ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت هفتم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنین گـفـت هر کـو نـدیدسـت گـنـگنـبــایـد کـه خـواهـد بــگـیـتـی درنـگ
بـــفــرمــود تـــا کــار بـــرســاخــتــنــددو زورق بآب انـــدر انـــداخــــتــــنـــد
شناسـای کشـتـی هر آنکس که بـودکـــه بـــر ژرف دریــا دلــیــری نــمــود
بــفــرمــود تــا بـــادبــان بــرکــشــیــدبــدریـای بــی مــایـه انــدر کــشــیـد
هــمــان راه دریــا بـــیــک ســالــه راهچـنـان تــیـز شـد بــاد در هـفـت مـاه
که آن شاه و لشکر بدین سو گذشتکـه از بــاد کـژ آسـتــی تــر نـگـشـت
سـپـهدار لـشـکـر بـخـشـکـی کـشـیدبـبـسـتـنـد کـشـتـی و هـامـون بـدید
خـورش کـرد و پـوشـش هم آنجـا یلـهبــمـلـاح و آنـکــس کـه کــردی خــلـه
بــفــرمــود دیـنـار و خــلــعــت ز گــنـجز گـیـتـی کـسـی را کـه بــردنـد رنـج
وزان آب راه بــــیــــابـــــان گــــرفــــتجــهـانـی ازو مـانـده انـدر شــگـفــت
چــو آگــاه شــد اشــکــش آمــد بــراهابــا لـشـکـری سـاخـتـه پـیـش شـاه
پــیــاده شــد از اســب و روی زمــیـنبــبــوســیـد و بــر شــاه کـرد آفــریـن
هـمـه تــیـز و مــکــران بــیـاراســتــنـدز هـر جـای رامـشـگـران خـواسـتــنـد
هـــــمــــــه راه و بــــــی راه آوای رودتــو گـفـتــی هـوا تــار شــد رود پــود
بـــدیـــوار دیـــبــــا بـــرآویـــخـــتـــنـــددرم بــا شــکــر زیـر پــی ریـخــتــنــد
بـمـکـران هـرآنـکـس کـه بــد مـهـتـریوگـــــر نــــامــــداری و کـــــنــــداوری
بـــرفــتـــنــد بـــا هــدیــه و بـــا نــثــاربـــنــزدیــک پـــیــروزگـــر شـــهــریــار
و زآن مـرز چــنـدانـک بــد خــواســتــهفـــراز آوریـــد اشـــکـــش آراســـتـــه
ز اشــکـش پــذیـرفـت شــاه آنـچ دیـدو زآن نــامــداران یــکـــی بـــرگـــزیــد
ورا کــرد مــهــتــر بـــمــکــران زمــیــنبــسـی خـلـعـتـش داد و کـرد آفـریـن
چــو آمــد ز مـکــران و تــوران بــچــیـنخـــود و ســـرفـــرازان ایــران زمــیــن
پـــذیــره شــدش رســتـــم زال ســامســپــاهـی گـشـاده دل و شـاد کـام
چــو از دور کــیــخــســرو آمــد پــدیــدســوار ســرفــراز چــتــرش کـشــیـد
پــیــاده شــد از بـــاره بـــردش نــمــازگــرفــتــش بــبــر شــاه گــردن فــراز
بـگـفـت آن شـگفـتـی کـه دید اندر آبز گـــم بـــودن جـــادو افـــراســـیــاب
بــچـیـن نـیـز مـهـمـان رسـتـم بـمـانـدبـیک هفـتـه از چـین بـمـاچـین بـرانـد
هـمـی رفــت ســوی ســیـاوش گــردبــــمـــاه ســــفــــنـــدار مـــذ روز ارد
چــو آمــد بـــدان شــارســتـــان پـــدردو رخـسـاره پــر آب و خـسـتـه جـگـر
بــجــایـی کـه گـر ســیـوز بــدنـشــانگــروی بـــنــفــریــن مــردم کــشــان
ســـر شـــاه ایــران بـــریــدنــد خـــواربــیــامــد بــدان جــایـگــه شــهــریـار
هـمـی ریخـت بـرسـر ازان تـیره خـاکهـمـی کـرد روی و بـر خـویـش چـاک
بــمــالــیـد رســتــم بــران خــاک رویبــنــفــریـد بــرجــان نــاکــس گــروی
همـی گـفـت کـیخـسـرو ای شـهـریارمـــرامـــانـــدی در جـــهــان یــادگـــار
نــمــانــدم زکــیـن تــومــانــنــد چــیــزبــرنــج انــدرم تــا جــهـانـســت نـیـز
بـــپـــرداخــتــم تــخــت افــراســیــابازیـن پــس نـه آرام جـویـم نـه خـواب
بـــر امــیــد آن کــش بـــچـــنــگ آورمجــهــان پــیــش او تــار وتــنــگ آورم
ازان پــس بــدان گــنــج بــنـهـاد ســرکـــه مـــادر بـــدو یـــاد کـــرد از پـــدر
در گـــنــج بـــگـــشـــاد و روزی بـــداددو هفتـه دران شـارسـتـان بـود شـاد
بــرســتــم دو صــد بـــدره دیــنــار دادهــمــان گــیـو را چــیـز بــســیـار داد
چـو بـشـنید گـسـتـهم نـوذر کـه شـاهبـــدان شــارســـتـــان پـــدر کــرد راه
پــذیـره شــدش بــا ســپــاهـی گـرانزایــــران بــــزرگــــان و کــــنــــداوران
چــو از دور دیــد افــســر و تــاج شــاهپــــیـــاده فـــراوان بــــپـــیـــمـــود راه
