ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی رومئی بــود مــیــریـن بــه نــامســرافــراز و بــه ارای و بــا گـنـج و کـام
فــرســتــاد نــزدیــک قــیــصــر پـــیــامکـه مـن ســرفـرازم بــه گـنـج و بــه نـام
بـــــه مــــن ده دل آرام دخــــتــــرت رابـــه مــن تــازه کــن نــام و افــســرت را
چـنین گفت قیصر که من زین سـپـسنــجــویــم بـــدیــن روی پــیــونــد کــس
کـــتـــایــون و آن مـــرد نـــاســـرفـــرازمــرا داشـــتـــنــد از چـــنــان کـــار بـــاز
کـنـون هـرک جــویـنـد خـویـشـی مـنوگــر ســـر فــرازد بـــه پـــیــشــی مــن
یــکــی کـــار بـــایــدش کــردن بـــزرگکـه خــوانـنـدش ایـدر بــزرگـان سـتــرگ
چـــنـــو در جـــهــان نـــامـــداری بـــودمـــرا بــــر زمـــیـــن نـــیـــز یـــاری بـــود
شــود تــا ســر بــیـشــه فــاســقــونبـشـوید دل و دسـت و مغـزش بـه خـون
یـکــی گــرگ بــیـنــد بــه کــردار نـیـلتـــــــن اژدهــــــا دارد و زور پـــــــیــــــل
ســرو دارد و نــیــشــتـــر چـــون گــرازنــیــارد شــدن پـــیــل پــیــشــش فــراز
بــران بــیـشــه بــر نـگـذرد نـره شــیـرنــه پــیــل و نــه خــونــریــز مــرد دلــیــر
هـر آنـکـس کـه بـر وی بـدرید پـوسـتمــرا بــاشــد او یــار و دامــاد و دوســت
چـنـیـن گـفـت مـیـریـن بــریـن زادبــومجــهــان آفــریــن تــا پــی افــگــنــد روم
نــیــاکـــان مــا جـــز بـــه گـــرز گـــراننـــکـــردنـــد پـــیــکـــار بـــا مـــهــتـــران
کـنـون قـیـصـر از مـن بــجــویـد هـمـیسـخــن بــا مـن از کـیـنـه گـویـد هـمـی
مــن ایـن چــاره اکــنــون بــجــای آورمز هــــرگــــونــــه پــــاکــــیـــزه رای آورم
چــو آمـد بــه ایـوان پــســنـدیـده مـردز هــرگــونــه انــدیــشــه هــا یــاد کــرد
نــوشــتــه بــیـاورد و بــنــهــاد پــیـشهـمـان اخــتــر و طــالـع و فـال خــویـش
چـــنــان دیــد کــانــدر فـــلــان روزگــاراز ایـــران بــــیـــایـــد یـــکـــی نـــامـــدار
بــه دســتــش بــرآیـد ســه کـار گـرانکـــزان بـــاز گـــویــنـــد رومـــی ســـران
یــکــی انــک دامــاد قــیــصـــر شـــودهـمـان بــر ســر قـیـصــر افـســر شــود
پــــدیـــد آیـــد از روی کـــشـــور دو ددکــه هــرکــس رســد از بـــد دد بــه بــد
شـود هـردو بــر دســت او بــر هـلـاکز هـــر زورمـــنـــدی نـــیـــایــدش بـــاک
ز کـــار کـــتـــایــون خـــود آگـــاه بـــودکـه بــا نـیـو گـشـتــاســپ هـمـراه بــود
ز هـیـشــوی و آن مــهـتــر نـامــجــویکــه هـر ســه بــه روی انــدر آرنــد روی
بــیـامـد بــه نـزدیـک هـیـشـوی تـفـتسـراسـر بـگـفـت آن سـخـنها کـه رفـت
وزان اخـــتـــر فـــیـــلـــســـوفـــان رومشــگـفــتــی کـه آیـد بــدان مـرز و بــوم
بــدو گـفـت هـیـشــوی کـامـروز شــادبــر مــا هــمــی بـــاش بــا مــهــر و داد
کـه ایـن مـرد کـز وی تـو دادی نـشـانیـکــی نــامــداریـســت از ســرکــشــان
بــه نـخــچــیـر دارد هـمـی روی و راینــیــنــدیــشــد از تــخــت خــاور خــدای
یـکــی دی نــیـامــد بــه نــزدیـک مــنکــه خــرم شــدی جـــان تـــاریــک مــن
بــیـایـد هـم اکــنــون ز نــخــچــیـرگــاهبـــمــا بـــر بـــود بــی گــمــانــیــش راه
مــــی و رود آورد بــــا بــــوی و رنــــگنـشـسـتــنـد بــا جــام زریـن بــه چـنـگ
هم انگـه کـه شـد جـام مـی بـر چـهارپــــدیـــد آمـــد از دشـــت گـــرد ســـوار
چـو هـیشـوی و مـیـرین بـدیـدنـد گـردپــذیــره شــدنــدش بــه دشــت نــبــرد
چـو میرین بـدیدش بـه هیشـوی گفتکه این را بـه گیتی کسی نیست جفت
بـدین شـاخ و این یـال و این دسـتـبـردز تـــخـــمــی بـــود نــامــبـــردار و گـــرد
هــــنــــرهــــا ز دیــــدار او بـــــگــــذردهـــمـــان شــــرم و آزردگــــی و خــــرد
