ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو نـزدیک شـد بـیـشـه و جـای گـرگبــپــیـچــیـد مـیـریـن و مــرد ســتــرگ
به گشتاسپ بنمود به انگشت راستکـه آن اژدهـا را نـشـیـمـن کـجـاسـت
وزو بـــازگــشـــتـــنــد هــر دو بـــه دردپـــر از خـــون دل و دیـــده پـــر آب زرد
چـنـین گـفـت هـیشـوی کـان سـرفـرازدلــیـرســت و دانــا و هــم رزمــســاز
بـــتــرســم بــروبــر ز چــنــگــال گــرگکـه گـردد تــبــاه ایـن جــوان سـتــرگ
چـو گشـتـاسـپ نزدیک آن بـیشه شددل رزمــســازش پــر انـدیـشــه شــد
فـــــرود آمــــد از بـــــاره ســـــرفـــــرازبــه پــیـش جــهـانـدار و بــردش نـمـاز
هــمــی گــفــت ایــا پـــاک پــروردگــارفـــــــروزنــــــده گــــــردش روزگــــــار
تـو بــاشـی بــدیـن بـد مـرا دسـتـگـیـربــبــخـشـای بـر جـان لـهـراسـپ پـیـر
کــه گــر بــر مــن ایـن اژدهــای بــزرگکــه خــوانــد ورا نــاخــردمــنــد گــرگ
شــود پــادشــاه چــون پــدر بــشــنـودخـروشـان شـود زان سـپــس نـغـنـود
بــمــانــد پــر از درد چــون بــیـهـشــانبـه هر کـس خـروشـان و جـویا نشـان
اگــر مــن شــوم زیــن بــد دد ســتــوهبــپــوشـم سـر از شـرم پــیـش گـروه
بـگـفـت این و بـر بـارگـی بـرنـشـسـتخروشان و جوشان و تیغی بـه دست
کــمــانــی بــه زه بـــر بــه بـــازو درونهــمــی رفــت بــیــدار دل پــر زخــون
ز ره چــون بــه تــنـگ انـدر آمـد ســواربــــغـــریـــد بــــرســـان ابــــر بـــهـــار
چــو گــرگ از در بــیــشــه او را بــدیــدخـروشـی بــه ابــر سـیـه بــرکـشـیـد
هـمـی کـنـد روی زمـیـن را بــه چـنـگنـه بــر گـونـه شـیـر و چــنـگ پــلـنـگ
چــو گـشــتــاســپ آن اژدهـا را بــدیـدکـمـان را بــه زه کــرد و انـدر کـشــیـد
چــو بــاد از بــرش تــیـربــاران گــرفــتکــمــان را چــو ابــر بــهــاران گــرفــت
دد از تـیر گشـتـاسـپـی خـسـتـه شـددلــیــریـش بــا درد پــیـوســتــه شــد
بــیـاسـود و بــرخـاسـت از جـای گـرگبــیــامــد بـــســان هــیــون ســتــرگ
سـرو چـون گـوزنـان بــه پـیـش انـدرونتــن از زخــم پـــر درد ودل پـــر زخــون
چـــو نــزدیــک اســـپ انــدر آمــد ز راهســرونــی بــزد بــر ســریــن ســیــاه
کـــه از خـــایــه تـــا نـــاف او بـــردریــدجـهـانـجـوی تـیـغ از مـیـان بـرکـشـیـد
پـــیـــاده بــــزد بــــر مـــیـــان ســـرشبــدو نـیـم شـد پـشـت و یـال و بـرش
بـــیــامـــد بـــه پـــیــش خـــداونـــد ددخــداونــد هــر دانــش و نــیــک و بــد
هــمــی آفــریـن خــوانــد بــر کــردگــارکــــه ای آفـــــریــــنــــنــــده روزگــــار
تـــویــی راه گــم کــرده را رهــنــمــایتــویـی بــرتــر بــرتــریــن یــک خــدای
هـمـه کـام و پــیـروزی از کـام تــســتهـمــه فــر و دانــایـی از نـام تــســت
