ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـرین نـیز بـگـذشـت چـنـدی سـپـهربه دل در همی داشت و ننمود چهر
بـگشتاسپ گفت آن زمان جنگجویکه تـا زنده ای زین جهان بـهر جـوی
بـرانـدیـش بــا ایـن سـخـن بــا خـردکـه انـدیشـه انـدر سـخـن بـه خـورد
بــه ایـران فـرسـتـم فـرسـتــاده یـیجـــهــانــدیــده و پـــاک و آزاده یــی
بـه لـهراسـپ گـویم کـه نـیم جـهـانتــو داری بـــه آرام و گــنــج مــهــان
اگـر بــاژ بـفـرسـتـی از مـرز خـویـشبــبــیــنــی ســرمــایـه ارز خــویــش
بـریشـان سـپـاهـی فـرسـتـم ز رومکــه از نـعــل پــیـدا نــبــیـنـنــد بــوم
چـنین داد پـاسخ که این رای تـستزمــانــه بـــزیــر کــف پــای تــســت
یــکــی نــامــور بـــود قــالــوس نــامخــردمـنـد و بــا دانـش و رای و کـام
بــخــوانــد آن خــردمــنـد را نــامــدارکـــز ایــدر بـــرو تـــا در شـــهـــریــار
بــگـویـش کــه گــر بــاژ ایـران دهـیبــه فــرمـان گــرایـی و گـردن نـهـی
بـه ایـران بــمـانـد بــتـو تـاج و تـخـتجــهـانـدار بــاشـی و پــیـروزبــخــت
وگــرنــه مــرا بــا ســپــاهـی گــرانهــم از روم وز دشـــت نـــیــزه وران
نـگـه کـن کـه بـرخـیزد از دشـت غـوفـــرخ زاد پـــیــروزشـــان پـــیــش رو
هـمـه بــومــتــان پــاک ویـران کــنـمز ایـران بــه شـمـشـیـر بـیـران کـنـم
فــرســتـــاده آمــد بـــه کــردار بـــادسـرش پــر خـرد بــد دلـش پـر ز داد
چــو آمــد بــه نــزدیـک شــاه بــزرگبــــدیـــد آن در و بــــارگـــاه بــــزرگ
چــو آگــاهـی آمـد بــه ســالــار بــارخــرامــان بــیــامــد بـــر شــهــریــار
کـه پـیـر جـهـانـدیـده یی بـر درسـتهـمـانـا فــرســتــاده قــیـصــرســت
ســوارســت بــا او بــســی نـامــدارهــمــی راه جــویــد بــر شــهــریــار
چـو بـشنید بـنشست بـر تـخت عاجبــســر بــر نــهـاد آن دل افــروز تــاج
بــزرگـان ایـران هـمـه پــیـش تــخـتنشـسـتـنـد شـادان دل و نیکـبـخـت
بــفــرمــود تــا پــرده بـــرداشــتــنــدفـرســتــاده را شــاد بــگـذاشـتــنـد
چـو آمـد بــه نـزدیـک تــخـتــش فـرازبــر او آفــریـن کــرد و بــردش نـمــاز
پــیــام گــرانــمــایــه قــیــصــر بــدادچـنـان چـون بــبــایـد بـه آیـیـن و داد
غـمـی شــد ز گـفـتــار او شــهـریـاربـــرآشـــفـــت بـــا گـــردش روزگـــار
گــرانـمــایـه جــایـی بــیـاراســتــنـدفـرسـتــاده را شـاد بــنـشـاسـتــنـد
فــرســتــاد زربــفــت گـســتــردنـیز پــوشــیـدنــی و هـم از خــوردنـی
بــران گـونـه بـنـواخـت او را بـه بــزمتـو گـفـتـی کـه نـشـنـید پـیغـام رزم
شب آمد پـر اندیشه پـیچـان بـخفتتـو گفتی که بـا درد و غم بـود جفت
چو خورشید بـر تـخت زرین نشستشب تـیره رخـسـار خـود را بـبـسـت
بــفـرمـود تــا رفــت پــیـشــش زریـرسـخـن گـفـت هرگـونـه بـا شـاه دیر
بـه شـگـبـیر قـالـوس شـد بـار خـواهورا راه دادنـــــد نــــزدیــــک شـــــاه
ز بــیــگــانــه ایــوان بــپــرداخــتــنــدفـرسـتـاده را پــیـش بــنـشـاخـتـنـد
بـدو گـفـت لـهـراسـپ کـای پـر خـردمــبــادا کــه جــان جــز خــرد پــرورد
بــپــرسـم تــرا راسـت پــاسـخ گـزاراگــر بـــخــردی کــام کــژی مــخـــار
نــبــود ایـن هـنـرهـا بــه روم انـدرونبـدی قـیصـر از پـیش شـاهـان زبـون
کـنـون او بــهـر کـشــوری بــاژخــواهفــرســتــاد و بــر مــاه بــنـهـاد گــاه
چــو الــیــاس را کــو بـــه مــرز خــزرگــوی بــود بــا فــر و پــرخــاشــخــر
بــگـیـرد بــبــنـدد هـمـی بــا سـپــاهبـدیـن بــاژخـواهـش کـه بـنـمـود راه
فرسـتـاده گفت ای سـخـنگوی شاهبــه مـرز خــزر مـن شـدم بــاژخــواه
بـه پـیـغـمـبــری رنـج بــردم بــسـینـپـرسـیـد زیـن بــاره هـرگـز کـسـی
ولـیکـن مـرا شـاه زان سـان نواخـتکـه گـردن بـه کـژی نـبــایـد فـراخـت
ســواری بــه نــزدیـک او آمــدســتکه از بـیشه ها شیر گیرد بـه دست
بــه مـردان بــخــنـدد هـمـی روز رزمهـم از جـامـه مـی بـه هـنـگـام بـزم
بــه بــزم و بــه رزم و بـه روز شـکـارجـهان بـین ندیدسـت چـون او سوار
بـــدو داد پـــرمــایــه تـــر دخــتــرشکـه بــودی گـرامـی تــر از افـسـرش
نشـانی شـدسـت او بـه روم اندرونچـو نر اژدها شـد بـه چـنگـش زبـون
یکی گرگ بـد همچو پیلی به دشتکه قیصر نیارسـت زان سـو گذشـت
بــیــفــگــنــد و دنــدان او را بــکــنــدوزو کــشــور روم شــد بـــی گــزنــد
بدو گفت لهراسپ کای راست گویکـرا مـانـد ایـن مـرد پــرخـاشـجــوی
چـنین داد پـاسخ که بـاری نخـسـتبـه چـهـره زریـرسـت گـویی درسـت
بــه بــالـا و دیـدار و فــرهـنـگ و رایزریــر دلــیــرســت گــویــی بــجــای
چـو بـشنید لهراسـپ بـگشـاد چـهربــران مـرد رومـی بــگـسـتــرد مـهـر
فـــــراوان ورا بــــــرده و بــــــدره دادز درگــاه بــرگـشــت پــیـروز و شــاد
بـدو گفـت کـاکنون بـه قـیصـر بـگویکـه مـن بـا سـپـاه آمـدم جـنگـجـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.