ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفتکـه پــاســخ چــرا مـانـدی در نـهـفــت
بـدو گفـت گشـتـاسـپ من پـیش ازینبـــبـــودم بـــر شـــاه ایـــران زمـــیـــن
هـمـه لــشــکــر شــاه و آن انـجــمــنهــمــه آگــهــنــد از هــنــرهــای مــن
همان بـه که من سـوی ایشـان شـومبــگـویـم هـمـه گـفـتــه هـا بــشــنـوم
بـــرآرم ازیــشـــان هـــمـــه کـــام تـــودرفــشــان کــنــم در جــهـان نــام تــو
بـــدو گــفــت قــیــصــر تـــو دانــاتـــریبـــــریــــن آرزو بـــــر تـــــوانــــاتـــــری
چـو بـشـنید گـشـتـاسـپ گـفـتـار اوینــشـــســـت از بـــر بـــاره راه جـــوی
بــیــامــد بــه جــای نــشــســت زریــربــه ســر افـسـر و بــادپــایـی بــه زیـر
چـو لـشـکـر بــدیـدنـد گـشـتــاسـپ راســـرافـــرازتـــر پـــور لـــهـــراســـپ را
پـــیــاده هــمــه پـــیــش اوی آمــدنــدپـــــر از درد و پــــر آب روی آمــــدنــــد
هـمــه پــاک بــردنـد پــیـشــش نـمــازکـــه کـــوتـــاه شـــد رنــجـــهــای دراز
هـمـانـگـه چـو آمـد بــه پـیـشـش زریـرپــیــاده بـــبـــود و شــد از رزم ســیــر
گــرامــیــش را تــنــگ در بـــر گــرفــتچـو بـگـشـاد لب پـرسـش اندر گـرفـت
نـشـسـتــنـد بــر تــخـت بــا مـهـتــرانبـــــزرگـــــان ایــــران و کـــــنـــــداوران
زریر خـجـسـتـه بـه گشـتـاسـپ گفـتکه بـادی همه سـاله بـا بـخـت جـفـت
پــدر پــیــر ســر شــد تــو بــرنــادلــیز دیــدار پـــیــران چـــرا بـــگــســـلــی
بـه پـیری ورا بـخـت خـنـدان شـدسـتپــرســتــنــده پــاک یـزدان شــدســت
فــرســتــاد نــزدیـک تــو تــاج و گــنــجســزد گــر نـداری کــنـون دل بــه رنـج
چـنین گفـت کایران سـراسـر تـراسـتسـر تــخـت بــا تــاج کـشـور تــراسـت
ز گـیتـی یکـی کـنـج مـا را بـس اسـتکه تخت مهی را جز از من کس است
بــــرارد بــــیـــاورد پــــرمــــایـــه تــــاجهـمـان یاره و طـوق و هـم تـخـت عـاج
چـو گـشـتـاسـپ تـخـت پـدر دید شـادنـشـسـت از بــرش تـاج بـر سـر نـهـاد
نــبــیــره جــهــانــجــوی کــاوس کــیز گــودرزیــان هــرک بـــد نــیــک پـــی
چــو بــهـرام و چــون ســاوه و ریـونــیـزکــســی کــو ســرافــراز بــودنــد نــیـز
بــه شــاهـی بــرو آفــریـن خــوانــدنـدورا شـــهــریــار زمـــیــن خـــوانـــدنـــد
بـــبــودنــد بـــر پــای بــســتــه کــمــرهـرانـکـس کـه بــودنـد پــرخــاشــخــو
چـو گـشـتــاسـپ دیـد آن دلـارای کـامفــرســتــاد نــزدیــک قــیــصــر پـــیــام
کـز ایران همه کـام تـو راسـت گـشـتســخــنــهــا ز انــدازه انــدر گــذشــت
هــمــی چــشــم دارد زریــر و ســپــاهکــه آیــی خــرامــان بــدیــن رزمــگــاه
هـمـه سـربـسـر بـا تـو پـیـمـان کـنـنـدروان را بــه مــهـرت گــروگــان کــنـنــد
گــرت رنـج نـایـد خــرامـی بــه دشــتکـه کــار زمـانـه بــه کــام تــو گـشــت
فـرســتــاده چــون نـزد قـیـصـر رسـیـدبــه دشـت آمـد و سـاز لـشـکـر بــدیـد
چـو گشـتـاسـپ را دید بـر تـخـت عـاجنــهــاده بــه ســر بـــر ز پــیــروزه تــاج
بـــیــامـــد ورا تـــنــگ در بـــرگـــرفـــتســخــنــهـای دیـریـنــه انــدر گــرفــت
بـدانسـت قیصر که گشتـاسـپ اوستفــروزنــده جــان لــهــراســپ اوســت
فــراوانـش بــســتــود و بــردش نـمــازوزانــجــا ســوی تــخــت رفــتــنـد بــاز
ازان کــرده خــویــش پـــوزش گــرفــتبـــپـــیــچــیــد زان روزگــار شــگــفــت