چــو بـــرگــشــت از جـــایــگــاه نــمــازبــکــنـد آن دو دنـدان کـه بــودش دراز
وزان بــیـشـه تـنـهـا سـر انـدر کـشـیـدهـمـی رفـت تــا پــیـش دریـا رســیـد
بــر آب هــیـشــوی و مــیـریـن بــه دردنـشــســتــه زبــانـهـا پــر از یـاد کــرد
سخـنشان ز گشتـاسـپ بـود و ز گرگکـــه زارا ســـوار دلـــیــر و ســـتـــرگ
کـه اکـنـون بـه رزمـی بـزرگ انـدرسـتدریـده بــه چــنـگــال گـرگ انـدرســت
چــو گـشـتــاســپ آمـد پــیـاده پــدیـدپـر از خـون و رخ چـون گـل شـنـبـلـیـد
چــو دیـدنـش از جــای بــرخــاسـتــنـدبـــه زاری خــروشــیــدن آراســتـــنــد
بـــه زاری گــرفــتـــنــدش انــدر کــنــاررخــان زرد و مــژگــان چــو ابــر بــهــار
کــه چــون بــود بــا گــرگ پــیـکــار تــودل مــا پـــر از خـــون بـــد از کــار تـــو
بـدو گفـت گـشـتـاسـپ کـای نیک رایبـه روم انـدرون نیسـت بـیم از خـدای
بـــران ســـان یــکــی اژدهــای دلــیــربــه کــشــور بــمـانـنـد تــا ســال دیـر
بـــرآیــد جـــهــانــی شــود زو هــلــاکچه قیصر مر او را چه یک مشت خاک
بـه شـمشـیر سـلمش زدم بـه دو نیمسـرآمـد شـمـا را هـمـه تـرس و بـیـم
شـویـد آن شـگـفـتــی بــبــیـنـیـد گـرمکـزان بـیشـتـر کـس نـدیـدسـت چـرم
یکـی ژنده پـیلسـت گویی بـه پـوسـتهـمـه بـیشـه بـالـا و پـهـنـای اوسـت
بــران بــیــشــه رفــتــنــد هــر دو دوانز گــفـــتـــار او شـــاد و روشـــن روان
بــدیــدنــد گــرگــی بــه بــالــای پــیـلبـه چـنـگـال شـیـران و هـمـرنـگ نـیل
بــدو زخــم کــرده ز ســر تــا بــه پــایدو شـیرسـت گـویی فـتـاده بـه جـای
چــــو دیـــدنـــد کـــردنـــد زو آفـــریـــنبـــران فـــرمـــنـــد آفـــتـــاب زمـــیــن
دلــی شــاد زان بــیـشــه بــاز آمــدنـدبـــر شــیــر جـــنــگــی فــراز آمــدنــد
بــســی هــدیـه آورد مــیــریــن بــرشبـر آن سـان کـه بـد مـرد را در خـورش
بــجــز دیـگـر اســپــی نـپــذرفــت زویوزانــجــا ســوی خــانــه بــنـهـاد روی
چـــو آمـــد ز دریــا بـــه آرام خـــویــشکــتــایـون بــیـنــادلــش رفــت پــیـش
بــدو گـفــت جــوشــن کـجــا یـافـتــیکـز ایـدر بــه نـخـچــیـر بــشـتــافـتــی
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه از شـهـر مـنبـــیــامــد یــکــی نــامــور انــجـــمــن
مـرا هـدیه ایـن جـوشـن و تـیـغ و خـودبــدادنـد و چــنـدی ز خــویـشـان درود
کــتــایـون مـی آورد هـمـچــون گــلــابهـمـی خـورد بـا شـوی تـا گـاه خـواب
بــخــفــتــنـد شــادان دو اخــتــر گـرایجـوانـمـرد هزمـان بـجـسـتـی ز جـای
بــدیـدی بــه خــواب انـدرون رزم گــرگبـــه کـــردار نـــر اژدهـــای ســـتـــرگ
کـتـایـون بــدو گـفـت امـشـب چـه بـودکـه هزمـان بـتـرسـی چـنین نابـسـود
چـنین داد پـاسخ که من تـخـت خویشبـدیدم بـه خواب اختـر و بـخت خویش
