـــــریـــــار بـــــزرگ
جــوان شــد زگــفــتــار او مــرد پــیــرپــس آن نــامــه بــنــهــاد پــیـش دبــیــر
چـو آن نـامـه بـر شـاه ایـران بـخـوانـدهـمـه انـجــمـن در شـگـفـتــی بــمـانـد
همـه شـاد گـشـتـنـد و خـرم شـدندز شــادی دو دیــده پـــر از نــم شــدنــد
هـــمـــه چـــیـــز دادنـــد درویـــش رابـــنـــفـــریــده کـــردنـــد بـــدکـــیــش را
فــرود آمــد از تـــخــت کــاوس شــاهز ســر بــرگــرفــت آن کــیــانــی کــلــاه
بــیـامـد بــغــلـتــیـد بــر تــیـره خــاکنــیــایــش کــنــان پــیــش یــزدان پـــاک
وز آن جـایگـه شـد بـجـای نـشـسـتبـــگــرد دژ آیــیــن شــادی بـــبـــســـت
هـمـی گـفـت بـا شـاه گـیو آنـچ دیـدســخــن کــز لــب شــاه ایـران شــنـیـد
مـی آورد و رامـشــگـران را بــخــوانـدوز ایــران نــبـــرده ســران را بـــخـــوانــد
ز هر گونه ای گـفـت و پـاسـخ شـنیدچــنـیـن تــا شــب تــیـره انــدر چــمــیـد
بــرفـتــنـد بــا شــمـع یـاران ز پــیـشدلــش شــاد و خــرم بــایــوان خــویــش
چـو بـرزد خور از چـرخ رخـشان سنانبــپــیــچــیــد شــب گــرد کــرده عــنــان
تـــبـــیــره بـــر آمــد ز درگـــاه شـــاهبـــرفـــتـــنـــد گـــردان بـــدان بــــارگـــاه
جـهـانـدار پـس گـیـو را پـیـش خـوانـدبــران نـامـور تــخــت شــاهـی نـشــانـد
بــفـرمـود تــا خـواسـتــه پــیـش بــردهـــمـــان نـــامـــور ســــرفـــرازان گـــرد
هـمـان بــیـگـنـه روی پــوشــیـدگــانپـــس پـــرده انـــدر ســـتـــم دیــدگـــان
هـمـان جـهـن و گـرسـیوز بـنـدسـایکــه او بـــرد پـــای ســـیــاوش ز جـــای
چــو گــرســیـوز بــدکــنـش را بــدیـدبــرو کــرد نـفــریـن کـه نـفــریـن ســزیـد
هـمـان جــهـن را پــای کـرده بــبــنـدبـــبـــردنــد نــزدیــک تـــخـــت بـــلـــنــد
بـــدان دخـــتـــران رد افـــراســـیـــابنــگـــه کـــرد کـــاوس مـــژگـــان پـــر آب
پــس پــرده شــاهـشـان جــای کـردهـمـانـگــه پــرســتــنـده بــر پــای کــرد
اســیـران و آنــکــس کــه بــود از نـوابـــیــاراســـت مــر هــر یــکــی را جـــدا
یـکــی را نـگـهـبــان یـکـی را بــبــنـدبـــبـــردنـــد از پـــیــش شـــاه بـــلـــنــد
ازان پـس همـه خـواسـتـه هـرچ بـودز دیـــنــــار وز گــــوهــــر نــــابــــســــود
بـــــارزانــــیــــان داد تـــــا آفــــریــــنبـــخـــوانــنــد بـــر شــاه ایــران زمــیــن
دگــر بــردگــان مــهـتــران را ســپــردبـــایـــوان بـــبـــرد از بـــزرگـــان و خـــرد
بـــیــاراســتــنــد از در جــهــن جــایخــورش بــا پــرســتــنــده و رهـنــمــای
بــدژ بــر یــکــی جــای تــاریــک بــودز دل دور بــــا دخـــمـــه نـــزدیـــک بـــود
بــگـرسـیـوز آمـد چــنـان جــای بــهـرچـــنــیــنــســت کــردار گــردنــده دهــر
خــنـک آنـکــســی کـو بــود پــادشــاکـــــفـــــی راد دارد دلــــی پـــــارســـــا
بـــدانــد کــه گــیــتــی بــرو بــگــذردنــــگـــــردد بـــــگــــرد در بـــــی خـــــرد
خـرد چـون شود از دو دیده سـرشکچـنـان هـم کـه دیوانـه خـواهـد پـزشـک
ازان پـس کـزیـشـان بـپـردخـت شـاهز بـــیــگــانــه مــردم تـــهــی کــرد گــاه
نـویـســنــده آهـنـگ قــرطــاس کــردســر خـــامــه بـــرســان الــمــاس کــرد
نـبــشــتــنـد نـامــه بــهـر کــشــوریبـــهـــر نـــامـــداری و هــر مـــهـــتـــری
