ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همان چون بگفت این سخن شهریارزریـر ســپــهــدار و اســفــنــدیـار
کـشـیدنـد شـمـشـیر و گـفـتـنـد اگـرکسی بـاشد اندر جهان سربسر
کــه نــپــســنـدد او را بــه دیـن آوریسـر انـدر نـیـارد بــه فـرمـانـبــری
نــیــایــد بـــدرگــاه فــرخــنــده شــاهنبـندد میان پـیش رخـشـنده گـاه
نـــگــــریـــد ازو راه و دیـــن بــــهـــیمـریـن دیـن بـه را نـبـاشـد رهـی
بـه شـمشـیر جـان از تـنش بـر کنیمسـرش را بـه دار بـرین بـر کـنـیم
ســپــهــدار ایـران کــه نــامــش زریـرنـبــرده دلـیـری چـو درنـده شـیـر
بـــه شــاه جـــهــان گــفــت آزاده وارکـه دسـتـور بـاشـد مـرا شـهریار
کـه پــاسـخ کـنـم جـادو ارجـاسـپ راپسند آمد این شاه گشتاسپ را
بــدو گـفـت بـرخـیـز و پـاسـخ کـنـشنـکــال تــگــیـنـان خــلـخ کــنـش
زریــر گــرانــمــایــه و اســـفـــنــدیــارچـو جـاماسـپ دستـور نابـاک دار
ز پـیشـش بـرفـتـنـد هر سـه بـه همشـده سـر پـر از کـین و دلها دژم
نوشـتـند نـامـه بـه ارجـاسـپ زشـتهم انـدر خـور آن کـجـا او نوشـت
زریـر سـپـهـبــد گـرفـتـش بـه دسـتچنان هم گشاده بـبردش نبست
سـوی شـاه بــرد و بــرو بـر بــخـوانـدجهانجوی گشتاسپ خیره بـماند
ز دانـــا ســـپـــهـــبـــد زریـــر ســـوارز جـامـاسـپ و ز فـرخ اسـفـندیار
بـبـسـت و نوشـت اندرو نـام خـویشفرستـادگان را همه خـواند پـیش
بــگـیـریـد گــفــت ایـن و زی او بــریـدنگـر زین سـپـس راه را نـسـپـرید
کـه گـر نـیـسـتـی انـدر اسـتــا و زنـدفــرســتــاده را زیـنـهـار از گــزنـد
ازیــن خــواب بـــیــدارتــان کــردمــیهـمـان زنـده بــر دارتـان کـردمـی
چـنـیـن تـا بـدانـسـتـی آن گـرگـسـارکــه گــردن نـیـازد ابــا شــهـریـار
بــیـنـداخــت نــامــه بــگــفــتــا رویـدمـرین را سـوی تـرک جـادو بـریـد
بــگــویـیـد هـوشــت فــراز آمـدســتبـه خون و به خاکت نیاز آمدست
زده بــاد گــردنــت خــســتــه مــیـانبـه خاک اندرون ریخته استـخوان
درین مـاه ار ایـدونـک خـواهـد خـدایبـپـوشـم بـه رزم آهـنـینـه قـبـای
بــه تــوران زمــیـن انــدر آرم ســپــاهکـنـم کـشـور گـرگـسـاران تــبــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.