ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــشـنـیـد قـیـصـر بــر آن بــرنـهـادکه دخـت گرامی بـه گشتـاسپ داد
بــدو گــفــت بــا او بــرو هـمــچــنــیـننـیـابـی ز مـن گـنـج و تـاج و نـگـیـن
چـو گـشـتـاسـپ آن دید خـیره بـمـانـدجــهـان آفــریـن را فـراوان بــخــوانـد
چــنـیـن گــفــت بــا دخــتــر ســرفــرازکــه ای پـــروریــده بـــنــام و بـــنــاز
ز چـــنــدیــن ســر و افــســر نــامــدارچــرا کــرد رایــت مــرا خــواســتـــار
غـریـبـی هـمـی بـرگـزیـنـی کـه گـنـجنـیـابــی و بــا او بــمــانـی بــه رنــج
ازیـن ســرفــرازان هـمــالــی بــجــویکــه بــاشــد بــه نـزد پــدرت آبــروی
کـتــایـون بــدو گـفــت کـای بــدگـمـانمــشــو تــیـز بــا گــردش آســمــان
چو من بـا تـو خرسند بـاشم بـه بـختتـو افسر چـرا جـویی و تـاج و تـخـت
بـــرفــتــنــد ز ایــوان قــیــصــر بــه دردکـتـایون و گشـتـاسـپ بـا بـاد سـرد
چـنین گفـت بـا شـوی و زن کـدخـدایکه خـرسـند بـاشـید و فرخـنده رای
ســرایـی بــه پــردخــت مــهـتــر بــدهخـورشـهـا و گـسـتـردنـی هـرچ بــه
چـو آن دیـد گـشـتــاسـپ کـرد آفـریـنبـــران نــامــور مــهــتــر پـــاک دیــن
کـتــایـون بــی انـدازه پــیـرایـه داشـتز یاقـوت و هر گـوهری مـایه داشـت
یـکــی گــوهــری از مــیــان بــرگــزیــدکـه چـشـم خـردمند زان سـان ندید
بـــبــردنــد نــزدیــک گــوهــرشــنــاسپـذیـرفـت ز انـدازه بــیـرون سـپــاس
بـــهـــا داد یــاقـــوت را شـــش هـــزارز دیــنــار و گــنــج از در شـــهــریــار
خـریـدنـد چـیـزی کـه بــایـسـتــه بــودبــدان روز بــد نـیـز شـایـسـتـه بــود
ازان سـان کـه آمـد هـمـی زیـسـتــنـدگـهـی شـادمـان گـاه بـگـریـسـتـنـد
هـمـه کـار گـشـتـاسـپ نـخـچـیـر بـودهـمـه سـالـه بـا تـرکـش و تـیـر بـود
چــنـان بــد کــه روزی ز نـخــچــیـرگـاهمـر او را بــه هـیـشـوی بــر بــود راه
ز هـرگـونـه یی چـنـد نـخـچـیر داشـتهمی رفت و ترکش پر از تیر داشت
هـمــه هــرچ بــود از بــزرگــان و خــردهـم از راه نــزدیـک هـیـشــوی بــرد
چــو هـیـشــو بــدیـدش بــیـامــد دوانپــذیـره شـدش شـاد و روشـن روان
بــه زیـرش بــگـســتــرد گـسـتــردنـیبــیـاورد چــیـزی کــه بــد خــوردنـی
بـرآسـود گشـتـاسـپ و چـیزی بـخـوردبــیـامـد بــه نـزد کـتــایـون چــو گـرد
چو گشتاسپ هیشوی را دوست کردبـه دانش ورا چون تن و پـوست کرد
چـو رفـتـی بــه نـخـچـیـر آهـو ز شـهـربـه ره بـر بـه هیشـوی دادی دو بـهر
دگـــر بــــهـــره مـــهـــتــــر ده بــــدیهـرانـکـس کـزان روسـتــا مـه بــدی
چـنان شد که گشتـاسپ بـا کدخـداییکی شـد بـه خـورد و بـه آرام و رایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.