ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت هشتم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو سـالم سه پـنجـاه بـر سر گذشتسـر موی مشـکـین چـو کـافـور گشـت
هـمـان سـرو یازنـده شـد چـون کـمـاننـــدارم گــــران گـــر ســــرآیـــد زمـــان
بــســی بـــرنــیــامــد بـــریــن روزگــارکـــزو مــانــد نــام از جـــهــان یــادگـــار
جــهــانــدار کــیــخــســرو آمــد بــگــاهنــشــســت از بــر زیـرگــه بــا ســپــاه
از ایــرانــیــان هــرک بـــد نــامــجـــویپــیــاده بــرفــتــنــد بــی رنــگ و بــوی
هـمـه جـامـه هـاشـان کـبـود و سـیـاهدو هـفـتــه بــبــودنـد بــا ســوگ شــاه
ز بــهـر ســتــودانـش کــاخــی بــلــنـدبـــکـــردنـــد بـــالـــای او ده کـــمـــنــد
بـــبـــردنـــد پـــس نـــامـــداران شـــاهدبــیــقــی و دیــبـــای رومــی ســیــاه
بــرو تــافـتــه عـود و کـافـور و مـشــکتــنــش را بــدو در بــکــردنــد خــشــک
نــهــادنــد زیــرانــدرش تـــخـــت عـــاجبـــســربـــر ز کــافــور وز مــشــک تــاج
چـو بـرگشت کیخـسرو از پـیش تـخـتدر خــوابــگـه را بــبــســتــنـد سـخــت
کــســی نــیـز کــاوس کــی را نــدیــدز کـــــیـــــن و ز آوردگـــــاه آرمـــــیـــــد
چــنـیـنـســت رسـم سـرای ســپــنـجنـــمــــانـــی درو جــــاودانـــه مـــرنـــج
نــه دانــا گــذر یــابــد از چــنــگ مــرگنـه جــنـگ آوران زیـر خــفـتــان و تــرگ
اگــر شــاه بــاشــی وگــر زردهـشــتنهالـی ز خـاکـسـت و بـالین ز خـشـت
چـنان دان کـه گـیتـی تـرا دشـمنسـتزمـیـن بــســتــر و گـور پــیـراهـنـســت
چــهـل روز ســوگ نـیـا داشــت شــاهز شـــادی شـــده دور وز تــــاج و گـــاه
پـس آنگـه نشـسـت از بـر تـخـت عـاجبـــســـر بـــرنــهــاد آن دل افــروز تـــاج
ســپــاه انـجــمـن شـد بــدرگـاه شــاهردان و بـــــزرگـــــان زریــــن کـــــلـــــاه
بــشــاهــی بـــرو آفــریــن خــوانــدنــدبـــران تــاج بــر گــوهــر افــشــانــدنــد
یـکـی سـور بــد در جــهـان سـربــسـرچــو بــر تــخـت بــنـشـسـت پــیـروزگـر
بـرین گونه تـا سـالیان گشـت شسـتجــهـان شـد هـمـه شـاه را زیـردســت
پــرانـدیـشـه شـد مـایـه ور جـان شـاهازان رفـــتـــن کـــار و آن دســـتــــگـــاه
هــمــی گــفـــت ویــران و آبـــاد بـــومز چـــیـــن و ز هـــنـــد و تــــوران و روم
هـــم از خــــاوران تــــا در بــــاخـــتــــرز کــوه و بـــیــابـــان وز خــشــک و تـــر
ســراســر ز بـــدخــواه کــردم تـــهــیمــرا گــشــت فــرمــان و گــاه مــهــی
جــهـان از بــدانـدیـش بــی بــیـم شـددل اهــرمــن زیــن بـــه دو نــیــم شــد
ز یــــزدان هــــمــــه آرزو یــــافــــتــــموگـر دل هـمـه ســوی کــیـن تــافــتــم
روانـــم نـــبــــایـــد کــــه آرد مــــنـــیبــدانــدیــشــی و کــیــش آهــرمــنــی
شـوم هـمـچــو ضـحــاک تــازی و جــمکــه بــا ســلــم و تــور انــدر آیــم بــزم
بـــیــک ســـو چـــو کـــاوس دارم نــیــادگــر ســو چــو تــوران پــر از کــیـمــیــا
چــو کـاوس و چـون جــادو افـراسـیـابکــه جــز روی کــژی نــدیـدی بــخــواب
بــیـزدان شــوم یـک زمـان نـاســپــاسبـــــروشــــن روان انــــدر آرم هــــراس
ز مـــن بــــگـــســــلـــد فـــره ایـــزدیگـــــر آیـــــم بـــــکـــــژی و راه بـــــدی
ازان پـــس بـــران تــیــرگــی بـــگــذرمبـــخـــاک انــدر آیــد ســـر و افــســـرم
بـــگــیــتــی بــمــانــد ز مــن نــام بـــدهـمــان پــیـش یـزدان ســرانـجــام بــد
تـــبـــه گــرددم چـــهــر و رنــگ رخــانبــریــزد بـــخــاک انــدرون اســتــخــوان
هـنـر کـم شـود نـاسـپــاسـی بــجـایروان تـــیــره گـــردد بـــدیــگــر ســـرای
گـرفــتــه کــســی تــاج و تــخــت مـرابــــپــــای انـــدر آورده بــــخــــت مــــرا
ز مـــن نـــام مـــانـــد بـــدی یـــادگـــارگــل رنـجــهـای کــهـن گــشــتــه خــار
مـن اکـنـون چـو کـیـن پــدر خـواسـتــمجــهــانــی بـــخــوبـــی بــیــاراســتــم
بـکشتـم کسـی را که بـایسـت کشتکــه بـــد کــژ و بـــا راه یــزدان درشــت
