ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت نهم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز شــاهـان نــدیـدم کــزیـن گــونــه راهبــجــســتــی ز دادار خــورشــیـد و مـاه
کـــه مـــا را جـــدایـــی نـــبـــود آرزویازیــن دادگـــر خـــســـرو نــیــک خـــوی
سـخـنهای دسـتـان چـو بـشـنید شـاهپــســنــد آمــدش پــوزش نــیـک خــواه
بـیـازیـد و بـگـرفـت دسـتـش بــدسـتبــر خـویـش بــردش بــجـای نـشـسـت
بـدانـسـت کـو این سـخـن جـز بـمـهـرنـپــیـمــود بــا شــاه خــورشــیـد چــهـر
چــنـیـن گـفــت پــس شــاه بــا زال زرکــه اکــنـون بــبــنـدیـد یـکــســر کــمــر
تـو و رسـتــم و طـوس و گـودرز و گـیـودگـــر هـــرک او نـــامـــدارســـت نـــیــو
ســراپــرده از شــهــر بــیــرون بـــریــددرفــش هــمــایــون بــهــامــون بـــریــد
ز خـرگـاه وز خـیمـه چـنـدانـک هسـتبــســازیـد بــر دشـت جــای نـشـسـت
درفــش بـــزرگــان و پــیــل و ســپـــاهبـــســـازیــد روشـــن یــکـــی رزمــگــاه
چـنان کـرد رسـتـم که خـسـرو بـگفـتبـــبـــردنــد پـــرده ســـرای از نــهــفــت
بـــهــامــون کــشـــیــدنــد ایــرانــیــانبــفـرمـان بــبــســتــنـد یـکـســر مـیـان
ســپــیـد و سـیـاه و بــنـفـش و کـبــودزمـیـن کــوه تــا کــوه پــر خــیـمــه بــود
مـــیــان انــدرون کـــاویــانــی درفـــشجـهـان زو شـده سـرخ و زرد و بــنـفـش
ســــراپـــــرده زال نــــزدیــــک شــــاهبــــرافـــراخـــتـــه زو درفـــش ســـیـــاه
بــدســت چــپــش رســتــم پــهـلـوانز کــــابـــــل بـــــزرگــــان روشــــن روان
بـپـیـش انـدرون طـوس و گـودرز و گـیوچــو رهــام و شــاپــور و گــرگــیـن نــیـو
پــس پــشــت او بــیـژن و گـســتــهـمبـــزرگـــان کـــه بـــودنــد بـــا او بـــهــم
شـهـنـشـاه بـر تـخـت زرین نـشـسـتیــکــی گــرزه گــاوپـــیــکـــر بـــدســـت
بــیـک دســت او زال و رســتــم بــهـمچـــو پـــیــل ســـرافـــراز و شـــیــر دژم
بــدســت گــر طــوس و گــودرز و گـیـودگــــر بــــیـــژن گــــرد و رهـــام نـــیـــو
نـهـاده هـمـه چـهـر بــر چــشـم شـاهبـــدان تـــا چــه گــویــد ز کــار ســپـــاه
بآواز گـــفـــت آن زمـــان شـــهـــریـــارکــــه ایـــن نــــامــــداران بــــه روزگــــار
هـــران کـــس کـــه داریــد راه و خـــردبــدانــیــد کــیــن نــیــک و بــد بــگــذرد
هـمـه رفـتـنـی ایـم و گـیـتـی سـپـنـچچـــرا بـــایــد ایــن درد و انـــدوه و رنـــج
ز هــر دســـت خـــوبـــی فـــرازآوریــمبــدشــمـن بــمـانـیـم و خــود بــگـذریـم
کــنـون گــاو آن زیـر چــرم انـدر اســتکــه پـــاداش و بـــادافــره دیــگــرســت
بــتــرســیــد یــکــســر ز یــزدان پــاکمـبــاشــیـد ایـمـن بــدیـن تــیـره خــاک
کــه ایـن روز بــر مــا هــمــی بــگــذردزمــانــه دم هــر کــســـی بـــشـــمــرد
ز هوشـنگ و جـمشـید و کـاوس شـاهکــه بــودنــد بــا فــر و تــخــت و کــلــاه
جـز از نـام ازیـشـان بــگـیـتــی نـمـانـدکــســی نـامـه رفــتــگــان بــرنـخــوانـد
از ایـشـان بـسـی نـاسـپـاسـان بـدنـدبــفــرجــام زان بـــد هــراســان بـــدنــد
چـو ایشـان همـان مـن یکـی بـنـده اموگــر چـــنــد بـــا رنــج کـــوشـــنــده ام
بــکــوشــیــدم و رنــج بـــردم بــســینــدیــدم کــه ایــدر بـــمــانــد کــســـی
کـنـون جـان و دل زین سـرای سـپـنـجبـــکـــنــدم ســـرآوردم ایــن درد و رنــج
کـنـون آنـچ جــســتــم هـمـه یـافــتــمز تـــخـــت کـــیــی روی بـــرتـــافـــتـــم
هر آن کـس کـه در پـیش مـن بـرد رنجبــبــخــشـم بــدو هـرچ خـواهـد ز گـنـج
ز کــردار هـر کــس کـه دارم ســپــاسبــگــویــم بــیــزدان نــیــکــی شــنــاس
بــایـرانـیـان بــخــشـم ایـن خـواسـتــهســــلـــیـــح و در گــــنـــج آراســــتــــه
هر آن کس که هست از شما مهتـریبــبــخــشــم بــهـر مـهـتــری کـشـوری
هــمـــان بـــدره و بـــرده و چـــارپـــایبــرانــدیــشــم آرم شــمــارش بــجــای
بــبــخــشـم کـه مـن راه را سـاخــتــموزیــن تـــیـــرگـــی دل بـــپـــرداخـــتـــم
شـمـا دسـت شـادی بــخـوردن بــریـدبــیـک هـفــتــه ایـدر چــمــیـد و چــریـد
بـخـواهـم کـه تـا زیـن سـرای سـپـنـجگــــذر یـــابــــم و دور مــــانـــم ز رنــــج
چـو کـیـخـسـرو ایـن پـنـدهـا بـرگـرفـتبـــمــانــدنــد گــردان ایــران شــگــفــت
