ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـس آگـاهـی آمـد بـه اسـفـنـدیارکـه کـشـتـه شـد آن شـاه نیزه گزار
پــدرت از غــم او بــکـاهـد هـمـیکنون کین او خـواست خواهد همی
همی گوید آنکـس کـجـاکـین اویبـخـواهد نهد پـیش دشـمـنش روی
مـر او را دهـم دخـتــرم را هـمـایوکــرد ایــزدش را بــریــن بــر گــوای
کـی نـامـور دســت بــر دسـت زدبــــنـــالــــیـــد ازان روزگــــاران بــــد
همـه سـالـه زین روز تـرسـیدمیچــو او را بــه رزم انــدرون دیـدمــی
دریــغـــا ســـوارا گـــوا مـــهــتـــراکـه بــخـتـش جـدا کـرد تـاج از سـرا
که کشت آن سیه پـیل نستـوه راکـه کــنـد از زمـیـن آهـنـیـن کــوه را
درفش و سرلشکر و جای خویشبــرادرش را داد و خـود رفـت پــیـش
بـه قـلـب انـدر آمـد بـه جـای زریـربـه صف اندر اسـتـاد چـون نره شـیر
بـه پیش اندر آمد میان را بـبـستگرفت آن درفش همایون بـه دسـت
بــرادرش بــد پــنـج دانـسـتــه راههـمـه از در تــاج و هـمــتــای شــاه
هـمـه ایـسـتـادنـد در پــیـش اویکه لشکر شکستن بدی کیش اوی
بــه آزادگـان گـفـت پـیـش سـپــاهکــه ای نــامــداران و گــردان شـــاه
نـگـر تـا چـه گـویم یکـی بـشـنویدبــه دیـن خــدای جــهــان بــگــرویـد
نـگـر تـا نـتـرسـیـد از مـرگ و چـیزکـه کـس بـی زمـانه نمـردسـت نیز
کـرا کـشـت خـواهد همی روزگـارچــه نــیــکــوتــر از مــرگ در کــارزار
بـدانـیـد یکـسـر کـه روزیسـت اینکــه کــافــر پــدیـد آیـد از پــاک دیـن
شـمـا از پـس پـشـتـهـا مـنـگـریـدمـجـویـیـد فـریـاد و سـر مـشـمـریـد
نـگــر تــا نـبــیـنـیـد بــگـریـخــتــننــگــر تــا نــتــرســیــد ز آویــخــتــن
سـر نـیـزه هـا را بـه رزم افـگـنـیـدزمـانـی بــکـوشـیـد و مـردی کـنـیـد
بــدیـن انـدرون بــود اســفــنـدیـارکـه بـانـگ پـدرش آمـد از کـوهـسـار
کــه ایـن نـامــداران و گــردان مـنهمـه مـر مـرا چـون تـن و جـان مـن
مـتــرسـیـد از نـیـزه و گـرز و تــیـغکه از بـخـش مان نیسـت روی گریغ
بــه دیـن خـدا ای گـو اسـفـنـدیـاربـــه جــان زریــر آن نــبـــرده ســوار
کـه آید فـرود او کـنون در بـهشـتکه من سوی لهراسـپ نامه نوشت
پــذیـرفــتــم انــدرز آن شــاه پــیـرکـه گـر بـخـت نـیکـم بـود دسـتـگـیر
کـه چـون بــازگـردم ازیـن رزمـگـاهبــه اســفـنـدیـارم دهـم تــاج و گـاه
سـپـه را هـمـه پـیش رفـتـن دهمورا خــســروی تــاج بــر ســر نــهـم
چـنـانـچـون پـدر داد شـاهـی مـرادهـم هـمــچــنـان پــادشــاهـی وراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.