ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـر اندیشه بـنشسـت لهراسـپ دیربـــفــرمــود تـــا پـــیــش او شــد زریــر
بـدو گفـت کـاین جـز بـرادرت نیسـتبـدین چـاره بـشـتـاب وایدر مـه ایسـت
درنـــگ آوری کــــار گـــردد تــــبــــاهمــیـاســا و اســپ درنــگــی مــخــواه
بــبــر تـخـت و بــالـا و زریـنـه کـفـشهــمــان تــاج بـــا کــاویــانــی درفــش
مـن ایـن پـادشـاهـی مـر او را دهـمبــریـن بـر سـرش بـر سـپـاسـی نـهـم
تـو ز ایدر بـرو تـا حـلـب کـینـه جـویسـپــه را جـز از جـنـگ چـیـزی مـگـوی
زریـر سـتـوده بــه لـهـراسـپ گـفـتکـه این راز بـیـرون کـشـیـم از نـهـفـت
گـر اویسـت فـرمـان بـر و مهتـرسـتورا هـرک مــهــتــر بــود کــهـتــرســت
بـگفت این و بـرسـاخـت در حـال کارگــزیــده یــکــی لــشـــکــری نــامــدار
نــــبــــیـــره بــــزرگــــان و آزادگــــانز کــــاوس و گـــودرز کـــشــــوادگـــان
ز تــخــم زرســپ آنــک بــودنــد نـیـزچـــو بـــهــرام شــیــراوژن و ریــونــیــز
همی رفـت هر مهتـری بـا دو اسـپفـــروزان بـــه کـــردار آذرگــشـــســـپ
نـیـاســود کـس تــا بــه مـرز حــلـبجهان شد پر از جنگ و جوش و شغب
درفــش هـمــایـون بــرافــراخــتــنــدسـراپــرده و خــیـمـه هـا ســاخــتــنـد
زریـر ســپــهـبــد ســپــه را بــمــانـدبــه بــهـرام گـردنـکـش و خــود بــرانـد
بــســان کـســی کـو پــیـامـی بــردوگـــر نــزد شـــاهــی خـــرامــی بـــرد
ازان ویــژگــان پــنــج تــن را بـــبـــردکـه بــودنـد بــا مـغـز و هـشـیـار و گـرد
چــو نـزدیـک درگـاه قــیـصــر رســیـدبـــه درگـــاه ســـالــار بـــارش بـــدیــد
بـه در بـر هـمـه فـرش دیـبـا کـشـیدبــیـامـد بــه قـیـصــر بــگـفـت آنـچ دیـد
بــه کــاخ انــدرون بــود قــیـصــر دژمچـو قـالـوس و گـشـتـاسـپ بـا او بـهم
بــــدو آگـــهـــی داد ســـالـــار بــــارکـــه آمـــد بــــه درگـــه زریـــر ســــوار
چـو قیصر شـنید این سـخـن بـار دادازان آمـدن گـشـت گـشـتـاسـپ شـاد
زریــر انــدر آمــد چــو ســرو بــلــنــدنـشـسـت از بــر تــخــت آن ارجــمـنـد
ز قـیـصـر بـپـرسـیـد و پـوزش گـرفـتهــمــان رومــیـان را فــروزش گــرفــت
بـــدو گــفـــت قــیــصـــر فــرخ زاد رانـــپــــرســــی نـــداری بــــه دل داد را
بــه قـیـصـر چـنـیـن گـفـت فـرخ زریـرکـه این بـنده از بـندگـی گـشـت سـیر
گــریــزان بـــیــامــد ز درگـــاه شـــاهکــنــون یـافــت ایـدر چــنـیـن پــایـگــاه
چـو گشتـاسـپ بـشنید پـاسخ ندادتــو گــفــتــی ز ایـران نــیــامــدش یـاد
چو قیصر شنید این سخن زان جوانپــرانـدیـشــه شــد مــرد روشــن روان
که شاید بـدن این سخـن کو بـگفتجـز از راسـتـی نـیـسـت انـدر نـهـفـت
بــه قـیـصـر ز لـهـراسـپ پـیـغـام دادکــه گــر دادگـر ســر نـه پــیـچــد ز داد
ازین پس نشستم بـرومست و بـسبــه ایـران نــمــانــیـم بــســیــار کــس
تــو ز ایـدر بــرو گــو بــیـارای جــنـگسـخـن چـون شـنـیـدی نـبــایـد درنـگ
نـه ایران خـزر گـشـت و الـیـاس مـنکـه ســر بــرکـشـیـدی از آن انـجــمـن
چـنین داد پـاسـخ کـه مـن جـنـگ رابــیـازم هـمــی هــر ســوی چــنــگ را
تــو اکـنـون فــرســتــاده ای بــازگـردبـــســـازیــم نـــاچـــار جـــای نـــبـــرد
ز قـیـصــر چــو بــشــنـیـد فــرخ زریـرغــمـی شــد ز پــاســخ فـرومـانـد دیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.