ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سخن دقیقی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو گشتـاسپ را داد لهراسپ تختفرود آمد از تـخـت و بـربـست رخت
بـه بــلـخ گـزیـن شـد بــران نـوبـهـارکـه یـزدان پــرسـتــان بــدان روزگـار
مـران جــای را داشــتــنـدی چــنـانکــه مـر مـکـه را تــازیـان ایـن زمـان
بـدان خـانه شد شاه یزدان پـرسـتفــرود آمـد از جــایـگـاه نـشــســت
بــبــســت آن در آفــریــن خــانــه رانـمـانـد انـدرو خـویـش و بـیگـانـه را
بـپـوشـیـد جـامـه پـرسـتـش پـلـاسخـرد را چـنـان کـرد بــایـد سـپــاس
بــیـفـگـنـد یـاره فـرو هـشــت مـویســـوی روشـــن دادگــر کــرد روی
همی بـود سـی سـال خـورشـید رابـریـنـسـان پـرسـتـیـد بـایـد خـدای
نـیـایـش هـمـی کـرد خــورشــیـد راچـنـان بــوده بــد راه جــمـشـیـد را
چو گشتاسپ بـر شد بـه تخت پـدرکـه هم فـر او داشـت و بـخـت پـدر
بــه سـر بــر نـهـاد آن پــدر داده تـاجکـه زیـبــنـده بــاشـد بــر آزاده تــاج
مـنـم گـفـت یزدان پـرسـتـنـده شـاهمـــرا ایــزد پـــاک داد ایــن کـــلـــاه
بــــدان داد مـــا را کــــلـــاه بــــزرگکـه بـیرون کـنیم از رم مـیش گـرگ
ســوی راه یـزدان بــیــازیـم چــنــگبــر آزاده گــیــتــی نــداریـم تــنــگ
چــو آیـیـن شــاهـان بــجــای آوریـمبـــدان را بـــه دیــن خـــدای آوریــم
یــکــی داد گــســتــرد کــز داد اویابـا گرگ میش آب خوردی بـه جوی
پـــس آن دخــتــر نــامــور قــیــصــراکــه نــاهــیــد بــد نــام آن دخــتــرا
کـتـایونش خـوانـدی گـرانمـایه شـاهدو فـرزنـدش آمـد چـو تـابــنـده مـاه
یـکــی نــامــور فــرخ اســفــنــدیــارشـــه کـــارزاری نـــبــــرده ســــوار
پــشـوتــن دگـر گـرد شـمـشـیـر زنشــه نـامـبــردار لــشــکــرشــکــن
چو گشتی بران شاه نو راست شدفـریدون دیگر همی خـواسـت شـد
گــزیـدش بــدادنـد شــاهـان هـمــهنـشـسـتـن دل نیک خـواهان همـه
مـگـر شـاه ارجـاسـپ تـوران خـدایکه دیوان بدندی به پیشش به پای
گـزیـتـش نـپـذرفـت و نـشـنـیـد پـنـداگــر پــنــد نـشــنـیـد زو دیـد بــنــد
وزو بــســتــدی نـیـز هـر ســال بــاژچــرا داد بـــایــد بــه هــامــال بـــاژپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.