هـمــه یـکــســره خــوانــدنــد آفــریـنبـــران دادگـــر شـــهـــریـــار زمـــیــن
بــگـسـتـهـم فـرمـود تـا بــرنـشـسـتهمه راه شادان و دستـش بـدثـست
کـشـیـدنـد زان روی بـبـهـشـت گـنـگســپــه را بــنـزدیـک شـاه آب و رنـگ
وفــا چــون درخــتــی بــود مــیــوه دارهــمــی هــرزمــانــی نــو آیـد بــبــار
نـیـاســود یـک تــن ز خــورد و شــکـارهـمـان یـک سـواره هـمـان شـهـریـار
زتــرکـان هـرآنـکـس کـه بــد ســرفـرازشــدنــد ازنــوازش هـمــه بــی نـیـاز
بــرخــشــنـده روز و بــهـنـگـام خــوابهـم آگـهـی جــســت ز افـراســیـاب
ازیـشــان کــســی زو نـشــانـی نـدادنــکــردنــد ازو در جـــهــان نــیــز یــاد
جـهاندار یک شب سرو تـن بـشسـتبــشــد دور بــا دفــتــر زنــد و اســت
هـمـه شـب بــپــیـش جــهـان آفـریـنهـمـی بــود گــریـان وســربــر زمـیـن
هـمــی گــفــت کــیـن بــنـده نـاتــوانهـــمـــیـــشـــه پـــر از درد دارد روان
هــمــه کـــوه و رود و بـــیــابـــان و آبنــبــیـنــد نــشــانــی ز افــراســیــاب
هــمـــی گـــفـــت کـــای داور دادگـــرتــــودادی مــــرانــــازش و زور و فــــر
کـــه او راه تــــو دادگـــر نـــســـپــــردکـسـی را زگـیـتـی بــکـس نـشـمـرد
تــو دانـی کـه او نـیـسـت بــرداد و راهبــسـی ریـخــت خــون سـربــیـگـنـاه
مــگــر بـــاشــدم دادگــر یــک خــدایبــنــزدیـک آن بــدکــنــش رهـنـمــای
تــودانـی کـه مـن خــود سـرایـنـده امپــــرســـتــــنـــده آفـــریـــنـــنـــده ام
بـــگــیــتــی ازو نــام و آواز نــیــســتز مــن راز بــاشــد ز تــو راز نـیـســت
اگــر زو تـــو خـــشــنــودی ای دادگــرمـــرابــــازگـــردان ز پـــیـــکـــار ســـر
بــکــش در دل ایـن آتــش کــیـن مــنبآیــیـــن خـــویـــش آور آیــیـــن مـــن
ز جــای نــیــایـش بــیــامــد بــتــخــتجــوان ســرافــراز و پـــیــروز بـــخــت
همـی بـود یک سـال در حـصـن گـنگبــرآسـود از جــنـبــش و سـاز جـنـگ
چــو بــودن بــگـنـگ انـدرون شــد درازبـــدیـــدار کـــاوســـش آمـــد نـــیـــاز
بــگـسـتــهـم نـوذر ســپــرد آن زمـیـنز قــچــغــار تــا پــیـش دریـای چــیـن
بــی انـدازه لـشـکـر بــگـسـتــهـم دادبــدو گـفـت بــیـدار دل بــاش و شــاد
بــچـیـن و بـمـکـران زمـیـن دسـت یـازبــهـر سـو فـرســتــاده و نـامـه ســاز
هـمـی جــوی ز افــراســیـاب آگــهـیمـگــر زو شــود روی گــیـتــی تــهـی
و زآن جــایـگـه خــواســتــه هـرچ بــودز دیـــنـــار وز گـــوهـــر نـــابــــســـود
ز مـشـک و پــرسـتــار و زریـن سـتـامهمان جـامه و اسـب و تـخـت وغـلام
زگـــســـتـــردنــیــهــا و آلــات چـــیــنز چـیـزی کـه خـیـزد ز مـکـران زمـیـن
ز گــاوان گــردونــکــشــان چــل هــزارهـمـی رانـدپــیـش انـدرون شـهـریـار
همی گفـت هرگز کـسـی پـیش ازیننـدیـد ونـبــد خـواسـتــه بــیـش ازیـن
سـپـه بـود چـنـدانـک بـرکـوه و دشـتهمی ده شـب و روز لشـکر گذشـت
چــو دمــدار بـــرداشــتــی پـــیــشــروبــمــنـزل رســیـدی هـمــی نـو بــنـو
بــیـامـد بــران هـم نـشـان تــا بــچـاجبــیـاویـخــت تــاج از بــرتــخــت عــاج
بـسـغـد انـدرون بـود یک هـفـتـه شـاههمـه سـغـد شـد شـاه را نیک خـواه
وزآنــجـــا بـــشــهــر بـــخــارا رســیــدز لـشـکـر هـوا را هـمـی کـس نـدیـد
بـخـورد و بـیـاسـود و یـک هـفـتـه بـوددوم هـفــتــه بــا جــامــه نــابــســود
بـــیــامــد خـــروشـــان بآتـــشـــکــدهغـــمـــی بـــود زان اژدهـــای شـــده
کـــه تـــور فـــریـــدون بــــرآورده بـــودبـــدو انــدرون کــاخـــهــا کــرده بـــود
بــگـســتــرد بــر مـوبــدان ســیـم و زربـــرآتــش پــراگــنــد چــنــدی گــهــر
و زآن جــایـگــه ســر بــرفــتــن نــهـادهـمـی رفـت بــا کـام دل شـاه شـاد
بــجـیـحـون گـذر کـرد بــر سـوی بــلـخچـشیده ز گیتـی بـسـی شور و تـلخ
بــبــلــخ انــدرون بــود یـک مــاه شــاهســـر مــاه بـــر بـــلــخ بـــگــزیــد راه
