ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو تـرکان بـدیدند کارجـاسـپ رفتهمـی آید از هـر سـوی تـیغ تـفـت
همه سـرکـشـانشـان پـیاده شـدندبــه پــیـش گـو اسـفـنـدیـار آمـدنـد
کـمـانـچـای چـاچـی بــیـنـداخـتــنـدقــبـــای نــبــردی بــرون آخــتــنــد
بــه زاریـش گـفـتــنـد گـر شــهـریـاردهـد بــنـدگـان را بـه جـان زیـنـهـار
بـدین انـدر آییـم و خـواهـش کـنـیـمهــمــه آذران را نــیــایـش کــنــیـم
ازیـشـان چـو بـشـنـیـد اسـفـنـدیـاربـه جـان و بـه تـن دادشـان زینـهار
بـــران لــشـــگـــر گــشـــن آواز دادگــــو نــــامــــبــــردار فــــرخ نـــژاد
کـــه ایــن نـــامـــداران ایــرانـــیـــانبــگـردیـد زیـن لـشــکــر چــیـنـیـان
کنون کاین سپـاه عدو گشت پستازین سهم و کشتـن بـدارید دست
کــه بــس زاروارنــد و بــیــچــاره واردهدی این سگان را بـه جان زینهار
بــداریـد دســت از گـرفــتــن کـنـونمـبــنـدیـد کــس را مـریـزیـد خــون
مـتـازید و این کـشـتـگـان مسـپـریدبـگردید و این خـسـتـگان بـشمرید
مــگــیـریــدشــان بــهــر جــان زریـربــر اسـپـان جـنـگـی مـپـایـیـد دیـر
چــو لــشــکــر شــنـیـدنــد آواز اویشـدنـد از بــر خـسـتـگـان بــارزوی
بــه لـشــکـرگـه خــود فـرود آمـدنـدبــه پــیـروز گـشـتـن تــبــیـره زدنـد
همـه شـب نـخـفـتـنـد زان خـرمـیکـه پــیـروزی بــودشـان رسـتـمـی
چو اندر شکست آن شب تیره گونبـه دشت و بـیابـان فرو خـورد خون
کــی نــامــور بـــا ســران ســـپـــاهبـــیــامــد بـــه دیــدار آن رزمــگــاه
همی گرد آن کشـتـگان بـر بـگشتکـرا دید بـگریسـت و اندر گـذشـت
بـــرادرش را دیــد کــشــتــه بــه زاربــه آوردگـاهـی بــرافـگـنـده خــوار
چـو او را چـنـان زار و کـشـتـه بـدیـدهـمـه جــامـه خــســروی بــردریـد
فــرود آمـد از شــولــک خــوب رنـگبـه ریش خود اندر زده هر دو چنگ
همی گفـت کـی شـاه گـردان بـلخهـمـه زنـدگــانـی مـا کــرده تــلــخ
دریــغــا ســـوارا شــهــا خـــســـروانـــبــــرده دلـــیـــرا گـــزیـــده گـــوا
ســـتـــون مـــنــا پـــرده کـــشـــوراچــراغ جــهـان افــشــر لــشــکــرا
فــرود آمـد و بــرگـرفــتــش ز خــاکبه دست خودش روی بـسترد پاک
بــه تــابــوت زریــنــش انــدر نــهــادتـو گـفـتـی زریـر از بــنـه خـود نـزاد
کــیـان زادگــان و جــوانـان خــویـشبــه تــابــوتــهـا در نـهـادنـد پــیـش
بـفـرمـود تـا کـشـتـگـان بــشـمـرنـدکسی را که خستست بیرون برند
بـــگـــردیــد بـــر گــرد آن رزمــگـــاهبـه کوه و بـیابـان و بـر دشـت و راه
از ایرانـیـان کـشـتـه بـد سـی هـزارازان هـفـتــصـد سـرکـش و نـامـدار
هـزار چــل از نـامـور خــسـتــه بــودکه از پـای پیلان بـه در جسته بـود
وزان دیگـران کـشـتـه بـد صـد هـزارهزار و صد و شسـت و سـه نامدار
ز خستـه بـدی سه هزار و دویستبـرین جای بـر تـا تـوانی مه ایستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.