که شد تـرک و چـین شاه را یکسـرهبآبـــشـــخـــور آمـــد پـــلـــنـــگ و بــــره
درم داد و دیــــــنـــــــار درویــــــش راپــــراگــــنــــده و مــــردم خــــویــــش را
بــدو هـفـتــه در پــیـش درگـاه شــاهاز انـــبـــوه بـــخـــشـــش نــدیــدنــد راه
ســیـم هـفـتــه بــر جــایـگـاه مـهـینـــشـــســـت انـــدر آرام بـــا فـــرهـــی
ز بــس نــالــه نــای و بــانـگ ســرودهـــمـــی داد گـــل جـــام مـــی را درود
بــیـک هـفــتــه از کــاخ کــاوس کـیهـمـی مــوج بــرخــاســت از جــام مـی
سـر مـاه نـو خــلـعـت گـیـو سـاخــتهــمــی زر و پــیـروزه انــدر نــشــاخــت
طــبــق هــای زریـن و پــیـروزه جــامکـــمـــرهـــای زریـــن و زریــن ســـتـــام
پــرســتــار بــا طــوق و بــا گـوشــوارهــمـــان یــاره و تـــاج گـــوهـــر نـــگـــار
هـمـان جــامـه تــخــت و افـگـنـدنـیز رنــــگ و ز بــــو وز پــــراگــــنــــدنــــی
فــرســتـــاد تــا گــیــو را خــوانــدنــدبـــراورنــگ زریــنــش بـــنــشـــانـــدنـــد
بــبــردنــد خــلــعــت بــنــزدیــک اویبـــمــالــیــد گــیــو انــدران تـــخــت روی
وزان پــس بــیــامــد خــرامــان دبــیـربــیـاورد قــرطــاس و مــشــک و عــبــیـر
نـبــشــتــنـد نــامــه کــه از کــردگــاربــــدادیـــم و خــــشــــنــــود از روزگــــار
کـه فـرزنـد مـا گـشـت پــیـروزبــخــتســـزای مـــهــی وز در تـــاج و تـــخـــت
بـدی را که گیتـی همی ننگ داشتجــهـانـرا پــر از غـارت و جــنـگ داشــت
ز دســت تـــو آواره شــد در جــهــاننــگــویــنــد نــامــش جـــز انــدر نــهــان
هـمـه سـالـه تــا بــود خــونـریـز بــودبـــبـــدنــامـــی و زشـــتـــی آویــز بـــود
بـــــزد گـــــردن نـــــوذر تـــــاجـــــدارز شــــاهـــان وز راســــتــــان یـــادگـــار
بــرادرکــش و بـــدتــن و شــاه کــشبــدانـدیـش و بــدراه و آشــفــتــه هـش
پــی او مــمــان تــا نــهـد بــر زمــیـنبـــتـــوران و مــکـــران و دریــای چـــیــن
جـــهــان را مــگــر زو رهــایــی بـــودســر بـــی بـــهــایــش بـــهــایــی بـــود
اگـــــر داور دادگـــــر یـــــک خـــــدایهــمــی بــود خــواهــد تــرا رهـنــمــای
کـه گـیـتــی بــشــویـی ز رنـج بــدانز گـــفــــتــــار و کـــردار نـــابــــخــــردان
بــداد جــهــان آفــریــن شــاد بـــاشجــهــان را یــکــی تــازه بــنــیــاد بـــاش
مــگــر بــاز بــیــنــم تــورا شــادمــانپـــــر از درد گـــــردد دل بـــــدگــــمــــان
وزیـن پـس جـز از پـیـش یـزدان پــاکنــبـــاشــم کــزویــســت امــیــد و بــاک
بــدان تــا تـو پــیـروز بــاشـی و شـادســـرت ســـبـــز بـــاد و دلــت پـــر ز داد
جــهــان آفــریـن رهـنــمــای تــو بــادهـمـیـشـه ســر تــخــت جــای تــو بــاد
نـهـادنــد بــر نــامــه بــر مــهـر شــاهبـــر ایــوان شـــه گـــیــو بـــگـــزیـــد راه
بــره بــر نــبــودش بــجــایــی درنــگبــنــزدیـک کــیــخــســرو آمــد بــگــنــگ
بـــرو آفـــریــن کـــرد و نــامـــه بـــدادپــــیـــام نـــیـــا پــــیـــش او کــــرد یـــاد
ز گــفــتــار او شــاد شــد شــهــریـارمــی آورد و رامــشــگــر و مــیــگــســار
همی خـورد پـیروز و شادان سـه روزچــهـارم چــو بــفــروخــت گـیـتــی فـروز
سـپـه را همـه تـرک و جـوشـن بـدادپـــیــام نــیــا پـــیــشــشـــان کــرد یــاد
مـر آن را بــگـسـتــهـم نـوذر ســپــردیــکــی لــشــکــری نــامــبـــردار و گــرد