یـکـی گـفـت کـیـن شـاه دیـوانـه شـدخــرد بــا دلـش سـخــت بــیـگـانـه شـد
نـدانـم بــرو بــر چــه خــواهـد رســیـدکـجـا خـواهـد ایـن تــاج و تــخـت آرمـیـد
بـــرفــتـــنــد یــکــســر گــروهــاگــروههـمـه دشــت لـشــکــر بــدو راغ و کـوه
غــو نـای و آوای مــســتــان ز دشــتتــو گـفـتـی هـمـی از هـوا بــرگـذشـت
بـبـودنـد یـک هـفـتـه زیـن گـونـه شـادکــســـی را نــیــامــد غـــم و رنــج یــاد
بــهـشـتـم نـشـسـت از بــر گـاه شـاهابــــی یـــاره و گــــرز و زریـــن کــــلـــاه
چــو آمــدش رفــتــن بــتــنـگــی فــرازیــکـــی گـــنـــج را درگـــشـــادنــد بـــاز
چـــو بـــگـــشـــاد آن گـــنـــج آبـــاد راوصــــی کــــرد گــــودرز کــــشـــــواد را
بـــدو گــفــت بــنــگــر بــکــار جــهــانچـــه در آشـــکــار و چـــه انــدر نــهــان
کــه هـر گــنـج را روزی آگـنـدنـیـســتبــسـخــتــی و روزی پــراگـنـدنـیـســت
نــگــه کــن ربــاطــی کــه ویــران بــودیــکـــی کـــان بـــنـــزدیــک ایــران بـــود
دگــر آبـــگــیــری کــه بـــاشــد خــراباز ایــــران وز رنـــــج افـــــراســـــیـــــاب
دگــر کــودکــانــی کــه بـــی مــادرنــدزنـانـی کـه بــی شـوی و بــی چـادرنـد
دگــر آنــکــش آیــد بـــچـــیــزی نــیــازز هــر کـــس هــمـــی دارد آن رنــج راز
بــر ایـشــان در گــنـج بــســتــه مــداربـــبـــخـــش و بـــتـــرس از بـــد روزگــار
دگــر گــنــج کــش نــام بـــادآورســـتپـــر از افــســر و زیــور و گــوهــرســـت
نگه کـن بـشـهری که ویران شـدسـتکـنـام پــلـنـگـان و شــیـران شــدســت
دگـر هـرکـجــا رســم آتــشــکـدســتکـه بـی هـیـربـد جـای ویـران شـدسـت
سـه دیـگـر کـسـی کـو ز تـن بـازمـانـدبــــروز جـــوانـــی درم بــــرفـــشـــانـــد
دگـر چـاهـسـاری کـه بـی آب گـشـتفــراوان بـــرو ســالــیــان بـــرگــذشــت
بـــدیـــن گـــنـــج بــــادآور آبــــاد کـــندرم خــــوار کــــن مـــرگ را یـــاد کــــن
دگـر گـنـج کـش خــوانـدنـدی عــروسکــه آگــنــد کــاوس در شـــهــر طــوس
بــگــودرز فــرمــود کــان را بـــبـــخــشیـــزال و بـــگـــیــو و خـــداونـــد رخـــش
هـمـه جـامـه هـای تــنـش بــرشـمـردنـگـه کـرد یـکـســر بــرســتــم ســپــرد
هـــمـــان یـــاره و طـــوق کـــنـــداورانهــمــان جـــوشـــن و گــرزهــای گــران
ز اسـبــان بــجــایـی کـه بــودش یـلـهبــطــوس ســپــهـبــد ســپــردش گـلـه
هـمــه بــاغ و گــلــشــن بــگــودرز دادبـــگــیــتــی ز مــرزی کــه آمــدش یــاد
ســلــیـح تــنــش هـرچ در گــنــج بــودکــه او را بـــدان خــواســتــه رنــج بــود
ســپــردنــد یــکــســر بــگــیــو دلــیــربـدانگـه کـه خـسـرو شـد از گـنـج سـیر
از ایــوان و خـــرگــاه و پـــرده ســـرایهــمــان خــیــمــه و آخــور و چــارپـــای
فــــریــــبـــــرز کــــاوس را داد شـــــاهبــسـی جـوشـن و تـرگ و رومـی کـلـاه
یـکـی طـوق روشـن تــر از مـشــتــریز یــاقــوت رخــشــان دو انــگــشــتــری
نــبـــشــتــه بـــرو نــام شــاه جــهــانکــه انــدر جــهــان آن نــبـــودی نــهــان
بــبــیـژن چــنـیـن گـفــت کـیـن یـادگـارهـمـی دار و جــز تــخــم نـیـکـی مـکـار
بـــایــرانــیــان گــفــت هــنــگــام مــنفـــراز آمـــد و تــــازه شــــد کـــام مـــن
بــخــواهـیـد چــیـزی کــه بــایـد ز مـنکــــه آمـــد پــــراگـــنـــدن انـــجــــمـــن
هـمـه مـهـتــران زار و گــریـان شــدنـدز درد شــهــنــشـــاه بـــریــان شــدنــد
همـی گـفـت هرکـس کـه ای شـهریارکـــرا مـــانـــی ایـــن تــــاج را یـــادگـــار
چـو بـشـنید دسـتـان خـسـرو پـرسـتزمـیـن را بــبــوسـیـد و بــرپـای جـسـت
چـنـیـن گـفـت کـای شـهـریـار جــهـانســـــزد کآرزوهـــــا نـــــدارم نـــــهــــان
تـو دانـی کـه رسـتـم بـایـران چـه کـردبـــرزم و بـــبـــزم و بـــنــنــگ و نـــبـــرد
چــو کــاوس کــی شــد بــمــازنــدرانرهــی دور و فـــرســـنــگــهــای گـــران
چــو دیــوان بـــبـــســتــنــد کــاوس راچـــو گــودرز گـــردنــکـــش و طـــوس را
تـهـمـتـن چـو بــشـنـیـد تـنـهـا بــرفـتبـــمـــازنـــدران روی بـــنــهــاد تـــفـــت
بــیــابــان وتــاریــکــی و دیـو و شــیــرهـــمـــان جـــادوی و اژدهـــای دلـــیـــر
