ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو از بـلخ بـامی بـه جـیحون رسیدســـپـــهــدار لــشـــکـــر فـــرود آوریــد
بــشــد شـهـریـار از مـیـان ســپــاهفــرود آمــد از بــاره بــر شــد بــه گــاه
بـخـوانـد او گـرانمـایه جـامـاسـپ راکـجــا رهـنـمـون بــود گـشـتــاسـپ را
ســـر مــوبـــدان بـــودو شــاه ردانچـــراغ بـــزرگـــان و اســـپـــهـــبـــدان
چـنـان پـاک تـن بـود و تـابـنده جـانکــه بـــودی بـــر او آشـــکـــارا نــهــان
سـتـاره شـنـاس و گـرانـمـایـه بــودابـــا او بـــه دانــش کـــرا پـــایــه بـــود
بـپـرسـیـد ازو شـاه و گـفـتـا خـدایتـــرا دیـــن بـــه داد و پـــاکـــیـــزه رای
چو تـو نیست اندر جـهان هیچ کسجـــهــانـــدار دانـــش تـــرا داد و بـــس
بــبــایـدت کــردن ز اخــتــر شــمــاربــگــویـی هــمــی مــر مــرا روی کــار
که چون بـاشد آغاز و فرجـام جـنگکـرا بــیـشــتــر بــاشــد ایـنـجــا درنـگ
نـیامـد خـوش آن پـیر جـامـاسـپ رابــه روی دژم گـفــت گـشــتــاســپ را
کــه مـیـخــواســتــم کــایـزد دادگـرنـــدادی مـــرا ایــن خـــرد ویــن هــنــر
مــرا گــر نــبــودی خــرد شــهــریـارنــکــردی زمــن بــودنــی خــواســتــار
مـگــر بــا مـن از داد پــیـمـان کــنـدکـه نـه بـد کـنـد خـود نـه فـرمـان کـنـد
جـهـانـجـوی گـفـتـا بــه نـام خـدایبــــدیـــن و بــــه دیـــن آور پــــاک رای
بـــه جــان زریــر آن نــبـــرده ســواربــه جــان گــرانــمــایــه اســفــنــدیــار
کـه نه هرگـزت روی دشـمـن کـنـمنـفــرمـایـمـت بــد نـه خــود مـن کــنـم
تـو هـرچ انـدریـن کـار دانـی بــگـویکـه تــو چـاره دانـی و مـن چـاره جـوی
خـردمند گـفـت این گـرانمـایه شـاههــمــیــشــه بــتــو تــازه بـــادا کــلــاه
ز بــنــده مــیـازار و بــنـداز خــشــمخـنک آنکـسـی کـو نـبـیند بـه چـشـم
بــدان ای نـبــرده کــی نــامــجــویچـــــو در رزم روی انــــدر آری بـــــروی
بـدانـگـه کـجـا بـانـگ و ویلـه کـنـنـدتــو گــویـی هـمـی کــوه را بــرکــنـنـد
بــه پــیـش انـدر آیـنـد مــردان مــردهـــوا تـــیـــره گـــردد ز گـــرد نـــبــــرد
جـهـان را بـبـیـنـی بـگـشـتـه کـبـودزمـــیـــن پـــر ز آتـــش هـــوا پـــر زدود
وزان زخــــم آن گـــرزهـــای گـــرانچـــنــان پـــتـــک پـــولــاد آهــنــگــران
بــه گـوش انـدر آیـد تــرنـگـا تــرنـگهــوا پــر شــده نــعــره بــور و خــنــگ
شـکـســتــه شـود چــرخ گـردونـهـازمــیــن ســـرخ گــردد از ان خـــونــهــا
تــو گــویـی هــوا ابــر دارد هــمــیوزان ابـــر الـــمـــاس بــــارد هـــمـــی
بـسی بـی پـدر گشته بـینی پـسربـسـی بـی پـسـر گـشـتـه بـینی پـدر
