ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـخـن چـون بـسـر بـرد شـاه زمـیـنســـیــه پـــیــل را خـــوانــد و کــرد آفـــریــن
ســپــردش بــدو گـفــت بــردارشــاناز ایــــران بــــه آن مــــرز بـــــگــــذارشــــان
فــرســتــادگــان ســپـــهــدار چــیــنز پـــیــش جـــهـــانـــجـــوی شـــاه زمـــیــن
بــرفــتــنـد هـر دو شــده خــاکـســارجـــهـــانـــدارشـــان رانـــده و کـــرده خـــوار
از ایــران فــرخ بـــه خـــلــخ شـــدنــدولــیــکـــن بـــه خـــلــخ نــه فـــرخ شـــدنــد
چــــو از دور دیـــدنـــد ایـــوان شــــاهزده بــــــر ســــــر او درفـــــش ســــــیـــــاه
فــرود آمــدنــد از چــمــنــده ســتــورشـکـسـتــه دل و چــشـمـهـا گـشـتــه کـور
پـــیــاده بـــرفــتــنــد تــا پــیــش اویســـیــه شـــان شـــده جـــامـــه و زرد روی
بـــدادنــدش آن نـــامـــه شـــهــریــارســـــرآهــــنــــگ مــــردان نــــیــــزه گــــزار
دبــیـرش مــران نـامــه را بــرگــشــادبــــخـــوانـــدش بــــران شـــاه جـــادو نـــژاد
نــوشـــتـــه دران نــامــه شـــهــریــارز گــــــردان و مــــــردان نــــــیـــــزه گــــــزار
پـس شاه لهراسـپ گشتـاسپ شاهنـــگـــهـــبــــان گـــیـــتــــی ســــزاوار گـــاه
فــرســتــه فــرســتــاد زی او خــدایهــمــه مــهــتــران پــیــش او بـــر بــه پــای
زی ارجـاسـپ تـرک آن پـلـید سـتـرگکـــجـــا پـــیــکـــرش پـــیــکـــر پـــیــر گــرگ
زده ســـر ز آیــیـــن و دیـــن بـــهـــیگـــــزیـــــده ره کــــــوری و ابــــــلـــــهـــــی
رســیــد آن نــوشــتــه فــرومــایـه وارکــه بــنــوشــتــه بــودی ســوی شــهــریـار
شـنـیـدیـم و دیـد آن سـخـنـهـا کـجــانـــبـــودی تـــو مـــر گـــفـــتـــنــش را ســـزا
نــه پــوشــیـدنـی و نـه بــنــمــودنـینـــه افـــگـــنـــدنــی و نــه پـــیــســـودنــی
چـنان گفـتـه بـودی کـه من تـا دو ماهســــوی کــــشــــور خـــــرم آرم ســــپـــــاه
نــه دو مــاه بــایـد ز تــو نــی چــهــارکــجـــا مــن بـــیــایــم چــو شــیــر شــکــار
تـو بــر خـویـشـتـن بــر مـیـفـزای رنـجکـــه مـــا بـــر گـــشـــادیــم درهـــای رنـــج
بــــیـــارم ز گــــردان هــــزاران هـــزارهـــمــــه کــــار دیـــده هـــمـــه نـــیـــزه دار
هــمـــه ایــرجـــی زاده و پـــهــلـــوینـــه افـــراســـیـــابــــی و نـــه یـــبــــغـــوی
هـمـه شـاه چــهـر و هـمـه مـاه رویهــمــه ســرو بـــالــا هــمــه راســت گــوی
هــمـــه از در پـــادشـــاهــی و گـــاههـــمــــه از در گــــنـــج و گــــاه و کــــلــــاه
جـهـانـشـان بـفـرسـوده بـا رنـج و نـازهــمــه شـــیــرگـــیــر و هــمــه ســـرفـــراز
هــمــه نــیـزه داران شــمــشــیـر زنهــمــه بـــاره انــگــیــز و لــشــکــر شــکــن
چـو دانـنـد کـم کـوس بـر پـیل بـسـتســم اســپ ایـشــان کــنــد کــوه پــســت
ازیــشـــان دو گـــرد گـــزیــده ســـوارزریـــر ســــپــــهــــدار و اســــفــــنــــدیــــار