بـــدان رنــج و تـــیــمــار بـــبـــریــد راهبـــمــازنــدران شـــد بـــنــزدیــک شـــاه
بـــدریــد پـــهـــلـــوی دیــو ســـپـــیــدجـــگــرگـــاه پـــولــاد غـــنــدی و بـــیــد
ســر سـنـجــه را نـاگـه از تــن بــکـنـدخـــروشـــش بـــرآمــد بـــابـــر بـــلــنــد
چــو ســهـراب فــرزنـد کــانـدر جــهـانکــســی را نــبــود از کــهــان و مــهــان
بــکـشــت از پــی کـیـن کـاوس شــاهز دردش بــگــریـد هـمـی ســال و مــاه
وزان پـــس کــجــا رزم کــامــوس کــردبــــمــــردی بــــابــــر انــــدر آورد گــــرد
ز کـــردار او چــــنـــد رانـــم ســـخــــنکــه هــم داســتــانــهــا نــیــایـد بــبــن
اگــر شــاه ســیــر آمــد از تــاج و گــاهچــه مـانـد بــدیـن شـیـردل نـیـک خـواه
چــنــیـن داد پــاســخ کــه کــردار اویبـــنــزدیــک مـــا رنـــج و تـــیــمـــار اوی
کــه دانــد مــگــر کــردگــار ســـپـــهــرنـــمــــایـــنـــده کــــام و آرام و مــــهـــر
سـخــنـهـای او نـیـسـت انـدر نـهـفـتنــدانــد کـــس او را بـــافـــاق جـــفـــت
بــفــرمـود تــا رفــت پــیـشــش دبــیـربــیـاورد قــرطــاس و مـشــک و عــبــیـر
نــبــشــتــنـد عــهـدی ز شــاه زمــیـنســـرافــراز کــیــخـــســـرو پـــاک دیــن
ز بـــهــر ســپـــهــبـــد گــو پــیــلــتــنســتـــوده بـــمــردی بـــهــر انــجـــمــن
کـه او بــاشــد انـدر جــهـان پــیـشــروجـــهــانــدار و بـــیــدار و ســالــار و گــو
هــم او را بـــود کـــشـــور نـــیــمـــروزســـپـــهــدار پـــیــروز لــشـــکــر فـــروز
نــهــادنـــد بـــر عـــهــد بـــر مـــهــر زربــــرآیـــیـــن کــــیـــخــــســــرو دادگـــر
بـــدو داد مــنــشـــور و کـــرد آفـــریــنکـــه آبـــاد بـــادا بـــرســـتـــم زمـــیـــن
مــهــانــی کــه بـــا زال ســـام ســواربـــرفـــتـــنــد بـــا زیــجـــهــا بـــر کــنــار
بـبـخـشـیدشـان خـلـعـت و سـیم و زریــکــی جــام مــر هــر یــکــی را گــهــر
جــهـانـدیـده گـودرز بــرپــای خــاسـتبــیـاراســت بــا شــاه گـفــتــار راســت
چـنـین گـفـت کـای شـاه پـیروز بـخـتنــدیــدیــم چــون تــو خــداونــد تــخــت
ز گــاه مــنــوچـــهــر تـــا کـــیــقـــبـــادز کـــــاوس تــــــا گـــــاه فـــــرخ نـــــژاد
بــپــیـش بــزرگـان کــمـر بــســتــه امبـــی آزار یــک روز نــنــشـــســـتـــه ام
نـبــیـره پـسـر بــود هـفـتـاد و هـشـتکـنـون مـانـد هشـت و دگـر بـرگـذشـت
هـمـان گــیـو بــیـداردل هـفــت ســالبــتــوران زمـیـن بــود بــی خـورد و هـال
بــدشــت انـدرون گــور بــد خــوردنـشهــم از چــرم نــخــچــیـر پــیـراهــنــش
بــایــران رســیــد آنــچ بــد شــاه دیــدکــه تــیـمـار او گــیـو چــنـدی کــشــیـد
جـــهــانــدار ســیــر آمــد از تـــاج گــاههـمـو چــشـم دارد بــه نـیـکـی ز شــاه
چـنین داد پـاسـخ که بـیشـسـت ازینکـــه بـــر گـــیـــو بــــادا هـــزارآفـــریـــن
خــــداونـــد گــــیـــتــــی ورایـــار بــــاددل بـــدســـگـــالــانــش پـــرخـــار بـــاد
کـم و بـیش ما پـاک بـر دسـت تـسـتکـه روشــن روان بــادی و تــن درســت
بــفــرمـود تــا عــهـد قـم و اصــفــهـاننـــهـــاد بــــزرگــــان و جــــای مـــهـــان
نـویـســد ز مـشــک و ز عـنـبــر دبــیـریــکــی نــامــه از پـــادشــا بـــر حــریــر
یــکـــی مــهــر زریــن بـــرو بـــرنــهــادبـــران نــامــه شـــاه آفــریــن کــرد یــاد
کــه یــزدان ز گــودرز خــشــنــود بـــاددل بـــدســـگـــالـــانـــش پـــر دود بـــاد
بـــایــرانــیــان گـــفـــت گـــیــو دلـــیــرمـــبــــادا کـــه آیـــد ز کـــردار ســــیـــر
بـــدانــیــد کـــو یــادگـــار مـــنــســـتبـــنــزد شـــمـــا زیــنــهــار مــنــســـت
مــر او را هــمــه پــاک فــرمــان بــریـدز گـــفـــتـــار گـــودرز بــــر مـــگـــذریـــد
ز گـــودرزیـــان هـــرک بـــد پـــیــش رویــکـــی آفـــریــنــی بـــگــســـتـــرد نــو
چـو گودرز بـنشست بـرخـاست طوسبــشـد پـیـش خـسـرو زمـیـن داد بـوس
بــدو گــفــت شــاهــا انــوشــه بــدیهــمــیــشــه ز تـــو دور دســـت بـــدی
مــنــم زیــن بـــزرگــان فــریــدون نــژادز نـــامـــاوران تــــا بــــیـــامـــد قـــبــــاد
کــمــر بــســتــه ام پــیـش ایـرانــیــانکــه نـگــشــادم از بــنـد هـرگــز مــیـان