بآبـــاد و ویــران درخـــتـــی نـــمـــانـــدکـه مـنـشــور تــخــت مـرا بــرنـخــوانـد
بـــزرگــان گــیــتـــی مــرا کــهــتـــرنــدوگــر چــنـد بــا گــنــج و بــا افــســرنـد
ســـپـــاســـم ز یــزدان کــه او داد فــرهــمــان گــردش اخــتــر و پـــای و پـــر
کــنـون آن بــه آیـد کــه مـن راه جــویشـــوم پـــیــش یـــزدان پـــر از آب روی
مـگـر هـم بــدیـن خــوبــی انـدر نـهـانپــــرســـتــــنـــده کـــردگـــار جـــهـــان
روانـــم بـــدان جـــای نـــیــکـــان بـــردکـه ایـن تــاج و تــخــت مـهـی بــگـذرد
نـیـابــد کـســی زیـن فـزون کـام و نـامبــــزرگـــی و خـــوبــــی و آرام و جـــام
رســـیـــدیــم و دیـــدیــم راز جـــهـــانبـــد و نــیــک هــم آشـــکــار و نــهــان
کـــشــــاورز دیـــدیـــم گـــر تــــاجــــورســرانــجــام بـــر مــرگ بـــاشــد گــذر
بـــســالــار نــوبـــت بـــفــرمــود شــاهکــه هـر کــس کـه آیـد بــدیـن بــارگـاه
ورا بـــازگـــردان بـــنــیــکـــو ســـخـــنهـمـه مـردمـی جــوی و تــنـدی مـکـن
بـــبـــســـت آن در بــــارگـــاه کـــیـــانخــروشــان بــیــامــد گــشــاده مــیـان
ز بـهـر پـرسـتـش سـر وتـن بـشـسـتبــشــمــع خــرد راه یـزدان بــجــســت
بــپــوشـیـد پــس جــامـه نـو ســپــیـدنــیــایـش کــنــان رفــت دل پــر امــیــد
بـــیــامــد خـــرامـــان بـــجـــای نــمــازهـــمـــی گـــفـــت بــــا داور پــــاک راز
هـمـی گـفـت کـای بـرتـر از جـان پـاکبــــرآرنـــده آتــــش از تــــیـــره خــــاک
مــرا بـــیــن و چـــنــدی خـــرد ده مــراهــم انــدیــشــه نــیــک و بــد ده مــرا
تــرا تـــا بـــبـــاشــم نــیــایــش کــنــمبــدیــن نــیــکــویــهــا فــزایــش کــنــم
بــــیـــامــــرز رفــــتــــه گــــنـــاه مــــراز کـــژی بــــکـــش دســـتـــگـــاه مـــرا
بــــگــــردان ز جــــانـــم بــــد روزگــــارهــــمــــان چـــــاره دیــــو آمــــوزگـــــار
بــدان تــا چـو کـاوس و ضـحـاک و جـمنـــگـــیـــرد هـــوا بـــر روانـــم ســـتـــم
چــو بــر مــن بــپــوشــد در راســتــیبـــنــیــرو شـــود کــژی و کــاســـتـــی
بـــگــردان ز مــن دیــو را دســـتـــگـــاهبـــــدان تــــا نــــدارد روانــــم تــــبـــــاه
نـگــه دار بــر مـن هـمـیـن راه و ســانروانــم بـــدان جـــای نــیــکــان رســان
شـب و روز یـک هـفـتـه بــر پــای بــودتــن آنـجــا و جــانـش دگــر جــای بــود
سـر هـفـتــه را گـشـت خــسـرو نـوانبــجــای پــرســتــش نـمــانـدش تــوان
بــهـشـتـم ز جـای پــرسـتــش بــرفـتبــر تــخــت شــاهـی خــرامـیـد تــفـت
هــمــه پـــهــلــوانــان ایــران ســـپـــاهشــگـفــتــی فــرومـانـده از کــار شــاه
ازان نـــــــامـــــــداران روز نــــــبـــــــردهمـی هر کـسـی دیگـر انـدیشـه کـرد
چــو بــر تــخــت شـد نـامـور شـهـریـاربــــیـــامـــد بــــدرگـــاه ســـالـــار بــــار
بـــفــرمــود تـــا پـــرده بـــرداشــتـــنــدســـپـــه را ز درگــاه بـــگــذاشـــتـــنــد
بــرفــتــنــد بــا دســت کــرده بــکــشبـــزرگــان پـــیــل افــکــن شــیــرفــش
چــو طــوس و چــو گـودرز و گـیـو دلـیـرچــو گـرگـیـن و بــیـژن چـو رهـام شـیـر
چــو دیـدنــد بــردنـد پــیـشــش نـمــازازان پـــس هــمــه بـــرگــشـــادنــد راز
کــــه شــــاهــــا دلــــیـــرا گــــوا داوراجــهــانــدار و بـــر مــهــتــران مــهــتــرا
چـو تـو شـاه ننشـسـت بـر تـخـت عاجفــروغ از تــو گـیـرد هـمـی مـهـر و تــاج
فـــرازنـــده نـــیـــزه و تـــیــغ و اســـبفــــروزنـــده فــــرخ آذرگــــشــــســــب
نــتــرســی ز رنــج و نـنــازی بــگــنــجبــگـیـتــی ز گـنـجــت فـزونـســت رنـج
هــمــه پــهــلــوانــان تــرا بــنــده ایــمســـراســـر بـــدیـــدار تـــو زنـــده ایـــم
هـمـه دشـمـنـان را سـپــردی بــخـاکنـمـانـدت بـگـیـتـی ز کـس بـیـم و بـاک
بـهر کـشـوری لـشـکـر و گـنـج تـسـتبـجـایـی کـه پـی بـرنـهـی رنـج تـسـت
نــدانــیــم کـــانــدیــشـــه شـــهــریــارچـــرا تـــیـــره شـــد انـــدریــن روزگـــار
تــرا زیـن جــهـان روز بــرخــوردنـســتنـه هـنـگــام تــیـمــار و پــژمـردنـســت
