ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـشد اهرن و هرچ گشتـاسپ خواستبــیـاورد چــون کــارهـا گـشــت راســت
ز دریــــا بــــه زیــــن انــــدر آورد پــــایبـــرفـــتـــنــد یــارانــش بـــا او ز جـــای
چــو هـیـشــوی کـوه ســقــیـلـا بــدیـدبـه انـگـشـت بـنـمـود و خـود را کـشـید
خــود و اهـرن از جــای گـشــتــنـد بــازچــو خــورشــیـد بــرزد ســنـان از فــراز
جــهـانـجــوی بــر پــیـش آن کــوه بــودکــــه آرام آن مـــار نـــســــتــــوه بــــود
چـــــو آن اژدهــــابـــــرز او را بـــــدیــــدبـه دم سوی خـویشش همی درکشید
چــو از پــیـش زیـن انـدر آویـخـت تــرگبــرو تــیــر بــاریــد هــمــچــون تــگــرگ
چـــو تـــنــگ انــدر آمـــد بـــران اژدهــاهــمــی جــســت مــرد جــوان زو رهــا
ســبــک خــنـجــر انـدر دهـانـش نـهـادز دادار نـــیـــکـــی دهـــش کــــرد یـــاد
بـــزد تــیــز دنــدان بـــدان خــنــجــرشهـمـه تــیـغــهـا شــد بــه کــام انـدرش
بـه زهر و بـه خون کوه یکسر بـشستهمی ریخـت زو زهر تـا گشت سسـت
بـه شـمشـیر بـرد آن زمان دسـت شیربـــــزد بـــــر ســــر اژدهــــای دلــــیــــر
همی ریخت مغزش بران سنگ سختز بــــاره درآمـــد گـــو نـــیـــکـــبـــخـــت
بـکـنـد از دهـانـش دو دنـدان نـخـسـتپـس آنگـه بـیامـد سـر و تـن بـشـسـت
خــروشــان بــغــلــتــیــد بــر خــاک بــربــــه پـــیـــش خـــداونـــد پـــیـــروزگـــر
کـــجــــا داد آن دســـتــــگـــاه بــــزرگبـــران گـــرگ و آن اژدهــای ســـتـــرگ
هـمـی گـفــت لـهـراســپ و فـرخ زریـرشـدند از تـن و جـان گشـتـاسـپ سـیر
بــــه روشـــن روان و دل و زور و تــــابهـمــانــا نــبــیـنــنــد مــا را بــه خــواب
بــجـز رنـج و سـخـتـی نـبــیـنـم ز دهـرپـــراگـــنــده بـــر جـــای تـــریــاک زهــر
مـــگـــر زنـــدگـــانــی دهــد کـــردگـــارکــه بــیـنــم یـکــی روی آن شــهــریــار
دگــــر چــــهــــر فــــرخ بـــــرادر زریــــربــگـویـم کـه گـشـتـم مـن از تـاج سـیـر
بـگـویـم کـه بــر مـن چـه آمـد ز بــخـتهمی تخت جستم که گم گشت تخت
پــر از آب رخ بـــارگــی بـــرنــشــســتهــمــان خــنــجــر آب داده بــه دســت
چـو نـزدیـک هـیـشـوی و اهـرن رسـیـدهـمـه یـاد کـرد آن شـگـفـتــی کـه دیـد
بــه اهـرن چــنـیـن گـفــت کــان اژدهـابــدیـن خــنــجــر تــیـز شــد بــی بــهــا
شــــــمـــــا از دم اژدهـــــای بــــــزرگپــر از بــیــم گــشــتــیــد از کــار گــرگ
مــــــرا کـــــــارزار دلـــــــاور ســـــــرانســــرافــــراز بــــا گــــرزهــــای گــــران
بــســی تــیـز آیــد ز جــنــگ نــهــنــگکــــه از ژرف بــــرآیــــد بــــه جــــنــــگ
چــنــیـن اژدهـا مــن بــســی دیـده امکـــه از رزم او ســـر نـــپـــیــچـــیــده ام