بـــهــر شــهــر در نــامــور مــهــتـــریبــمــانـدی ســرافــراز بــالــشــکــری
بــبــســتــنــد آذیــن بــه بــیــراه و راهبـجـایی که بـگذشـت شـاه و سـپـاه
هــمــه بــوم کــشــور بــیـاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
درم ریــخـــتـــنــد از بـــر و زعـــفـــرانچـه دینار و مـشـک از کـران تـا کـران
بــشــهـر انــدرون هـرک درویـش بــودوگر سـازش از کـوشـش خـویش بـود
درم داد مـــر هــر یــکـــی را ز گـــنــجپــراگـنـده شـد بــدره پــنـجـاه و پـنـج
ســـر هــفـــتـــه را کــرد آهــنــگ ریســوی پــارس نـزدیـک کــاوس کــی
دو هـفـتـه بـری نـیز بـخـشـید و خـوردســیـم هـفـتــه آهـنـگ بــغــداد کـرد
هــیــونــان فــرســتــاد چــنــدی ز ریبـــنــزدیــک کــاوس فــرخــنــده پــی
دل پــــیـــر زان آگـــهـــی تـــازه شـــدتـو گـفـتـی کـه بـر دیـگـر انـدازه شـد
بـــایــوانـــهـــا تـــخـــت زریــن نـــهــادبـــخــانــه در آرایــش چـــیــن نــهــاد
بــبــســتــنـد آذیـن بــشــهـر وبــه راههــمــه بـــرزن و کـــوی و بـــازارگـــاه
پــذیـره شــدنــدش هـمــه مــهـتــرانبـــزرگــان هــر شـــهــر وکـــنــداوران
هــمـــه راه و بـــی راه گـــنـــبـــد زدهجــهــان شــد چــو دیــبـــا بـــزر آزده
هـمـه مـشـک بــا گـوهـر آمـیـخـتــنـدز گــنـبــد بــســرهـا فــرو ریـخــتــنـد
چـو بـیرون شـد از شـهـر کـاوس کـیابــــا نـــامـــداران فـــرخـــنـــده پـــی
ســـوی طـــالـــقـــان آمــد و مــرو رودجــهــان بـــود پــربـــانــگ و آوای رود
و زآن پـــس بـــراه نــشـــاپـــور شـــاهبـــدیــدنـــد مـــر یــکـــدگـــر را بـــراه
نــیــا را چـــو دیــد از کــران شــاه نــوبـــرانــگـــیــخـــت آن بـــاره تـــنـــدرو
بـــروبـــرنـــیـــا بـــرگـــرفـــت آفـــریــنســتــایـش ســزای جــهــان آفــریـن
هـمـی گـفـت بــی تـو مـبــادا جـهـاننـه تــخــت بــزرگــی نـه تــاج مـهـان
که خـورشید چـون تـو ندیدسـت شـاهنه جوشن نه اسب و نه تخت و کلاه
زجــمــشــیــد تــا بآفــریــدون رســیـدسـپـهر و زمین چـون تـو شاهی ندید
نه زین سـان کـسـی رنج بـرد از مهاننــه دیــد آشـــکــارا نــهــان جـــهــان
کـه روشـن جـهان بـرتـو فـرخـنـده بـاددل وجــان بــدخــواه تــو کــنــده بــاد
ســـیـــاوش گـــرش روز بــــاز آمـــدیبـــــفــــر تـــــو او رانــــیــــاز آمــــدی
بــدو گـفـت شـاه ایـن زبــخـت تـو بـودبـــرومــنــد شــاخ درخـــت تـــو بـــود
زبــــرجـــد بــــیـــاورد و یـــاقـــوت و زرهـمــی ریـخــت بــر تــارک شــاه بــر
بــدیـن گـونـه تــا تــخــت گـوهـرنـگــاربــشــد پــایـه هــا نــاپــدیـد از نــثــار
بــفـرمـود پــس کـانـجــمـن را بــخـوانبـــایـــوان دیـــگـــر بـــیـــارای خـــوان
نـشــســتــنــد در گــلــشــن زرنـگــاربـــزرگــان پـــرمــایــه بـــا شــهــریــار
همی گفت شـاه آن شگفتـی که دیدبـــدریــا در و نـــامـــداران شـــنـــیــد
ز دریــــا و از گــــنــــگ دژ یــــادکـــــردلـــب نـــامـــداران پــــراز بــــاد کــــرد
ازان خـرمـی دشـت و آن شـهـر و راغشــمــرهــاو پــالــیـزهـا چــون چــراغ
بــدو مـانـدکــاوس کـی در شــگـفــتز کـــردارش انــدازه هــا بـــرگــرفـــت
بــــدو گــــفــــت روز نــــو ومــــاه نـــوچــو گــفــتـــارهــای نــو و شــاه نــو
نه کـس چـون تـواندر جـهان شـاه دیدنه این داستـان گوش هر کس شنید
کـنـون تــا بــدیـن اخــتــری نـو کـنـیـمبــمـردی هـمـه یـاد خــســرو کـنـیـم
بـــیــاراســـت آن گــلــشـــن زرنــگــارمــی آورد یــاقــوت لــب مــیـگــســار
بــیـک هــفــتــه ز ایـوان کــاوس کــیهـمـی مـوج بـرخـاسـت از جـام مـی
بــهـشــتــم در گـنـج بــگـشــاد شــاههـمـی ســاخــت آن رنـج راپــایـگــاه
بـــزرگـــان کـــه بـــودنــد بـــااوبـــهــمبـــرزم و بـــبـــزم وبـــشــادی و غــم
بــانـدازه شــان خــلــعــت آراســتــنـدزگـنـج آنـچ پــرمـایـه تــر خـواسـتــنـد
