ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو گـشـتـاسـپ نـزدیک دریـا رسـیـدپــیـاده شــد و بــاژ خــواهـش بــدیـد
یـکـی پــیـرســر بــود هـیـشــوی نـامجــوانـمـرد و بــیـدار و بــا رای و کــام
بـرو آفـرین کـرد گـشـتـاسـپ و گـفـتکـه بــا جـان پـاکـت خـرد بــاد جـفـت
ازایـــران یـــکـــی نـــامـــدارم دبـــیـــرخــردمــنــد و روشــن دل و یــادگــیـر
بــه کـشـتــی بــریـن آب اگـر بــگـذرمسـپــاسـی نـهـی جـاودان بــر سـرم
چـنـیـن گـفـت شـایـسـتـه ای تــاج راو یــا جـــوشـــن و تـــیــغ و تـــاراج را
کـنـون راز بـگـشـای و بــا مـن بـگـویازین سـان بـه دریا گـذشـتـن مجـوی
مـرا هـدیـه بــایـد اگـر گـفــت راســتتــرا رای و راه دبـــیــری کــجــاســت
ز هیشوی بـشـنید گشـتـاسـپ گفتکـه از تـو مـرا نـیسـت چـیزی نـهفـت
ز مــن هــرچ خـــواهــی نــدارم دریــغازیـن افـســر و مـهـر و دیـنـار و تــیـغ
ز دیـنـار لـخــتــی بــه هـیـشــوی دادازان هـدیـه شـد مـرد گـیـرنـده شــاد
ز کـشـتـی سـبـک بـادبـان بـرکـشـیدجـهـانـجـوی را سـوی قـیصـر کـشـید
یـکـی شـارسـتـان بـد بـه روم انـدرونسـه فـرسـنگ پـهنای شـهرش فزون
بـــــرآورده ســــلــــم جــــای بــــزرگنـشــســتــنـگـه قـیـصــران ســتــرگ
چـو گشتـاسـپ آمد بـدان شارسـتـانهمی جـسـت جـای یکی کارسـتـان
همی گـشـت یک هفـتـه بـر گـرد رومهـمـی کـار جــسـت انـدر آبــاد بــوم
چـو چـیـزی کـه بـودش بـخـورد و بـدادهـمـی رفـت نـاشــاد و دل پــر ز بــاد
چـو در شـهـر آبــاد چـنـدی بــگـشـتز ایـوان بــه دیـوان قــیـصــر گـذشــت
بـه اسقف چـنین گفت کای دسـتـگیرز ایــران یــکــی نــامــجــویــم دبــیــر
بـــدیــن کــار بـــاشــم تــرا یــارمــنــدز دیــوان کــنــم هــرچ آیــد پــســنــد
دبـــیــران کـــه بـــودنـــد در بـــارگـــاههـمـی کـرد هـریـک بــه دیـگـر نـگـاه
کــزیـن کــلــک پــولــاد گــریـان شــودهـمـان روی قـرطــاس بــریـان شــود
یـکــی بــاره بــایـد بــه زیـرش بــلــنـدبـه بــازو کـمـان و بـه زیـن بـر کـمـنـد
بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد مـــا را دبـــیــرزیــانــســت پــیـش آمــدن نــاگــزیــر
چـو بـشـنید گشـتـاسـپ دل پـر ز دردز دیــوان بـــیــامــد دو رخــســاره زرد
یـکـی بــاد سـرد از جــگـر بــرکـشـیـدبــه نـزدیـک چــوپــان قـیـصـر رســیـد
جـــوانــمــرد را نــام نــســـتـــاو بـــوددلــیــر و هــشــیــوار و بـــا تــاو بــود
بــه نـزدیـک نـسـتــاو چـون شـد فـرازبـــرو آفــریــن کــرد و بـــردش نــمــاز
نــگــه کــرد چــوپــان و بــنـواخــتــشبـه نـزدیـکـی خـویـش بـنـشـاخـتـش
چـه مـردی بـدو گـفـت بـا مـن بـگـویکه هم شـاه شاخـی و هم نامجـوی
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ای نـامــداریــکــی کـــره تـــازم دلــیــر و ســـوار
