ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــازآوریــد آن گــرانــمــایـه کــیـنبــر اســپ زریـری بــرافــگــنــد زیـن
خــــرامــــیـــد تــــازان بــــه آوردگــــاهبـه سـه بـهره کرد آن کیانی سـپـاه
ازان ســه یـکـی را بــه بــســتــور داددگـــر آن ســـپـــهـــدار فـــرخ نـــژاد
دگـــر بـــهــره را بـــر بـــرادر ســـپـــردبــــزرگــــان ایـــران و مـــردان گـــرد
سـیم بـهره را سـوی خـود بـازداشـتکـه چــون ابــر غــرنـده آواز داشــت
چــو بــسـتــور فـرخــنـده و پــاک تــندگــر فــرش آورد شـــمــشـــیــر زن
بـــهــم ایــســتــادنــد از پـــیــش اویکه لشکر شکستن بدی کیش اوی
هـمـیـدون بــبـسـتـنـد پـیـمـان بــریـنکـه گـر تــیـغ دشـمـن بــدرد زمـیـن
نــگــردیـم یـک تــن ازیـن جــنــگ بــازنـداریـم زیـن بــدکــنــان چــنـگ بــاز
بــر اسـپــان بــکـردنـد تــنـگ اسـتـواربـــرفــتــنــد یــکــدل ســوی کــارزار
چـو ایـشـان فـگـنـدنـد اسـپ از مـیـانگــــوان و جــــوانــــان ایـــرانــــیـــان
هـمـه یـکـسـر از جـای بــرخـاسـتــنـدجـهـان را بـه جـوشـن بـیـاراسـتـنـد
ازیـشـان بــکـشـتـنـد چـنـدان سـپــاهکــزان تـــنــگ شــد جــای آوردگــاه
چنان خون همی رفت بر کوه و دشتکـزان آسـیاها بـه خـون بـربـگـشـت
چـو ارجـاسـپ آن دید کـامـدش پـیشابـــا نــامــداران و مــردان خـــویــش
گـــو گـــردکـــش نــیــزه انـــدر نــهــادبـــران گـــردگــیــران یــبـــغـــو نــژاد
همی دوختـشان سینه ها بـاز پـشتچـنان تـا همه سرکشان را بـکشت
چـو دانسـت خـاقـان کـه مـاندند بـسنـیـارد شــدن پــیـش او هـیـچ کـس
سـپـه جـنب جـنبـان شد و کار گشتهـمــی بــود تــا روز انـدر گــدشــت
هــمــانــگـــاه انــدر گــریــغ اوفـــتـــادبــشــد رویـش انـدر بــیـابــان نـهـاد
پـــس انـــدر نـــهـــادنـــد ایــرانـــیـــانبــدان بــی مـره لـشـکـر چــیـنـیـان
بـکشتـند زیشـان بـه هر سـو بـسـینبـخـشودشان ای شگفتـی کسیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.