ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــیــامــد ســر ســروران ســپـــاهپـسـر تـهـم جـامـاسـپ دسـتـور شـاه
نــبــرده ســواری گــرامــیـش نــامبـــه مــانــنــده پـــور دســتـــان ســام
یکی چرمه یی بـرنشستـه سمندیــکـــی گـــام زن بـــاره بـــی گـــزنـــد
چــمــانـنـده چــرمـه نـونـده جــوانیــکـــی کـــوه پـــارســـت گـــوی روان
بـه پـیـش صـف چـینـیـان ایـسـتـادخــــداونــــد بـــــهــــزاد را کــــرد یــــاد
کـدامسـت گفـت از شـما شـیردلکــه آیــد ســوی نــیـزه جــان گــســل
کجـا بـاشد آن جـادوی خویش کامکـجــا خــواســت نـام و هـزارانـش نـام
بـرفت آن زمان پیش او نامخواستتـو گفتی که همچو ستـونست راست
بــگـشــتــنـد هـر دو ســوار هـژیـربـه گـرز و بـه نیزه بـه شـمـشـیر و تـیر
گــرامـی گـوی بــود بــا زور شــیـرنـــتــــابــــیـــد بــــا او ســــوار دلـــیـــر
گــرفــت از گــرامــی نـبــرده دریـغگــرامــی کــفــش بــود بــرنــده تــیــغ
گـرامـی خـرامـیـد بــا خـشـم تـیـزدل از کـیـنـه کـشــتــگـان پــر ســتــیـز
مـیـان صــف دشــمـن انـدر فــتــادپــس از دامــن کــوه بــرخــاســت بــاد
سـپـاه از دو رو بــر هـم آویـخـتـنـدو گـرد از دو لـشــکــر بــرانـگـیـخــتــنـد
بــدان شـورش انـدر مـیـان سـپــاهازان زخــــم گـــردان و گـــرد ســــیـــاه
بـــیــفــتـــاد از دســت ایــرانــیــاندرفـــــش فــــــروزنـــــده کـــــاویـــــان
گـرامـی بـدیـد آن درفـش چـو نـیلکـه افــگـنـده بــودنـد از پــشــت پــیـل
فـرود آمـد و بــر گـرفـت آن ز خـاکبــیـفـشـانـد از خـاک و بــسـتـرد پــاک
چــو او را بــدیـدنــد گــردان چــیـنکــــه آن نـــیـــزه نــــامــــدار گــــزیـــن
ازان خاک بـرداشت و بسترد و بـردبـــه گــردش گــرفــتــنــد مــردان گــرد
ز هر سو بـه گردش همی تـاختندبـه شـمـشـیـر دسـتـش بـیـنـداخـتـنـد
درفـش فـریـدون بـه دنـدان گـرفـتهمی زد به یک دست گرز ای شگفت
سـرانـجـام کـارش بــکـشـتــنـد زاربــران گــرم خــاکــش فــگـنـدنـد خــوار
دریــغ آن نــبـــرده ســـوار هــژبـــرکــه بــازش نــدیـد آن خــردمــنـد پــیـر
بـیـامـد هـم آنـگـاه بـسـتـور شـیـرنــــبــــرده کــــیــــان زاده پــــور زریــــر
بکشت او ازان دشمنان بی شمارکــــه آویـــخــــت انــــدر بــــد روزگــــار
سـرانجـام بـرگشـت پـیروز و شـادبــه پــیـش پــدر بــاز شـد و ایـســتــاد
بــیـامـد پــس آن بــرگـزیـده سـوارپـــس شـــهـــریــار جـــهـــان نـــیــوزار
بــه زیـر انـدرون تــیـزرو شــولـکـیکــه نــبــود چــنــان از هــزاران یــکــی
بـــیــامـــد بـــران تـــیــره آوردگـــاهبـــه آواز گــفــت ای گــزیــده ســـپـــاه
کـدامـســت مـرد از شـمـا نـامـدارجـــهــانــدیــده و گـــرد و نــیــزه گـــزار
کـه پـیش مـن آیند نیزه بـه دسـتکــه امــروز در پــیـش مــرد آمــدســت
سـواران چـیـن پــیـش او تـاخـتـنـدبــرافـگـنـدنـش را هـمـی ســاخــتــنـد
ســوار جــهــانــجــوی مــرد دلــیـرچــو پــیـل دژآگــاه و چــون نــره شــیـر
همی گشـت بـر گـرد مردان چـینتــو گـفــتــی هـمـی بــر نـوردد زمـیـن
بـکشت از گوان جهان شست مرددران تـــاخـــتـــنــهــا بـــه گــرز نــبـــرد
سـرانجـامـش آمـد یکـی تـیر چـرخچــنــان آمــده بـــودش از چـــرخ بـــرخ
بــیـفـتــاد زان شـولـک خـوب رنـگبــمـرد و نـرسـت ایـنـت فـرجـام جـنـگ
دریـغ آن ســوار گــرانــمــایـه نــیـزکـه افـگـنـده شـد رایـگـان بـر نـه چـیـز
که همچون پـدر بـود و همتای اویدریـــغ آن نـــکـــو روی و بـــالـــای اوی
چـو کشـتـه شد آن نامبـرده سـوارز گـــردان بـــه گـــردش هــزاران هــزار
بـهـر گـوشـه یی بـر هم آویخـتـنـدز روی زمــیــن گـــرد انــگــیــخـــتـــنــد
بــرآمـد بـریـن رزم کـردن دو هـفـتکـزیـشــان ســواری زمـانـی نـخــفــت
زمینها پـر از کشتـه و خـستـه شدســراپــرده هـا نـیـز بــربــســتــه شـد
در و دشـتـها شـد همه لـاله گـونبـه دشـت و بـیابـان همـی رفـت خـون
چـنان بـد ز بـس کشتـه آن رزمگاهکـه بــد مـی تـوانـسـت رفـتـن بــه راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.