بـــکــوه هــمــاون ز جـــوشــن تـــنــمبــخــســت و هــمــان بــود پــیـراهـنــم
بـــکــیــن ســـیــاوش بـــران رزمــگــاهبــدم هــر شــبــی پــاســبــان ســپــاه
بــــلـــاون ســـپـــه را نـــکـــردم رهـــاهــــمـــــی بـــــودم انـــــدر دم اژدهــــا
بـــمــازنــدران بـــســتــه کــاوس بــوددگـــر بـــنـــد بـــر گـــردن طـــوس بـــود
نــکــردم ســپــه را بــه جــایـی یــلــهنـه از مـن کــســی کــرد هـرگــز گــلــه
کـنـون شـاه سـیـر آمـد از تــاج و گـنـجهـمـی بــگــذرد زیـن ســرای ســپــنـج
چــه فـرمـایـدم چــیـسـت نـیـروی مـنتـــو دانـــی هـــنـــرهـــا و آهــوی مـــن
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو شــهــریـارکــه بـــیــشــســت رنــج تــو از روزگــار
هـمــی بــاش بــا کــاویـانــی درفــشتــو بــاشــی ســپــهـدار زریـنـه کـفـش
بـدین مـرز گـیـتـی خـراسـان تـراسـتازیــن نــامــداران تــن آســان تــراســت
نـبـشـتـنـد عـهـدی بــران هـم نـشـانبـــپـــیــش بـــزرگـــان گــردنــکـــشـــان
نــهــادنـــد بـــر عـــهــد بـــر مـــهــر زریـــکـــی طـــوق زریــن و زریــن کـــمـــر
بـــدو داد و کــردش بـــســی آفــریــنکــه از تـــو مــبـــادا دلــی پـــر ز کــیــن
ز کــار بــزرگــان چــو پــردخــتــه شــدشـهـنـشــاه زان رنـجــهـا رخــتــه شــد
ازان مـهـتــران نـام لــهـراســب مــانـدکــه از دفــتــر شــاه کــس بــرنـخــوانـد
بـــبـــیــژن بـــفــرمــود تـــا بـــا کــلــاهبـــیـــاورد لـــهـــراســـب را نـــزد شـــاه
چـو دیـدش جـهـانـدار بــرپـای جـسـتبــرو آفــریــن کــرد و بــگــشــاد دســت
فـــرود آمــد از نــامــور تـــخـــت عـــاجز ســـر بـــرگــرفـــت آن دل افــروز تـــاج
بــلـهـراســب بــسـپــرد و کـرد آفـریـنهــمـــه پـــادشـــاهــی ایــران زمـــیــن
هــمــی کــرد پــدرود آن تــخــت عــاجبـــرو آفــریــن کــرد و بــر تــخــت و تــاج
کـه ایـن تــاج نـو بــر تـو فـرخـنـده بــادجـهـان سـربــسـر پـیـش تـو بـنـده بــاد
سـپــردم بــتـو شـاهـی و تـاج و گـنـجازان پــس کـه دیـدم بــسـی درد و رنـج
مـگـردان زبــان زیـن سـپـس جـز بــدادکــه از داد بــاشــی تــو پــیـروز و شــاد
مــــکــــن دیـــو را آشــــنــــا بــــا روانچـو خـواهی کـه بـخـتـت بـمـانـد جـوان
خـــردمــنــد بـــاش و بـــی آزار بـــاشهــمــیــشـــه روانــرا نــگــهــدار بـــاش
بــه ایـرانـیـان گـفــت کــز بــخــت اویبــبــاشــیــد شــادان دل از تــخــت اوی
شــگــفــت انــدرو مــانــده ایــرانــیــانبــرآشــفـتــه هـر یـک چــو شــیـر ژیـان
همی هر کـسـی در شـگفـتـی بـماندکـه لـهـراسـب را شـاه بـایسـت خـوانـد
ازان انـجــمــن زال بــر پــای خــاســتبــگـفـت آنـچ بــودش بــدل رای راســت
چــنـیـن گـفـت کـای شــهـریـار بــلـنـدســزد گــر کــنــی خــاک را ارجـــمــنــد
سـربــخــت آن کـس پــر از خــاک بــادروان ورا خــــــاک تـــــــریــــــاک بـــــــاد
کـه لـهـراســب را شــاه خــوانـد بــدادز بـــیـــداد هـــرگـــز نـــگـــیـــریــم یـــاد
بـــایــران چـــو آمـــد بـــنـــزد زرســـبفــرومــایـه ای دیـدمـش بــا یـک اســب
بـــجـــنــگ الــانــان فــرســـتـــادیــشســـپـــاه و درفـــش و کـــمـــر دادیــش
ز چــنــدیــن بـــزرگــان خــســرو نــژادنــیــامــد کــســـی بـــر دل شـــاه یــاد
نـــژادش نــــدانـــم نــــدیـــدم هـــنـــرازیــن گــونــه نــشــنــیــده ام تـــاجـــور
خـــروشـــی بــــرآمـــد ز ایـــرانـــیـــانکــزیـن پــس نــبــنـدیـم شــاهـا مــیـان
نـــجـــویـــیـــم کـــس نـــام در کـــارزارچــو لـهـراســب را کـی کـنـد شــهـریـار
چـو بـشنید خـسرو ز دسـتـان سـخـنبــدو گـفـت مـشــتــاب و تــنـدی مـکـن
کـه هـر کـس کـه بـیـداد گـوید هـمـیبـــجــز دود ز آتـــش نــجــویــد هــمــی
کــه نــپــســنــدد از مــا بـــدی دادگــرنــه هــر کــو بــدی کــرد بــیـنــد گــهــر
کـه یزدان کـسـی را کـنـد نـیک بـخـتســزاوار شــاهــی و زیــبـــای تـــخـــت
جــهــان آفــریـن بــر روانــم گــواســتکه گشت این سخنها بلهراسب راست
کـه دارد هـمـی شــرم و دیـن و خــردز کـــردار نــیــکــی هــمــی بـــرخـــورد
نـبــیـره جــهـانـدار هـوشـنـگ هـسـتخــردمــنــد و بــیــنــادل و پــاک دســت
