ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همی رفت گشتاسپ پرتاب و خشمدل پــر ز کـیـن و پــر از آب چــشـم
همـی تـاخـت تـا پـیش کـابـل رسـیددرخــت و گــل و ســبــزه و آب دیـد
بـــدان جـــای خـــرم فـــرود آمـــدنــدبـــبــودنــد یــک روز و دم بــر زدنــد
هـمـه کـوهـسـارانـش نـخـچـیـر بــودبـه جوی آبـها چون می و شیر بـود
شـب تـیره می خـواسـت از میگسـاربــبــردنــد شــمــع از بــر جــویـبــار
چــو بــفـروخـت از کـوه گـیـتــی فـروزبـرفـتـنـد ازآن بـیـشـه بــا بـاز و یـوز
هـمـی تــاخـت اسـپ از پــی او زریـرزمــانــی بـــجــای نــیــاســود دیــر
چــــو آواز اســــپــــان بــــرآمـــد ز راهبــرفــتــنـد گــردان ز نـخــچــیـرگــاه
چـو بـنهاد گـشـتـاسـپ گوش اندر آنچـنـیـن گـفـت بــا نـامـور مـهـتــران
کــه ایــن جـــز بـــه آواز اســپ زریــرنـمــانــد کــه او راســت آواز شــیـر
نـه تــنـهـا بــیـامــد گــر او آمــدســتکـه بـا لشـکـری جـنگـجـو آمدسـت
هـنـوز انـدرین بـد کـه گـردی بـنـفـشپــدیـد آمـد و پــیـل پــیـکـر درفــش
زریـر ســپــهـبــد بــه پــیـش ســپــاهچـــو بـــاد دمـــان انـــدر آمـــد ز راه
چـو گشـتـاسـپ را دید گـریان بـرفـتپــیــاده بــدو روی بــنــهــاد تــفــت
جــهـان آفـریـن را ســتــایـش گـرفـتبــه پــیـش بــرادر نـیـایـش گـرفــت
گــرفـــتـــنــد مــر یــکــدگــر را کــنــارنـشـسـتـنـد شـادان در آن مـرغـزار
ز لـشـکـر هر آنـکـس کـه بـد پـیشـروورا خـواندی شـاه گـشـتـاسـپ گـو
بــخــوانــدنـد و نـزدیـک بــنـشــانـدنـدز هـر جــایـگـاهـی سـخــن رانـدنـد
چــنـیـن گـفـت زیـشـان یـکـی نـامـوربـه گشـتـاسـپ کای گرد زرین کمر
ســتـــاره شــنــاســـان ایــران گــروههـرانـکـس کـه دانـیـم دانـش پــژوه
بــه اخــتــرت گـویـنـد کــیـخــســرویبه شاهی به تخت مهی بـر شوی
کـنـون افــســر شــاه هـنـدوســتــانبـپـوشـی نـبـاشـیـم هـمـداسـتـان
ازیشان کسی نیسـت یزدان پـرسـتیـکـی هـم نـدارنـد بـا شـاه دسـت
نــگــر تـــا پـــســنــد آیــد انــدر خــردکــجـــا رای را شــاه فــرمــان بـــرد
تــرا از پــدر سـربــسـر نـیـکـویـســتنـدانـم کـه آزردن از بــهـر چـیـسـت
بـدو گفـت گشـتـاسـپ کای نامجـوینـــدارم بـــه پـــیــش پـــدر آبـــروی
بــه کــاوســیـان خــواهـد او نـیـکـویبــزرگـی و هـم افـســر خــســروی
اگــر تـــاج ایــران ســپـــارد بـــه مــنپـرستـش کنم چـون بـتـان را شمن
وگــرنــه نــبـــاشــم بـــه درگــاه اوینــــدارم دل روشـــــن از مــــاه اوی
بــه جــایـی شــوم کـه نـیـابــنـد نـیـزبـه لـهراسـپ مانم همه مرز و چـیز
بـگـفـت ایـن و بـرگـشـت زان مـرغـزاربـــیــامــد بـــر نــامــور شـــهــریــار
چـو بـشـنـیـد لـهـراسـپ بـا مـهـتـرانپـذیـره شـدش بــا سـپـاهـی گـران
جـــهــانــجـــوی روی پـــدر دیــد بـــازفــرود آمــد از بـــاره بــردش نــمــاز
ورا تــنـگ لــهـراســپ در بــرگــرفــتبــدان پــوزش آرایـش انـدر گــرفــت
کــه تـــاج تـــو تـــاج ســـر مــاه بـــادز تــو دیــو را دســت کــوتـــاه بـــاد
کـــه هــرگـــز نـــیــامـــوزدت راه بـــدچــو دســتــور بــد بــر درشــاه بــد
ز شـاهی مرا نام تـاجـسـت و تـخـتتـرا مهر و فـرمـان و پـیمان و بـخـت
ورا گفـت گـشـتـاسـپ کـای شـهریارمـنـم بــر درت بــر یـکـی پـیـشـکـار
اگــر کــم کــنـی جــاه فــرمـان کــنـمبــه پــیـمـان روان را گـروگـان کـنـم
بـــزرگــان بـــرفــتــنــد بـــا او بـــه راهگــرازان و پــویــان بــه ایــوان شــاه
بـــیــاراســـت ایــوان گـــوهــرنـــگـــارنـهـادنـد خــوان و مـی خــوشـگـوار
یـکـی جــشـن کـردنـد کـز چــرخ مـاهســتــاره بــبــاریـد بــر جــشــنـگـاه
چـنان بـد ز مـسـتـی کـه هر مهتـریبــرفــتــنـد بــر ســر ز زر افــســری
بــه کـاوسـیـان بــود لـهـراسـپ شـادهـمـیشـه ز کـیخـسـروش بـود یـاد
همی ریخت زان درد گشتـاسپ خونهمـی گـفـت هرگـونه بـا رهنـمـون
همی گفـت هرچـند کـوشـم بـه راینـیـارم هـمـی چـاره ایـن بــه جـای
اگــر بـــا ســواران شــوم مــهــتـــریفـرسـتـد پـسـم نـیـز بــا لـشـکـری
بـــــه چــــاره ز ره بـــــازگــــردانــــدمبــسـی خـواهـش و پـنـدهـا رانـدم
چــو تــنـهـا شــوم نـنـگ دارم هـمـیز لـهـراسـپ دل تـنـگ دارم هـمـی
دل او بـــه کــاوســیــانــســت شــادنــیــایــد گـــذر مـــهــر او بـــر نــژاد
چـو یک تـن بـود کـم کـنـد خـواسـتـارچه داند که من چون شدم شهریارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.