مـــرا گـــر نــوازی بـــه کـــار آیــمـــتبــه رنــج و بــه بــد نــیـز یــار آیـمــت
بــدو گـفــت نـســتــاو زیـن در بــگــردتــو ایـدر غــریـبــی وبــی پــای مــرد
بـــیــابـــان و دریــا و اســـپـــان یــلــهبــه نــاآشــنـا چــون ســپــارم گــلــه
چـو بـشنید گشتـاسپ غمگین بـرفتره ســـاربـــانــان قــیــصـــر گــرفـــت
یــکــی آفــریــن کــرد بـــر ســـاربـــانکـــه پـــیــروز بـــادی و روشـــن روان
خـردمـند چـون روی گـشـتـاسـپ دیدپــذیـره شــد و جــایـگــاهـش گــزیـد
ســبــک بــاز گـسـتــرد گـسـتــردنـیبــیــاورد چــیـزی کــه بــد خــوردنــی
چـنین گفـت گشـتـاسـپ بـا سـاروانکــه ایـن مــرد بــیـدار و روشــن روان
مـــرا ده یــکـــی کـــاروانــی شـــتـــرچــو رای آیــدت مــزد مــا هــم بــبــر
بــدو سـاربــان گـفـت کـای شـیـرمـردنــزیــبـــد تــرا هــرگــز ایــن کــارکــرد
به چیزی که ما راست چون سر کنیبــه آیـد گــر آهـنــگ قــیـصــر کــنـی
تــرا بــی نــیـازی دهـد زیـن ســخــنجــز آهـنــگ درگــاه قــیـصــر مــکــن
و گـــر گـــم شـــدت راه دارم هــیــونپـــســـنــدیــده و مــردم رهــنــمــون
بــرو آفــریـن کــرد و بــرگــشــت زویپـر از غـم سـوی شـهـر بــنـهـاد روی
شــد آن دردهــا بــر دلــش بــر گــرانبـــیـــامـــد بـــه بـــازار آهـــنـــگـــران
یـــکـــی نـــامـــور بـــود بـــوراب نـــامپــســنــدیـده آهــنــگــری شــادکــام
همـی سـاخـتـی نـعـل اسـپـان شـاهبـــر قـــیــصـــر او را بـــدی پـــایــگــاه
ورا یـار و شــاگــرد بــد ســی و پــنـجز پــتــک و ز آهـن رســیـده بــه رنــج
بـه دکانش بـنشست گشتـاسـپ دیرشد آن پیشه کار از نشستنش سیر
بــدو گـفــت آهـنـگــر ای نـیـکــخــویچــــه داری بــــه دکــــان مــــا آرزوی
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای نیک بـخـتنـپـیچـم سـر از پـتـک وز کـار سـخـت
مـــرا گـــر بـــداری تـــو یــاری کـــنــمبـرین پـتـک و سـنـدان سـواری کـنـم
چــو بــشــنــیــد بــوراب زو داســتــانبــه یـاری او گـشــت هـمـداســتــان
گـرانـمـایـه گـویـی بــه آتـش بــتـافـتچو شد تـافته سوی سندان شتـافت
بـه گـشـتـاسـپ دادنـد پـتـکـی گـرانبــرو انـجــمــن گــشــتــه آهـنـگــران
بـزد پـتـک و بـشکست سندان و گویازو گــشــت بــازار پــر گـفــت وگـوی
بــتــرسـیـد بــوراب و گـفـت ای جـوانبـــه زخـــم تـــو آهـــن نـــدارد تـــوان
نه پـتـک و نه آتـش نه سـنـدان نه دمچـو بـشنید گشتـاسـپ زان شد دژم
بــیـنـداخـت پــتـک و بــشـد گـرسـنـهنـه روی خــورش بــد نـه جــای بــنـه
نمـانـد بـه کـس روز سـخـتـی نه رنـجنـه آســانـی و شــادمـانـی نـه گـنـج
بــد و نــیـک بــر مــا هـمــی بــگــذردنـــبـــاشـــد دژم هــرکـــه دارد خـــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.