چـو ایـشـان بـپـوشـنـد ز آهـن قـبـایبـــه خـــورشـــیــد و مـــاه انـــدرآرنــد پـــای
چــو بــر گـردن آرنـد رخــشــنـده گـرزهــمــی تـــابـــد از گـــرزشـــان فـــر و بـــرز
چـو ایـشـان بـبــاشـنـد پـیـش سـپـاهتــــرا کـــرد بــــایـــد بــــدیـــشـــان نـــگـــاه
بـه خـورشـید مـانـنـد بـا تـاج و تـخـتهـمــی تــابــد از نـیـزه شــان فــر و بــخــت
چــنـیـنــم گــوانـنــد و اســپــهـبــدانگــــزیـــن و پــــســــنــــدیــــده مــــوبــــدان
تو سیحون مینبار و جیحون به مشککه ما را چه جیحون چه سیحون چه خشک
چـــنـــان بـــردوانـــنـــد بـــاره بـــر آبکـــه تــــاری شـــود چـــشـــمـــه آفـــتـــاب
بــه روز نــبــرد ار بـــخــواهــد خــدایبـــــه رزم انــــدر آرم ســـــرت زیــــر پـــــای
چــو سـالـار پــیـکـنـد نـامـه بــخـوانـدفـــرود آمـــد از گـــاه و خـــیـــره بــــمـــانـــد
ســپــهـبــدش را گـفــت فــردا پــگـاهبـــخــوان از هــمــه پـــادشــاهــی ســپـــاه
تــگـیـنـان لـشــکـرش تــرکـان چــیـنبـــرفــتـــنــد هــر ســو بـــه تـــوران زمــیــن
بــدو بــاز خــوانــدنــد لــشــکــرش راســــــــر مـــــــرزداران کـــــــشــــــــورش را
بــــرادر بــــد او را دو آهــــرمــــنــــانیـــکــــی کــــهـــرم و دیـــگـــری انـــدمـــان
بـــفــرمــودشــان تــا نــبـــرده ســوارگــــزیـــدنــــد گــــردان لــــشــــکــــر هـــزار
بــدادنـدشـان کـوس و پـیـل و درفـشبـــیــاراســـتـــه زرد و ســـرخ و بـــنـــفـــش
بـدیـشـان بـبـخـشـیـد سـیـصـد هـزارگـــــوان گــــــزیـــــده نـــــبــــــرده ســــــوار
در گــنــج بـــگـــشـــاد و روزی بـــدادبــــزد نـــای رویـــیـــن بــــنـــه بــــر نـــهـــاد
بـــخــوانــد آن زمــان مــر بــرادرش رابــــدو داد یـــک دســــت لـــشــــکــــرش را
بــــانـــدیـــدمـــان داد دســــت دگـــرخـــود انــدر مــیــان رفــت بـــا یــک پـــســر
یـکــی تــرک بــد نــام او گــرگــســارگـــذشـــتــــه بــــروبــــر بــــســـی روزگـــار
ســپـــه را بـــدو داد اســپـــهــبـــدیتـــو گــفــتـــی نــدانــد هــمــی جــز بـــدی
چــو غــارتــگــری داد بــر بــیـدرفــشبـــدادش یــکـــی پـــیــل پـــیــکـــر درفـــش
یـکــی بــود نـامـش خــشــاش دلـیـرپــــذیـــره نــــرفــــتــــی ورا نــــره شــــیـــر
سـپــه دیـده بــان کـردش و پـیـش روکــشــیــدش درفــش و بــشــد پــیــش گــو
دگــر تـــرک بـــد نــام او هــوش دیــوپـــیــامــش فـــرســـتـــاد تـــرکــان خـــدیــو
نـگـه دار گـفـتــا تــو پــشـت ســپــاهگـــر از مـــا کـــســـی بــــاز گـــردد بـــه راه
هـم آنـجـا کـه بـینـی مـر او را بـکـشنــگــر تـــا بـــدانــجـــا نــجـــنــبـــدت هــش
بـران سـان همی رفت بـایین خـشـمپـــر از خــون شــده دل پـــر از آب چـــشــم
همی کرد غـارت همی سـوخـت کاخدرخــتــان هــمــی کــنــد از بـــیــخ و شــاخ
در آورد لــشــکــر بـــه ایــران زمــیــنهــمـــه خـــیــره و دل پـــراگـــنـــده کـــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.