ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـان بــود قـیـصـر بــدانـگـه بــرایکـه چـون دخـتـر او رسـیـدی بــجـای
چو گشتـی بـلند اختـر و جفت جویبــدیـدی کـه آمـدش هـنـگـام شـوی
یـکـی گـرد کـردی بــه کـاخ انـجـمـنبــــــزرگـــــان فـــــرزانـــــه و رای زن
هرانـکـس کـه بـودی مـر او را همـالازان نـــــامـــــدارن بـــــرآورده یـــــال
ز کــــاخ پــــدر دخــــتــــر مـــاه رویبـگشـتـی بـران انجـمن جـفت جـوی
پـرسـتـنـده بــودی بــه گـرد انـدرشز مــردم نــبــودی پــدیـد افــســرش
پـــس پـــرده قـــیـــصـــر آن روزگـــارسـه بــد دخـتــر انـدر جـهـان نـامـدار
بــه بــالــا و دیــدار و آهــســتــگــیبـه بـایسـتـگی هم بـه شایسـتـگی
یـکـی بــود مـهـتـر کـتـایـون بــه نـامخــردمـنـد و روشــن دل و شــادکـام
کتـایون چنان دید یک شب بـه خوابکـه روشـن شـدی کـشـور از آفـتـاب
یـکــی انـجــمـن مـرد پــیـدا شــدیاز انـــبــــوه مـــردم ثــــریـــا شـــدی
ســر انــجــمــن بــود بــیـگــانـه یـیغـــریــبـــی دل آزار و فـــرزانــه یــی
بــه بــالــای ســرو و بــه دیـدار مــاهنشسـتـنش چـون بـر سـر گاه شـاه
یـکـی دسـتـه دادی کـتـایـون بـدویوزو بــسـتــدی دسـتـه رنـگ و بــوی
یـکـی انـجــمـن کـرد قـیـصــر بــزرگهر آن کـس که بـودند گرد و سـتـرگ
بـه شـبـگـیـر چـون بــردمـیـد آفـتـابســـر نــامـــداران بـــرآمــد ز خـــواب
بــران انـجــمـن شــاد بــنـشــانـدنـدازان پــس پــری چــهـره را خـوانـدنـد
کتـایون بـشـد بـا پـرسـتـار شـسـتیکی دسته گل هر یکی را به دست
همی گشت چندان کش آمد ستـوهپـسـنـدش نـیامـد کـسـی زان گـروه
از ایـوان ســوی پــرده بــنــهـاد رویخـرامـان و پـویـان و دل جـفـت جـوی
هم آنگـه زمین گـشـت چـون پـر زاغچـنـیـن تــا سـر از کـوه بــر زد چــراغ
بــفــرمـود قــیـصــر کــه از کـهـتــرانبــه روم انــدرون مــایـه ور مــهـتــران
بــیـارنــد یـکــســر بــه کــاخ بــلــنـدبـدان تـا که بـاشد بـه خوبـی پـسند
چــو آگـاهـی آمـد بــه هـر مـهـتــریبــــهـــر نـــامــــداری و کــــنـــداوری
خـردمند مهتـر بـه گشتـاسـپ گفتکه چـندین چه بـاشی تـو اندر نهفت
بـــرو تــا مــگــر تــاج و گــاه مــهــیبــبــیـنـی دلـت گـردد از غــم تــهـی
چـو بـشنید گشتـاسـپ بـا او بـرفتبــه ایـوان قــیـصــر خــرامـیـد تــفــت
بـه پـیغـولـه یی شـد فـرود از مـهـانپـر از درد بـنـشـسـت خـسـتـه نهان
بـــرفــتــنــد بـــیــدار دل بـــنــدگــانکــتــایـون و گـل رخ پــرســتــنـدگــان
همی گـشـت بـر گـرد ایوان خـویشپـسـش بــخـردان و پــرسـتـار پـیـش
چـو از دور گـشـتـاسـپ را دید گفـتکه آن خـواب سـر بـرکشـید از نهفت
بــدان مــایـه ور نــامــدار افــســرشهـم آنـگـه بــیـاراسـت خــرم سـرش
چــو دســتـــور آمــوزگــار آن بـــدیــدهـم انـدر زمـان پــیـش قـیـصـر دویـد
کــه مـردی گـزیـن کــرد از انـجــمـنبــه بــالـای سـرو سـهـی در چــمـن
بـه رخ چون گلستان و بـا یال و کفتکـه هرکـش بـبـیند بـمـاند شـگـفـت
بـد آنـسـت کـو را نـدانـیـم کـیـسـتتــو گــویـی هـمـه فــره ایـزدیـســت
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه دخـتـر مـبـادکــه از پـــرده عـــیــب آورد بـــر نــژاد
اگــر مــن ســپـــارم بـــدو دخــتـــرمبـه ننـگ انـدرون پـسـت گـردد سـرم
هــم او را و آنــرا کـــه او بـــرگـــزیــدبــه کـاخ انـدرون ســر بــبــایـد بــریـد
سقف گفت کاین نیست کاری گرانکـه پـیش از تـو بـودند چـندی سـران
تـو بــا دخـتـرت گـفـتـی انـبـاز جـوینگـفـتـی کـه رومـی سـرافـراز جـوی
کـنون جـسـت آنرا که آمدش خـوشتـــو از راه یــزدان ســـرت را مــکــش
چــنــیــن بــود رســم نــیــاکــان تــوســرافــراز و دیــن دار و پـــاکــان تــو
بـه آییـن این شـد پـی افـگـنـده رومتــو راهــی مــگــیــر انــدر آبــاد بــوم
همـایون نبـاشـد چـنین خـود مگـویبـه راهی کـه هرگـز نـرفـتـی مـپـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.