گــر از مــا بـــچـــیــزی بـــیــازرد شــاهاز آزار او نـــیـــســــت مــــا را گــــنـــاه
بــگـویـد بــمـا تــا دلـش خـوش کـنـیـمپــر از خــون دل و رخ بــر آتــش کـنـیـم
وگـــر دشـــمـــنــی دارد انـــدر نــهــانبـــگــویــد بـــمــا شـــهــریــار جـــهــان
هــمــه تــاجــداران کــه بــودنــد شــاهبــدیـن داشــتــنـد ارج گــنـج و ســپــاه
کـه گـر سـر سـتـاننـد و گـر سـر دهندچــو تــرگ دلــیـران بــســر بــرنــهــنــد
نــهــانــی کـــه دارد بـــگـــویــد بـــمــاهـــمـــان چـــاره آن بـــجـــویـــد ز مـــا
بـدیشـان چـنـین گـفـت پـس شـهـریارکــه بـــا کـــس نــداریــد کــس کـــارزار
بـگـیـتـی ز دشـمـن مـرا نـیـسـت رنـجنـشــد نـیـز جــایـی پــراکــنــده گــنــج
نــــــه آزار دارم ز کــــــار ســــــپـــــــاهنـه انــدر شــمــا هـســت مــرد گــنــاه
ز دشـمـن چــو کـیـن پــدر خــواسـتــمبـــداد وبـــدیــن گـــیــتـــی آراســـتـــم
بــگــیـتــی پــی خــاک تــیـره نـمــانــدکــه مــهــر نــگــیـن مــرا بــرنــخــوانــد
شـــمـــا تـــیــغـــهــا در نـــیــام آوریــدمــی ســرخ و ســیـمـیـنـه جــام آوریـد
بــجــای چــرنـگ کـمـان نـای و چــنـگبـــســازیــد بـــا بـــاده و بـــوی و رنــگ
بـیـک هـفـتـه مـن پـیـش یـزدان بـپـایبـــبـــودم بـــه انــدیــشــه و پــاک رای
یــــکـــــی آرزو دارم انـــــدر نـــــهــــانهــمــی خــواهـم از کــردگــار جــهــان
بــگـویـم گـشـاده چــو پــاســخ دهـیـدبـــپـــاســـخ مـــرا روز فـــرخ نـــهـــیـــد
شــمــا پــیـش یـزدان نـیـایـش کــنـیـدبــریـن کـام و شـادی سـتـایـش کـنـیـد
کــه او داد بــر نـیـک و بــد دســتــگــاهســتــایـش مــر او را کــه بــنــمــود راه
ازان پــس بــمـن شــادمــانـی کــنـیـدز بــدهــا روان بــی گــمــانــی کــنــیـد
بـــدانـــیــد کـــیــن چـــرخ نـــاپـــایــدارنــدانــد هـمــی کــهــتــر از شــهــریـار
هــمــی بـــدرود پــیــر و بـــرنــا بــهــمازو داد بـــیــنـــیــم و زو هــم ســـتـــم
هــمــه پــهــلــوانــان ز نــزدیـک شــاهبــرون آمــدنــد از غــمــان جــان تــبــاه
بــســالــار بــار آن زمـان گــفــت شــاهکــه بــنــشــیــن پــس پــرده بـــارگــاه
کــســی را مــده بــار در پــیــش مــنز بـــیــگـــانــه و مــردم خـــویــش مــن
بــیـامـد بــجــای پــرســتــش بــشــببــــدادار دارنــــده بــــگــــشــــاد لــــب
هــمــی گــفــت ای بــرتــر از بــرتــریفـــزایـــنـــده پــــاکـــی و مـــهـــتــــری
تــو بــاشــی بــمـیـنـو مــرا رهـنـمــایمـگـر بــگـذرم زیـن سـپــنـجـی سـرای
نـــکـــردی دلـــم هــیــچ نـــایــافـــتـــهروان جـــای روشـــن دلـــان تـــافـــتـــه
چـو یک هفـتـه بـگـذشـت ننـمـود رویبــرآمـد یـکـی غــلـغـل و گـفـت و گـوی
هـمــه پــهـلــوانـان شــدنـد انـجــمــنبـــــــزرگــــــان فــــــرزانــــــه و رای زن
چــو گــودرز و چــون طــوس نــوذرنــژادســخــن رفــت چــنـدی ز بــیـداد و داد
ز کـــردار شـــاهــان بـــرتـــر مـــنـــشز یــزدان پـــرســـتـــان وز بـــدکـــنــش
هـمــه داســتــانــهــا زدنــد از مــهــانبــــزرگـــان و فــــرزانـــگـــان جــــهـــان
پــدر گـیـو را گـفــت کـای نـیـکـبــخــتهـمـیـشـه پــرسـتــنـده تــاج و تــخــت
از ایــران بـــســی رنــج بـــرداشــتــیبـــر و بــوم و پــیــونــد بـــگــذاشــتــی
بــپــیـش آمـد اکـنـون یـکـی تـیـره کـارکــه آن را نــشــایــد کــه داریــم خــوار
بــبــایـد شــدن ســوی زابــلــســتــانســواری فــرســتــی بــکـابــلـســتــان
بــزابــل بــرسـتــم بــگـویـی کـه شـاهز یــزدان بـــپـــیــچــیــد و گــم کــرد راه
در بــــار بـــر نـــامـــداران بـــبـــســـتهـمــانــا کــه بــا دیـو دارد نــشــســت
بــسـی پـوزش و خـواهـش آراسـتـیـمهـمـی زان سـخـن کـام او خـواسـتـیم
فــراوان شــنــیــد ایــچ پـــاســخ نــداددلـش خـیـره بــیـنـیـم و سـر پــر ز بــاد
بــتــرســیـم کـو هـیـچــو کـاوس شـاهشــود کــژ و دیــوش بـــپـــیــچـــد ز راه
شـــمــا پـــهــلـــوانــیــد و دانــاتـــریــدبـــهـــر بـــودنـــی بـــر تـــوانـــاتـــریـــد