ز گـنـگ گـزیـن راه چــیـن بــرگـرفــتجــهـان را بــشــمـشــیـر در بــر گـرفـت
نــبــد روز بــیــکــار و تــیــره شــبــانطــلــایــه بـــروز و بـــشــب پــاســبـــان
بــدیـن گـونـه تــا شــارســتــان پــدرهـمـی رفــت گـریـان و پــر کــیـنـه ســر
هـمـی گـرد بـاغ سـیـاوش بـگـشـتبــجــایـی کـه بــنـهـاد خــونـریـز تــشـت
هـمـی گــفــت کــز داور یـک خــدایبــخــواهـم کــه بــاشــد مـرا رهـنـمــای
مـگـر هـمـچــنـیـن خــون افـراسـیـابهــــم ایــــدر بـــــریــــزم بــــکــــردار آب
و ز آن جـایگه شـد سـوی تـخـت بـازهـــمـــی گــــفــــت بــــا داور پــــاک راز
ز لـشــکــر فــرســتــادگـان بــرگـزیـدکــه گـویـنـد و دانـنـد گــفــت و شــنـیـد
فـرســتــاد کـس نـزد خــاقـان چــیـنبــفــغــفــور و ســالــار مــکــران زمــیــن
کــه گـر دادگـیـریـد و فــرمـان کــنـیـدز کــردار بـــد دل پـــشــیــمــان کــنــیــد
خــورشــهـا فـرســتــیـد نـزد ســپــاهبــــبــــیـــنـــیـــد نـــاچـــار مـــا را بــــراه
کــســی کـو بــتــابــد ز فــرمـان مـنو گـــر دور بـــاشـــد ز پـــیـــمـــان مـــن
بــیــاراســت بـــایــد پــســه را بــرزمهــرآنــکــس کــه بــگــریــزد از راه بـــزم
فــرســتــاده آمــد بـــهــر کــشــوریبـــهــر جــا کــه بـــد نــامــور مــهــتــری
غـمی گشـت فـغـفور و خـاقان چـینبــزرگــان هــر کــشــوری هـمــچــنــیـن
فــرســتــاده را چــنـد گـفــتــنـد گـرمســـخـــنـــهــای شـــیــریــن بآواز نـــرم
کـه مـا شـاه را سـربــسـر کـهـتـریـمزمــیــن جــز بــفــرمــان او نــســپــریــم
گــذرهــا کــه راه دلــیــران بــدســتبــبــیـنـیـم تــا چــنــد ویـران شــدســت
کــنــیــم از ســر آبــاد بــا خــوردنــیبــــبــــاشـــیـــم و آریـــمـــش آوردنـــی
همی گفت هر کس که بـودش خـردکـــه گــر بـــی زیــان او بـــمــا بـــگــذرد
بــدرویـش بــخـشـیـم بــسـیـار چـیـزنــثـــار و خــورشــهــا بـــســازیــم نــیــز
فـرســتــاده را بــی کـران هـدیـه دادبـــیـــامـــد بـــدرگـــاه پـــیـــروز و شـــاد
دگـر نـامـور چــون بــمـکــران رســیـددل شـــاه مـــکـــران دگـــرگـــونــه دیــد
بـــر تــخــت او رفــت و نــامــه بـــدادبـــگــفــت از پــیــام آنــچ بــودش بــیــاد
سـبــک مـر فـرسـتــاده را خـوار کـرددل انـــجـــمـــن پـــر ز تـــیـــمـــار کـــرد
بــدو گــفــت بــا شــاه ایـران بــگـویکــه نــادیـده بــر مــا فــزونــی مــجــوی
زمــانـه هـمـه زیـر تــخــت مـنـســتجــهـان روشـن از فـر بــخــت مـنـســت
چـو خـورشید تـابـان شـود بـرسـپـهرنـخـسـتــیـن بــریـن بــوم تــابــد بــمـهـر
هـمـم دانـش و گــنـج آبــاد هـســتبـــزرگـــی و مــردی و نــیــروی دســـت
گـراز مـن هـمـی راه جــویـد رواسـتکـه هـر جـانـور بــر زمـیـن پــادشـاسـت
نــبــنــدیـم اگــر بــگــذری بــر تــو راهزیــانــی مــکــن بـــر گــذر بـــا ســپـــاه
ور ایـدونـک بــا لـشـکـر آیـی بـشـهـربــریـن پــادشـاهـی تــرا نـیـســت بــهـر
نـمــانـم کــه بــر بــوم مـن بــگــذریوزیـن مـرز جــایـی بــه پــی بــســپــری
نــمــانــم کــه مــانـی تــو پــیـروزگــروگـــر یـــابــــی از اخـــتـــر نـــیـــک بــــر
بـرین گونه چـون شـاه پـاسـخ شـنیدازان جــایـگــه لــشــکــر انــدر کــشــیـد
