ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشید شـد بـر سـر کوه زردنــمــانــد آن زمــان روزگـــار نــبـــرد
شــب آمــد یـکــی پــرده آبــنــوسبــپــوشـیـد بــر چــهـره سـنـدروس
چو خورشید ازان کوشش آگاه شدز بــرج کــمـان بــر ســر گــاه شــد
بـبـد چـشـمـه روز چـون سـندروسز هـر سـو بــرآمـد دم نـای و کـوس
چـکاچـاک بـرخـاست از هر دو رویز خون شد همه رزمگه جوی جوی
بـیـامـد سـبــک قـیـصـر از مـیـمـنـهدو دامـــاد را کـــرد پـــیــش بـــنـــه
ابــر مـیـمـنـه پــور قـیـصـر سـقـیـلابـر مـیسـره قـیصـر و کـوس و پـیل
دهــاده بـــرآمــد ز هــر دو ســپـــاهتـو گـفـتـی بـرآویخـت بـا شـید مـاه
بـجـنبـید گشـتـاسـپ از پـیش صفیـکـی بــاره زیـر اژدهـایـی بـه کـف
چـنـیـن گـفـت الـیـاس بــا انـجـمـنکـه قـیصـر همی بـاژ خـواهد ز مـن
چـو بـر در چـنـیـن اژدهـا بــاشـدشازیــرا مــنــش بــابــهــا بــاشــدش
چـو گشتـاسـپ الیاس را دید گفتکـه اکـنـون هـنـرهـا نـبـاید نـهـفـت
بـرانـگـیخـتـنـد اسـپ هـر دو سـوارابــا نــیــزه و تــیــر جــوشــن گــذار
ازان لشکر الیاس بـگشـاد شسـتکه گشتـاسـپ را بـرکند کار پـست
بـزد نیزه گشتـاسـپ بـر جـوشنشبــخـسـت آن زمـان کـارزاری تـنـش
بـیفـگـندش از بـاره بـرسـان مسـتبـیازید و بـگرفت دستش بـه دست
ز پـیـش سـواران کـشـانـش بــبــردبــیـاورد و نـزدیـک قـیـصــر ســپــرد
بــیـاورد لـشـکـر بــه پـیـش سـپــاهبـــه کـــردار بـــاد انـــدر آمـــد ز راه
ازیشـان چـه مایه گرفت و بـکشـتبـکـشـتـند مر هرک آمد بـه مشـت
چـو رومـی پـس انـدر هـم آواز شـدچـو گشتـاسپ زان جـایگه بـاز شد
بــر قــیـصــر آمـد ســپــه تــاخــتــهبــه پــیــروزی و گــردن افــراخــتــه
ز لشـکر چـو قـیصـر بـدیدش بـه راهز شـادی پـذیـره شـدش بـا سـپـاه
سـر و چـشـم آن نـامـور بــوس دادجــهـان آفــریـن را هـمـی کـرد یـاد
وزان جــایـگـه بــازگـشـتــنـد شــادســپــهـبــد کــلـاه کــیـان بــرنـهـاد
هــمــه روم بــا هــدیـه و بــا نــثــاربـــرفــتـــنــد شــادان بـــر نــامــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.