کــنـون هـرک اوهـســت پــاکـیـزه رایز قــــنـــوج وز دنـــور و مــــرغ و مــــای
ســتــاره شــنـاســان کــابــلــســتــانهـــمـــه پـــاکـــریــان زابـــلـــســـتـــان
بـــیــاریــد زیــن در یــکــی انــجـــمــنبـــایــران خــرامــیــد بــا خــویــشــتــن
شد این پـادشـاهی پـر از گفت و گویچــو پــوشـیـد خـسـرو ز مـا رای و روی
فـــگــنــدیــم هــرگــونــه رایــی ز بـــنز دسـتـان گـشـاید هـمـی این سـخـن
ســخــنــهـای گــودرز بــشــنـیـد گــیـوز لــشــکــر گــزیــن کــرد مــردان نــیــو
بــرآشــفــت و انـدیـشــه انـدر گـرفــتز ایــران ره ســیــســتــان بـــرگــرفــت
چـو نـزدیـک دسـتـان و رسـتـم رسـیـدبـگـفـت آن شـگفـتـی کـه دید و شـنید
غـمـی گـشـت پـس نـامـور زال گـفـتکـه گـشـتـیـم بــا رنـج بــسـیـار جـفـت
بــرسـتــم چـنـیـن گـفـت کـز بــخـردانســتــاره شــنـاســان و هـم مــوبــدان
ز زابـــل بـــخــوان و ز کــابــل بـــخــواهبـــدان تـــا بـــیـــایــنـــد بـــا مـــا بـــراه
شــدنــد انــجـــمــن مــوبـــدان و ردانســتــاره شــنـاســان و هـم بــخــردان
هـمــه ســوی دســتــان نـهـادنـد رویز زابــــل بــــه ایـــران نـــهـــادنـــد روی
جــهــانــدار بـــرپـــای بـــد هــفــت روزبـهـشـتـم چـو بـفـروخـت گـیـتـی فـروز
ز در پـــرده بـــرداشـــت ســـالــار بـــارنـشــســت از بــر تــخــت زر شـهـریـار
هــمــه پـــهــلـــوانــان ابـــا مـــوبـــدانبـــرفـــتـــنــد نــزدیــک شـــاه جـــهــان
فــراوان بــبــودنــد پــیــشــش بــپــایبـــزرگـــان بـــا دانـــش و رهــنـــمـــای
جــهـانـدار چــون دیـد بــنـداخــتــشـانبــرسـم کـیـان پــایـگـه ســاخــتــشـان
ازان نـــامـــداران خـــســـروپــــرســـتکس از پـای ننشسـت و نگشاد دست
گــشــادنــد لــب کــی ســپــهــر روانجــــهـــانــــدار بــــاداد و روشــــن روان
تــوانــایــی و فــر شــاهــی تــراســتز خـورشـید تـا پـشـت مـاهی تـراسـت
هــمـــه بـــودنــیــهــا بـــروشـــن روانبــــدانـــی بـــکـــردار و دانـــش جـــوان
هـمــه بــنــدگــانــیـم در پــیـش شــاهچــه کـردیـم و بــر مـا چــرا بــسـت راه
ارغــم ز دریـاســت خــشــکـی کـنـیـمهـمـه چــادر خــاک مـشــکـی کــنـیـم
وگــر کــوه بـــاشــد ز بــن بــرکــنــیــمبــخــنـجــر دل دشـمـنـان بــشــکـنـیـم
وگـــر چـــاره ایــن بـــرآیـــد بـــگـــنـــجنـــبـــیــنـــد ز گـــنـــج درم نــیــز رنـــج
هــمــه پـــاســبـــانــان گــنــج تــوایــمپــــر از درد گـــریـــان ز رنـــج تــــوایـــم
چــنــیــن داد پــاســخ جــهــانــدار بــازکــه از پــهــلــوانــان نــیــم بــی نــیــاز
ولــیــکـــن نــدارم هــمــی دل بـــرنــجز نــیــروی دســت و ز مــردان و گــنــج
نـه در کــشــوری دشــمـن آمـد پــدیـدکــه تــیـمــار آن بــد بــبــایـد کــشــیـد
یــکــی آرزو خـــواســـت روشــن دلــمهـــمــــی دل آن آرزو نـــگــــســــلــــم
بـــــدان آرزو دارم اکــــنــــون امــــیــــدشــب تـــیــره تـــا گــاه روز ســـپـــیــد
چـه یـابــم بــگـویـم هـمـه راز خـویـشبـــرآرم نـــهـــان کـــرده آواز خـــویـــش
شــمــا بـــازگــردیــد پـــیــروز و شـــادبـــد انــدیــشــه بـــر دل مــداریــد یــاد
هـــمــــه پــــهــــلــــوانــــان آزادمــــردبـــرو خـــوانـــدنـــد آفـــریــنـــی بـــدرد
چــو ایـشــان بــرفــتــنـد پــیـروز شــاهبــــفــــرمــــود تــــا پــــرده بـــــارگــــاه
فـروهشـت و بـنـشـسـت گـریان بـدردهــمــی بـــود پـــیــچـــان و رخ لـــاژورد
جــهـانـدار شــد پــیـش بــرتــر خــدایهمی خـواسـت تـا بـاشـدش رهنمـای
هـمـی گـفــت کـای کـردگـار ســپــهـرفـــروزنـــده نـــیـــکـــی و داد و مـــهـــر
ازیـن شـهـریـاری مـرا ســود نـیـســتگـر از مـن خــداونـد خـشـنـود نـیـسـت
ز مـن نـیـکـوی گـر پــذیـرفـت و زشــتنـشـسـتــن مـرا جـای ده در بــهـشـت
چـنـیـن پـنـج هـفـتـه خـروشـان بـپـایهـمـی بــود بــر پـیـش گـیـهـان خـدای
شــب تـــیــره از رنــج نــغــنــود شـــاهبــدانـگــه کــه بــرزد ســر از بــرج مــاه
