ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو اندر گذشـت آن شـب و بـود روزبــتــابــیـد خـورشـیـد گـیـهـان فـروز
بـه زین بـر نشسـتـند هر دو سـپـاههمی دید زان کوه گشتـاسپ شاه
چــو از کــوه دیـد آن شــه بــافــریـنکـجـا بـرنشـسـتـنـد گـردان بـه زین
سـیه رنگ بـهزاد را پـیش خـواسـتتـو گفتـی که بـیسـتـونست راست
بــرو بــر فــگــنــدنـد بــرگــســتــوانبـرو بـر نشسـت آن شه خـسـروان
چــو هــر دو بـــرابـــر فــرود آمــدنــدابــر پــیــل بــر نــای رویــیــن زدنــد
یـکــی رزمــگــاهـی بــیـاراســتــنـدیلـان هم نبـردان همی خـواسـتـند
بــکـردنـد یـک تــیـربــاران نـخــسـتبــســان تــگــرگ بــهـاران درســت
بــشــد آفــتــاب از جــهـان نـاپــدیـدچـه داند کسی کان شگفتـی ندید
بــپــوشـیـده شـد چـشـمـه آفـتــابز پـیـکـانـهـاشـان درفـشـان چـو آب
تـو گـفـتـی جـهـان ابــر دارد هـمـیوزان ابـــر الــمــاس بـــارد هــمــی
وزان گــــــرزداران و نــــــیـــــزه ورانهـمـی تـاخـتـنـد آن بـرین این بـران
هـوازی جـهـان بـود شـبـگـون شـدهزمین سـربـسـر پـاک گـلگون شـده
بــیـامـد نـخــســت آن ســوار هـژیـرپــس شــهـریـار جــهــان اردشــیـر
بــه آوردگـه رفــت نـیـزه بــه دســتتـو گفتی مگر طوس اسپـهبـدست
برین سان همی گشت پیش سپاهنبـود آگه از بـخـش خـورشـید و ماه
بــیـامــد یـکــی نـاوکــش بــر مـیـانگـذارنـده شــد بــر ســلـیـح کــیـان
ز بــور انـدر افــتــاد خــســرو نـگــونتـن پــاکـش آلـوده شـد پــر ز خـون
دریـغ آن نــکــو روی هـمــرنـگ مــاهکـه بـازش نـدید آن خـردمـنـد شـاه
بــیــامــد بـــر شــاه شــیــر اورمــزدکـجـا زو گـرفـتـی شـهـنـشـاه پــزد
ز پــیـش انـدر آمـد بــه دشـت انـدرابــه زهـر آب داده یـکــی خــنــجــرا
خــروشــی بــرآورد بــرســان شـیـرکــه آورد خـــواهــد ژیــان گــور زیــر
ابـــر کــیــن آن شـــاهــزاده ســـواربـکـشـت از سـواران دشـمـن هـزار
بـه هـنـگـامـه بــازگـشـتـن ز جـنـگکـه روی زمین گشـتـه بـد لاله رنگ
بــیـامــد یـکــی تــیـرش انـدر قــفــاشــد آن خــســرو شــاهـزاده فــنـا
بـیامد پـسـش بـاز شـیدسـپ شـاهکـه مـانـنـده شـاه بـد هـمـچـو مـاه
یکی دیزه یی بـر نشسـتـه چـو نیلبه تگ همچو آهو به تن همچو پیل
بـه آوردگـه گـشـت و نیزه بـگـاشـتچـو لـخـتـی بـگـردید نیزه بـداشـت
کـدامـسـت گـفـتــا کـهـرم سـتــرگکـجــا پــیـکـرش پــیـکـر پــیـر گـرگ
بــیـامــد یـکــی دیـو گــفــتــا مــنـمکـه بــا گـرسـنـه شـیـر دنـدان زنـم
بـه نـیزه بـگـشـتـنـد هـر دو چـو بـادبـــزد تـــرک را نـــیـــزه شـــاهـــزاد
ز بــــاره در آورد و بــــبــــریـــد ســـربـه خـاک انـدر افـگـنـده زریـن کـمـر
همی گشـت بـر پـیش گـردان چـینبـسـان یـکـی کـوه بـر پـشـت زیـن
هــمــانــا چــنــو نــیـز دیــده نــدیــدز خوبـی کجـا بـود چـشمش رسید
یکـی تـرک تـیـری بـرو بـرگـمـاشـتز پـشتـش سر تـیر بـیرون گذاشت
دریــغ آن شـــه پـــروریــده بـــه نــازبــشــد روی او بـــاب نــادیــده بــازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.