بـــیــامــد گــرازان بـــســوی خــتـــنجـــهــانـــدار بـــا نـــامـــدار انـــجـــمـــن
بــرفـتــنـد فـغــفـور و خــاقـان چــیـنبـــــرشــــاه بـــــا پــــوزش و آفــــریــــن
سـه منزل ز چـین پـیش شـاه آمـدندخــــود و نــــامــــداران بــــراه آمــــدنـــد
هــمــه راه آبـــاد کــرده چــو دســتدر و دشــت چــون جــایـگـاه نـشـســت
همـه بـوم و بـر پـوشـش و خـوردنـیاز آرایـــش بــــزم و گــــســــتــــردنــــی
چــو نـزدیـک شـاه انـدر آمـد ســپــاهبـــبـــســتــنــد آذیــن بـــه بــیــراه و راه
بـــدیـــوار دیـــبـــا بـــرآویـــخـــتـــنـــدز بــــر زعـــفـــران و درم ریـــخــــتــــنـــد
چـو بــا شـاه فـغـفـور گـسـتــاخ شـدبــپــیــش انــدر آمــد ســوی کــاخ شــد
بــدو گــفــت مـا شــاه را کــهـتــریـماگــر کــهــتـــری را خــود انــدر خــوریــم
جــهـانـی بــبــخـت تــو آبــاد گـشـتدل دوســـتـــداران تـــو شـــاد گــشـــت
گـر ایـوان مـا در خــور شـاه نـیـسـتگــمـانـم کــه هـم بــتــر از راه نـیـســت
بـــکــاخ انــدر آمــد ســـرافــراز شــاهنــشــســت از بــر نــامــور پــیــشــگــاه
ز دیــنـــار چـــیــنــی ز بـــهــر نــثـــاربـــیــاورد فــغــفــور چـــیــن صـــد هــزار
هـمـی بــود بــر پــیـش او بــربــپــایابــــا مــــرزبــــانـــان فــــرخــــنـــده رای
بـچـین اندرون بـود خـسـرو سـه مـاهابـــــا نــــامــــداران ایــــران ســـــپـــــاه
پــرســتــنـده فــغــفــور هـر بــامــدادهــمــی نــو بـــنــو شــاه را هــدیــه داد
چــهـارم ز چــیـن شــاه ایـران بــرانـدبــمـکـران شـد و رسـتــم آنـجـا بــمـانـد
بــیـامـد چــو نـزدیـک مـکـران رسـیـدز لــشــکــر جــهــانــدیــده ای بــرگــزیـد
بــر شـاه مـکـران فـرسـتــاد و گـفـتکــه بــا شــهـریـاران خــرد بــاد جــفــت
خــــروش ســــاز راه ســـپــــاه مـــرابـــــخــــوبــــی بــــیــــارای گــــاه مــــرا
نـگـه کـن کـه مـا از کـجـا رفـتــه ایـمنـه مـسـتـیـم و بـیـراه و نـه خـفـتـه ایـم
جـهان روشن از تـاج و بـخـت منستســر مــهـتــران زیـر تــخــت مــنــســت
بــرنـد آنـگـهـی دسـت چـیـز کـسـانمـگـر مـن نـبــاشــم بــهـر کـس رســان
عــلــف چــون نـیـابــنـد جــنـگ آورنـدجــهــان بــر بـــدانــدیــش تــنــگ آورنــد
ور ایـدونـک گــفــتــار مــن نـشــنـویبـــخـــون فـــراوان کـــس انـــدر شـــوی
هـمـه شـهـر مـکـران تـو ویران کـنـیچــو بــر کــیـنـه آهـنـگ شــیـران کــنـی
فــرســتــاده آمــد پـــیــامــش بـــدادنــبـــد بـــر دلــش جــای پــیــغــام و داد
سر بـی خـرد زان سـخـن خـیره شدبــجــوشـیـد و مـغـزش ازان تــیـره شــد
پــراگـنـده لـشــکــر هـمـه گـرد کــردبــیــاراســت بـــر دشــت جــای نــبـــرد
فــرســتــاده را گــفــت بــر گــرد و روبـــنــزدیــک آن بـــدگـــمـــان بـــاز شـــو
بــگــویـش کــه از گــردش تــیــره روزتـو گـشـتـی چـنین شـاد و گـیتـی فـروز
بــبــیـنـی چــو آیـی ز مـا دسـتــبــردبــدانــی کــه مــردان کــدامــنــد و گــرد
فـرســتــاده شــاه چــون بــازگـشـتهـمــه شــهـر مــکــران پــرآواز گــشــت
زمـیـن کـوه تــا کـوه لـشــکـر گـرفـتهـمـه تــیـز و مـکـران ســپــه بــرگـرفـت
بــیـاورد پــیـلـان جــنـگــی دویـســتتـو گـفـتـی کـه اندر زمـین جـای نیسـت
از آواز اســـبـــان و جـــوش ســـپـــاههــمــی مــاه بـــر چـــرخ گــم کـــرد راه