بــخــفـت او و روشـن روانـش نـخـفـتکـه انـدر جــهـان بــا خـرد بــود جــفـت
چــنـان دیـد در خــواب کــو را بــگــوشنـهفـتـه بـگـفـتـی خـجـسـتـه سـروش
کـه ای شـاه نـیک اخـتـر و نـیک بـخـتبــسـودی بــسـی یـاره و تــاج و تـخـت
اگـر زیـن جــهـان تــیـز بــشــتــافـتــیکـنـون آنـچ جــســتــی هـمـه یـافـتــی
بــهــمــســیــایــگــی داور پــاک جــایبــیــابــی بــدیـن تــیـرگــی در مــپــای
چـو بـخـشـی بـارزانـیـان بـخـش گـنـجکـسـی را سـپــار ایـن سـرای سـپـنـج
تـــوانــگــر شــوی گــر تـــو درویــش راکــنــی شــادمــان مــردم خـــویــش را
کــســی گــردد ایـمــن ز چــنـگ بــلــاکــــه یـــابــــد رهــــا زیـــن دم اژدهــــا
هـرآنـکــس کــه از بــهـر تــو رنــج بــردچــنــان دان کــه آن از پــی گــنـج بــرد
چـو بـخـشـی بــارزانـیـان بـخـش چـیـزکــه ایـدر نــمــانــی تــو بــســیـار نــیـز
ســر تــخــت را پــادشــاهــی گــزیــنکــه ایــمــن بــود مــور ازو بـــر زمــیــن
چـو گـیتـی بـبـخـشـی مـیاسـای هیچکـــه آمـــد تــــرا روزگـــار بــــســــیـــچ
چــو بــیــدار شــد رنــج دیـده ز خــوابز خــوی دیـد جــای پــرســتــش پــرآب
هــمــی بــود گــریـان و رخ بــر زمــیـنهــمــی خــوانــد بــر کــردگــار آفــریـن
هـمـی گـفـت گـر تــیـز بــشــتــافـتــمز یــزدان هـــمـــه کـــام دل یـــافـــتـــم
بـیـامـد بــر تـخـت شـاهـی نـشـسـتیــکــی جــامــه نــابــســوده بــدســت
بـپـوشـید و بـنشـسـت بـر تـخـت عـاججـــهــانــدار بـــی یــاره و گـــرز و تـــاج
ســر هـفــتــه را زال و رســتــم بــهـمرســـیــدنــد بـــی کــام دل پـــر ز غــم
چـــو ایــرانــیــان آگــهــی یــافـــتـــنــدهـمــه داغ دل پــیـش بــشــتــافــتــنـد
چـــو رســـتـــم پـــدیـــد آمـــد و زال زرهـــمـــان مـــوبــــدان فـــراوان هـــنـــر
هـرآنــکــس کــه بــود از نــژاد زرســبپــذیــره شــدن را بـــیــاراســت اســب
هـمــان طــوس بــا کــاویـانـی درفــشهــمـــه نـــامـــداران زریــنــه کـــفـــش
چــو گــودرز پــیـش تــهـمـتــن رســیـدسـرشـکـش ز مـژگـان بــرخ بــرچـکـیـد
سـپــاهـی هـمـی رفـت رخـسـاره زردز خــســرو هــمــه دل پــر از داغ و درد
بــگـفـتـنـد بــا زال و رسـتــم کـه شـاهبـــگــفـــتـــار ابـــلــیــس گــم کــرد راه
همـه بـارگـاهـش سـیاهـسـت و بـسشـــب و روز او را نــدیــدســـت کـــس
ازیـــن هـــفـــتـــه تـــا آن در بـــارگـــاهگــشــایــنــد و پــویـیــم و یــابــیــم راه
جــز آنـسـت کـیـخــسـرو ای پــهـلـوانکـه دیـدی تــو شــاداب و روشــن روان
شــده کــوژ بـــالــای ســـرو ســـهــیگـــرفـــتـــه گــل ســـرخ رنــگ بـــهــی
نــدانـم چــه چــشــم بــد آمــد بــرویچــرا پــژمــریـد آن چــو گــلــبــرگ روی
مــگــر تــیــره شــد بــخــت ایـرانــیــانوگـــر شـــاه را ز اخـــتــــر آمـــد زیـــان
بــدیـشــان چــنـیـن گــفــت زال دلــیـرکـه بـاشـد کـه شـاه آمـد از گـاه سـیـر
درســـتـــی و هــم دردمـــنـــدی بـــودگــهـی خــوشــی و گــه نـژنــدی بــود
شــمــا دل مــداریــد چــنــدیـن بــغــمکـــه از غـــم شـــود جــــان خـــرم دژم
بــکـوشـیـم و بــسـیـار پـنـدش دهـیـمبــپــنــد اخــتــر ســودمــنــدش دهـیـم
وزان پــس هـرآنـکــس کــه آمــد بــراهبـــرفــتـــنــد پـــویــان ســوی بـــارگــاه
هــم آنــگــه ز در پــرده بــرداشــتــنــدبــر انـدازه شــان شــاد بــگـذاشــتــنـد
چـو دسـتــان و چـون رسـتـم پــیـلـتـنچــو طـوس و چـو گـودرز و آن انـجــمـن
چـو گـرگـین و چـون بـیژن و گـسـتـهـمهـرآنـکــس کــه رفــتــنـد گـردان بــهـم
شـهـنـشـاه چـون روی ایـشـان بــدیـدبـــپـــرده در آوای رســـتـــم شـــنــیــد
پـرانـدیـشـه از تـخـت بــرپـای خـاسـتچـنـان پــشـت خـمـیـده را کـرد راسـت
ز دانـــنـــدگـــان هــرک بـــد زابـــلـــیز قــــنـــوج وز دنـــبــــر و کــــابــــلــــی
یـکـایـک بــپــرسـیـد و بــنـواخـتــشـانبــرسـم مـهـی پــایـگـه سـاخــتــشـان
هــمــان نــیـز ز ایـرانــیــان هــرک بــودبـــانــدازه شـــان پـــایــگـــه بـــرفـــزود
بــــرو آفـــریـــن کـــرد بــــســـیـــار زالکـه شـادان بــدی تـا بــود مـاه و سـال