پــی جــاودان بـــگــســلــانــد ز خــاکپـــــــدیــــــد آورد راه یــــــزدان پـــــــاک
زمـــانــه جـــوان گـــردد از پـــنـــد اویبـــدیــن هــم بـــود پـــاک فـــرزنــد اوی
بــشــاهــی بــرو آفــریـن گــســتــریـدوزیــن پـــنــد و انــدرز مــن مـــگـــذریــد
هـرآنـکـس کــز انـدرز مـن درگـذشــتهـمـه رنـج او پــیـش مــن بــادگــشــت
چــنـیـن هـم ز یـزدان بــود نـاسـپــاسبــدلــش انــدر آیـد ز هــر ســو هــراس
چـو بـشـنـید زال این سـخـنـهای پـاکبــیــازیــد انــگــشــت و بـــرزد بـــخــاک
بـــیــالـــود لـــب را بـــخـــاک ســـیــاهبـــه آواز لــهــراســب را خـــوانــد شــاه
بــشــاه جــهــان گــفــت خــرم بـــدیهــمــیــشــه ز تـــو دور دســـت بـــدی
کــه دانـســت جــز شــاه پــیـروز و رادکــه لــهـراســب دارد ز شــاهــان نــژاد
چــو سـوگـنـد خـوردم بــخــاک سـیـاهلــب آلــوده شــد مـشــمـر آن از گــنـاه
بــه ایــرانــیــان گــفــت پــیــروز شــاهکـــه بـــدرود بـــاد ایــن دل افـــروز گــاه
چـو مـن بــگـذرم زیـن فـرومـایـه خـاکشـــمــا را بـــخـــواهــم ز یــزدان پـــاک
بــــپـــدرود کـــردن رخ هـــر کـــســـیبـــبــوســیــد بـــا آب مــژگــان بــســی
یـلــان را هــمــه پــاک در بــر گــرفــتبـــزاری خـــروشـــیــدن انــدر گـــرفـــت
همی گـفـت کـاجـی مـن این انجـمـنتــوانـســتــمــی بــرد بــا خــویـشــتــن
خــروشــی بـــرآمــد ز ایــران ســپـــاهکـه خــورشــیـد بــر چــرخ گـم کــرد راه
پـــس پـــرده هـــا کـــودک خـــرد و زنبـــکـــوی و بـــبـــازار شـــد انــجـــمـــن
خـــروشــیــدن نــالــه و آه خـــاســـتبــهـر بــرزنــی مــاتــم شــاه خــاســت
بــه ایـرانــیـان آن زمــان گــفــت شــاهکــه فــردا شــمــا را هـمــیـنـســت راه
هــر آنــکـــس کــه داریــد نــام و نــژادبـــدادار خـــورشــیــد بـــاشــیــد شـــاد
مــن اکـــنــون روانــرا هــمــی پـــرورمکــه بــر نــیـک نــامــی مــگــر بــگــذرم
نـبــسـتـم دل انـدر سـپـنـجـی سـرایبـــدان تـــا ســروش آمــدم رهــنــمــای
بـگـفـت این وز پـایگه اسـب خـواسـتز لــشــکــرگــه آواز فــریــاد خـــاســـت
بـــیـــامـــد بــــایـــوان شـــاهـــی دژمبآزاد ســــــــرو انــــــــدر آورده خــــــــم
کــنــیــزک بــدش چــار چــون آفــتــابنـدیـدی کـسـی چـهـر ایـشـان بــخـواب
ز پــرده بــتــان را بــر خــویـش خــوانـدهــمــه راز دل پــیــش ایـشــان بــرانــد
کـه رفــتــیـم ایـنـک ز جــای ســپــنـجشـــمـــا دل مـــداریـــد بـــا درد و رنـــج
نــبـــیــنــیــد جــاویــد زیــن پــس مــراکـــزیــن خـــاک بـــیــدادگــر بـــس مــرا
ســـوی داور پـــاک خـــواهــم شـــدننـــبـــیـــنـــم هـــمـــی راه بــــازآمـــدن
بـشـد هوش زان چـار خـورشـید چـهـرخــروشـان شـدنـد از غـم و درد و مـهـر
شــخــودنــد روی و بــکــنــدنــد مــویگــســســتــنـد پــیـرایـه و رنـگ و بــوی
ازان پـس هـر آنـکـس کـه آمـد بـهوشچــنـیـن گــفــت بــا نـالـه و بــا خــروش
کـه مـا را بــبــر زیـن سـرای ســپــنـجرهــا کـــن تـــو مـــا را ازیــن درد و رنــج
بـدیشـان چـنـین گـفـت پـر مـایه شـاهکـزیـن پــس شـمـا را هـمـیـنـســت راه
کــجـــا خـــواهــران جـــهــانــدار جـــمکــــجــــا تــــاجــــداران بــــا بــــاد و دم
کــجـــا مــادرم دخـــت افـــراســـیــابکـه بــگـذشــت زان ســان بــدریـای آب
کـــجـــا دخـــتـــر تـــور مـــاه آفـــریـــدکــه چــون او کــس انــدر زمــانـه نـدیـد
هـمـه خــاک دارنـد بــالـیـن و خـشـتنـــدانـــم بـــدوزخ درنـــد ار بـــهــشـــت
مـــجـــویــیــد ازیــن رفـــتـــن آزار مــنکـــه آســــان شـــود راه دشـــوار مـــن
خـروشـید و لـهراسـب را پـیش خـواندازیــشــان فــراوان ســخــنــهــا بـــرانــد
بــلـهـراسـب گـفـت ایـن بــتـان مـنـنـدفــــروزنــــده پــــاک جــــان مــــنـــنــــد
بـرین هم نشسـت اندرین هم سـرایهـمـی دارشـان تـا تـو بــاشـی بــجـای
نـبـایـد کـه یـزدان چـو خـوانـدت پـیـشروان شــــرم دارد ز کــــردار خــــویـــش
چــو بــیـنـی مـرا بــا ســیـاوش بــهـمز شـــرم دو خـــســـرو بـــمـــانــی دژم
پــذیـرفــت لـهـراســب زو هـرچ گـفـتکــه بــا دیـده شــان دارم انـدر نـهـفــت
