ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو چـنـدی بـرآمـد بـریـن روزگـارخـجـسـتــه بــبــود اخـتــر شـهـریـار
بـه شـاه کیان گفت زردشت پـیرکـه در دیـن مـا ایـن نـبــاشــد هـژیـر
که تـو بـاژ بـدهی بـه سالار چیننـه انـدر خــور دیـن مــا بــاشــد ایـن
نـبـاشـم بـرین نـیز هـمـداسـتـانکــه شــاهـان مـا درگــه بــاســتــان
به ترکان نداد ایچ کس بـاژ و ساوبـــریــن روزگــار گــذشــتـــه بـــتـــاو
پـذیرفت گشتـاسـپ گفتـا که نیزنـفــرمــایـمـش دادن ایـن بــاژ چــیـز
پــس آگـاه شـد نـره دیـوی ازیـنهم اندرز زمان شد سوی شاه چین
بـدو گـفـت کـای شـهریار جـهـانجـهان یکـسـره پـیش تـو چـون کهان
بــه جــای آوریـدنــد فــرمــان تــونـتــابــد کـسـی ســر ز پــیـمـان تــو
مگر پـورلهراسپ گشتاسپ شاهکـه آرد همـی سـوی تـرکـان سـپـاه
بــرد آشــکـارا هـمـه دشــمـنـیابـــا تـــو چـــنــو کـــرد یــارد مــنــی
چـو ارجـاسـپ بـشنید گفتـار دیوفــرود آمــد از گــاه گــیـهــان خــدیـو
از اندوه او سـسـت و بـیمار شـددل و جـــان او پـــر ز تـــیــمــار شــد
تـگینان لشـکرش را پـیش خـواندشـنیده سـخـن پـیش ایشـان بـرانـد
بــدانـیـد گـفـتــا کـز ایـران زمـیـنبــشــد فــره و دانــش و پــاک دیــن
یـکـی جــادو آمـد بــه دیـن آوریبــه ایـران بــه دعــوی پــیـغــمـبــری
هـمـی گــویـد از آســمـان آمـدمز نــــزد خــــدای جــــهــــان آمــــدم
خــداونـد را دیـدم انـدر بــهـشـتمن این زند و اسـتـا همه زو نوشـت
بـــدوزخ درون دیــدم آهـــرمـــنـــانـیـارســتــمــش گــشــت پــیـرامـنـا
گـروگـر فـرسـتــادم از بــهـر دیـنبــیـارای گــفــتــا بــه دانـش زمــیـن
ســـرنــامــداران ایــران ســـپـــاهگـرانـمـایـه فـرزنـد لـهـراســپ شــاه
که گشتـاسپ خوانندش ایرانیانبـبـسـت او یکـی کـشـتـی بـر مـیان
بــرادرش نــیــز آن ســوار دلــیــرســپــهـدار ایـران کــه نــامــش زریـر
هـمـه پـیش آن دین پـژوه آمـدنـدازان پـــیــر جـــادو ســتـــوه آمــدنــد
گـرفـتـنـد ازو سـربـسـر دین اویجــهــان شــد پــر از راه و آیـیـن اوی
نشست او بـه ایران به پیغمبـریبــه کـاری چـنـان یـافـه و سـرسـری
یکـی نـامـه بـاید نـوشـتـن کـنونســوی آن زده ســر ز فـرمـان بــرون
بـبـایدش دادن بـسی خـواسـتـهکــه نـیـکــو بــود داده نـاخــواســتــه
مر او را بـگـویی کـزین راه زشـتبــگـرد و بــتـرس از خـدای بـهـشـت
مــر آن پــیــر نــاپــاک را دور کــنبــر آیـیـن مــا بــر یـکــی ســور کــن
گـر ایدونک نـپـذیرد از مـا سـخـنکــنــد روی تــازه بـــمــا بـــر کــهــن
ســپـــاه پــراگــنــده بـــاز آوریــمیـکــی خــوب لــشــکــر فــراز آوریـم
بـه ایران شـویم از پـس کـار اوینــتـــرســیــم از آزار و پـــیــکــار اوی
برانیمش از پیش و خوارش کنیمبــبــنـدیـم و زنـده بــه دارش کـنـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.