ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز مـیرین یکـی بـود کـهتـر بـه سـالز گــــردان رومــــی بــــرآورده یــــال
گــوی بـــر مــنــش نــام او اهــرنــاز تـــخـــم بـــزرگــان رویــیــن تـــنــا
فــرســتــاد نـزدیـک قــیـصــر پــیـامکـه دانی کـه مـا را نـژادسـت و نـام
ز مـیـریـن بـه هـر گـوهـری بــگـذرمبــه تــیـغ و بــه گــنــج درم بــرتــرم
بــه مـن ده کـنـون دخـتــر کـهـتـرتبـه من تـازه کـن لشـکـر و افـسـرت
چـنـین داد پـاسـخ کـه پـیـمـان مـنشـنـیـدی مـگـر بــا جـهـانـبــان مـن
کــه دامـاد نـگــزیـنـد ایـن دخــتــرمز راه نـــیـــاکــــان خــــود نـــگـــذرم
چـو مـیـرین یـکـی کـار بـایـدت کـردازان پـس تـو بــاشـی ورا هـم نـبـرد
بـه کـوه سـقـیلـا یکـی اژدهـاسـتکه کشور همه پـاک ازو در بـلاسـت
اگـــر کـــم کـــنــی اژدهــا را ز رومسـپــارم تــرا دخـتــر و گـنـج و بــوم
کـه همتـای آن گرگ شـیراوژنسـتدمــش زهـر و او دام آهـرمــنـســت
چـنین داد پـاسـخ کـه فـرمـان کـنمبــدیــن آرزو جــان گــروگــان کــنــم
ز نــزدیـک قــیـصــر بــیــامــد بــروندلش زان سخن کفته جان پر زخون
بـه یاران چنین گفت کان زخم گرگنبـد جـز بـه شمشیر مردی ستـرگ
ز مـیـریـن کـی آیـد چـنـیـن کـارکـردنـدانـد هـمـی قــیـصــر از مــرد مـرد
شــوم زو بــپــرســم بــگـویـد مـگـرسـخـن بـا من از بـی پـی چـاره گـر
بـشـد تـا بـه ایوان مـیـریـن چـوگـردپــرســتــنـده یـی رفــت و آواز کــرد
نشستنگهی داشت میرین که ماهبــه گـردون نـدارد چــنـان جــایـگــاه
جــهـانــجــوی بــا گــبــر کــنـداورییکـی افـسـری بـر سـرش قـیصـری
پــرسـتــنـده گـفـت اهـرن پــیـلـتـنبــیـامـد بــه در بــا یـکــی انـجــمـن
نشستـنگهی ساخت شایسته تـربــرفـت آنـک بــودنـد بــایـسـتــه تــر
بــه ایـوان مـیـریـن نـمـانـدنـد کـسدو مهتـر نشـسـتـند بـر تـخـت بـس
چـو میرین بـدیدش بـه بـر درگرفـتبــپــرســیـدن مـهـتــر انـدر گــرفــت
بـدو گـفـت اهرن کـه بـا من بـگـویز هـرچـت بـپـرسـم بـهـانـه مـجـوی
مــرا آرزو دخـــتـــر قــیــصـــرســـتکـجـا روم را سـربــسـر افـسـرسـت
بـگـفـتـیـم و پـاسـخ چـنـین داد بـازکــه در کـــوه بـــا اژدهــا رزم ســـاز
اگــر بــازگــویـی تــو آن کــار گــرگبـــوی مــر مــرا رهــنــمــای بـــزرگ
چـو بـشـنید مـیرین ز اهرن سـخـنبــپــژمـرد و انـدیـشــه افــگـنـد بــن
کــه گــر کــار آن نــامــدار جـــهــانبــه اهـرن بــگــویـم نـمــانــد نـهـان
سـرمـایـه مـردمـی راســتــیـســتز تــاری و کــژی بــبــایـد گـریـســت
بــگـویـم مـگـر کــان نـبــرده ســوارنــهــد اژدهــا را ســـر انــدر کـــنــار
چـو اهرن بـود مـر مـرا یار و پـشـتندارد مـگـر بـاد دشـمـن بـه مـشـت
بـــرآریــم گـــرد از ســـر آن ســـوارنـهـان مــانــد ایـن کــار یـک روزگــار
بـه اهرن چـنین گفـت کـز کـار گرگبــگـویـم چـو سـوگـنـد یـابـم بــزرگ
که این کار هرگز بـه روز و بـه شـبنـگــویـی نــداری گــشــاده دو لــب
بـخورد اهرن آن سخت سوگند اویبــپــذرفـت سـرتــاسـر آن بــنـد اوی
چـو قـرطـاس را جـامـه خـامـه کـردبـه هیشـوی میرین یکـی نامه کـرد
کــه اهـرن کـه دارد ز قــیـصــر نـژادجـهانجـوی بـا گنج و بـا تـخـت و داد
بـخـواهـد ز قـیصـر هـمـی دخـتـریکـه مـانـدسـت از دخـتـران کـهتـری