وزان جــایـگــه تــنـگ بــســتــه مـیـانبــــگــــردیـــد بــــر گــــرد ایـــرانــــیـــان
کـــز ایـــدر بـــایـــوان خـــرامـــیـــد زودمــــــداریـــــد در دل مـــــرا جــــــز درود
مـبــاشـیـد گـســتــاخ بــا ایـن جــهـانکــــه او بــــتــــری دارد انــــدر نـــهـــان
مــبــاشــیــد جــاویــد جــز راد و شــادز مــن جــز بــنــیـکــی مــگــیـریــد یــاد
هـمــه شــاد و خــرم بــایـوان شــویـدچـو رفـتــن بــود شـاد و خـنـدان شـویـد
هـــمـــه نـــامـــداران ایــران ســـپـــاهنـهـادنـد ســر بــر زمــیـن پــیـش شــاه
کـــه مـــا پـــنــد او را بـــکـــردار جـــانبــــداریـــم تــــا جــــان بــــود جــــاودان
بــلـهـراســب فــرمـود تــا بــازگـشــتبـــدو گــفــت روز مــن انــدر گــذشـــت
تــو رو تــخــت شــاهــی بآیـیــن بــداربــگـیـتــی جــز از تــخــم نـیـکـی مـکـار
هرآنـگـه کـه بـاشـی تـن آسـان ز رنـجنــنـــازی بـــتـــاج و نــنـــازی بـــگـــنــج
چــنـان دان کـه رفـتــنـت نـزدیـک شـدبــــیــــزدان تــــرا راه بــــاریــــک شــــد
هــمـــه داد جـــوی و هــمــه دادکـــنز گـــیـــتـــی تـــن مـــهـــتـــر آزاد کـــن
فـــرود آمــد از بـــاره لــهــراســـب زودزمـیـن را بــبــوســیـد و شــادی نـمــود
بــدو گـفـت خـسـرو کـه پــدرود بــاشبــــداد انـــدرون تـــار گـــر پـــود بــــاش
بـــرفـــتـــنـــد بـــا او ز ایـــران ســـرانبـــــزرگــــان بـــــیــــدار و کــــنــــداوران
چـو دسـتـان و رستـم چـو گودرز و گیودگــر بــیــژن گــیـو و گــســتــهــم نــیـو
بـــهــفـــتـــم فــریــبـــرز کــاوس بـــودبــهـشــتــم کــجــا نـامــور طــوس بــود
هـمـی رفــت لــشــکــر گــروهـاگــروهز هــامــون بــشــد تــا ســر تــیـغ کــوه
بـــبــودنــد یــکــهــفــتــه دم بـــرزدنــدیـکــی بــر لــب خــشــک نــم بــرزدنــد
خــروشــان و جــوشــان ز کـردار شـاهکـــســـی را نـــبـــود انــدر آن رنـــج راه
هـمـی گـفـت هـر مـوبـدی در نـهـفـتکزین سـان همی در جـهان کس نگفت
چـو خـورشـیـد بـرزد سـر از تـیـره کـوهبــیـامـد بــپــیـشــش ز هـر ســو گــروه
زن و مــــرد ایـــرانـــیـــان صــــدهـــزارخــروشــان بــرفــتــنــد بـــا شــهــریــار
هــمــه کــوه پــر نــالــه و بــا خــروشهـمـی ســنـگ خــارا بــرآمـد بــجــوش
همی گفت هر کس که شاها چه بودکـه روشــن دلـت شــد پــر از داغ و دود
گـــر از لـــشـــکـــر آزار داری هــمـــیمـــریــن تـــاج را خـــوار داری هـــمـــی
بــــگـــوی و تـــو از گـــاه ایـــران مـــروجـــهــان کـــهــن را مـــکـــن شـــاه نــو
هــمــه خــاک بـــاشــیــم اســب تــراپـــرســـتـــنـــده آذرگـــشـــســـب تـــرا
کـجــا شـد تــرا دانـش و رای و هـوشکــه نــزد فــریــدون نــیــامــد ســـروش
هـمـه پـیـش یـزدان سـتـایـش کـنـیـمبآتـــشـــکـــده در نـــیــایــش کـــنـــیــم
مــگــر پــاک یـزدانـت بــخــشــد بــمــادل مـــوبــــدان بــــردرخـــشـــد بـــمـــا
شــهـنـشــاه زان کــار خــیـره بــمـانـدازان انــجــمــن مــوبـــدان را بـــخــوانــد
چـنـین گـفـت ایـدر هـمـه نـیکـویسـتبــریـن نــیـکــویـهــا نــبــایـد گــریـســت
ز یـزدان شـنـاسـیـد یـکـسـر سـپــاسمــبــاشــیـد جــز پــاک یـزدان شــنـاس
کــه گــرد آمــدن زود بـــاشـــد بـــهــممـــبـــاشـــیــد زیــن رفـــتـــن مــن دژم
بــدان مـهـتـران گـفـت زیـن کـوهـسـارهــمــه بـــازگـــردیــد بـــی شـــهــریــار
که راهی درازست و بـی آب و سخـتنــبـــاشــد گــیــاه و نــه بـــرگ درخــت
ز بـــا مــن شــدن راه کــوتــه کــنــیــدروان را ســـوی روشـــنــی ره کـــنــیــد
بــریـن ریـگ بــرنــگــذرد هــر کــســیمـــگــــر فــــره و بــــرز دارد بــــســــی
ســه مــرد گــرانــمــایــه و ســـرفــرازشــنـیـدنـد گــفــتــار و گــشــتــنـد بــاز
چـو دسـتـان و رسـتـم چـو گـودرز پـیـرجــهــانــجــوی و بــیـنــنــده و یــادگــیـر
نـگـشـتـنـد زو بـاز چـون طـوس و گـیـوهــمــان بــیــژن و هــم فــریــبــرز نــیــو
بــرفـتــنـد یـک روز و یـک شــب بــهـمشــدنــد از بــیـابــان و خــشــکــی دژم
بــره بــر یـکــی چــشــمـه آمـد پــدیـدجــهـانـجــوی کـیـخـسـرو آنـجــا رسـیـد
بــــدان آب روشــــن فــــرود آمـــدنـــدبـــخـــوردنـــد چـــیــزی و دم بـــرزدنـــد