نـخـسـتـیـن کـس نـام دار اردشـیـرپـــس شـــهــریــار آن نــبـــرده دلـــیــر
بـه پـیش افگند اسپ تـازان خویشبـه خـاک افـگـنـد هـر ک آیـدش پـیـش
پــیـاده کــنـد تــرک چــنـدان ســوارکـز اخــتــر نـبــاشــد مـر آن را شــمـار
ولـیـکـن سـرانـجـام کـشـتــه شـودنــکــونــامــش انــدر نــوشــتــه شــود
دریـــغ آنـــچـــنـــان مـــرد نـــام آوراابـــــا رادمــــردان هــــمــــه ســـــرورا
پـس آزاده شـیـدسـپ فـرزنـد شـاهچــو رســتــم درآیــد بــه روی ســپــاه
پــس آنـگـاه مـر تــیـغ را بــرکـشــدبـتـازد بـسـی اسـپ و دشـمن کـشـد
بــســی نـامـداران و گــردان چــیـنکـه آن شــیـر مـرد افــگـنـد بــر زمـیـن
سـرانجـام بـخـتـش کـند خـاکـسـاربـــرهــنــه کـــنـــد آن ســـر تـــاجـــدار
بــیـایـد پــس آنــگــاه فــرزنــد مــنبــبــســتــه مـیـان را جــگــر بــنـد مـن
ابــر کـیـن شـیـدسـپ فـرزنـد شـاهبــه مـیـدان کــنـد تــیـز اســپ ســیـاه
بــسـی رنـج بـیـنـد بـه رزم انـدرونشـه خــسـروان را بــگـویـم کـه چــون
درفــــش فـــــروزنــــده کــــاویــــانبـــیــفــگــنــده بـــاشــنــد ایــرانــیــان
گـرامـی بــگـیـرد بـه دنـدان درفـشبــه دنــدان بـــدارد درفــش بـــنــفــش
بـه یک دست شمشیر و دیگر کلاهبـــه دنــدان درفــش فـــریــدون شـــاه
بـرین سـان همی افـگـند دشـمنانهــمــی بـــرکــنــد جـــان آهــرمــنــان
سـرانـجـام در جـنگ کـشـتـه شـودنــکــو نــامــش انــدر نـوشــتــه شــود
پـــس ازاده بـــســـتـــور پـــور زریــربـه پـیش افـگند اسـپ چـون نره شـیر
بــسـی دشـمـنـان را کـنـد نـاپـدیـدشــگـفــتــی تــر از کـار او کـس نـدیـد
چــو آیــد ســرانــجــام پــیــروز بــازابـــر دشـــمــنــان دســـت کــرده دراز
بــیــایـد پــس آن بــرگــزیـده ســوارپـــس شـــهــریــار جـــهــان نـــامـــدار
ز آهـرمـنـان بـفـگـنـد شـسـت گـردنــمــایـد یـکــی پــهـلــوی دســتــبــرد
سـرانـجـام تـرکـان بـه تـیرش زنـنـدتــن پــیـلــوارش بــه خــاک افــگــنـنـد
بــیـایـد پــس آن نــره شــیـر دلــیـرســــوار دلـــاور کــــه نـــامـــش زریـــر
بـه پـیـش انـدر آیـد گـرفـتـه کـمـنـدنـشـسـتـه بــر اسـفـنـدیـاری سـمـنـد
ابــا جـوشـن زر درخـشـان چـو مـاهبــدو انـدرون خــیـره گـشـتــه ســپــاه
بــگــیـرد ز گــردان لــشــکــر هــزاربـــبـــنــدد فــرســتــد بـــر شــهــریــار
بـه هر سو کجـا بـنهد آن شاه رویهـمـی رانـد از خــون بــدخــواه جــوی
نه اسـتـد کـس آن پـهلـوان شـاه راســــتـــــوه آورد شــــاه خــــرگــــاه را
پـس افـگـنـده بـینـد بـزرگ اردشـیرسـیه گشتـه رخـسـار و تـن چـون زریر
بـــگـــریــد بـــرو زار و گــردد نــژنــدبــرانـگــیـزد اســفــنــدیـاری ســمــنـد