بـــپـــذرفـــت گــفــتـــار او شـــهــریــارســرش را گــرفــت آنـگـهـی بــرکــنـار
بــدو گــفــت چــون تــیــره گــردد هــوافــــروزیـــدن شــــمــــع بــــاشــــد روا
بـــر مــا فــرســت آنــک مــا را گــزیــدکــه او درد و رنــج فـــراوان کــشـــیــد
بــشــد قـیـصـر و رنـج و تــشـویـر بــردبــس نــیـز بــر خــوی بــد بــرشــمــرد
بــه ســوی کـتــایـون فـرســتــاد گـنـجیـکـی افــســر و ســرخ یـاقــوت پــنـج
غـــلـــام و پـــرســـتـــار رومـــی هــزاریــکــی طــوق پـــر گــوهــر شــاهــوار
ز دیـــنـــار رومـــی شـــتـــروار پـــنـــجیـکـی فــیـلـســوفـی نـگـهـبــان گـنـج
ســـلــیــح و درم داد لـــشـــکـــرش راهـــمـــان نـــامـــداران کـــشـــورش را
هـرانـکـس کـه بــود او ز تــخــم بــزرگوگـــر تـــیــغ زن نــامــداری ســـتـــرگ
بــیــاراســت خــلــعــت ســزاوارشــانبـــرافـــرخـــت پـــژمــرده بـــازارشـــان
از اســپـــان تـــازی و بـــرگــســتـــوانز خـــفـــتـــان وز جـــامـــه هـــنـــدوان
ز دیــبـــا و دیــنـــار و تـــاج و نــگـــیــنز تــخــت و ز هـرگـونـه دیـبــای چــیـن
فـرسـتــاده نـزدیـک گـشـتـاسـپ بــردیـکــایـک بــه گــنــجــور او بــرشــمــرد
ابــا ایـن بــســی آفــریـن گــســتــریـدبـــران کـــو زمـــان و زمـــیــن آفـــریــد
کــتــایـون چــو آمـد بــه نـزدیـک شــاهغــو کــوس بـــرخـــاســت از بـــارگــاه
ســپــه سـوی ایـران بــرفـتــن گـرفـتهـوا گـرد اســپــان نـهـفــتــن گـرفــت
چــو قـیـصــر دو مـنـزل بــیـامـد بــه راهعــنــان تـــگــاور بـــپـــیــچـــیــد شــاه
بــه ســوگـنـد ازان مـرز بــرگـاشـتــشبـه خـواهش سـوی روم بـگـذاشـتـش
وزان جـــایــگــه شــد ســوی روم بـــازچـو گـشـتــاسـپ شـد سـوی راه دراز
هـمــی رانـد تــا ســوی ایـران رســیـدبــه نــزد دلــیــران و شــیـران رســیــد
چــو بــشـنـیـد لـهـراســپ کـامـد زریـربــرادرش گـشــتــاســپ آن نـره شـیـر
پــذیـره شــدش بــا هـمــه مــهــتــرانبــــــزرگــــــان ایــــــران و نــــــام آوران
چــو دیـد او پــسـر را بــه بــر درگـرفـتز جــور فـلـک دســت بــر ســر گـرفـت
فــرود آمـد از بــاره گــشــتــاســپ زودبــــدو آفـــریـــن کـــرد و زاری نـــمـــود
ز ره چــو بــه ایـوان شــاهـی شــدنــدچـو خـورشـید در بـرج مـاهـی شـدنـد
بـدو گـفـت لـهـراسـپ کـز مـن مـبـیـنچـــنــیــن بـــود رای جـــهــان آفــریــن
نـوشـتــه چـنـیـن بــد مـگـر بــر سـرتکــه پــردخــت مــانـد ز تــو کــشــورت
بـدو شـادمان گـشـت لـهراسـپ شـاهمـر او را نـشــانـد از بــر تــخــت و گـاه
بـبـوسـیـد و تـاجـش بـه سـر بـر نـهـادهــمــی آفـــریــن کـــرد بـــا تـــاج یــاد
بـدو گفـت گـشـتـاسـپ کـای شـهریارابـــی تـــو مــبـــیــنــاد کـــس روزگــار
چــو مـهـتــر کــنـی مـن تــرا کــهـتــرمبـــکــوشــم کــه گــرد تــرا نــســپــرم
هــمــه نــیــک بـــادا ســرانــجــام تـــومــبـــادا کــه بــاشــیــم بــی نــام تــو
کـه گـیتـی نـمـانـد هـمـی بـر کـسـیچـو مـانـد بــه تــن رنـج مـانـد بــسـی
چــنــیــن اســت گــیــهــان نــاپــایــداربـــرو تــخــم بـــد تـــا تــوانــی مــکــار
هـمـی خــواهـم از دادگـر یـک خــدایکـه چـندان بـمانم بـه گیتـی بـه جـای
کــه ایـن نــامــه شــهــریــاران پــیــشبــپــویـنـدم از خــوب گـفـتــار خــویـش
ازان پــس تــن جــانــور خــاک راســتسـخـن گوی جـان معـدن پـاک راسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.