شـنـیـدنـد هـیـشـوی و اهـرن سـخــنازان نــو بـــه گــفـــتـــار دانــش کــهــن
چـــــــو آواز او آن دو گــــــردن فـــــــرازشــنـیـدنــد و بــردنـد پــیـشــش نـمــاز
بـه گـشـتـاسـپ گفـتـند کـی نره شـیرکـــه چـــون تـــو نــزایــد ز مــادر دلــیــر
بـــیــاورد اهــرن بـــســی خــواســتــهگـــرانـــمـــایـــه اســـپــــان آراســـتـــه
یکـی تـیـغ بـرداشـت و یک بـاره جـنـگکـمـانـی و ســه چــوبــه تــیـر خــدنـگ
بــه هـیـشــوی داد آن دگــر هـرچ بــودز دیـــنـــار وز جــــامــــه نـــابــــســــود
چـنین گفت گشتـاسـپ بـا سـرکشـانکــزیـن کــس نـبــایـد کــه دارد نـشــان
نـــه از مـــن کـــه نـــر اژدهــا دیــده امگـــر آواز آن گـــرگ بــــشــــنـــیـــده ام
وزان جــایــگــه شــاد و خــرم بـــرفــتبــه ســوی کـتــایـون خــرامـیـد تــفــت
بـــشــد اهــرن و گــاو گــردون بـــبـــردتـــن اژدهـــا کـــهـــتـــران را ســـپــــرد
کــه ایـن را بــه درگــاه قــیـصــر بــریــدبــه پــیــش بــزرگــان لــشــگــر بــریــد
خـود از پــیـش گـاوان و گـردون بــرفـتبــه نـزدیـک قــیـصــر خــرامــیـد تــفــت
بـــه روم انــدرون آگــهــی یــافـــتـــنــدجــهـانـدیـدگـان پــیـش بــشــتــافـتــنـد
چــو گـاو انـدر آمـد بــه هـامـون ز کــوهخـــروشـــی بـــد انــدر مـــیــان گـــروه
ازان زخــــــــــم و آن اژدهـــــــــای دژمکــزان بـــود بـــر گــاو گــردون ســـتـــم
هــمــی آمــد از چــرخ بــانــگ چــکــاوتـــو گـــفـــتـــی نــدارد تـــن گـــاو تـــاو
هـرانـکـس کـه آن زخـم شـمـشـیر دیدخـــروشــیــدن گــاو گــردون شـــنــیــد
همـی گـفـت کـاین خـنـجـر اهرنـسـتوگــر زخــم شــیـراوژن آهــرمــنــســت
هــمــانــگــاه قــیــصــر ز ایــوان بــرانــدبـــزرگــان و فـــرزانــگــان را بـــخـــوانــد
بــران اژدهــا بــر یـکــی جــشــن کــردز شــبــگــیــر تــا شــد جــهــان لــاژورد
چــو خـورشـیـد بــنـهـاد بــر چــرخ تــاجبـــــه کــــردار زر آب شــــد روی عــــاج
فـرسـتــاده قـیـصـر سـقـف را بــخـوانـدبــپــرسـیـد و بــر تــخـت زریـن نـشـانـد
ز بــطــریــق وز جــاثــلــیــقــان شــهــرهـرانـکـس کـش از مـردمـی بــود بــهـر
بــه پــیـش سـکـوبــا شـدنـد انـجــمـنجـــهــانــدیــده بـــا قــیــصـــر و رای زن
بــه اهـرن ســپــردنـد پــس دخــتــرشبـــه دســـتـــوری مــهــربـــان مــادرش
ز ایــوان چـــو مــردم پـــراکــنــده شــددل نــامـــور زان ســـخـــن زنــده شـــد
چــنـیـن گـفــت کــامـروز روز مـنـســتبــلــنــد آســمــان دلــفــروز مــنـســت
کـه کـس چـون دو دامـاد مـن در جـهاننــبــیـنــنــد بــیـش از کــهــان و مــهـان
نـوشــتــنــد نــامــه بــه هـر مــهـتــریکـجــا داشــتــی تــخــت گـر افــســری
کـــه نــر اژدهــا بـــا ســـرافـــراز گــرگتــبــه شـد بــه دسـت دو مـرد سـتـرگ