ز گــاه مــنــوچـــهــر تـــا کـــیــقـــبـــادازان نــــامــــداران کـــــه داریــــم یــــاد
هـمـان زو طـهـمـاســب و کـاوس کـیبــزرگــان و شــاهــان فــرخــنــده پــی
ســیـاوش مـرا خــود چــو فــرزنـد بــودکــه بـــا فـــر و بـــا بـــرز و اورنــد بـــود
نــدیــدم کــســی را بــدیــن بــخــردیبــــدیـــن بــــرز و ایـــن فــــره ایــــزدی
بـــپـــیــروزی و مـــردی و مــهــر و رایکـه شـاهـیـت بــادا هـمـیـشـه بـجـای
چـه مـهتـر کـه پـای تـرا خـاک نـیسـتچـه زهـر آنـک نـام تـو تـریـاک نـیـسـت
یــکـــی نــاســـزا آگـــهــی یــافـــتـــمبـــدان آگــهــی تــیــز بـــشــتـــافــتــم
ســـتـــاره شـــنــاســـان و کــنــداورانز هــر کــشـــوری آنــک دیــدم ســـران
ز قــــنـــوج وز دنـــور و مـــرغ و مــــایبــرفــتــنــد بـــا زیــج هــنــدی ز جــای
بـــدان تـــا بـــجـــویــنــد راز ســپـــهــرکــز ایــران چــرا پــاک بـــبــریــد مــهــر
از ایـران کــس آمــد کــه پــیـروز شــاهبــــفــــرمــــود تــــا پــــرده بـــــارگــــاه
نــه بـــردارد از پـــیــش ســـالـــار بـــاربـــپـــوشــد ز مــا چـــهــره شــهــریــار
مــن از درد ایــرانــیــان چـــو عـــقـــابهمی تـاخـتـم همـچـو کـشـتـی بـر آب
بــدان تــا بـــپــرســم ز شــاه جــهــانز چــیـزی کــه دارد هــمــی در نــهــان
بــه ســه چــیـز هـر کــار نـیـکـو شــودهـمـان تـخـت شـاهـی بـی آهـو شـود
بـــگـــنــج و بـــرنــج و بـــمــردان مــردبــجــز ایـن نـشــایـد هـمـی کــار کــرد
چــهــارم بــیـزدان ســتــایـش کــنــیـمشـــب و روز او را نـــیــایــش کـــنــیــم
کــه اویــســـت فـــریــادرس بـــنــده راهــــمـــــو بـــــازدارد گـــــرایــــنــــده را
بــدرویـش بــخــشـیـم بــســیـار چــیـزاگـر چــنـد چــیـز ارجــمـنـد اســت نـیـز
بــــدان تــــا روان تـــو روشـــن کـــنـــدخــرد پــیـش مـغــز تــو جــوشــن کـنـد
چـو بـشنید خـسرو ز دسـتـان سـخـنیـکـی دانـشــی پــاســخ افــگـنـد بــن
بــدو گـفــت کـای پــیـر پــاکـیـزه مـغــزهـمــه رای و گــفــتــارهــای تــو نــغــز
ز گـــاه مـــنــوچـــهــر تـــا ایــن زمـــاننـه ای جــز بــی آزار و نـیـکــی گــمـان
هــمــان نــامــور رســتـــم پـــیــلــتــنســـتـــون کـــیــان نـــازش انــجـــمـــن
ســـیــاوش را پـــرورانـــنـــده اوســـتبــدو نــیـکــویـهــا رســانــنــده اوســت
ســپـــاهــی کــه دیــدنــد گــوپـــال اوســــر تــــرگ و بــــرز و فــــر و یـــال او
بــسـی جــنـگ نـاکـرده بــگـریـخـتــنـدهـمـه دشـت تــیـر و کـمـان ریـخــتــنـد
بــپــیـش نـیـاکــان مــن کــیـنـه خــواهچـــو دســـتـــور فـــرخ نــمــایــنــده راه
وگـــر نــام و رنــج تـــو گـــیــرم بـــیــادبــمــانــد ســخــن تــازه تــا صــد نــژاد
ز گــفــتــار چــرب ار پــژوهــش کــنــمتــرا ایـن ســتــایـش نــکــوهـش کــنـم
دگــر هــرچ پـــرســـیــدی از کــار مــنز نـــــــــادادن بــــــــــار و آزار مـــــــــن
بــــیــــزدان یـــکــــی آرزو داشــــتــــمجــهـان را هـمــه خــوار بــگــذاشــتــم
کـنـون پـنـج هـفـتـسـت تـا مـن بــپـایهــمــی خـــواهــم از داور رهــنــمــای
کــه بــخــشــد گــذشــتــه گــنـاه مـرادرخـــشـــان کـــنـــد تـــیـــرگـــاه مـــرا
بــرد مـر مـرا زیـن سـپــنـجــی سـرایبــود در هــمــه نــیــکــوی رهــنــمــای
نــمــانــد کــزیــن راســتـــی بـــگــذرمچـو شـاهـان پـیـشـیـن یـپـیـچـد سـرم
کـنـون یـافـتــم هـرچ جــســتــم ز کـامبـــبـــایــد پــســیــچــیــد کآمــد خــرام
سـحــرگـه مـرا چــشـم بــغـنـود دوشز یـزدان بــیـامـد خــجــسـتــه سـروش
کـــه بـــرســـاز کآمــد گــه رفـــتـــنــتســـرآمــد نــژنــدی و نــاخـــفـــتـــنــت
کـــنــون بـــارگـــاه مــن آمـــد بـــســـرغــم لـشــکــر و تــاج و تــخــت و کـمـر
غــمــی شــد دل ایـرانــیـان را ز شــاههـمـه خـیـره گـشـتـنـد و گـم کـرده راه
چـو بـشـنـیـد زال این سـخـن بـردمـیـدیـکـی بــاد ســرد از جــگـر بــرکـشــیـد