چو گشتاسپ تنگ آمد این هر دو مردپـــیـــاده بـــبـــودنـــد ز اســـپ نـــبـــرد
نـشـسـتـی نـو آراسـت بــر پـیـش آبیـکـی خــوان نـو سـاخــت انـدر شـتــاب
مـــی آورد بـــا مـــیـــگـــســـاران نـــونــشــســـتـــی نــو آیــیــن و یــاران نــو
چـو رخ لـعـل گـشـت از می لـعـل فـامبـه گشتـاسـپ هیشوی گفت ای همام
مـرا بـر زمـین دوسـت خـوانـی هـمـیجــز از مــن کــســی را نـدانـی هـمــی
کـنـون سـوی مـن کـرد مـیـریـن پــنـاهیــکــی نــامــدارســت بـــا دســتـــگــاه
دبــیــرســت بـــا دانــش و ارجــمــنــدبـــگــیــرد شــمــار ســـپـــهــر بـــلــنــد
ســخــن گـویـد از فــیـلـســوفــان رومز آبـــــاد و ویــــران هــــر مــــرز و بــــوم
هـــم از گـــوهـــر ســـلـــم دارد نـــژادپــــدر بــــر پــــدر نــــام دارد بــــه یــــاد
بـه نـزدیک اویسـت شـمـشـیر سـلـمکـه بــودی هـمـه ســالـه در زیـر سـلـم
سـواریـســت گـردافـکـن و شـیـر گـیـرعـــقـــاب انــدر آرد ز گــردون بـــه تـــیــر
بـریـن نـیـز خـواهـد کـه بـیـشـی کـنـدچــو بــا قــیـصــر روم خــویـشــی کــنـد
بـه قیصر سـخـن گفت و پـاسخ شنیدز پـــاســخ هــمــانــا دلــش بـــردمــیــد
کـه او گـفــت در بــیـشــه فــاســقـونیــکــی گــرگ بــاشــد بــســان هــیـون
اگـر کـشـتـه آیـد بــه دسـت تــو گـرگتــو بــاشــی بــه روم ایـرمــانــی بــزرگ
جـــهــانــدار بـــاشـــی و دامـــاد مــنزمـــانــه بـــه خـــوبـــی دهــد داد مـــن
کـنون گر تـو این را کـنی دسـت پـیشمـنـت بــنـده ام ویـن سـرافـراز خــویـش
بـدو گفـت گشـتـاسـپ کآری رواسـتچـه گویند و این بـیشه اکنون کجـاسـت
چــگــونــه ددی بــاشــد انــدر جــهـانکــه تــرســنــد ازو کــهـتــران و مــهــان
چـنین گفـت هیشـوی کـاین پـیر گرگهـمـی بـرتـر اسـت از هـیونـی سـتـرگ
دو دنـــدان او چـــون دو دنــدان پـــیــلدو چشمش طبر خون و چرمش چو نیل
ســروهـاش چــو آبــنـوسـی فـرســپچــو خــشـم آورد بــگـذرد بــر دو اســپ
از ایــدر بـــســـی نــامــور قــیــصــرانبــــرفـــتــــنـــد بــــا گـــرزهـــای گـــران
ازان بـــیــشـــه نــاکـــام بـــاز آمــدنــدپـــر از نــنــگ و تـــن پـــر گــداز آمــدنــد
بـدو گفت گشـتـاسـپ کان تـیغ سـلمبـــیــاریــد و اســـپـــی ســرافــراز گــرم
هـمـی اژدهـا خـوانـم ایـن را نـه گـرگتــو گــرگــی مــدان از هــیـونــی بــزرگ
چـو بــشـنـیـد مـیـریـن زانـجــا بــرفـتســوی خــانــه خــویـش تــازیــد تــفــت
ز آخــر گــزیـن کــرد اســپــی ســیــاهگــرانـمــایـه خــفــتــان و رومــی کــلــاه
هـمــان مـایـه ور تــیـغ الــمـاس گــونکـه سـلـم آب دادش بـه زهر و بـه خـون
بــسـی هـدیـه بــگـزیـد بــا آن ز گـنـجز یـاقــوت و گــوهـر هـمــه پــنــج پــنــج
چــو خــورشــیـد پــیـراهـن قــیـرگــونبــــــدریـــــد و آمـــــد ز پـــــرده بـــــرون
جــهـانـجــوی مـیـریـن ز ایـوان بــرفـتبــیـامـد بــه نـزدیـک هـیـشــوی تــفــت
ز نخـچـیر گشـتـاسـپ زانسـو کـشـیدنــگــه کـــرد هــیــشـــوی و اورا بـــدیــد
ازان اسـپ و شـمـشـیر خـیره شـدنـدچــو نــزدیـک تــر شــد پــذیـره شــدنــد
چـو گـشـتـاسـپ آن هدیه ها بـنـگـریدهـمـان اسـپ و تــیـغ از مـیـان بــرگـزیـد
دگــر چــیـز بــخــشــیـد هـیـشــوی رابـــیــاراســـت جـــان جـــهــانــجـــوی را
بـپـوشید گشتـاسـپ خـفتـان چـو گردبــــه زیـــر انـــدر آورد اســــپ نــــبــــرد
بــه زه بــر کــمـان و بــه بــازو کــمـنـدســواری ســرافــراز و اســپــی بــلــنــد
هـمـی رفـت هـیـشـوی بــا او بــه راهجــهــانــجــوی مــیــریــن فــریــاد خــواه
چــنـیـن تــا لـب بــیـشــه فــاســقـونبـــرفــتــنــد پــیــچــان و دل پــر ز خــونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.