ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــدو داد پـــس شــاه بـــهــزاد راســپــه جــوشــن و خــود پــولــاد را
پـس شاه کشتـه میان را بـبـستسـیـه رنـگ بــهـزاد را بــرنـشـســت
خــرامــیــد تــا رزمــگــاه ســپـــاهنـشـسـتـه بــران خـوب رنـگ سـیـاه
بـه پـیش صـف دشـمنان ایسـتـادهـمـی بـرکـشـید از جـگـر سـرد بـاد
مـنـم گـفــت بــســتــور پــور زریـرپـــذیــره نــیــایــد مـــرا نــره شـــیــر
کجـا بـاشـد آن جـادوی بـیدرفـشکـه بـردسـت آن جـمشـیدی درفـش
چــــو پــــاســـخ نـــدادنـــد آزاد رابــرانـگــیـخــت شــبــرنـگ بــهـزاد را
بـکشـت از تـگینان لشـکر بـسـیپــذیــره نــیــامــد مــر او را کــســی
وزان سـوی دیگـر گـو اسـفـنـدیـارهمی کشتشان بی مر و بی شمار
چـو سـالـار چـیـن دیـد بـسـتـور راکـــیــان زاده آن پـــهـــلـــوان پـــور را
به لشکر بگفت این که شاید بدنکـزیـن سـان هـمـی نـیـزه دانـد زدن
بـکشـت از تـگینان من بـی شمارمــگــر گــشـــت زنــده زریــر ســـوار
کـه نـزد مـن آمـد زریر از نـخـسـتبـرین سان همی تاخت بـاره درست
کـجــا رفــت آن بــیـدرفـش گـزیـنهم اکنون سـوی منش خـوانید هین
بـخـوانـدند و آمـد دمـان بـیدرفـشگرفـتـه بـه دسـت آن درفـش بـنفش
نـشـسـتـه بــران بــاره خـسـرویبــپــوشــیـده آن جــوشــن پــهـلـوی
خـرامـید تـا پـیش لـشـکـر ز شـاهنــگــهــبــان مــرز و نــگــهـبــان گــاه
گـرفــتــه هـمـان تــیـغ زهـر آبــدارکــه افــگــنــده بـــد آن زریــر ســـوار
بـگـشـتـند هر دو بـه ژوپـین و تـیرســـر جـــاودان تـــرک و پــــور زریـــر
پـــس آگــاه کـــردنــد زان کـــارزارپـــس شــاه را فــرخ اســـفــنــدیــار
همی تـاختـش تـا بـدیشان رسیدســر جــاودان چــون مــر او را بــدیـد
بــرافـگـنـد اســپ از مـیـان نـبــردبـدانـسـت کـش بـر سـر افـتـاد مـرد
بـینداخـت آن زهر خـورده بـه رویمگر کس کند زشـت رخـشـنده روی
نــیــامــد بـــرو تــیــغ زهــر آبـــدارگـرفـتـش هـمـان تـیغ شـاه اسـتـوار
زدش پــهـلـوانـی یـکـی بــر جـگـرچـنـان کـز دگـر سـو بــرون کـرد سـر
چــو آهـو ز بــاره در افــتــاد و مـردبــدیـد از کــیـان زادگــان دســتــبــرد
فــرود آمــد از بــاره اســفــنــدیــارســـلــیــح زریــر آن گــزیــده ســـوار
ازان جـادوی پـیـر بــیـرون کـشـیـدســرش را ز نـیـمــه تــن انـدر بــریـد
نــکــو رنــگ بــاره زریــر و درفــشبــبــرد و ســر بــی هـنـر بــیـدرفـش
سـپـاه کـیـان بــانـگ بــرداشـتـنـدهـمـی نـعــره از ابــر بــگـذاشــتــنـد
که پـیروز شد شاه و دشمن فگندبـــشــد بـــازآورد اســـپ ســمــنــد
شــد آن شــاهـزاده ســوار دلــیـرســوی شــاه بــرد آن ســمـنـد زریـر
سـر پــیـر جـادوش بــنـهـاد پـیـشکـشـنده بـکشـت اینت آیین و کیشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.