بـه خـاقان نهد روی پـر خشم و تـیزتــو گــویـی نـدیـدســت هـرگــز گــریـز
چـو انـدر مـیـان بـیـنـد ارجـاسـپ راسـتــایـش کـنـد شـاه گـشـتـاسـپ را
صـف دشـمـنـان سـر بــسـر بــردردز گـیـتــی ســوی هـیـچ کــس نـنـگـرد
هـمــی خــوانـد او زنـد زردشــت رابــه یــزدان نــهــاده کــیـی پــشــت را
سـرانـجـام گـردد بــرو تـیـره بــخـتبــریـده کـنـدش آن نـکـو تــاج و تــخـت
بــیــایــد یـکــی نــام او بــیـدرفــشبــه ســرنـیـزه دارد درفــش بــنــفــش
نــیــارد شــدن پــیـش گــرد گــزیـننــشــیـنــد بــه راه وی انــدر کــمــیـن
بـاسـتـد بـران راه چـون پـیل مستیـکــی تــیـغ زهـر آب داده بــه دســت
چــو شــاه جــهـان بــازگــردد ز رزمگـرفــتــه جــهـان را و کــشــتــه گـرزم
بــیــنــدازد آن تــرک تــیــری بــروینـــیـــارد شــــدن آشــــکــــارا بــــروی
پـس از دسـت آن بـیـدرفـش پـلـیـدشــــود شــــاه آزادگــــان نـــاپــــدیـــد
بــه تــرکــان بــرد بــاره و زیــن اویبــخـواهـد پـسـرت آن زمـان کـیـن اوی
پــس آن لــشــکــر نــامــدار بــزرگبـه دشـمن درافـتـد چـو شـیر سـتـرگ
هـمـی تـازنـد ایـن بــر آن آن بــریـنز خـــون یــلــان ســـرخ گــردد زمــیــن
یـلــان را بــبــاشــد هـمــه روی زردچــو لــرزه بــرافــتــد بــه مــردان مــرد
بــرآیـد بــه خــورشـیـد گـرد سـپــاهنــبـــیــنــد کــس از گــرد تـــاریــک راه
فــروغ ســر نــیــزه و تــیــر و تــیــغبــتــابــد چــنـان چـون سـتــاره ز مـیـغ
وزان زخـم مـردان کـجــا مـی زنـنـدو بــر یــکــدگــر بــر هــمــی افــگــنــد
همه خـسـتـه و کـشـتـه بـر یکـدگرپــســر بـــر پــدر بـــر پــدر بـــر پــســر
وزان نــالــه و زاری خـــســتـــگــانبــه بــنــد انــدر آیـنــد نــابــســتــگــان
شود کشته چندان ز هر سو سپـاهکــه از خــونـشــان پــر شــود رزمـگـاه
پـس آن بـیـدرفـش پـلـید و سـتـرگبــه پـیـش انـدر آیـد چـو ارغـنـده گـرگ
همـان تـیغ زهـر آب داده بـه دسـتهمـی تـازد او بـاره چـون پـیل مـسـت
بــه دسـت وی انـدر فـراوان سـپـاهتـــبـــه گـــردد از بـــرگــزیــنــان شـــاه
بــیـایـد پــس آن فــرخ اســفـنـدیـارسـپــاه از پـس پـشـت و یـزدانـش یـار
ابــر بــیـدرفـش افـگـنـد اسـپ تـیـزبــرو جـامـه پــر خـون و دل پــر سـتـیـز
مــر او را یـکــی تــیـغ هـنــدی زنـدز بـــر نــیــمــه تـــنــش زیــر افــگــنــد
بــگــیـرد پــس آن آهــنــیـن گــرز رابـــــتــــابـــــانــــد آن فــــره و بـــــرز را
بـه یک حـمله از جـایشان بـگسـلدچـو بـگسـسـتـشان بـر زمین کی هلد
بــنـوک ســر نـیـزه شـان بــر چــنـدکــنــدشــان تــبــه پــاک و بــپــراگــنـد