***
یـکـی مـنـظـری پــیـش ایـوان خــویـشبــرآورده چـون تـخـت رخـشـان خـویـش
بــه مــیــدان شــدنــدی دو دامــاد اویبــــیـــاراســــتــــنـــدی دل شــــاد اوی
بــه تــیـر و بــه چـوگـان و زخـم سـنـانبـــهــر دانــشـــی گــرد کــرده عـــنــان
همی تـاخـتـندی چـپ و دسـت راستکه گفتـی سـواری بـدیشان سـزاسـت
چــنــیــن تـــا بـــرآمــد بـــریــن روزگــاربــــیـــامــــد کــــتــــایـــون آمــــوزگــــار
بـه گشتـاسـپ گفت ای نشستـه دژمچــه داری ز انــدیــشــه دل را بــه غــم
بــه روم از بــزرگــان دو مــهـتــر بــدنــدکـه بــا تــاج و بــا گـنـج و افـسـر بــدنـد
یــکــی آنــک نــر اژدهــا را بـــکــشــتفــراوان بــلــا دیــد و نــنــمــود پــشــت
دگــر آنــک بــر گــرگ بــدریـد پــوســتهــمــه روم یــکــســـر پـــرآواز اوســـت
بــه مـیـدان قــیـصــر بــه نـنـگ و نـبــردهـمــی بــه آســمــان انــدر آرنــد گــرد
نـظــاره شــو انــجــا کــه قــیـصــر بــودمــگــر بـــر دلــت رنــج کـــمــتـــر بـــود
بـدو گفت گشتـاسـپ کای خـوب چـهرز قــیــصــر مــرا کــی بــود داد و مــهــر
تــرا بــا مــن از شــهــر بــیــرون کــنــدچــو بــیـنـد مــرا مــردمـی چــون کــنـد
ولــیـکــن تــرا گــر چــنـیـن اســت راینــپـــیــچـــم ز رای تـــو ای رهــنــمــای
بــیــامــد بــه مــیـدان قــیـصــر رســیـدهـمــی بــود تــا زخــم چــوگــان بــدیـد
ازیشان یکی گوی و چـوگان بـخـواستمــیــان ســواران بـــرافــگــنــد راســـت
بــرانــگــیـخــت آن بــارگــی را ز جــاییلـان را هـمـه کـنـد شـد دسـت و پـای
بــه مـیـدان کـسـی نـیـز گـویـی نـدیـدشــد از زخــم او در جــهــان نــاپـــدیــد
ســـواران کــجـــا گــوی او یــافـــتـــنــدبــه چــوگــان زدن نـیـز نـشــتــافــتــنـد
شـــدنـــد آن زمـــان رومـــیــان زردرویهـمـه پـاک بــا غـلـغـل و گـفـت و گـوی
کــمــان بــرگــرفــتــنـد و تــیـر خــدنـگبـــرفــتــنــد چــنــدی ســواران جــنــگ
چو آن دید گشتاسپ بـرخاست و گفتکـه اکــنـون هـنـرهـا نـشــایـد نـهـفــت
بــیـفــگـنـد چــوگـان کـمـان بــرگـرفــتزه و تــوز ازو دســت بـــر ســر گــرفــت
نــگــه کــرد قــیــصــر بـــران ســرفــرازبـــدان چـــنـــگ و یـــال و رکـــیــب دراز
بـپـرسید و گفت این سوار از کجـاسـتکه چندین بـپـیچد چـپ و دست راست
ســـرافــراز گــردان بـــســـی دیــده امســواری بــدیـن گــونــه نــشــنـیـده ام
بـخـوانـیـد تـا زو بـپـرسـم کـه کـیـسـتفـرشـتـسـت گـر همـچـو مـا آدمـیسـت
بـخـوانـدنـد گـشـتـاسـپ را پـیـش اویبـــپـــیــچــیــد جــان بـــدانــدیــش اوی
بـه گشـتـاسـپ گفـت ای نبـرده سـوارســـر ســـرکــشـــان افـــســـر کـــارزار
چــه نـامـی بــمـن گـوی شــهـر و نـژادورا زیـن ســخــن هــیـچ پــاســخ نــداد