تــو گـفـتـی بــرآمـد زمـیـن بآسـمـانوگــر گــشــت خــورشــیـد انــدر نــهــان
طــلــایـه بــیــامــد بــنــزدیــک شــاهکـه مـکـران ســیـه شــد ز گـرد ســپــاه
همه روی کشـور درفشـسـت و پـیلبــبــیـنــد کــنــون شــهـریـار از دو مــیـل
بــفــرمــود تــا بــرکــشــیـدنــد صــفگـرفــتــنـد گـوپــال و خــنـجــر بــکــفــت
ز مـکـران طــلـایـه بــیـامـد بــدشــتهمه شـب همی گـرد لشـکـر بـگـشـت
نـگـهـبــان لـشــکــر از ایـران تــخــوارکـــه بـــودی بـــنـــزدیـــک او رزم خـــوار
بــیــامــد بـــرآویــخــت بـــا او بـــهــمچـــو پـــیــل ســـرافـــراز و شـــیـــر دژم
بـــزد تـــیــغ و او را بـــدونــیــم کـــرددل شـــاه مــکـــران پـــر از بـــیــم کـــرد
دو لشـکـر بـران گونه صـف بـرکشـیدکــه از گــرد شــد آســـمــان نــاپـــدیــد
ســپــاه انـدر آمـد دو رویـه چــو کــوهروده بـــرکـــشـــیــدنـــد هـــر دو گـــروه
بــقـلـب انـدر آمـد ســپــهـدار طـوسجــهـان شــد پــر از نـالـه بــوق و کـوس
بــپــیـش انــدرون کــاویـانــی رفــشپـــس پــشــت گــردان زریــنــه کــفــش
هـوا پــر ز پــیـکـان شـد و پــر و تــیـرجـــهــان شـــد بـــکــردار دریــای قـــیــر
بـقـلب اندرون شـاه مکران بـخـسـتوزآن خـسـتــگـی جــان او هـم بــرسـت
یـکـی گـفـت شـاهـا سـرش را بـریمبـــدو گــفـــت شـــاه انــدرو نــنــگــریــم
ســـر شـــهـــریــاران نـــبـــرد ز تـــنمـــگـــر نـــیــز از تـــخـــمـــه اهـــرمـــن
بــرهـنـه نــبــایـد کــه گــردد تــنــشبـران هم نشـان خـسـتـه در جـوشـنش
یکـی دخـمه سـازید مشـک و گـلـابچــنـانـچــون بــود شـاه را جــای خــواب
بــپــوشـیـد رویـش بــدیـبــای چــیـنکــه مــرگ بــزرگــان بــود هـمــچــنــیـن
و زآن انـجـمـن کـشـتـه شـد ده هزارســــواران و گــــردان خــــنـــجــــرگـــزار
هــزار و صــد و چــل گــرفــتــار شــدســـر زنــدگـــان پـــر ز تـــیــمـــار شـــد
بــبــردنــد پــیـلــان و آن خــواســتــهســـــراپــــــرده و گـــــاه آراســــــتــــــه
بـــزرگــان ایــران تـــوانــگــر شــدنــدبـسـی نـیـز بــا تـخـت و افـسـر شـدنـد
ازان پــس دلــیــران پــرخــاشــجــویبــــتــــاراج مــــکــــران نـــهـــادنـــد روی
خروش زنان خاست از دشت و شهرچــشــیـدنــد زان رنــج بــســیــار بــهــر
بــدرهــای شــهـر آتــش انــدر زدنــدهــمــی آســمــان بــر زمــیــن بــرزدنــد
بــخـسـتــنـد زیـشـان فـراوان بــتــیـرزن و کـــودک خــــرد کـــردنـــد اســـیـــر
چـو کم شد ازان انجـمن خشم شاهبـــفـــرمـــود تـــا بــــاز گـــردد ســـپـــاه
بــفــرمـود تــا اشــکـش تــیـز هـوشبــیــارامــد از غــارت و جــنــگ و جــوش
کـسـی را نـمـانـد کـه زشـتــی کـنـدوگـــر بـــا نــژنـــدی درشـــتـــی کـــنــد
ازان شـهـر هـر کـس کـه بــد پـارسـابــــپـــوزش بــــیـــامـــد بــــر پــــادشـــا
کـه مـا بــیـگـنـاهـیـم و بــیـچـاره ایـمهــمــیـشــه بــرنــج ســتــمــکــاره ایـم
گــر ایـدونـک بــیـنـد ســر بــی گـنـاهبـــبـــخــشــد ســزاوار بـــاشــد ز شــاه
ازیشـان چـو بـشـنید فـرخـنـده شـاهبـــفــرمــود تــا بـــانــگ زد بـــر ســپـــاه
خــروشــی بـــرآمــد ز پــرده ســرایکــه ای پـــهــلــوانــان فـــرخـــنــده رای
ازیـن پــس گـر آیـد ز جــایـی خـروشز بــیـدادی و غــارت و جــنــگ و جــوش
ســتــمـکـارگـان را کـنـم بــه دو نـیـمکــــســــی کـــو نـــدارد ز دادار بــــیـــم