گـریـزد ســرانـجــام ســالـار چــیـناز اســـفـــنــدیــار آن گـــو بـــافـــریــن
بــه تــرکـان نـهـد روی بــگـریـخـتــهشـکـســتــه ســپــر نـیـزهـا ریـخــتــه
بــیـابــان گـذارد بــه انـدک ســپــاهشــود شــاه پــیـروز و دشــمـن تــبــاه
بــدان ای گـزیـده شــه خــســروانکـه مـن هـرچ گـفـتـم نـبــاشـد جـز آن
نبـاشد ازین یک سخـن بـیش و کمتــو زیـن پــس مـکـن روی بــر مـن دژم
کـه مـن آنـچ گـفـتـم نگـفـتـم مـگـربـــه فــرمــانــت ای شــاه پـــیــروزگــر
وزان کـم بـپـرسـیـد فـرخـنـده شـاهازیـــــن ژرف دریـــــا و تــــــاریـــــک راه
نـدیـدم کـه بــر شـاه بــنـهـفـتـمـیوگــرنـه مـن ایـن راز کــی گــفــتــمـی
چــو شــاه جــهـانـدار بــشـنـیـد رازبــران گـوشـه تــخــت خــسـپــیـد بــاز
ز دســتــش بــیـفــتــاد زریـنـه گــرزتـو گـفـتـی بـرفـتـش هـمـی فـر و بـرز
بـه روی اندر افتاد و بـیهوش گشتنگفتـش سـخـن نیز و خـاموش گشت
چـو بـا هـوش آمـد جـهـان شـهـریارفـرود آمـد از تــخــت و بــگـریـسـت زار
چـه بـاید مـرا گـفـت شـاهی و گـاهکـه روزم همی گـشـت خـواهد سـیاه
کـه آنـان کـه بـر مـن گـرامـی تـرنـدگــزیـن ســپــاهــنــد و نــامــی تــرنــد
همی رفـت و خـواهند از پـیش منز تــن بــرکــنــنــد ایـن دل ریــش مــن
بـه جـاماسپ گفت ار چنینست کاربـــه هــنــگــام رفــتــن ســوی کــارزار
نـــخــــوانـــم نـــبــــرده بــــرادرم رانـــــســـــوزم دل پـــــیــــر مـــــادرم را
نـفـرمـایـمـش نـیـز رفــتــن بــه رزمســپـــه را ســپـــارم بـــه فــرخ گــرزم
کـــیــان زادگـــان و جـــوانــان مـــنکـه هـر یـک چـنـانـنـد چـون جــان مـن
بـخوانم همه سربـسر پیش خویشزره شـان نـپـوشـم نـشـانـم بـه پـیش
چــگـونـه رسـد نـوک تــیـر خــدنـگبــریـن آسـمـان بـر شـده کـوه سـنـگ
خــردمـنـد گـفـتــا بــه شــاه زمـیـنکــه ای نــیـک خــو مــهـتــر بــافــریـن
گـر ایشـان نـبـاشـنـد پـیش سـپـاهنــهــاده بــســر بـــر کــیــانــی کــلــاه
کـه یـارد شـدن پـیش تـرکـان چـینکـــــه بـــــازآورد فـــــره پـــــاک دیــــن
تـو زین خاک بـرخیز و بـرشو بـه گاهمــکـــن فـــره پـــادشـــاهــی تـــبـــاه
که داد خدایست وزین چاره نیستخـداونـد گـیـتـی سـتـمـگـاره نـیـسـت
ز انـدوه خــوردن نـبــاشــدت ســودکــجــا بــودنـی بــود و شــد کــار بــود
مـکـن دلـت را بــیـشـتـر زیـن نـژنـدبـــداد خــدای جــهــان کــن بــســنــد
بـدادش بـسـی پـند و بـشنید شاهچو خورشید گون گشت بر شد به گاه
نـشــســت از بــرگـاه و بــنـهـاد دلبـــه رزم جــهــانــجــوی شــاه چــگــل
از انـدیـشــه دل نـیـامــدش خــواببـه رزم و بـه بــزمـش گـرفـتـه شـتـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.