بــرفـتــنـد هـر کـس ســوی کـشـوریســـرافـــراز بـــانــامــور لــشـــکـــری
بـــپــرداخــت زان پــس بــکــارســپــاهدرم داد یـک ســالــه از گــنــج شــاه
وزآن پــس نـشـسـتـنـد بــی انـجـمـننـــیــا و جـــهــانـــجـــوی بـــا رای زن
چـنـیـن گـفـت خـسـرو بـکـاوس شـاهجــز از کــردگــار ازکــه جــویــیــم راه
بــیــابــان و یـک ســالــه دریــا و کــوهبـــرفــتـــیــم بـــا داغ دل یــک گــروه
بـــهـــامـــون و کـــوه و بــــدریـــای آبنــشــانــی نــدیـدیـم ز افــراســیــاب
گــرو یــک زمــان انــدر آیــد بـــگــنــگسـپــاه آرد از هـر سـویـی بــیـدرنـگ
همه رنج و سخـتـی بـپـیش اندرستاگــر چـــنــدمــان دادگــر یــاورســـت
نـیـا چــون شـنـیـد از نـبــیـره سـخــنیـکــی پــنــد پــیـرانــه افــگــنــد بــن
بـدو گـفـت مـا همـچـنـین بـردو اسـببـــتـــازیــم تــا خــان آذرگــشــســب
سـر و تـن بــشـویـیـم بــا پـا و دسـتچــنـانـچـون بــودمـرد یـزدان پــرسـت
ابــــا بــــاژ بــــا کــــردگـــار جــــهـــانبـــدو بـــرکـــنــیــم آفـــریــن نـــهــان
بــبــاشــیـم بــر پــیـش آتــش بــپــایمــگــر پــاک یـزدان بــود رهــنــمــای
بــــجــــایـــی کــــه او دارد آرامـــگـــاهنــــمــــایـــد نــــمــــایـــنــــده داد راه
بــریـن بــاژ گــشــتــنـد هـر دو یـکــینــگـــردیــدیــک تـــن ز راه انـــدکـــی
نـشـسـتـنـد بــا بــاژ هـر دو بــراسـبدوان تــا ســوی خــان آذرگـشـســب
پــراز بــیـم دل یــک بــیــک پــرامــیــدبــرفـتــنـد بــا جــامـه هـای ســپــیـد
چــو آتــش بــدیـدنــد گــریـان شــدنـدچــو بــر آتــش تــیـز بــریـان شــدنــد
بــدان جــایـگـه زار و گــریـان دو شــاهبـــبـــودنــد بـــادرد و فـــریــاد خـــواه
جــهـان آفــریـن را هـمــی خــوانــدنـدبــدان مـوبــدان گــوهـر افــشــانـدنـد
چــو خــسـرو بآب مـژه رخ بــشـسـتبــرافـشــانـد دیـنـار بــر زنـد و اســت
بـیـک هـفـتـه بــر پـیـش یـزدان بــدنـدمــپــنــدار کآتــش پــرســتــان بــدنـد
کــه آتــش بــدان گــاه مــحــراب بــودپـــرســتـــنــده را دیــده پـــرآب بـــود
اگـــر چـــنـــد انــدیــشـــه گـــردد درازهـم از پــاک یـزدان نـه ای بــی نـیـاز
بـــــیـــــک مـــــاه در آذرابـــــادگـــــانبــــبــــودنـــد شـــاهـــان و آزادگـــان
ازان پــس چــنـان بــد کـه افـراسـیـابهمی بـود هر جای بی خورد و خواب
نـه ایـمـن بــجـان و نـه تـن سـودمـنـدهـراســان هـمـیـشــه ز بــیـم گـزنـد
همـی از جـهـان جـایگـاهی بـجـسـتکه بـاشـد بـجـان ایمن و تـن درسـت
بـــنــزدیــک بـــردع یــکــی غــار بـــودســرکــوه غــار از جــهـان نـابــســود
نـــدیـــد ازبــــرش جـــای پـــرواز بــــازنــه زیــرش پـــی شـــیــر و آن گـــراز
خورش بـرد وز بـیم جـان جای ساختبــغـار انـدرون جـای بــالـای سـاخـت
زهـــر شـــهـــر دور و بـــنـــزدیـــک آبکـه خــوانـی ورا هـنـگ افــراســیـاب
هـمـی بــود چــنـدی بــهـنـگ انـدرونز کــرده پــشــیـمــان و دل پــرزخــون
چــــو خـــونـــریـــز گـــردد ســـرافـــرازبـــتـــخــت کــیــان بـــرنــمــانــد دراز
یــکـــی مـــرد نــیــک انــدران روزگـــارز تــــخــــم فــــریــــدون آمــــوزگــــار
پـــرســـتـــار بــــا فـــر و بـــرزکـــیـــانبــهـر کـار بــا شــاه بــســتــه مـیـان
پــرسـتــشـگـهـش کـوه بــودی هـمـهز شــــادی شـــده دور و دور از رمـــه
کــجـــا نــام ایــن نــامــور هــوم بـــودپــرســتــنــده دور از بـــروبـــوم بـــود
یــکــی کــاخ بـــود انــدران بـــرز کــوهبــدو ســخــت نـزدیـک و دور از گـروه
پـرسـتـشـگهی کرده پـشـمینه پـوشزکــافــش یـکــی نـالـه آمـد بــگــوش
کــه شــاهــا ســـرانــامــور مــهــتـــرابــــــــزرگـــــــان و بــــــــرداوران داورا
هـمـه تــرک و چــیـن زیـر فــرمـان تــورســیــده بــهــر جــای پــیــمــان تــو
یـکــی غــار داری بــبــهــره بــچــنــگکـجــات آن سـرتــاج و مـردان جــنـگ