چـنـین گـفـت کـان خـوار بـیـگـانـه مـردکـــه از شـــهــرقـــیــصـــر ورا دور کـــرد
چــو دامـاد گـشــتــم ز شـهـرم بــرانـدکـس از دفـتــرش نـام مـن بــر نـخـوانـد
ز قـیـصـر ســتــم بــر کـتــایـون رســیـدکــه مــردی غــریـب از مـیـان بــرگــزیـد
نـرفــت انــدریـن جــز بــه آیـیـن شــهـرازان راســتـــی خــواری آمــدش بـــهــر
بــه بــیـشــه درون آن زیـانــکــار گــرگبـــه کـــوه بـــزرگ اژدهــای ســـتـــرگ
سـرانشـان بـه زخـم مـن آمـد بـه پـایبــران کــار هـیـشــوی بــد رهــنــمــای
کــه دنـدانـهـاشــان بــخــان مــنـســتهـمـان زخـم خـنـجــر نـشـان مـنـسـت
ز هـیـشـوی قـیـصـر بــپــرسـد سـخـننـوسـت این نـگـشـتـسـت بـاری کـهـن
چـو هـیشـوی شـد پـیش دنـدان بـبـردگـذشـتــه ســخــنـهـا بــرو بــر شـمـرد
بــه پــوزش بــیـاراســت قـیـصــر زبــانبـــدو گــفــت بـــیــداد رفــت ای جــوان
کـنـون آن گـرامـی کـتــایـون کـجـاسـتمـرا گـر ســتــمـگــاره خــوانـد رواســت
ز مـیـریـن و اهـرن بــرآشـفـت و گـفـتکـه هـرگـز نـمـانـد ســخــن در نـهـفـت
هـمـانـگــه نـشــســت از بــر بــادپــایبـــه پـــوزش بـــیــامـــد بـــر پـــاک رای
بــــســـی آفـــریـــن کـــرد فـــرزنـــد رامــــران پــــاک دامـــن خــــردمـــنـــد را
بــدو گـفــت قــیـصــر کـه ای مـاهـرویگـزیـدی تــو انـدر خــور خــویـش شـوی
هــمــه دوده را ســر بـــرافــراخـــتـــیبــریـن نـیـکـبــخـتـی کـه تـو سـاخـتـی
بـه پـرسـش بـدو گفـت ز انبـاز خـویشمــگــر بــر تــو پــیـدا کــنـد راز خــویـش
کـه آرام و شـهـر و نـژادش کـجــاســتبــگـویـد مـگــر مـر تــرا گــفــت راســت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه پــرسـیـدمـشنــه بـــر دامــن راســـتـــی دیــدمـــش
نـگـویـد هـمـی پـیـش مـن راز خـویـشنــهــان دارد از هــرکــس آواز خـــویــش
گــمــانــم کــه هـســت از نــژاد بــزرگکه پـرخـاش جـویسـت و گرد و سـتـرگ
ز هـرچــش بــپــرســم نـگــویـد تــمـامفــرخ زاد گـویـد کــه هـســتــم بــه نـام
وزان جــایـگــه ســوی ایـوان گــذشــتسـپـهـر انـدریـن نـیـز چـنـدی بــگـشـت
چـو گـشـتـاسـپ بـرخـاسـت از بـامدادســر پـــرخــرد ســوی قــیــصــر نــهــاد
چــو قـیـصــر ورا دیـد خــامـش بــمـانـدبــران نـامـور پــیـشــگــاهـش نـشــانـد
کـمـر خـواسـت از گـنـج و انـگـشـتــرییــکــی نــامــور افــســـری مــهــتـــری
بــبــوســیـد و پــس بــر ســر او نــهـادز کــار گــذشــتـــه بـــســـی کــرد یــاد
چــنـیـن گــفــت بــا هـرک بــد یـادگـیـرکــه بـــیــدار بـــاشــیــد بـــرنــا و پــیــر
فــرخ زاد را جـــمــلــه فــرمــان بـــریــدز گـــفــــتــــار و کـــردار او مـــگـــذریـــد
ازان آگــهـی شــد بــه هــر کــشــوریبــه هـر پــادشــاهـی و هـر مــهــتــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.