کـــتـــایــون بـــدانــســـت کــو را نــژادز شــاهـی بــود یـک دل و یـک نــهـاد
بــزرگــســت و بــا او نــگــویـد هـمــیز قــیـصــر بــلــنـدی نـجــویـد هـمــی
بـدو گفـت گـشـتـاسـپ کـای ماهرویسـمن خـد و سیمین بـر و مشکبـوی
بـــیــارای تـــا مــا بـــه ایــران شــویــماز ایــدر بـــه جــای دلــیــران شــویــم
بـــبــیــنــی بـــر و بـــوم فــرخــنــده راهـمـان شـاه بــا داد و بــخــشـنـده را
کــتــایـون بــدو گــفــت خــیـره مـگـویبــه تـیـزی چـنـیـن راه رفـتــن مـجـوی
چــو ز ایـدر بــه رفــتــن نــهــی روی راهــم آواز کــن پــیــش هــیــشــوی را
مــگــر بــگــذرانــد بــه کــشــتــی تــراجـهان تـازه شـد چـون گـذشـتـی تـرا
مـــن ایــدر بـــمـــانـــم بـــه رنـــج درازنـدانـم کــه کــی بــیـنـمــت نـیـز بــاز
بــه نـارفـتــه در جـامـه گـریـان شـدنـدبـــران آتـــش درد بـــریـــان شـــدنـــد
چـو از چـرخ بــفـروخـت گـردنـده شـیـدجــــوانـــان بــــیـــداردل پــــر امـــیـــد
ازان خـــانــه بـــزم بـــرخـــاســـتـــنـــدز هـرگـونـه یـی گــفــتــن آراســتــنـد
کـه تـا چـون شـود بـر سـر مـا سـپـهـربـه تـنـدی گـذارد جـهـان گـر بـه مـهـر
وزان روی چــون بــاد مــیـریـن بــرفــتبــه نـزدیـک قـیـصــر خــرامـیـد تــفـت
چــنـیـن گــفــت کــای نــامــدار بــزرگبــه پــایـان رسـیـد آن زیـانـهـای گـرگ
هـمـه بـیشـه سـرتـابـسـر اژدهـاسـتتـو نـیز ار شـگـفـتـی بـبـینی رواسـت
بـــیــامـــد دمـــان کـــرد آهــنــگ مــنیـکـی خـنـجــری یـافـت از چـنـگ مـن
ز ســر تــا مــیـانــش بــدو نــیـم شــددل دیــو زان زخـــم پـــر بـــیــم شـــد
بـــبـــالــیــد قــیــصـــر ز گــفــتـــار اویبــرافــروخــت پــژمـرده رخــســار اوی
بـــفـــرمــود تـــا گـــاو گـــردون بـــرنــدســراپــرده از شــهــر بــیــرون بــرنــد
یـکــی بــزمــگــاهــی بــیــاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـنـد
بـــبـــردنــد گـــاوان گــردون کـــشـــانبـران بـیـشـه کـز گـرگ بـودی نـشـان
بـــرفــتـــنــد ودیــدنــد پـــیــلــی ژیــانبــه خــنـجــر بــریـده ز سـر تــا مـیـان
چــو بــیـرون کـشــیـدنـدش از مـرغـزاربــــه گـــاوان گـــردون کـــش تــــاودار
جــهــانــی نــظــاره بــران پــیــر گــرگچـه گـرگ آن ژیـان نـره شـیر سـتـرگ
چـو قـیـصـر بـدیـد آن تـن پـیـل مـسـتز شادی بسی دست بـر زد به دست
هـمـان روز قـیـصـر سـقـف را بــخـوانـدبـه ایوان و دخـتـر بـه مـیـریـن رسـانـد
نــوشــتــنــد نــامــه بــهــر کــشــوریســکـوبــا و بــطـریـق و هـر مـهـتــری
کـه مـیـریـن شــیـر آن ســرافـرازم رومز گـــرگ دلـــاور تـــهـــی کـــرد بــــومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.