ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آگـاهی آمد بـه گشـتـاسـپ شـاهکه سـالار چـین جـملگی بـا سپـاه
بــیــاراســتــه آمــد از جــای خــویــشخـشـاش یلـش را فـرسـتـاد پـیـش
چـو بـشـنـیـد کـو رفـت بــا لـشـکـرشکـه ویـران کـنـد آن نـکـو کـشـورش
ســپــهـبــدش را گـفــت فــردا پــگــاهبـــیــارای پــیــل و بـــیــاور ســپــاه
ســوی مــرزدارانــش نــامــه نـوشــتکـه خـاقـان ره راد مـردی بـهـشـت
بــیــایــیــد یــکــســر بـــه درگــاه مــنکـه بـر مرز بـگـذشـت بـد خـواه من
چــو نـامـه ســوی راد مــردان رســیـدکـه آمـد جـهانـجـوی دشـمـن پـدید
ســپــاهـی بــیـامـد بــه درگــاه شــاهکـه چـنـدان نـبـد بـر زمـین بـر گـیاه
ز بـــهــر جـــهــانــگــیــر شــاه کــیــانبــبــسـتــنـد گـردان گـیـتـی مـیـان
بـــه درگــاه خـــســـرو نــهــادنــد رویهـمــه مــرزداران بــه فــرمــان اوی
بـــریــن بـــرنــیــامــد بــســی روزگــارکــه گــرد از گــزیـده هــزاران هــزار
فـــــراز آمــــده بـــــود مــــر شـــــاه راکـــی نـــامـــدار و نــکـــو خـــواه را
بــه لـشــکـرگـه آمـد ســپــه را بــدیـدکـه شـایـسـتـه بــد رزم را بـرگـزیـد
ازان شـادمـان گـشـت فـرخـنـده شـاهدلـش خـیـره آمـد زبــی مـر سـپـاه
دگــر روز گــشــتــاســپ بــا مــوبــدانردان و بـــزرگــان و اســپــهــبـــدان
گــشــاد آن در گــنــج پـــر کــرده جــمســپــه را بـــداد او دو ســالــه درم
چـو روزی بـبـخـشـیـد و جـوشـن بـدادبــزد نـای و کـوس و بـنـه بــر نـهـاد
بـــفــرمــود بـــردن ز پـــیــش ســپـــاهدرفـش هـمـایـون فــرخــنـده شــاه
سـوی رزم ارجـاسـپ لـشـکـر کـشـیدسپـاهی که هرگز چـنان کس ندید
ز تـــاریــکـــی و گـــرد پـــای ســـپـــاهکـســی روز روشــن نـدیـد ایـچ راه
ز بـس بـانگ اسپـان و از بـس خـروشهمـی نـالـه کـوس نـشـنـید گـوش
درفـــش فــــراوان بــــرافـــراشــــتــــههـمـه نـیـزه هـا ز ابــر بــگـذاشـتـه
چــو رسـتــه درخــت از بــر کـوهـسـارچـو بـیشـه نیسـتـان بـه وقت بـهار
ازین سان همی رفت گشتاسپ شاهز کشور به کشور همی شد سپاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.