بــایـرانـیـان گـفـت کـیـن رای نـیـســتخـرد را بــمـغـز انـدرش جــای نـیـسـت
کـه تـا مـن بــبـسـتـم کـمـر بــر مـیـانپــرســتــنـده ام پــیـش تــخــت کــیـان
ز شـاهان ندیدم کـسـی کـین بـگـفـتچــو او گــفــت مــا را نــبــایـد نـهـفــت
نــبــایــد بــدیــن بــود هــمــداســتــانکــه او هـیـچ رانــد چــنــیـن داســتــان
مــگـــر دیــو بـــا او هــم آواز گــشـــتکــه از راه یــزدان ســرش بــازگــشــت
فـریـدون و هـوشــنـگ یـزدان پــرســتنــبــردنــد هــرگــز بــدیـن کــار دســت
بــگــویـم بــدو مــن هــمــه راســتــیگــر آیــد بـــجــان انــدرون کــاســتـــی
چــنــیـن یــافــت پــاســخ ز ایـرانــیــانکزین سـان سـخـن کس نگفت از میان
هـمـه بــا تــوایـم آنـچ گــویـی بــشــاهمــبــادا کــه او گــم کــنــد رســم و راه
شنید این سـخـن زال بـرپـای خـاسـتچـنین گفـت کای خـسـرو داد و راسـت
ز پــیـر جــهـانـدیـده بــشــنـو ســخــنچـــو کـــژ آورد رای پــــاســـخ مـــکـــن
کـه گـفـتــار تــلـخــسـت بــا راسـتــیبـــبـــنــدد بـــتــلــخــی در کــاســتــی
نـــشـــایـــد کـــه آزار گـــیــری ز مـــنبــریـن راســتــی پــیـش ایـن انـجــمـن
بــــتــــوران زمـــیـــن زادی از مــــادرتهــمــانــجـــا بـــد آرام و آبـــشــخــورت
ز یــک ســو نــبــیــره رد افــراســیــابکــه جــز جــادوی را نــدیـدی بــخــواب
چـــو کـــاوس دژخـــیــم دیــگـــر نـــیــاپـــر از رنـــگ رخ دل پـــر از کـــیــمـــیــا
ز خــــاور ورا بـــــود تــــا بـــــاخــــتــــربـــزرگــی و شــاهــی و تـــاج و کــمــر
هـمـی خـواسـت کـز آسـمـان بــگـذردهــمــه گــردش اخــتـــران بـــشــمــرد
بــدان بــر بــســی پــنــدهــا دادمــشهـمـیـن تــلـخ گـفــتــار بــگـشــادمـش
بــس پــنـد بــشـنـیـد و سـودی نـکـردازو بــــازگـــشـــتــــم پــــر از داغ و درد
چــو بــر شـد نـگـون انـدر آمـد بــخـاکبــبــخــشــود بــر جــانـش یـزدان پــاک
بــیــامــد بــیـزدان شــده نــاســپــاسســری پـــر ز گــرد و دلــی پــرهــراس
تــو رفـتــی و شـمـشـیـرزن صـد هـزارزره دار بـــــــا گــــــرزه گــــــاوســـــــار
چـــو شــیــر ژیــان ســاخــتـــی رزم رابــــیـــاراســـتـــی دشـــت خـــوارزم را
ز پــیـش سـپــه تــیـز رفـتــی بــجـنـگپـیـاده شـدی پــس بــجـنـگ پــشـنـگ
گـر او را بــدی بــر تــو بــر دســت یـاببـــایــران کــشــیــدی رد افــراســیــاب
زن و کـــــودک خـــــرد ایــــرانـــــیــــانبـبـردی بـکـیـن کـس نـبـسـتـی مـیـان
تـــرا ایــزد از دســت او رســتـــه کــردبــبــخـشـود و رای تــو پــیـوسـتـه کـرد
بـکـشـتـی کـسـی را که زو بـد هراسبــــدادار دارنـــده بــــد نـــاســــپــــاس
چــو گــفــتــم کــه هـنــگــام آرام بــودگـه بــخـشـش و پـوشـش و جـام بــود
بــــایـــران کـــنـــون کـــار دشـــوارتــــرفــــزونــــتــــر بـــــدی دل پـــــرآزارتــــر
کـــه تـــو بـــرنـــوشـــتـــی ره ایـــزدیبــــکـــژی گـــذشـــتــــی و راه بــــدی
ازیـن بــد نـبــاشــد تــنـت ســودمــنـدنــیــایــد جــهــان آفــریــن را پـــســنــد
گـر ایـن بــاشـد ایـن شـاه سـامـان تـونــگــردد کــســی گــرد پـــیــمــان تـــو
پــشــیـمــانــی آیـد تــرا زیـن ســخــنبــرانــدیــش و فــرمــان دیــوان مــکــن
وگــر نــیــز جــویـی چــنــیـن کــار دیـوبـــبـــرد ز تـــو فـــر کـــیــهــان خـــدیــو
بـــمــانــی پـــر از درد و دل پــر گــنــاهنــخــوانـنــد ازیـن پــس تــرا نـیـز شــاه
بـــیـــزدان پـــنـــاه و بـــیـــزدان گـــرایکـه اویـسـت بـر نـیـک و بــد رهـنـمـای
گـر ایـن پـنـد مـن یـک بـیـک نـشـنـویبآهـــرمـــن بــــدکــــنـــش بــــگــــروی
بـــمــانــدت درد و نــمــانــدت بـــخــتنـه اورنـگ شـاهی نـه تـاج و نـه تـخـت
خـــرد بــــاد جـــان تـــرا رهـــنـــمـــایبـــپــاکــی بــمــانــاد مــغــزت بــجــای
سـخـنـهـای دسـتــان چــو آمـد بــبــنیـلـان بــرگـشــادنـد یـکــســر ســخــن
کـه مـا هـم بــرآنـیـم کـیـن پـیـر گـفـتنـــبـــایــد در راســـتـــی را نـــهــفـــت
چـو کیخـسـرو آن گفـت ایشـان شـنیدزمــانــی بــیــاســود و انــدر شــمــیــد