بــدان مـرزبــانـان چــنـیـن گـفـت شـاهکــه امــشــب نــرانــیـم زیـن جــایـگــاه
بــجــویــیــم کــار گــذشــتــه بــســیکــزیـن پــس نـبــیـنـنـد مــا را کــســی
چــو خــورشـیـد تــابــان بــرآرد درفـشچـــو زر آب گـــردد زمـــیــن بـــنــفـــش
مـــــرا روزگـــــار جــــــدایـــــی بــــــودمــگــر بـــا ســـروش آشــنــایــی بـــود
ازیـــن رای گــــر تــــاب گـــیـــرد دلـــمدل تــیـره گــشــتــه ز تــن بــگــســلـم
چـو بـهـری ز تـیـره شـب انـدر چـمـیـدکــی نـامـور پــیـش چــشــمـه رســیـد
بـران آب روشـن سـر و تـن بـشـسـتهـمـی خـوانـد انـدر نـهـان زنـد و اسـت
چــنـیـن گــفــت بــا نــامــور بــخــردانکـــه بـــاشـــیـــد پـــدرود تـــا جـــاودان
کــنــون چــون بــرآرد ســنــان آفــتــابمــبــیــنــیــد دیــگــر مــرا جــز بــخــواب
شـمـا بــازگـردیـد زیـن ریـگ خــشــکمــبــاشــیـد اگــر بــارد از ابــر مــشــک
ز کــوه انــدر آیـد یـکــی بــاد ســخــتکـجــا بــشـکـنـد شــاخ و بــرگ درخــت
بـــبـــارد بــســی بـــرف زابــر ســیــاهشـــمـــا ســـوی ایــران نــیــابـــیــد راه
سـر مـهـتــران زان سـخـن شـد گـرانبــــخـــفـــتـــنـــد بــــا درد کـــنـــداواران
چـو از کـوه خـورشـیـد سـر بـرکـشـیـدز چــشــم مــهـان شــاه شــد نـاپــدیـد
بــبــودنــد ز آن جــایـگــه شــاه جــویبـــریـــگ بـــیـــابــــان نـــهـــادنـــد روی
ز خــســرو نــدیـدنــد جــایـی نـشــانز ره بــازگــشــتــنــد چــون بــیـهـشــان
هـمـه تــنـگ دل گـشــتــه و تــافــتــهســـپـــرده زمــیــن شـــاه نــایــافـــتـــه
خـروشـان بــدان چــشـمـه بــازآمـدنـدپــــر از غـــم دل و بــــا گـــداز آمـــدنـــد
بـــران آب هــر کــس کــه آمــد فـــرودهـــمـــی داد شــــاه جــــهـــان را درود
فـریـبــرز گـفـت آنـچ خــسـرو بــگـفـتکـه بــا جــان پــاکـش خـرد بــاد جــفـت
چـو آسـوده بـاشـیـم و چـیـزی خـوریمیـک امـشـب ازین چـشـمـه بـرنـگـذریـم
زمـین گـرم و نـرم اسـت و روشـن هوابــدیـن رنـجــگــی نـیـســت رفــتــن روا
بــران چــشـمـه یـکـســر فـرود آمـدنـدز خــســرو بــســی داســتــانـهـا زدنــد
کـه چـونین شـگـفـتـی نـبـیند کـسـیوگـــر در زمـــانــه بـــمـــانـــد بـــســـی
کــزیــن رفـــتـــن شـــاه نــادیــده ایــمز گــردنــکــشــان نــیـز نــشــنـیـده ایـم
دریـــغ آن بــــلـــنـــد اخـــتـــر و رای اوبـــــزرگـــــی و دیــــدار و بـــــالـــــای او
خــردمــنــد ازیـن کــار خــنــدان شــودکـه زنـده کـســی پــیـش یـزدان شــود
کـه دانـد بــگـیـتــی کـه او را چـه بــودچــه گـویـیـم و گـوش کــه یـارد شــنـود
بــدان نـامـداران چــنـیـن گــفــت گـیـوکـه هـرگـز چـنـیـن نـشـنـود گـوش نـیـو
بــمــردی و بــخــشــش بــداد و هـنــربــــدیـــدار و بــــالــــا و فــــر و گــــهــــر
بــرزم انــدرون پــیــل بـــد بـــا ســپــاهبـــبـــزم انــدرون مــاه بـــد بـــا کـــلـــاه
و زآن پـس بــخـوردنـد چـیـزی کـه بـودز خــوردن ســوی خــواب رفــتـــنــد زود
هـم آنــگــه بــرآمــد یـکــی بــاد و ابــرهـواگــشــت بــرســان چــشــم هـژبــر
چـو بـرف از زمـیـن بــادبـان بـرکـشـیـدنـــبــــد نـــیـــزه نــــامــــداران پــــدیـــد
یــکــایــک بـــبــرف انــدرون مــانــدنــدنــدانــم بـــدآنــجـــای چــون مــانــدنــد
زمـــانـــی تـــپـــیــدنـــد در زیــر بـــرفیـکـی چــاه شـد کـنـده هـر جــای ژرف
نـمــانــد ایـچ کــس را ازیـشــان تــوانبـــرآمــد بـــفـــرجـــام شـــیــریــن روان
هـمـی بــود رسـتــم بــران کـوهـسـارهـمــان زال و گــودرز و چــنــدی ســوار
بــدان کـوه بــودنـد یـکــســر ســه روزچــهـارم چــو بــفـروخــت گـیـتــی فـروز
بــگـفــتــنـد کـیـن کـار شــد بــا درنـگچـنـین چـنـد بـاشـیم بـر کـوه و سـنـگ
اگــر شــاه شــد از جــهــان نــاپــدیــدچـــو بـــاد هـــوا از مـــیــان بـــردمـــیــد
دگــر نــامــداران کـــجـــا رفـــتـــه انــدمــگــر پــنـد خــســرو نــپــذرفــتــه انـد
بــبـودنـد یـک هـفـتـه بــر پـشـت کـوهسـر هـفـتـه گـشـتــنـد یـکـسـر سـتـوه
بــدیـشــان هـمـه زار و گـریـان شـدنـدبــــران آتــــش درد بــــریـــان شـــدنـــد
هـمــی کــنـد گــودرز کــشــواد مــویهمـی ریخـت آب و همـی خـسـت روی
هـمـی گـفـت گـودرز کـین کـس نـدیـدکــه از تــخــم کــاوس بــر مــن رســیـد