کــجــات آن هــمــه زور ومــردانــگــیدلـــیــری ونـــیــروی و فـــرزانـــگـــی
کـجــات آن بــزرگـی و تــخــت و کـلـاهکـجـات آن بــروبــوم و چـنـدان سـپـاه
کـه اکـنـون بــدیـن تــنـگ غــار انـدریگـریـزان بــســنـگـیـن حــصـار انـدری
بـتـرکـی چـو این نـالـه بـشـنـیـد هـومپـرسـتـش رهـاکـردو بـگـذاشـت بـوم
چـنین گـفـت کـین نالـه هنگـام خـوابنــبـــاشـــد مــگــر آن افـــراســـیــاب
چـو اندیشه شـد بـر دلش بـر درسـتدر غــار تــاریـک چــنـدی بــجــســت
زکــوه انــدر آمــد بـــهــنــگــام خــواببـــدیــد آن در هــنــگ افــراســـیــاب
بـــیـــامـــد بــــکـــردار شـــیـــر ژیـــانزپــشـمـیـنـه بــگـشـاد گـردی مـیـان
کــمـنـدی کـه بــر جــای زنـار داشــتکــجــا در پــنــاه جــهــانــدار داشــت
بـهنگ اندرون شـد گرفـت آن بـدسـتچـو نـزدیـک شـد بــازوی او بــبـسـت
هـمـی رفـت واو را پـس انـدر کـشـانهمـی تـاخـت بـا رنج چـون بـیهشـان
شـگـفـت ار بـمـانی بـدین در رواسـتهرآنکس که او بـر جـهان پـادشاست
جــز از نــیـک نــامــی نــبــایــد گــزیـدبــبــایــد چــمــیــد و بــبــایــد چــریـد
زگــیــتــی یـک عــار بــگــزیـد راســتچـه دانسـت کان غـار هنگ بـلاسـت
چــو آن شــاه راهـوم بــازو بــبــســتهـمـی بـردش از جـایـگـاه نـشـسـت
بـدو گـفـت کـای مـرد بـاهـوش و بـاکپــــرســـتـــار دارنـــده یـــزدان پــــاک
چـه خـواهی زمـن من کـییم درجـهاننـشــســتــه بــدیـن غـار بــاانـدهـان
بــدو گـفـت هـوم ایـن نـه آرام تـسـتجـهـانـی سـراسـر پــراز نـام تــسـت
زشــاهـان گـیـتــی بــرادر کـه کـشـتکـه شـد نـیـز بــا پـاک یـزدان درشـت
چــــو اغــــریـــرث و نـــوذر نــــامــــدارســیـاوش کـه بــد در جــهـان یـادگـار
تــو خــون ســربــیــگــنــاهــان مــریــزنــه انــدر بـــن غــار بــی بــن گــریــز
بــدو گـفــت کــانـدر جــهـان بــیـگـنـاهکــرادانــی ای مــردبـــا دســـتـــگــاه
چــنـیـن رانـد بــرسـر ســپــهـر بــلـنـدکـــه آیــد زمـــن درد ورنــج و گـــزنــد
زفـــرمــان یــزدان کـــســـی نــگـــذردوگــــردیــــده اژدهــــا بــــســــپــــرد
بــبــخـشـای بــر مـن کـه بــیـچـاره اموگـر چــنـد بــر خــود سـتــمـکـاره ام
نـــبــــیـــره فـــریـــدون فـــرخ مـــنـــمزبــنـد کــمـنـدت هـمـی بــگــســلـم
کـجـابــرد خـواهـی مـرابــسـتــه خـوارنــتـــرســـی ز یــزدان بـــروزشــمــار
بــدو گــفــت هـوم ای بــد بــدگــمـانهــمــانــا فـــراوان نــمــانــدت زمــان
سـخـنـهـات چـون گـلـسـتـان نـوسـتتــراهـوش بــردســت کـیـخــروســت
بـــپـــیــچـــد دل هــوم را زان گـــزنـــدبـرو سـسـت کـرد آن کـیانـی کـمـنـد
بــدانــســت کــان مــرد پــرهــیــزگــاربـــبــخــشــود بــر نــالــه شــهــریــار
بــپــیـچــد وزو خـویـشـتــن درکـشـیـدبــدریـا درون جـسـت و شـد نـاپــدیـد
چــنـان بــد کــه گـودرز کــشــوادگــانهــمــی رفـــت بـــاگــیــو و آزادگـــان
گــرازان و پـــویــان بـــنــزدیــک شـــاهبـــدریــا درون کـــرد چـــنــدی نــگــاه
بــچــشـم آمـدش هـوم بــا آن کـمـنـدنــوان بـــرلــب آب بــرمــســتــمــنــد
هـــمـــان گـــونـــه آب را تـــیــره دیــدپــرســتــنـده را دیـدگـان خــیـره دیـد
بــدل گــفــت کــیـن مـرد پــرهـیـزگــارزدریـای چــیـچــســت گـیـرد شــکـار
نـهـنـگــی مـگــر دم مــاهـی گــرفــتبــدیـدار ازو مــانــده انـدر شــگــفــت
بــدو گــفــت کــای مــرد پــرهـیـزگــارنــهـانــی چــه داری بــکــن آشــکــار
ازیــن آب دریــا چــه جــویـی هــمــیمـگـر تـیـره تــن را بــشـویـی هـمـی
بــدو گـفــت هـوم ای ســرافــراز مـردنـگــه کــن یـکــی انــدریـن کــارکــرد
یـکــی جــای دارم بــدیـن تــیــغ کــوهپــرســتــشــگــه بــنـده دور از گــروه
شــب تــیــره بــر پــیـش یــزدان بــدمهـمـه شـب زیـزدان پــرسـتــان بــدم
بــدانـگـه کـه خـیـزد ز مـرغـان خـروشیــکـــی نــالـــه زارم آمـــد بـــگـــوش
