ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو جاماسپ گفت این سپیده دمیدفـــروغ ســـتـــاره بـــشـــد نـــاپـــدیــد
ســپــه را بــه هـامــون فــرود آوریـدبـزد کـوس بـر پـیـل و لـشـکـر کـشـیـد
وزانــجـــا خـــرامــیــد تـــا رزمــگـــاهفـــرود آوریـــد آن گـــزیـــده ســــپــــاه
بـه گـاهـی کـه بــاد سـپـیـده دمـانبـــه کـــاخ آرد از بــــاغ بـــوی گـــلـــان
فـرسـتـاده بـد هـر سـوی دیـده بـانچـــنــانــچـــون بـــود رســـم آزادگـــان
بــیـامـد سـواری و گـفـتــا بــه شـاهکـه شـاهـا بــه نـزدیـکـی آمـد سـپــاه
سـپـاهـیـسـت ای شـهـریـار زمـیـنکـه هرگـز چـنـان نـامـد از تـرک و چـین
بـــه نــزدیــکــی مــا فـــرود آمــدنــدبــه کــوه و در و دشــت خــیـمـه زدنـد
سـپـهـدارشـان دیـده بــان بــرگـزیـدفــرســتــاد و دیــده بــه دیـده رســیـد
پــس آزاده گـشـتـاسـپ شـاه دلـیـرســپــهــبـــدش را خــوانــد فــرخ زریــر
درفـشــی بــدو داد و گـفــتــا بــتــازبــیــارای پــیـلــان و لــشــکــر بــســاز
سـپـهبـد بـشد لشکرش راست کردهمی رزم سـالـار چـین خـواسـت کـرد
بــدادش جــهــانــدار پــنــجــه هــزارســـوار گـــزیــده بـــه اســـفـــنـــدیــار
بــدو داد یـک دسـت زان لـشـکـرشکـه شـیـری دلـش بـود و پـیلـی بـرش
دگـر دسـت لـشـکـرش را همـچـنانبــرآراســت از شــیـر دل ســرکـشــان
بــه گـرد گـرامـی سـپـرد آن سـپــاهکـه شـیر جـهـان بـود و هـمـتـای شـاه
پـس پـشـت لشـکر بـه بـسـتـور دادچـــراغ ســـپـــهـــدار خـــســـرو نـــژاد
چو لشکر بیاراست و بـر شد به کوهغمی گشـتـه از رنج و گشـتـه سـتـوه
نـشـسـت از بــر خـوب تـابـنـده گـاههـمـی کـرد زانـجــا بــه لـشـکـر نـگـاه
پـس ارجـاسـپ شـاه دلـیـران چـیـنبــیـاراسـت لـشـکـرش را هـمـچــنـیـن
جــدا کـرد از خــلـخــی ســی هـزارجــــهـــان آزمــــوده نـــبــــرده ســــوار
فـرسـتـادشـان سـوی آن بـیـدرفـشکه کوس مهین داشت و رنگین درفش
بــدو داد یـک دسـت زان لـشـکـرشکــه شــیـر ژیـان نــامــدی هـمــبــرش
دگــر دســت را داد بـــر گــرگــســاربـــدادش ســـوار گـــزیـــن صـــدهـــزار
مـیان گـاه لـشـکـرش را هـمـچـنـینسـپــاهـی بــیـاراسـت خــوب و گـزیـن
بــدادش بـدان جـادوی خـویـش کـامکـجــا نـام خــواسـت و هـزارانـش نـام
خـــود و صــدهــزاران ســواران گــردنـمــوده هـمــه در جــهـان دســتــبــرد
نگاهش همی داشت پـشت سپـاههـمـی کـرد هـر ســوی لـشـکـر نـگـاه
پـسـر داشـتـی یـک گـرانـمـایه مـردجــهـانـدیـده و دیـده هـر گـرم و ســرد
سـواری جـهـانـدیـده نـامـش کـهـرمرسـیده بـسی بـر سـرش سـرد و گرم
مـران پــور خــود را ســپــهـدار کــردبــران لـشــکــر گــشــن ســالـار کــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.