جـهـانـدار سـالـی بــمـکـران بــمـانـدز هـر جــای کـشـتــی گـرانـرا بــخــوانـد
چـو آمـد بـهار و زمـین گـشـت سـبـزهـمـه کــوه پــر لــالــه و دشــت ســبــز
چــراگــاه اســبـــان و جــای شــکــاربـــیــاراســـت بـــاغ از گــل و مــیــوه دار
بــاشـکـش بــفـرمـود تــا بــا ســپــاهبــمــکــران بــبــاشــد یـکــی چــنـدگــاه
نـجــویـد جــز از خــوبــی و راسـتــینـــیـــارد بـــکـــار انـــدرون کـــاســـتـــی
و زآن شــهــر راه بــیــابـــان گــرفــتهـمــه رنــجــهـا بــر دل آســان گــرفــت
چــنـان شــد بــفــرمــان یـزدان پــاککـــه انــدر بـــیــابـــان نــدیــدنــد خـــاک
هـوا پــر ز ابــر و زمــیـن پــر ز خــویـدجــهــانــی پــر از لــالــه و شــنــبــلــیـد
خـورشـهـای مـردم بــبــردنـد پــیـشبـــگــردون بـــزیــر انــدرون گـــاومــیــش
بـدشت اندرون سبـزه و جـای خـوابهـــوا پــــر ز ابــــر و زمـــیـــن پــــر ز آب
چـــــو آمـــــد بـــــنــــزدیــــک آب زرهگـــشـــادنـــد گـــردان مـــیـــان از گـــره
هـــمـــه چـــاره ســـازان دریــا بـــراهز چــیـن و زمــکــران هـمــی بــرد شــاه
بـخـشـکـی بـکـرد آنـچ بـایسـت کـردچــو کــشــتــی بآب انـدر افــگــنـد مــرد
بــفــرمـود تــا تــوشــه بــرداشــتــنـدبـــیــک ســالــه ره راه بـــگــذاشــتــنــد
جــهـانـدار نـیـک اخـتــر و راه جــوریبــــــرفــــــت از لـــــب آب بــــــا آب روی
بــران بــنـدگـی بــر نـیـایـش گـرفــتجــهــان آفــریـن را ســتــایــش گــرفــت
هـمـی خــواســت از کـردگـار بــلـنـدکـز آبــش بــخــشـکـی بــرد بــی گـزنـد
هــمــان ســاز جــنــگ و ســپــاه ورابــــــــزرگــــــــان ایـــــــران و گـــــــاه ورا
هـمـی گـفــت کـای کـردگـار جــهـانشـــنـــاســــنـــده آشـــکـــار و نـــهـــان
نــگــهــدار خــشــکــی و دریــاتـــویخــــــدای ثــــــری و ثــــــریـــــا تــــــوی
نـــگـــه دار جــــان و ســـپــــاه مـــراهــمــان تــخــت و گــنــج و کــلــاه مــرا
پـــرآشـــوب دریــا ازان گـــونـــه بـــودکـزو کـس نـرســتــی بــدان بــرشـخــود
بـشـش مـاه کـشـتـی بــرفـتـی بآبکـزو سـاخـتـی هر کـسـی جـای خـواب
بـهفـتـم کـه نیمی گذشـتـی ز سـالشـــدی کـــژ و بـــی راه بـــاد شـــمــال
ســر بـــادبـــان تــیــز بــرگــاشــتــیچــو بــرق درخــشــنـده بــگـمـاشــتــی
بــراهــی کــشــیــدیـش مــوج مــددکــه مــلــاح خـــوانــدش فـــم الــاســـد
چـنـان خـواسـت یـزدان کـه بــاد هـوانـــشـــد کـــژ بــــا اخــــتــــر پــــادشـــا
شــگـفـت انـدران آب مـانـده ســپــاهنـمــودی بــانـگــشــت هـر یـک بــشــاه
بــاب انــدرون شــیــر دیــدنــد و گــاوهــمــی داشــتــی گــاو بــا شــیـر تــاو
هـمـان مـردم و مـویـهـا چـون کـمـنـدهمـه تـن پـر از پـشـم چـون گـوسـفـنـد
گـروهی سـران چـون سـر گـاومـیشدو دسـت از پــس مـردم و پــای پــیـش
یکی سر چو ماهی و تـن چون نهنگیکـی پـای چـون گـور و تـن چـون پـلـنگ
نـمـودی هـمـی ایـن بــدان آن بـدیـنبــــدادار بــــر خــــوانــــدنــــد آفــــریـــن
بــبــخــشــایـش کــردگــار ســپــهــرهـوا شــد خــوش و بــاد نـنـمــود چــهـر
گــذشــتــنـد بــر آب بــر هـفــت مـاهکــه بــادی نــکــرد انــدریــشــان نــگــاه
چـو خـسـرو ز دریا بـخـشـکی رسـیدنــگــه کــرد هــامــون جــهــان را بــدیــد