هـمـانـگــه گــمـان بــرد روشــن دلــمکـه من بـیخ کـین از جـهان بـگـسـلم
بــدیـن گــونــه آوازم هـنــگــام خــوابنـشـایـد کـه بــاشـد جـز افـراسـیـاب
بــجـسـتـن گـرفـتـم هـمـه کـوه و غـاربـــدیــدم در هـــنـــگ آن ســـوگـــوار
دو دسـتـش بـزنار بـسـتـم چـو سـنگبـدان سان که خونریز بودش دو چنگ
ز کــــوه انــــدر آوردمــــش تــــازیــــانخـروشـان و نـوحــه زنـان چــون زنـان
ز بـس نـالـه و بــانـگ و سـوگـنـد اوییکـی سـسـت کـردم همی بـند اوی
بـدیـن جـایـگـه در ز چـنـگـم بـجـسـتدل و جــانـم از رسـتــن او بــخـسـت
بـدین آب چـیچـسـت پـنهان شدسـتبـگفـتـم تـرا راسـت چـونانک هسـت
چــو گـودرز بــشــنـیـد ایـن داســتــانبـــیــادآمــدش گــفــتـــه راســـتـــان
از آنــجــا بـــشــد ســوی آتــشــکــدهچــنــانــچــون بـــود مــردم دلــشــده
نـخـسـتـین بـرآتـش سـتـایش گـرفـتجــهـان آفــریـن را نــیـایـش گــرفــت
بــپــردخــت و بــگـشـاد راز از نـهـفـتهـمـان دیـده بــرشـهـریـاران بـگـفـت
همانگه نشـسـتـند شـاهان بـراسـببـــرفــتــنــد زایــوان آذر گــشــســب
پـرانـدیشـه شـد زان سـخـن شـهـریاربـــیــامــد بـــنــزدیــک پـــرهــیــزگــار
چـوهـوم آن سـرو تـاج شـاهـان بـدیـدبــریـشــان بــداد آفـریـن گـســتــریـد
هــمـــه شـــهــریــاران بـــرو آفـــریــنهـمـی خــوانـدنـد از جــهـان آفــریـن
چــنـیـن گـفــت بــاهـوم کـاوس شــاهبــه یـزدان ســپــاس و بــدویـم پــنـاه
کــه دیـدم رخ مــردان یـزدان پــرســتتــــوانـــا و بــــادانـــش و زور دســـت
چـنـیـن داد پــاسـخ پــرسـتـنـده هـومبــــه آبــــاد بــــادا بــــداد تــــو بــــوم
بــدیــن شــاه نــوروز فــرخــنــده بـــاددل بـــدســـگـــالــان او کـــنــده بـــاد
پــرسـتــنـده بــودم بــدیـن کـوهـسـارکـه بـگـذشـت بــرگـنـگ دژ شـهـریـار
هـمـی خـواسـتــم تــا جــهـان آفـریـنبــــــدو دارد آبــــــاد روی زمـــــیـــــن
چـو بــاز آمـد او شـاد و خـنـدان شـدمنـیـایـش کـنـان پــیـش یـزدان شــدم
سـروش خـجـسـتـه شـبــی نـاگـهـانبـــکــرد آشــکــارا بــمــن بـــرنــهــان
ازیــن غــار بــی بــن بـــرآمــدخــروششــــنـــیـــدم نـــهـــادم بآواز گـــوش
کـسـی زار بـگـریـسـت بـرتـخـت عـاجچـه بـر کـشـور و لشـکـر و تـیغ وتـاج
ز تــیــغ آمــدم ســوی آن غــار تــنــگکــمــنـدی کــه زنــار بــودم بــچــنـگ
بـــدیــدم ســر و گــوش افــراســیــابدرو ســاخــتـــه جـــای آرام و خــواب
بـبـنـد کـمـندش بـبـسـتـم چـو سـنگکـشـیدمـش بـیچـاره زان جـای تـنـگ
بـخـواهش بـدو سـسـت کـردم کـمـندچـــو آمــد بـــرآب بـــگــشـــاد بـــنــد
بآب انــدرســت ایــن زمــان نــاپــدیــدپــی او ز گــیــتــی بـــبـــایــد بـــریــد
ورا گــر بـــبــرد بـــاز گــیــرد ســپــهــربـجـنـبـد بـگـرسـیـوزش خـون و مـهـر
چــو فــرمـانـد دهـد شــهـریـار بــلــنـدبـــرادرش را پـــای کـــرده بــــبـــنـــد
بـــیــارنــد بـــر کـــتـــف او خـــام گــاوبـــدوزنـــد تـــاگـــم کـــنــد زور وتـــاو
چــــو آواز او یـــابــــد افــــراســــیـــابهــــمــــانــــا بــــرآیـــد ز دریـــای آب
بـــــفــــرمــــود تـــــا روزبـــــانــــان دربــرفــتــنـد بــاتــیـغ و گـیـلـی ســپــر
بــــبــــردنـــد گـــرســــیـــوز شـــوم راکـــه آشـــوب ازو بــــد بـــر و بـــوم را
بــدژخــیــم فــرمــود تــا بــرکــشــیــدزرخ پــــــرده شـــــوم رابــــــردریـــــد
هـمـی دوخـت بــرکـتــف او خــام گـاوچـنـیـن تـانـمـانـدش بــتـن هـیـچ تـاو
بـرو پـوسـت بـدرید و زنـهـار خـواسـتجـهـان آفـرین را هـمـی یار خـواسـت
چــو بــشــنــیــد آوازش افــراســیــابپــــر از درد گــــریـــان بــــرآمـــد ز آب
بـــدریــا هــمــی کــرد پـــای آشــنــاهبــیـامــد بــجــایـی کــه بــد پــایـگــاه
ز خـشـکـی چـو بــانـگ بـرادر شـنـیـدبـــرو بـــتـــر آمـــد ز مــرگ آنــچ دیــد