هــمـــی اژدهــا دام اهــرن کـــنــدبـکـوشـد کـزان بــدنـشـان تـن کـنـد
بـیـامـد بـه نـزدیک مـن چـاره جـویگـذشـتـه سـخـنـها گـشـادم بـدوی
ازان گـــرگ و آن رزم دیـــده ســـواربــگـفـتــم هـمـه هـرچ آمـد بــه کـار
چـنـان هـم کـه کـار مـرا کـرد خـوبکـند بـی گـمـان کـار این مـرد خـوب
دو تــن را بــدیـن مـرز مـهـتــر کـنـدچـو خـورشـید را بـر سـر افسـر کند
بــیــامــد دوان اهــرن چــاره جــویبـه نـزدیـک هـیـشـوی بــنـهـاد روی
چـو اهـرن بــه نـزدیـک دریـا رسـیـدجـهانـجـوی هیشـوی پـیشـین دوید
ازو بــســتــد آن نـامـه دلـپــســنـدبــرو آفــریـن کـرد و بــگـشــاد بــنـد
بـدو گـفـت هیشـوی کـای راد مـردبــیــایــد کــنــون او بــه کــردار گــرد
یـکــی نــامــداری غــریـب و جــوانفــدی کـرد بــر پــیـش مـیـریـن روان
کــنـون چــون کــنــد رزم نــر اژدهـابـــه چــاره نــیــابـــد مــگــر زو رهــا
مرا گفـتـن و کـار بـر دسـت اوسـتسـخـن گفـتـن نیک هرجـا نکوسـت
تـو امـشـب بـدین مـیزبـان رای کـنبــنــه شــمــع و دریـا دل آرای کــن
کــه فــردا بــیــایـد گــو نــامــجــویبــگــویـم بــدو هـرچ گـویـی بــگـوی
بــه شـمـع آب دریـا بــیـاراســتــنـدخـورشها بـخـوردند و می خواستـند
چــنـیـن تــا سـپــیـده ز یـاقـوت زردبــزد شــیــد بــر شــیـشــه لــاژورد
پــدیـد آمــد از دشــت گــرد ســوارز دورش بــــدیـــد اهـــرن نـــامـــدار
چــو تــنـگ انــدر آمــد پــیـاده دوانپــذیــره شــدش مــرد روشــن روان
فـرود آمـد از بــاره جــنـگـی ســوارمـی و خـوردنی خـواسـت از نامـدار
یکـی تـیـز بـگـشـاد هـیـشـوی لـبکـه شـادان بـدی نـامـور روز و شـب
نـگـه کـن بــدیـن مـرد قـیـصــر نـژادکـه گـردون گردان بـدو گشـت شـاد
هـم از تــخـمـه قـیـصـرانـسـت نـیـزهمش فر و نام و همش گنج و چـیز
بــه دامــادی قــیـصــر آمــدش رایهمی خـواهد اندر سـخـن رهنمـای
چـنو نیسـت مـر قـیصـران را همـالجـوانـیـسـت بــا فـر و بــا بـرز و یـال
ازو خواست یک بـار و پـاسخ شنیدکــنــون چــاره دیــگــر آمــد پـــدیــد
هـمـی گــویـدش اژدهـاگـیـر بــاشگـر از خـویـشـی قـیـصـر آژیـر بــاش
بـه پـیـش گـرانـمـایگـان روز و شـببــجــز نـام مــیـریـن نـرانـد بــه لــب
هرانکـس که بـاشـند زیبـای بـخـتبـخـواهد کـه ماند بـدو تـاج و تـخـت
یکـی بـرز کـوهسـت از ایدر نـه دورهمه جـای خـوردن گـه کـام و سـور
یـکــی اژدهــا بــر ســر تــیــغ کــوهشـــده مـــردم روم زو در ســـتــــوه
همی ز آسـمان کـرگس اندر کشـدز دریــا نــهــنـــگ دژم بـــرکـــشـــد
هـمـی دود زهـرش بـسـوزد زمـیـننـخــوانـد بــریـن مـرز و بــوم آفـریـن
گر آن کشـتـه آید بـه دسـت تـو بـرشگفتـی شوی در جـهان سـربـسر
ازو یــــاورت پـــــاک یــــزدان بـــــودبــه کـام تــو خـورشـیـد گـردان بــود
بــدیـن زور و بــالـا و ایـن دسـتـبـردنــدانـیـم هـمــتــای تــو هـیـچ گــرد
بــدو گـفـت رو خــنـجــری کـن درازازو دسـتـه بــالـاش چـون پــنـج بــاز
ز هـر ســوش بــرســان دنـدان مـارسـنـانـی بـرو بـسـتـه بـرسـان خـار
همـی آب داده بـه زهـر و بـه خـونبـه تـیزی چـو الماس و رنگ آب گون
بــه فــرمــان یـزدان پــیــروزبــخــتنـگــون انــدر آویـزمــش بــر درخــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.