ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو یـک چــنـد سـالـان بــرآمـد بــریـندرخــتــی پــدیـد آمــد انــدر زمــیـن
در ایـوان گـشـتــاسـپ بــر سـوی کـاخدرخـتـی گـشـن بـود بـسـیـار شـاخ
هـمــه بــرگ وی پــنــد و بــارش خــردکــســی کـو خــرد پــرورد کـی مـرد
خــجــسـتــه پــی و نـام او زردهـشـتکـه آهـرمـن بــدکـنـش را بــکـشـت
بــه شــاه کــیـان گـفــت پــیـغــمـبــرمســوی تـــو خـــرد رهــنــمــون آورم
جــهــان آفــریـن گــفــت بــپــذیــر دیـننـگـه کــن بــریـن آســمـان و زمـیـن
کــه بـــی خـــاک و آبـــش بـــرآورده امنـگـه کـن بــدو تـاش چـون کـرده ام
نــگــر تــا تــوانــد چــنــیـن کــرد کــسمگر من که هستـم جـهاندار و بـس
گـر ایـدونـک دانـی کـه مـن کــردم ایـنمــرا خــوانــد بــایـد جــهـان آفــریـن
ز گـــویــنــده بـــپـــذیــر بـــه دیــن اویبــــیــــامــــوز ازو راه و آیـــیـــن اوی
نــگــر تــا چــه گــویــد بــران کــار کــنخـرد بـرگـزیـن این جـهـان خـوار کـن
بـــیـــامـــوز آیـــیـــن و دیـــن بــــهـــیکـه بـی دین نـاخـوب بـاشـد مـهـی
چــو بــشــنـیـد ازو شــاه بــه دیـن بــهپـــذیـــرفـــت ازو راه و آیـــیـــن بـــه
نـــــبــــــرده بـــــرادرش فـــــرخ زریـــــرکــجــا ژنــده پــیـل آوریـدی بــه زیـر
ز شـاهـان شـه پـیـر گـشـتـه بـه بــلـخجـهان بـر دل ریش او گـشـتـه تـلـخ
شـده زار و بـیمـار و بـی هوش و تـوشبــه نــزدیـک او زهـر مــانــنــد نـوش
ســـران و بـــزرگــان و هــر مــهــتـــرانپــــزشــــکــــان دانــــا و نــــامآوران
بـــر آن جــادوی چــارهــا ســاخــتــنــدنـه ســود آمــد از هـرچ انـداخــتــنـد
پـس این زردهـشـت پـیـمـبـرش گـفـتکــزو دیـن ایـزد نــشــایـد نــهــفــت
کـه چــون دیـن پــذیـرد ز روز نـخــسـتشـود رسـتـه از درد و گـردد درسـت
شــهـنــشــاه و زیـن پــس زریـر ســوارهـمــه دیـن پــذیـرنـده از شــهـریـار
هــمــه ســوی شــاه زمــیــن آمــدنــدبـبـسـتـنـد کـشـتـی بـه دین آمـدند
پــــــدیـــــد آمـــــد آن فـــــره ایـــــزدیبــرفــت از دل بــد ســگـالـان بــدی
پــر از نــور مــیـنــو بــبــد دخــمــه هــاوز آلـودگـی پــاک شـد تــخــمـه هـا
پـس آزاده گشـتـاسـپ بـرشـد بـه گـاهفـرسـتـاد هرسـو بـه کشـور سـپـاه
پـــراگـــنــده انــدر جـــهــان مـــوبـــداننـــهـــاد از بــــر آذران گــــنـــبــــدان
نــخـــســت آذر مــهــربـــرزیــن نــهــادبـه کـشـمـر نـگـر تـا چـه آیین نـهـاد
یــکــی ســرو آزاده بـــود از بــهــشــتبــه پــیــش در آذر آن را بـــکــشــت
نــبـــشــتـــی بـــر زاد ســرو ســهــیکـه پـذرفـت گشـتـاسـپ دین بـهی
گــــــوا کـــــــرد مــــــر ســـــــرو آزاد راچــنــیــن گــســتــرانــد خــرد داد را
چــو چــنـدی بــرآمـد بــریـن ســالــیـانمران سـرو اسـتـبـر گـشـتـش میان
چـــنــان گــشــت آزاد ســـرو بـــلــنــدکـه بــرگـرد او بـرنـگـشـتـی کـمـنـد
چـو بـسـیـار بـرگـشـت و بـسـیار شـاخبــکــرد از بــر او یــکــی خــوب کــاخ
چــهـل رش بــه بــالــا و پــهـنـا چــهـلنــکـــرد از بـــنــه انـــدرو آب و گـــل
دو ایـــــــوان بــــــــرآورد از زر پــــــــاکزمـینش ز سـیم و ز عـنبـرش خـاک
بـــرو بـــر نــگـــاریــد جـــمـــشـــیــد راپــرسـتـنـده مـر مـاه و خـورشـیـد را
فـــریــدونـــش را نــیــز بـــا گـــاوســـاربــفــرمــود کــردن بـــرانــجــا نــگــار
هـمـه مـهـتـران را بــر آن جـا نـگـاشـتنگـر تـا چـنان کـامگـاری کـه داشـت
چـــو نــیــکــو شــد آن نــامــور کــاخ زربــه دیـوارهــا بــر نــشــانــده گــهـر
بــه گـردش یـکــی بــاره کــرد آهـنـیـننـشـســت انـدرو کـرد شــاه زمـیـن
فـرســتــاد هـرســو بــه کـشـور پــیـامکه چون سرو کشمر به گیتی کدام
ز مــیــنــو فــرســتــاد زی مــن خــدایمـرا گـفـت زیـنـجـا بــه مـیـنـو گـرای
کـنـون هـرک ایـن پـنـد مـن بــشـنـویـدپــیـاده ســوی ســرو کـشـمـر رویـد
بــگــیـریــد پــنــد ار دهــد زردهــشــتبـه سـوی بـت چـین بـدارید پـشـت
بــــه بــــرز و فـــر شــــاه ایـــرانـــیـــانبــبـنـدیـد کـشـتـی هـمـه بـر مـیـان
در آیـیــن پــیــشــیـنــیــان مــنــگــریــدبــریـن ســایـه ســروبــن بــگــذریـد
ســـــوی گـــــنــــبـــــد آذر آریــــد رویبـه فـرمـان پـیـغـمـبــر راسـت گـوی
پـــراگــنــده فــرمــانــش انــدر جــهــانســوی نـامــداران و ســوی مــهـان
هــمــه نــامــداران بـــه فـــرمـــان اویسـوی سـرو کـشـمـر نـهـادنـد روی
پرستشکده گشت زان سان که پشتبــبــســت انـدرو دیـو را زردهـشــت
بــهـشـتــیـش خـوان ار نـدانـی هـمـیچـرا سـرو کشـمرش خـوانی همی
چــراکــش نـخــوانـی نـهـال بــهـشــتکه شـاه کیانش بـه کشمر بـکشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.