ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو اســفــنـدیـار آن گــو تــهـمـتــنخــداونــد اورنــگ بــا ســهـم و تــن
ازان کــوه بـــشــنــیــد بـــانــگ پـــدربـه زاری بـه پـیش انـدر افـگـند سـر
خــرامـیـده نـیـزه بــه چــنـگ انـدرونز پــیـش پــدر ســر فــگـنـده نـگـون
یکـی دیـزه یی بـر نـشـسـتـه بـلـنـدبــسـان یـکـی دیـو جـسـتـه ز بــنـد
بــدان لـشــکـر دشــمـن انـدر فــتــادچـنان چـون در افـتـد بـه گلبـرگ بـاد
همی کشت ازیشان و سر می بریدز بـیمـش همـی مـرد هرکـش بـدید
چـــو بـــســـتـــور پـــور زریــر ســـوارز خــیـمــه خــرامـیـد زی اســپ دار
یـــکـــی اســــپ آســـوده تــــیـــزروجــهـنــده یـکــی بــود آگــنــده خــو
طــــلـــب کـــرد از اســــپ دار پــــدرنـــهـــاد از بــــر او یـــکـــی زیـــن زر
بـیـاراسـت و بــرگـسـتـوان بــرفـگـنـدبـه فـتـراک بـر بـسـت پـیچـان کمند
بـپـوشـید جـوشـن بـدو بـر نشـسـتز پـنـهـان خـرامـیـد نـیـزه بـه دسـت
ازیـن ســان خــرامــیــد تــا رزمــگــاهسـوی بــاب کـشـتـه بــپــیـمـود راه
هــمــی تــاخــت آن بــاره تــیــزگــردهمی آخـت کینه همی کشـت مرد
از آزادگــــان هـــرک دیـــدی بــــه راهبـــپــرســیــدی از نــامــدار ســپــاه
کــجــا اوفــتــادســت گــفــتــی زریـرپــــدر آن نـــبــــرده ســـوار دلـــیـــر
یــکـــی مــرد بـــد نــام او اردشـــیــرســواری گــرانـمــایـه گــردی دلــیـر
بـــپـــرســـیــد ازو راه فــرزنــد خـــردســوی بــابــکــش راه بــنـمـود گـرد
فــگـنـدســت گـفــتــا مـیـان ســپــاهبــه نــزدیــکــی آن درفــش ســیــاه
بـــرو زود کــانــجــا فــتــادســت اویمــگــر بــاز بــیـنـیـش یـک بــار روی
پـس آن شـاهـزاده بـرانـگـیـخـت بـورهمی کشـت گرد و همی کرد شور
بـــدان تــاخــتــن تــا بـــر او رســیــدچـو او را بـدان خـاک کـشـتـه بـدیـد
بــدیـدش مـر او را چــو نـزدیـک شــدجــهــان فــروزانــش تـــاریــک شــد
بـرفـتـش دل و هـوش وز پـشـت زینفـگـند از بـرش خـویشـتـن بـر زمـین
هـمـی گـفـت کـای مـاه تــابــان مـنچــــراغ دل و دیـــده و جــــان مـــن
بــران رنـج و ســخــتــی بــپــروردیـمکنون چـون بـرفـتـی بـکه اسـپـردیم
تــرا تــا ســپــه داد لـهـراسـپ شـاهو گـشـتـاسـپ را داد تـخـت و کـلـاه
هـمـی لـشـکـر و کـشـور آراســتــیهـمـی رزم را بــه آرزو خــواســتــی
کنون کـت بـه گیتـی بـرافـروخـت نامشـدی کـشـتـه و نارسـیده بـه کـام
شــوم زی بــرادرت فــرخــنـده شــاهفــرود آی گــویـمــش از خــوب گــاه
کــه از تــو نــه ایـن بــد ســزاوار اویبـرو کـیـنـش از دشـمـنـان بـازجـوی
زمـانـی بـریـن سـان هـمـی بـود دیـرپــــس آن بــــاره را انــــدر آورد زیـــر
هـمـی رفـت بــا بــانـگ تـا نـزد شـاهکـه بـنـشـسـتـه بـود از بــر رزمـگـاه
شـه خـسـروان گفت کای جـان بـابچــرا کــردی ایـن دیـدگــان پــر ز آب
کـیان زاده گـفـت ای جـهانـگـیر شـاهنـبـینی کـه بـابـم شـد اکـنـون تـبـاه
پـس آنگـاه گـفـت ای جـهانگـیر شـاهبــرو کــیــنــه بـــاب مــن بـــازخــواه
بـماندست بـابـم بـران خـاک خـشکسـیه ریـش او پـروریـده بـه مـشـک
چـواز پـور بـشـنـید شـاه این سـخـنســیـاهـش بــبــد روز روشـن ز بــن
جـهـان بــر جـهـانـجـوی تـاریـک شـدتــن پـــیــل واریــش بـــاریــک شــد
بـــیـــاریــد گـــفـــتـــا ســـیـــاه مـــرانـــبــــردی قــــبــــا و کـــلـــاه مـــرا
کــه امــروز مــن از پـــی کــیــن اویبـرانم ازین دشمنان خـون بـه جـوی
یـکــی آتــش انـگــیـزم انــدر جــهـانکــزانـجــا بــه کــیـوان رســد دود آن
چــو گــردان بــدیــدنــد کــز رزمــگــاهازان تــــیــــره آوردگــــاه ســــپـــــاه
کـه خــسـرو بــسـیـچــیـد آراســتــنهمی رفت خواهد به کین خواستن
نـبــاشــیـم گـفـتــنـد هـمـداســتــانکـه شـاهنشـه آن کـدخـدای جـهان
بـه رزم انـدر آیـد بـه کـین خـواسـتـنچــرا بــایـد ایـن لـشــکـر آراســتــن
گـرانمـایه دسـتـور گـفـتـش بـه شـاهنــبـــایــدت رفــتــن بــدان رزمــگــاه
بــه بــسـتــور ده بــاره بــرنـشـسـتمر او را سـوی رزم دشـمن فرسـت
کـــــه او آورد بـــــاز کـــــیــــن پـــــدرازان کــش تــو بـــاز آوری خــوب تــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.