بــیــامــد بــپــیــش جــهــان آفــریــنبـــمــالــیــد بـــر خـــاک رخ بـــر زمــیــن
بــــرآورد کــــشــــتــــی و زورق ز آبشــتـــاب آمــدش بـــود جــای شــتــاب
بـیابـانـش پـیش آمـد و ریگ و دشـتتــن آســان بـــریــگ روان بـــرگــذشــت
هـمـه شـهـرهـا دیـد بــرسـان چـیـنزبـــانــهــا بـــکـــردار مـــکـــران زمـــیــن
بــدان شــهـرهـا در بــیـاســود شــاهخـورش خـواسـت چـنـدی ز بـهـر سـپـاه
ســپــرد آن زمـیـن گـیـو را شــهـریـاربـــدو گـــفـــت بـــر خـــوردی از روزگـــار
درشــتــی مـکــن بــا گـنـهـکــار نـیـزکـه بـی رنـج شـد مـردم از گـنـج و چـیز
ازیـن پــس نـدرام کـســی را بــکـسپــرســتــش کــنــم پــیــش فــریــادرس
ز لــشــکــر یـکــی نــامــور بــرگــزیـدکــه گـفــتــار هـر کــس بــدانـد شــنـیـد
فــرســتــاد نــزدیـک شــاهـان پــیـامکـه هـر کــس کـه او جــویـد آرام و کــام
بـــیــایــنــد خـــرم بـــدیــن بـــارگـــاهبـــرفــتــنــد یــکــســر بــفــرمــان شــاه
یـکـی سـر نـپــیـچــیـد زان مـهـتــرانبـــدرگــاه رفـــتـــنــد چـــون کــهــتـــران
چــو دیـدار بــد شـاه بــنـواخـتــشـانبــخــورشــیـد گـردن بــرافــراخــتــشــان
پـس از گـنـگ دژ بـاز جـسـت آگـهـیز افـــراســـیـــاب و ز تـــخـــت مـــهـــی
چـنـیـن گـفـت گـویـنـده ای زان گـروهکـه ایـدر نـه آبــســت پــیـشـت نـه کـوه
اگـر بـشـمـری سـربـسـر نـیـک و بـدفـزون نـیـسـت تـا گـنـگ فـرسـنـگ صـد
کـــنـــون تـــا بــــرآمـــد ز دریـــای آببــگــنــگــســت بــا مــردم افــراســیـاب
ازان آگــهــی شــاد شــد شــهــریـارشــد آن رنــجــهـا بــر دلــش نـیـز خــوار
دران مــرزهــا خــلــعــت آراســتــنــدپــس اسـب جـهـانـدیـدگـان خـواسـتـنـد
بــفــرمــود تــا بــازگــشــتــنـد شــاهســوی گــنــگ دژ رفــت بـــا آن ســپــاه
بــران سـو کـه پــور سـیـاوش بــرانـدز بــــیـــداد مـــردم فــــراوان نـــمـــانـــد
ســپــه را بــیــاراســت و روزی بــدادز یــزدان نـــیــکـــی دهـــش کـــرد یـــاد
همی گفـت هر کـس که جـوید بـدیبــــپــــیــــچــــد ز بــــاد افــــره ایــــزدی
نـبـایـد کـه بـاشـیـد یـک تـن بـشـهـرگـــر از رنـــج یــابـــد پـــی مـــور بـــهـــر
چـهـانـجـوی چـون گـنـگ دژ را بــدیـدشـــد از آب دیـــده رخـــش نـــاپــــدیـــد
پـیـاده شـد از اسـب و رخ بــر زمـیـنهــمـــی کـــرد بـــر کـــردگـــار آفـــریــن
هـمـی گـفــت کــای داور داد و پــاکیـکـی بــنـده ام دل پــر از تــرس و بــاک
کــه ایــن بـــاره شــارســتـــان پـــدربـــــدیـــــدم بـــــرآورده از مـــــاه ســـــر
ســـیــاوش کــه از فــر یــزدان پـــاکچــنـیـن بــاره ای بــرکـشــیـد از مـغـاک
سـتـمگر بـد آن کو بـبـد آخـت دسـتدل هـر کـس از کـشـتــن او بــخــســت
بـران بـاره بـگـریسـت یکـسـر سـپـاهز خــون ســیــاوش کــه بــد بــیــگــنــاه
بـدسـتـت بـداندیش بـر کشـتـه شـدچـنین تـخـم کین در جـهان کشـتـه شد
پــس آگــاهــی آمــد بــافــراســیـابکــه شــاه جــهــانــدار بـــگــذاشــت آب
شـنـیده همـی داشـت انـدر نـهـفـتبــیـامـد شــب تــیـره بــا کــس نـگـفــت
جـهـانـدیـدگـان را هـم آنـجــا بــمـانـددلـــی پـــر ز تـــیــمــار تـــنــهــا بـــرانــد
چـو کـیـخـسـرو آمـد بــگـنـگ انـدرونســری پـــر ز تـــیــمــار دل پـــر ز خــون
بــدیـد آن دل افــروز بــاغ بــهــشــتشــمــرهـای او چــون چــراغ بــهـشــت