چــو گــرســیــوز او را بــدیــد انــدر آبدو دیـده پــر از خـون و دل پـر شـتـاب
فــغــان کــرد کــای شــهـریـار جــهـانســــر نـــامـــداران و تــــاج مـــهـــان
کـجـات آن هـمـه رسـم و آیـیـن و گـاهکـجـات آن سـر تـاج و چـنـدان سـپـاه
کـجــات آن هـمـه دانـش و زور دسـتکـجــات آن بــزرگـان خـسـروپــرسـت
کــجــات آن بـــرزم انــدرون فــر و نــامکـجـات آن بــبـزم انـدرون کـام و جـام
کـــه اکـــنـــون بـــدریــا نــیــاز آمـــدتچـــنــیــن اخـــتـــر دیــرســاز آمــدت
چـو بـشـنـیـد بـگـریـسـت افـراسـیـابهمی ریخـت خونین سرشک اندر آب
چــنـیـن داد پــاســخ کـه گـرد جــهـانبــگـشــتــم هـمـی آشــکـار و نـهـان
کـزیـن بــخــشــش بــد مـگـر بــگـذرمز بـــد بـــتــر آمــد کــنــون بــر ســرم
مـرا زنـدگـانـی کــنـون خــوار گـشــتروانــم پــر از درد و تــیـمــار گــشــت
نــبـــیــره فــریــدون و پــور پــشــنــگبــرآویــخــتــه ســر بــکــام نــهــنــگ
هـمـی پــوسـت درنـد بــر وی بــچـرمکـسـی را نـبـینم بـچـشـم آب شـرم
زبــان دو مـهـتــر پــر از گـفــت و گـویروان پــرسـتـنـده پـر جـسـت و جـوی
چــو یـزدان پــرســتــنــده او را بــدیــدچــنــان نـوحــه زار ایـشــان شــنـیـد
ز راه جــــزیــــره بــــرآمــــد یــــکــــیچــو دیــدش مــر او را ز دور انــدکــی
گـشــاد آن کــیـانـی کــمـنـد از مـیـاندو تــایـی بــیــامــد چــو شــیـر ژیـان
بــیـنــداخــت آن گــرد کــرده کــمــنــدســر شــهــریــار انــدر آمــد بـــبــنــد
بــخــشــکـی کـشـیـدش ز دریـای آببـشـد تـوش و هوش از رد افراسـیاب
گــرفـــتـــه ورا مــرد دیــن دار دســـتبــخـواری ز دریـا کـشـیـد و بــبـسـت
سـپـردش بـدیشـان و خـود بـازگشـتتـو گـفـتـی کـه بــا بـاد انـبـاز گـشـت
بــیــامــد جــهــانــدار بـــا تــیــغ تــیــزسـری پــر ز کـیـنـه دلـی پــر سـتـیـز
چـنـیـن گـفـت بـی دولـت افـراسـیـابکــه ایـن روز را دیـده بــودم بــخــواب
ســپــهـر بــلــنـد ار فــراوان کــشــیـدهـــمــــان پــــرده رازهـــا بــــردریـــد
بآواز گــفــت ای بـــد کــیــنــه جـــویچــراکـشـت خـواهـی نـیـا را بــگـوی
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای بــدکـنـشســـزاوار پــــیـــغـــاره و ســـرزنـــش
ز جـــان بـــرادرت گــویــم نــخـــســتکـه هـرگـز بـلـای مـهـان را نـجـسـت
دگـــر نـــوذر آن نـــامـــور شـــهـــریــارکــه از تـــخــم ایــرج بـــد او یــادگــار
زدی گــردنـش را بــشــمـشــیـر تــیـزبــرانـگـیـخـتـی از جـهـان رسـتــخـیـز
سـه دیگر سـیاوش که چـون او سـوارنــبــیـنـد کــســی از مــهـان یـادگــار
بـریـدی سـرش چـون سـر گـوسـفـنـدهـمـی بــرگـذشـتــی ز چـرخ بــلـنـد
بـــکــردار بـــد تــیــز بـــشــتـــافــتــیمــکــافــات آن بــد کــنــون یـافــتــی
بــدو گــفــت شــاهـا بــبــود آنـچ بــودکــنـون داســتــانــم بــبــایـد شــنـود
بـــمــان تــا مــگــر مــادرت را بـــجــانبـبـینـم پـس این داسـتـانـهـا بـخـوان
بــدو گــفــت گــر خــواســتــی مـادرمچــرا آتـــش افــروخــتــی بـــر ســرم
پــدر بــیـگــنــه بــود و مــن در نــهــانچــه رفــت از گـزنـد تــو انـدر جــهـان
ســر شــهــریــاری ربـــودی کــه تــاجبــدو زار گـریـان شــد و تــخــت عــاج
کــنــون روز بـــادا فـــره ایــزدیــســـتمـکـافــات بــد را ز یـزدان بــدیـســت
بــشــمـشــیـر هـنـدی بــزد گـردنـشبــخــاک انـدر افــگــنـد نــازک تــنـش
ز خـون لعـل شـد ریش و موی سـپـیدبــرادرش گـشــت از جــهـان نـاامـیـد
تــهـی مـانـد زو گـاه شــاهـنـشــهـیســــرآمـــد بــــرو روزگــــار مـــهـــی
ز کــردار بـــد بــر تــنــش بــد رســیــدمـجــو ای پــســر بــنـد بــد را کـلـیـد
چــو جــویـی بــدانـی کــه از کــار بــدبــفــرجــام بــر بــدکـنـش بــد رســد
ســپــهــبــد کــه بـــا فــر یــزدان بــودهـمـه خــشـم او بــنـد و زنـدان بــود