پـرانـدیشـه گـفـت ای جـهـانـدیـده زالبــمــردی بــی انـدازه پــیـمــوده ســال
اگــر ســرد گــویــمــت بـــر انــجــمــنجــهـانـدار نــپــســنـدد ایـن بــد ز مــن
دگــر آنــک رســـتـــم شــود دردمــنــدز درد وی آیــــد بـــــایــــران گـــــزنـــــد
دگــر آنــگ گــر بـــشــمــری رنــج اویهـــمـــانـــا فـــزون آیــد از گـــنـــج اوی
ســپــر کـرد پــیـشــم تــن خــویـش رانــبــد خــواب و خــوردن بــدانــدیـش را
هـمـان پـاسـخـت را بــخـوبــی کـنـیـمدلــت را بــگــفــتــار تــو نــشــکــنــیــم
چــنـیـن گـفـت زان پــس بآواز سـخـتکــه ای ســـرفــرازان پـــیــروز بـــخـــت
سـخـنـهـای دسـتــان شـنـیـدم هـمـهکــه بـــیــدار بـــگــشــاد پـــیــش رمــه
بـــدارنـــده یــزدان گـــیــهــان خـــدیــوکـــه مـــن دورم از راه و فـــرمـــان دیــو
بــه یـزدان گــرایـد هــمــی جــان مــنکــــه آن دیـــدم از رنـــج درمـــان مـــن
بـــدیــد آن جـــهـــان را دل روشـــنـــمخــرد شــد ز بـــدهــای او جــوشــنــم
بــزال آنـگــهـی گــفــت تــنـدی مـکــنبـــرانــدازه بـــایــد کــه رانــی ســخــن
نـخــسـت آنـک گـفـتــی ز تــوران نـژادخـــردمـــنـــد و بـــیــدار هــرگـــز نـــزاد
جـــهــانـــدار پـــور ســـیــاوش مـــنــمز تــخــم کــیــان راد و بــاهــش مــنــم
نـــبـــیــره جـــهــانـــدار کـــاوس کـــیدل افــروز و بـــا دانــش و نــیــک پـــی
بـــمــادر هــم از تـــخــم افــراســیــابکه با خشم او گم شدی خورد و خواب
نــبـــیــره فــریــدون و پــور پـــشــنــگازیـن گـوهـران چــنـیـن نـیـســت نـنـگ
کـــه شـــیـــران ایـــران بـــدریـــای آبنـشـســتــی تــن از بــیـم افـراسـیـاب
دگـر آنـک کــاوس صــنـدوق ســاخــتسـر از پـادشـاهـی هـمـی بــرفـراخـت
چــنـان دان کــه انـدر فــزونـی مــنـشنــســـازنــد بـــر پـــادشـــا ســـرزنــش
کـنـون مـن چــو کـیـن پــدر خـواسـتــمجـــهـــان را بــــپــــیـــروزی آراســـتـــم
بــکـشـتــم کـســی را کـزو بــود کـیـنوزو جـــور و بـــیـــداد بـــد بـــر زمـــیــن
بــگــیـتــی مــرا نــیـز کــاری نــمــانــدز بـــدگـــوهــران یــادگـــاری نــمـــانـــد
هــرآنــگــه کــه انــدیـشــه گــردد درازز شــــــادی و از دولــــــت دیـــــریـــــاز
چـو کـاوس و جـمـشـیـد بــاشـم بــراهچــو ایـشــان ز مـن گـم شـود پــایـگـاه
چـــو ضــحــاک نــاپـــاک و تـــور دلــیــرکـه از جـور ایشـان جـهان گشـت سـیر
بــتــرسـم کـه چــون روز نـخ بــرکـشـدچــو ایـشــان مـرا ســوی دوزخ کـشــد
دگـر آنـک گـفـتـی کـه بـاشـیده جـنـگبـــیــاراســتــی چــون دلــاور پـــلــنــگ
ازان بـــد کـــز ایــران نـــدیـــدم ســـوارنـــه اســــپ افـــگـــنـــی از در کـــارزار
کــه تـــنــهــا بـــر او بـــجــنــگ آمــدیچــو رفــتــی بـــرزمــش درنــگ آمــدی
کــســی را کــجـــا فــر یــزدان نــبـــودوگــر اخـــتـــر نــیــک خـــنــدان نــبـــود
هـمـه خـاک بــودی بــجـنـگ پــشـنـگاز ایـران بــدیـن سـان شـدم تـیـزچـنـگ
بـدین پـنـج هفـتـه کـه مـن روز و شـبهــمــی بآفــریـن بــرگــشــادم دو لــب
بـــدان تـــا جـــهـــانـــدار یــزدان پـــاکرهــانــد مــرا زیــن غــم تـــیــره خــاک
شـدم سـیر زین لشـکر و تـاج و تـخـتسـبـک بـار گـشـتـیم و بـسـتـیم رخـت
تــو ای پــیــر بـــیــدار دســتــان ســاممــرا دیــو گـــویــی کـــه بـــنــهــاد دام
بـــتـــاری و کــژی بـــگــشـــتـــم ز راهروان گــشــتــه بــی مـایـه و دل تــبــاه
نــــدانــــم کــــه بـــــادافــــره ایــــزدیکــــجــــا یــــابـــــم و روزگــــار بـــــدی
چو دستان شنید این سخن خیره شدهمـی چـشـمـش از روی او تـیره شـد
خروشان شد از شاه و بـر پای خاستچــنـیـن گـفـت کـای داور داد و راســت
ز مـــن بـــود تـــیــزی و نـــابـــخـــردیتــــــوی پــــــاک فـــــرزانـــــه ایـــــزدی
ســزد گــر بـــبـــخــشــی گــنــاه مــرااگـــــر دیـــــو گـــــم کــــــرد راه مـــــرا
مـرا ســالــیـان شــد فــزون از شــمـارکـمـر بــسـتـه ام پــیـش هـر شـهـریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.