بـهر گوشـه ای چـشـمه و گلسـتـانزمـیـن سـنـبــل و شـاخ بــلـبــلـسـتــان
همی گـفـت هر کـس کـه اینت نهادهــم ایــدر بــبــاشــیـم تــا مــرگ شــاد
وزان پــس بـــفــرمــود بــیــدار شــاهطـــلــب کــردن شـــاه تـــوران ســـپـــاه
بـجـسـتـند بـر دشت و بـاغ و سـرایگــرفــتــنــد بــر هــر ســوی رهـنــمــای
همـی رفـت جـوینده چـون بـیهشـانمــگــر زو بـــیــابـــنــد جــایــی نــشــان
چـو بـر جـسـتـنش تـیز بـشـتـافـتـنـدفـــراوان ز کـــســـهــای او یــافـــتـــنـــد
بـکـشـتـنـد بـسـیـار کـس بـی گـنـاهنــشـــانــی نــیــامـــد ز بـــیــداد شـــاه
هـمــی بــود در گــنـگ دژ شــهـریـاریـکــی ســال بــا رامــش و مــیـگــســار
جـهـان چـون بـهـشـتـی دلـاویـز بــودپــر از گــلــشــن و بـــاغ و پــالــیــز بــود
بــرفــتــن هــمــی شــاه را دل نــدادهــمــی بــود در گــنــگ پــیـروز و شــاد
هــمــه پــهــلــوانــان ایــران ســپــاهبــرفــتــنــد یــکــســر بــنــزدیــک شــاه
کـه گـر شـاه را دل نـجـنـبــد ز جــایســـوی شـــهــر ایــران نــیــایــدش رای
هــمــانــا بــدانــدیــش افــراســیــابگــذشــتــســت زان ســو بـــدریــای آب
چــنــان پــیـر بــر گــاه کــاوس شــاهنـه اورنــگ و فــر و نـه گــنــج و ســپــاه
گـر او سـوی ایـران شـود پــر ز کـیـنکــه بــاشــد نــگــهــبــان ایــران زمــیـن
گـر او بــاز بــا تــخـت و افـسـر شـودهــمــه رنــج مــا پــاک بـــی بـــر شــود
ازان پــس بــایـرانـیـان شــاه گــفــتکـه این پـنـد بـا سـودمـنـدیسـت جـفـت
ازان شارستـان پـس مهان را بـخواندوزان رنــــج بـــــردن فــــراوان بـــــرانــــد
ازیشـان کسـی را که شـایسـتـه تـرگـرامـی تــر از شــهـر و بــایـســتــه تــر
تــنـش را بــخــلـعــت بــیـاراســتــنـدز دژ بــــاره مـــرزبــــان خـــواســـتـــنـــد
چـنـین گـفـت کـایـدر بـشـادی بـمـانز دل بـــر کـــن انــدیــشـــه بـــدگــمــان
بــبـخـشـیـد چـنـدانـک بـد خـواسـتـهز اســــبـــــان وز گــــنــــج آراســــتـــــه
همـه شـهـر زیشـان تـوانـگـر شـدنـدچــه بــا یـاره و تــخــت و افـسـر شـدنـد
بــدانـگــه کــه بــیـدار گــردد خــروسز درگـــاه بــــرخــــاســــت آوای کـــوس
ســپــاهـی شـتــابــنـده و راه جــویبـــســـوی بـــیــابـــان نـــهـــادنـــد روی
هــمــه نــامـــداران هــر کـــشـــوریبــرفــتــنــد هـر جــا کــه بــد مــهــتــری
خــورشــهـا بــبــردنــد نـزدیـک شــاهکـــه بـــود از در شـــهــریــار و ســـپـــاه
بـراهی کـه لشـکـر همی بـرگذشـتدر و دشـت یـکـســر چــو بــازار گـشـت
بــکـوه و بــیـابــان و جـای نـشـسـتکـسـی را نبـد کـس که بـگشـاد دسـت
بـــزرگـــان ابـــا هــدیــه و بـــا نــثـــارپـــذیـــره شـــدنـــدی بـــر شـــهـــریـــار
چـو خـلـعـت فـراز آمـدیـشـان ز گـنـجنـهـشــتــی کـه بــا او بــرفــتــی بــرنـج
پــذیـره شــدش گـیـو بــا لـشــکــریو زآن شـهـر هـر کـس کـه بــد مـهـتـری
چـــو دیــد آن ســر و فــره ســرفــرازپــیــاده شــد و بـــرد پــیــشــش نــمــاز
جــهـانـدار بــســیـار بــنـواخــتــشـانبــرسـم کـیـان جــایـگـه ســاخــتــشـان
چـو خـسـرو بـنزدیک کشـتـی رسـیدفـــرود آمــد و بـــادبـــان بـــرکـــشـــیــد
دو هـفــتــه بــران روی دریـا بــمــانـدز گــفــتـــار بـــا گــیــو چــنــدی بـــرانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.