ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــه قــیــصـــر خـــزر بـــود نــزدیــکــتـــروزیــشـــان بـــدش روز تـــاریــکــتـــر
بـــه مــرز خــزر مــهــتـــر الــیــاس بـــودکــه پــور جــهــانــدار مــهـراس بــود
بــه الــیـاس قــیـصــر یـکــی نـامـه کــردتـو گفتـی که خون بـر سر خامه کرد
کـه چـنـدیـن بـه افـسـوس خـوردی خـزرکــنــون روز آســایــش آمــد بـــســر
اگــر ســـاو و بـــاژســت و گــنــج گــرانگــروگــان ازان مــرز چــنـدی ســران
وگــرنــه فــرخ زاد چــون پــیــل مــســتبـیـایـد کـنـد کـشـورت را چـو دسـت
چـــو الــیــاس بـــر خــوانــد آن نــامــه رابـــه زهــر آب در زد ســر خـــامــه را
چــنـیـن داد پــاســخ کـه چــنـدیـن هـنـرنـبــودی بــه روم انـدرون ســربــسـر
اگــر مــن نــخــواهــم هــمــی بـــاژ رومشـمـا شـاد بـاشـیـد زان مـرز و بـوم
چــنــیــن دل گــرفــتــیــد از یــک ســوارکــه نــزد شــمــا یـافــت او زیـنــهـار
چـــنــان دان کــه او دام آهــرمــنــســتو گـر کـوه آهـن هـمـان یـکـتـنـسـت
تــو او را بــدیــن جــنــگ رنــجــه مــکــنکـه مـن بـیـن درازی نـمـانـم سـخـن
سـخـن چـون بـه مـیرین و اهـرن رسـیـدز الــیـاس و آن دام کــو گــســتــریـد
فــرســتــاد مــیـریـن بــه قــیـصــر پــیـامکـه این اژدهـا نـیسـت کـایـد بـه دام
نـه گـرگـسـت کـز چــاره بــیـجــان شـودز آلـــودن زهـــر پــــیـــچــــان شـــود
چـــو الــیــاس در جـــنــگ خــشــم آوردجـهانـجـوی را خـون بـه چـشـم آورد
نـگـه کــن کـنـون کــایـن ســرافــراز مـردازو چــنـد پــیـچــد بــه دشـت نـبــرد
غـمـی گـشــت قـیـصــر ز گـفـتــارشــانچـو بــشـنـیـد زان گـونـه بــازارشـان
فــــرخ زاد را گــــفــــت پــــر مـــایـــه ایهـمـی روم را هـمــچــو پــیـرایـه ای
چـنـان دان کـه الـیـاس شـیـراوژن اسـتچو اسپ افگند پـیل رویین تـن است
اگــر تــاب داری بــه جــنــگــش بــگــویو گـــرنــه مـــبـــر انـــدریــن آب روی
اگـــر جـــنـــگ او را نـــداری تــــو پــــایبــســازیـم بــا او یــکــی خــوب رای
بـــه خـــوبـــی ز ره بـــازگـــردانـــمـــشسـخـن بــا هـزیـنـه بــرافـشـانـمـش
بدو گفت گشتاسپ کین جست و جویچـرا بـاید و چیست این گفت و گوی
چــو مـن بــاره انـدر جــهـانـم بــه خــاکنـــدارم ز مـــرز خـــزر هـــیــچ بـــاک
ولـــیـــکـــن نـــبـــایـــد کـــه روز نـــبـــردز مــیــریــن و اهــرن بـــود یــاد کــرد
کـه ایـشــان بــه رزم انـدر از دشــمـنـیبــــرآرنــــد کــــژی و آهـــرمــــنــــی
چـــو لـــشـــکـــر بـــیــایــد ز مــرز خـــزرنـگـهـبــان مـن بــاش بــا یـک پــسـر
بـــه نــیــروی پـــیــروزگـــر یــک خـــدایچـو مـن بــا سـپـاه انـدر آیـم ز جـای
نــه الــیــاس مــانــم نــه بـــا او ســپــاهنـه چـنـدن بــزرگـی و تـخـت و کـلـاه
کــمــربــنـد گــیـرمــش وز پــشــت زیـنبــه ابـــر انــدر آرم زنــم بـــر زمــیــن
دگـــر روز چـــون بــــردمـــیـــد آفـــتـــابچـو زریـن سـپـر مـی نـمـود انـدر آب
ز ســوی خــزر نــای رویـیـن بــخــاســتهمی گرد بر شد سوی چرخ راست
سـرافـراز قـیصـر بـه گـشـتـاسـپ گـفـتکه اکـنون جـدا کـن سـپـاه از نهفـت
بـگـفـت این و لشـکـر بـه بـیرون کـشـیدگـوان و یـلـان را بـه هـامـون کـشـیـد
هــمــی گــشـــت بـــا گــرزه گــاوســـارچــو ســرو بــلـنـد از بــر کــوهـســار
هـمـی جـسـت بــر دشـت جــای نـبــردز هــامــون بـــه ابـــر انــدر آورد گــرد
چـــو الـــیـــاس دیــد آن بـــر و یــال اویچــنـان گـردش چـنـگ و گـوپــال اوی
ســـواری فـــرســــتــــاد نـــزدیـــک اویکــه بــفــریــبــد ان رای تــاریـک اوی
بـــیــامــد بـــدو گــفــت کــای ســرفــرازز قـیـصـر بـدیـن گـونـه سـر کـم فـراز
کـزیـن لـشـکـر اکـنـون ســوارش تــویـیبــهـارش تــویـی نــامــدارش تــویـی
بــه یـکــســو گــرای از مــیــان دو صــفچـه داری چـنـیـن بــر لـب آورده کـف
کــه الــیــاس شــیــر اســت روز نــبـــردپـــذیــره درآیــد ســبـــک تــر ز گــرد
اگـر هـدیـه خــواهـی ورا گـنـج هـســتمـسـای از پـی چـیـز بـا رنـج دسـت
ز گـیـتــی گـزیـن کــن یـکـی بــهـره یـیتـو بـاشی بـران بـهره در شـهره یی
هــمــت یـار بــاشــم هـمــت کــهــتــرمکــه هـرگــز ز پــیـمــان تــو نــگــذرم
بـدو گفت گشتـاسـپ کاین سـرد گشتســخــنـهـا ز انــدازه انـدر گــذشــت
تــو کـردی بــدیـن داوری دســت پــیـشکـنون بـازگـشـتـی ز گـفـتـار خـویش
سـخــن گـفـتــن اکـنـون نـیـایـد بــه کـارگــــه جــــنــــگ و آویــــزش کــــارزار
فـرســتــاده بــرگـشــت و آمـد چــو بــادهـمـی کـرد پـاسـخ بــه الـیـاس یـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.