چــو خــونــریـز گــردد بــمــانــد نــژنــدمــکــافــات یــابـــد ز چـــرخ بـــلــنــد
چــنـیـن گـفـت مـوبــد بــبــهـرام تــیـزکــه خــون ســر بــیـگــنـاهـان مــریـز
چـو خـواهی کـه تـاج تـو مـانـد بـجـایمـبــادی جــز آهـســتــه و پــاک رای
نگه کن که خـود تـاج بـا سر چـه گفتکه بـا مغزت ای سـر خـرد بـاد جـفت
بــــگـــرســــیـــوز آمـــد ز کـــار نـــیـــادو رخ زرد و یــک دل پــر از کــیـمــیــا
کــشــیـدنــدش از پــیـش دژخــیـم زاربــــبـــنـــد گـــران و بــــبــــد روزگـــار
ابــــا روزبــــانـــان مــــردم کــــشــــانچــنـانـچــون بــود مــردم بــدنـشــان
چــو در پــیـش کـیـخـسـرو آمـد بــدردبــــبــــاریـــد خــــون بــــر رخ لـــاژورد
شــهـنـشــاه ایـران زبــان بــرگــشــادو زآن تـشت و خـنجـر بـسـی کرد یاد
ز تــور و فــریـدون و ســلــم ســتــرگز ایــرج کـــه بـــد پـــادشـــاه بـــزرگ
بـــدژخــیــم فــرمــود تـــا تــیــغ تــیــزکـشـیـد و بــیـامـد دلـی پــر سـتــیـز
مــیــان ســپــهــبــد بــدو نــیــم کــردسـپــه را هـمـه دل پــر از بــیـم کـرد
بـهـم بــرفـگـنـدنـدشـان هـمـچـو کـوهز هــر ســو بــدور ایــســتــاده گــروه
ز یــزدان چــو شــاه آرزوهــا بــیــافــتز دریــا ســوی خــان آذر شــتـــافــت
بــســی زر بــر آتــش بــرافـشــانـدنـدبــزمــزم هـمــی آفــریـن خــوانــدنــد
بــبــودنـد یـک روز و یـک شـب بــپـایبـــپـــیــش جــهــانــداور رهــنــمــای
چـو گـنـجــور کـیـخـسـرو آمـد زرسـببـبـخـشـید گـنجـی بـر آذرگـشـسـب
بــران مـوبــدان خــلـعــت افـگـنـد نـیـزدرم داد و دیــنــار و بـــســیــار چــیــز
بــشــهـر انــدرون هـرک درویـش بــودوگر خـوردش از کوشش خـویش بـود
بــران نـیـز گــنــجــی پــراگــنـده کــردجــهـانـی بــداد و دهـش بــنـده کـرد
ازان پـس بـتـخـت کـیـان بـرنـشـسـتدر بــار بــگـشـاد و لـب را بــبــســت
نـبــشــتــنـد نــامــه بــهـر کــشــوریبـــهــر نــامـــداری و هــر مــهــتـــری
ز خــاور بـــشــد نــامــه تــا بـــاخــتــربــجـایـی کـه بــد مـهـتــری بــا گـهـر
کــــه روی زمــــیــــن از بــــد اژدهــــابــشــمـشـیـر کـیـخــســرو آمـد رهـا
بــــنــــیــــروی یـــزدان پــــیــــروزگــــرنـیـاســود و نـگــشــاد هـرگــز کــمـر
روان ســـــیـــــاوش را زنـــــده کـــــردجــهـان را بــداد و دهـش بــنـده کـرد
هـمــی چــیـز بــخــشــیـد درویـش راپـــرســتـــنــده و مــردم خـــویــش را
ازان پـس چـنـیـن گـفـت شـاه جـهـانکـــه ای نـــامـــداران فـــرخ مـــهـــان
زن و کـــودک خـــرد بـــیــرون بـــریـــدخــورشـهـا و رامـش بــهـامـون بــریـد
بــپــردخــت زان پــس بــرامـش نـهـادبـــرفــتـــنــد گــردان خـــســـرو نــژاد
هـرآنـکــس کــه بــود از نــژاد زرســببـــیــامــد بـــایــوان آذرگــشـــســـب
چـــهــل روز بـــا شـــاه کـــاوس کــیهـمـی بــود بــا رامــش و رود و مـی
چـو رخـشـنـده شـد بـر فـلـک مـاه نـوز زر افــســـری بـــر ســـر شـــاه نــو
بــزرگــان ســوی پــارس کــردنـد رویبــرآســوده از رزم وز گــفــت و گــوی
بــهـر شــهـر کــانــدر شــدنــدی ز راهشـدی انـجــمـن مـرد بــر پــیـشـگـاه
گــشــادی ســر بــدره هــا شــهـریـارتــوانــگــر شــدی مــرد پــرهــیـزگــار
چـو بـا ایمـنـی گـشـت کـاوس جـفـتهـمـه راز دل پــیـش یـزدان بــگـفــت
چــنـیـن گـفــت کـای بــرتــر از روزگـارتــو بــاشــی بــهـر نـیـکــی آمـوزگـار
ز تــو یـافــتــم فــر و اورنــگ و بــخــتبـزرگـی و دیهـیم و هـم تـاج و تـخـت
تـو کـردی کـسـی را چـو مـن بـهرمـندز گــنــج و ز تــخــت و ز نــام بــلــنــد
ز تــو خـواسـتــم تــا بــکـی کـیـنـه وربــکــیـن ســیــاوش بــبــنــدد کــمــر
نـبــیـره بــدیـدم جــهـانـبــیـن خـویـشبـفـرهـنـگ و تـدبـیـر و آیـیـن خـویـش
جــهــانــجــوی بـــا فــر و بــرز و خــردز شــاهـان پــیـشــیـنــگــان بــگــذردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.