ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــریـن ایـســتــادنـد تــرکــان چــیـندو تــن نـیـز کـردنـد زیـشــان گـزیـن
یــکــی نــام او بـــیــدرفــش بـــزرگگـوی پـیر و جـادو سـتـنبـه سـتـرگ
دگـر جــادوی نـام او نـام خــواســتکه هرگز دلش جز تباهی نخواست
یکـی نـامـه بـنـوشـت خـوب و هـژیرسـوی نـامـور خـسـرو و دیـن پــذیـر
نـوشـتــش بــه نـام خــدای جــهـانشــنــاســـنــده آشــکــار و نــهــان
نـوشـتــم یـکـی نـامـه ای شـهـریـارچــنـانـچــون بــد انـدر خــور روزگــار
سـوی گـرد گشـتـاسـپ شـاه زمینســـزاوار گــاه کــیــان بـــه آفــریــن
گـزین و مـهین پـور لـهـراسـپ شـاهخــداونــد جــیـش و نــگــهـدار گــاه
ز ارجــاســپ ســالـار گـردان چــیـنســوار جــهــان دیــده گــرد زمــیــن
نـوشــت انـدران نــامــه خــســروینــکــو آفــریــنــی خـــط یــبـــغـــوی
کــه ای نــامــور شــهــریـار جــهــانفــروزنــده تـــاج شــاهــنــشــهــان
سرت سبـز بـاد و تـن و جان درستمـبـادت کـیـانـی کـمـرگـاه سـسـت
شـنـیـدم کـه راهـی گـرفـتـی تـبــاهمــرا روز روشــن بـــکــردی ســیــاه
بــیـامـد یـکـی پــیـر مـهـتــر فــریـبتــرا دل پــر از بــیـم کــرد و نــهـیـب
سخن گفتـنش از دوزخ و از بـهشتبـه دلت اندرون هیچ شادی نهشت
تــو او را پــذیــرفــتــی و دیــنــش رابـــیــاراســـتـــی راه و آیــیــنــش را
بـرافـگـنـدی آییـن شـاهـان خـویـشبــزرگـان گـیـتـی کـه بــودنـد پـیـش
رهـا کــردی آن پــهـلــوی کــیـش راچــرا نـنــگــریـدی پــس و پــیـش را
تــو فـرزنـد آنـی کـه فـرخـنـده شـاهبـــدو داد تـــاج از مـــیــان ســـپـــاه
ورا بــرگــزیــد از گــزیـنــان خــویـشز جـمشـیدیان مر تـرا داشـت پـیش
بران سان که کیخسرو و کینه جویتــرا بــیــش بــود از کــیــان آبـــروی
بــزرگـی و شــاهـی و فـرخــنـدگـیتـــوانــایــی و فـــر و زیــبـــنــدگــی
درفـــشـــان و پـــیــلــان آراســـتـــهبـسی لشکر و گنج و بس خواسته
هـمـی بــودت ای مـهـتــر شـهـریـارکــه مــهـتــران مــر تــرا دوســتــدار
هـمـی تـافـتـی بـر جـهـان یکـسـرهچــو اردیـبــهـشــت آفــتــاب از بــره
زگــیــتــی تـــرا بـــرگــزیــده خــدایمـهـانـت همـه پـیش بـوده بـه پـای
نـکـردی خـدای جــهـان را سـپــاسنـبـودی بــدیـن ره ورا حـق شـنـاس
ازان پــس کـه ایـزد تــرا شــاه کــردیـکــی پــیــر جــادوت بــی راه کــرد
چـو آگـاهـی تــو سـوی مـن رسـیـدبــه روز ســپــیــدم ســتــاره بــدیـد
نـوشــتــم یـکـی نـامـه دوســت وارکه هم دوست بـودیم و هم نیک یار
چـو نامه بـخوانی سر و تـن بـشویفــریـبــنــده را نــیـز مــنــمــای روی
مــران بـــنــد را از مــیــان بـــاز کــنبــه شــادی مـی روشــن آغـاز کـن
گـرایـدونـک بـپـذیـری از مـن تـو پـنـدز تـــرکــان تــرا نــیــز نــایــد گــزنــد
زمـیـن کــشــانـی و تــرکــان چــیـنتـرا بـاشـد این هـمـچـو ایران زمـین
بـه تـو بـخشم این بـی کران گنجـهاکـــه آورده ام گـــرد بـــا رنـــجـــهـــا
نــکــورنـگ اســپــان بــا ســیـم و زربــه اســتــامـهـا در نـشــانـده گـهـر
غـلـامـان فـرسـتـمـت بــا خـواسـتـهنـــگـــاران بــــا جـــعـــد آراســـتـــه
و ایـدونـک نـپــذیـری ایـن پــنـد مــنبــبــیـنـی گــران آهـنـیـن بــنـد مـن
بــیـایـم پــس نــامــه تــا چــنـدگــاهکـنـم کـشـورت را ســراســر تــبــاه
ســپــاهـی بــیـارم ز تــرکـان چــیـنکـه بـنـگـاهـشـان بـر نـتـابـد زمـیـن
بـینبـارم این رود جـیحـون بـه مشکبـه مشک آب دریا کنم پـاک خشک
بـــســـوزم نـــگـــاریـــده کـــاخ تـــراز بــن بــرکــنــم بــیـخ و شــاخ تــرا
زمـیـن را ســراســر بــسـوزم هـمـهکـتــفـتــان بــه نـاوک بــدوزم هـمـه
ز ایــرانــیــان هــرچ مــردســت پــیـرکـشـان بـنـده کـردن نـبـاشـد هـژیر
ازیـشــان نــیــابــی فــزونــی بــهــاکـنمـشـان همـه سـر ز گـردن جـدا
زن و کـودکـانـشـان بــیـارم ز پــیـشکـنمشـان همه بـنده شـهر خـویش
زمـینـشـان هـمـه پـاک ویـران کـنـمدرخـتـانـش از بــیـخ و بــن بــرکـنـم
بـگـفـتـم همـه گـفـتـنی سـر بـسـرتــو ژرف انـدریـن پــنـد نــامــه نـگــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.