ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـپـیچـید و نـامـه بـکـردش نـشـانبـدادش بـدان هر دو گـردنکـشـان
بـفـرمودشـان گفـت بـه خـرد بـویدبــه ایـوان او بــا هـم انـدر شـویـد
چـو او را بـبـیـنـیـد بـر تـخـت و گـاهکنید آن زمان خـویشتـن را دو تـاه
بــر آیـیـن شـاهـان نـمـازش بــریـدبــر تــاج و بــر تــخـت او مـگـذریـد
چـو هر دو نـشـینـید در پـیش اویسـوی تـاج تـابــنـده ش آریـد روی
گـــزاریــد پـــیــغـــام فـــرخـــش راازو گــوش داریــد پـــاســخــش را
چـو پـاسـخ ازو سـر بـسر بـشنویدزمین را بـبـوسـید و بـیرون شـوید
چـو از پـیش او کـینـه ور بـیدرفـشسوی بلخ بامی کشیدش درفش
ابـا یار خـود خیره سر نام خواستکـه او بـفـگـنـد آن نکـو راه راسـت
چـو از شـهر تـوران بـه بـلـخ آمـدندبــه درگــاه او بــر پــیـاده شــدنــد
پــیـاده بــرفــتــنــد تــا پــیـش اویبــرایـن آســتــانــه نــهـادنــد روی
چــو رویـش بــدیـدنـد بــر گــاه بــرچـو خـورشـید و تـیر از بـر مـاه بـر
نـیـایـش نـمـودنـد چــون بــنـدگـانبـه پـیش گـزین شـاه فـرخـندگـان
بــدادنــدش آن نــامــه خــســروینـوشــتــه درو بــر خــط یـبــغــوی
چـو شـاه جـهـان نـامـه را بـاز کـردبــرآشـفـت و پـیـچـیـدن آغـاز کـرد
بـخـواند آن زمان پـیر جـاماسـپ راکـجـا راهـبــر بـود گـشـتـاسـپ را
گــزیـنــان ایــران و اســپــهــبــدانگــوان جــهــان دیــده و مــوبــدان
بخواند آن همه آذران پیش خویشبــیـاورد اســتــا و بــنـهـاد پــیـش
پـیـمـبـرش را خـوانـد و مـوبـدش رازریــر گــزیــده ســپـــهــبـــدش را
زریــر ســپــهــبـــد بـــرادرش بــودکـه سـالـار گـردان لشـکـرش بـود
جــهـان پــهـلــوان بــود آن روزگــارکـه کـودک بــد اسـفـنـدیـار سـوار
پـنـاه سـپـه بــود و پـشـت سـپـاهســپــهـدار لـشــکـر نـگـهـدار گـاه
جــهـان از بــدی ویـژه او داشـتــیبــه رزم انـدرون نـیـژه او داشـتـی
جـهـانـجـوی گـفـتــا بــه فـرخ زریـربـه فرخـنده جـاماسـپ و پـور دلیر
که ارجـاسـپ سـالار تـرکـان چـینیکی نامه کردست زی من چـنین
بـدیشان نمود آن سخـنهای زشتکه نزدیک او شـاه تـرکـان نوشـت
چـه بـیـنـیـد گـفـتـا بــدیـن انـدرونچـه گویید کاین را سرانجـام چـون
که ناخوش بـود دوستی بـا کسیکـه مـایـه نـدارد ز دانـش بــسـی
مــن از تـــخـــمــه ایــرج پـــاک زادوی از تـــخــمــه تــور جــادو نــژاد
چــگــونـه بــود در مـیـان آشــتــیولــیـکــن مـرا بــود پــنـداشــتــی
کسی کش بـود نام و ماند بـسیسخـن گفت بـایدش بـا هرکسیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.