نـبــیـره پــســر داشــتــم لــشــکــریجــهـانــدار و بــر هـر ســری افــســری
بـکـیـن سـیـاوش هـمـه کـشـتـه شـدهـمــه دوده زیـر و زبــر گــشــتــه شــد
کـنـون دیـگـر از چــشـم شـد نـاپــدیـدکه دید این شـگفـتـی که بـر من رسـید
سـخـنـهـای دیـریـنـه دسـتـان بـگـفـتکــه بـــا داد یــزدان خــرد بـــاد جــفــت
چـــو از بـــرف پـــیــدا شــود راه شــاهمـــگـــر بــــازگـــردنـــد و یـــابــــنـــد راه
نــشــایــد بــدیـن کــوه ســر بــر بــدنخــورش نـیـسـت ز ایـدر بــبــایـد شـدن
پـــیــاده فــرســتـــیــم چــنــدی بـــراهبـــیـــابـــنـــد روزی نـــشـــان ســـپـــاه
بـــرفـــتـــنــد زان کــوه گــریــان بـــدردهـمـی هـر کــســی از کــس یـاد کــرد
ز فــرزنــد و خــویـشــان وز دوســتــانو زآن شـاه چــون ســرو در بــوســتــان
جــهـان را چـنـیـن اسـت آیـیـن و دیـننــمــانــدســت هـمــواره در بــه گــزیـن
یــکــی را ز خــاک ســیــه بــرکــشــدیــکــی را ز تـــخـــت کــیــان درکــشــد
نـه زیـن شـاد بـاشـد نـه ز آن دردمـنـدچــنــیــنــســت رســم ســرای گــزنــد
کـــجـــا آن یــلــان و کـــیــان جـــهــاناز انـــدیــشـــه دل دور کـــن تـــا تـــوان
***
چــو لـهـراسـب آگـه شـد از کـار شـاهز لــشـــکـــر کــه بـــودنــد بـــا او بـــراه
نــشــســت از بــر تــخــت بــا تــاج زربــــرفــــتــــنـــد گـــردان زریـــن کـــمـــر
بآواز گـــفــــت ای ســــران ســــپــــاهشــنــیـده هــمــه پــنــد و انــدرز شــاه
هرآنکس که از تـخـت من نیست شادنــدارد هــمــی پــنــد شــاهــان بــیــاد
مــرا هـرچ فــرمـود و گــفــت آن کــنـمبــکــوشــم بــنـیـکــی و فــرمـان کــنـم
شــمــا نــیــز از انــدرز او دســت بـــازمـــــداریـــــد وز مـــــن مـــــداریـــــد راز
گــنــهـکــار بــاشــد بــیـزدان کــســیکــه انــدرز شـــاهــان نــدارد بـــســـی
بـــد و نـــیــک ازیــن هــرچ داریــد یــادســراســر بــمــن بــر بــبــایـد گــشــاد
چــنــیــن داد پـــاســخ ورا پـــور ســامکـه خــســرو تــرا شـاه بــر دســت نـام
پــــذیـــرفـــتـــه ام پــــنـــد و انـــدرز اونــــیــــابـــــد گـــــذر پـــــای از مــــرز او
تـو شـاهـی و مـا یـکـسـره کـهـتــریـمز رای و ز فـــــرمــــان او نــــگــــذریــــم
مـن و رسـتــم زابــلـی هـرک هـسـتز مـهـتــر تــو بــرنـگــســلـانـیـم دســت
هـرآنــکــس کــه او نــه بــریـن ره بــودز نـــیـــکـــی ورادســـت کـــوتـــه بـــود
چـو لـهراسـب گـفـتـار دسـتـان شـنیدبـــدو آفـــریــن کـــرد و دم درکــشـــیــد
چـــنــیــن گــفــت کــز داور راســتـــیشـــمــا را مــبـــادا کــم و کــاســـتـــی
کــه یــزدان شـــمــا را بـــدان آفـــریــدکـــه روی بـــدیــهـــا شـــود نـــاپـــدیــد
جــهــانــدار نــیــک اخــتـــر و شــادروزشــمــا را ســپــرد آن زمــان نــیــمــروز
کـنون پـادشـاهی جـز آن هرچ هسـتبــگــیـریــد چــنــدانــک بــایـد بــدســت
مـرا بـا شـمـا گـنج بـخـشـیده نیسـتتــن و دوده و پــادشــاهـی یـکــیـســت
بـــگـــودز گـــفـــت آنـــچ داری نــهــانبـــگــوی از دل ای پـــهــلــوان جـــهــان
بـــدو گــفــت گــودرز مــن یــک تــنــمچــو بــی گــیـو و رهـام و بــی بــیـژنــم
بــرآنـم سـراسـر کـه دسـتـان بـگـفـتجــزیـن مــن نـدارم ســخــن درنـهـفــت
چـنـانم کـه بـا شـاه گـفـتـم نـخـسـتبـدیـن مـایه نـشـکـسـت عـهـد درسـت
تـو شـاهـی و مـا سـربـسـر کـهـتـریـمز پـــیــمــان و فـــرمــان تـــو نــگــذریــم
هـمــه مــهـتــران خــوانــدنــد آفــریـنبـــفــرمــان نــهــادنــد ســر بـــرزمــیــن
ز گـفـتــار ایـشـان دلـش تــازه گـشـتبــبــالــیـد و بــر دیـگــر انــدازه گــشــت
بـــران نـــامـــداران گـــرفـــت آفـــریــنکـــه آبــــاد بــــادا بــــگـــردان زمـــیـــن
گــزیــدش یــکــی روز فــرخــنــده تـــرکــه تــا بــرنـهـد تــاج شــاهـی بــســر
چـــنــانــچـــون فـــریــدون فـــرخ نــژادبــریـن مــهـرگــان تــاج بــر ســر نــهــاد
بـــدان مــهــرگــان گــزیــن او ز مــهــرکــزان راســتــی رفــت مــهـر ســپــهـر
بـــیــاراســـت ایــوان کــیــخـــســرویبــــپــــیــــراســــت دیـــوان او از نــــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.