ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـی نـامـبــردار فـرخــنـده شـاهســـوی گـــاه بـــاز آمـــد از رزمــگـــاه
بـه بـسـتـور گفـتـا که فردا پـکاهســوی کــشــور نـامـور کـش ســپــاه
بـیامـد سـپـهـبـد هم از بـامـدادبــزد کـوس و لـشــکــر بــنـه بــرنـهـاد
بـه ایـران زمـین بـاز کـردنـد رویهمـه خـیره دل گـشـتـه و جـنگـجـوی
همـه خـسـتـگـان را بـبـردند نیزنـمــانــدنـد از خــواســتــه نـیـز چــیـز
بـه ایـران زمـین بـاز بـردنـدشـانبــه دانـا پــزشـکـان ســپــردنـدشــان
چو شاه جهان بـاز شد بـازجـایبــه پــور مــهــیــن داد فــرخ هــمــای
سپـه را بـه بـستـور فرخنده دادعــجــم را چــنــیــن بــود آیـیــن و داد
بــــدادش از آزادگـــان ده هـــزارســـواران جـــنــگـــی و نــیــزه گـــزار
بـفـرمود و گفـت ای گو رزمسـاریــکــی بـــر پــی شــاه تــوران بـــتــاز
بـه ایتـاش و خـلج ستـان بـرگذربــکــش هـرک یـابــی بــه کــیـن پــدر
ز هرچیز بـایست بـردش بـه کاربــدادش هـمـه بـی مـر و بـی شـمـار
هم آنگاه بـستـور بـرد آن سپـاهو شــاه جــهــان از بــر تــخــت و گــاه
نشست و کیی تاج بر سر نهادســپــه را هــمــه یــکــســره بــار داد
در گـنـج بــگـشـاد وز خـواسـتـهســـپـــه را هــمـــه کـــرد آراســـتـــه
سـران را همـه شـهرها داد نـیزســکــی را نـمــانـد ایـچ نـاداده چــیـز
کـرا پـادشـاهـی سـزا بــد بـدادکــرا پــایــه بــایــســت پــایــه نــهــاد
چـو اندر خـور کارشـان داد سـازســوی خــانـهـاشــان فـرســتــاد بــاز
خـرامید بـر گـاه و بـاره بـبـسـتبـه کـاخ شـهنشـاهی انـدر نشـسـت
بــفــرمــود تــا آذر افــروخــتــنـدبــرو عـود و عـنـبـر هـمـی سـوخـتـنـد
زمــیـنـش بــکــردنــد از زر پــاکهمـه هیزمـش عـود و عـنبـرش خـاک
هـمــه کــاخ را کــار انـدام کــردپـسـش خـان گشـتـاسـپـیان نام کـرد
بــفــرمـود تــا بــر در گــنـبــدشبـــدادنــد جـــامــاســپ را مــوبـــدش
سـوی مـرزدارانش نامه نوشـتکــه مــا را خــداونــد یـافــه نـهـشــت
شـبـان شـده تـیره مان روز کردکــیـان را بــه هــر جــای پــیـروز کــرد
بـه نفرین شد ارجـاسپ ناآفرینچــنــیـن اســت کــار جــهـان آفــریـن
چـو پـیروزی شـاهتـان بـشـنویدگــزیـتــی بــه آذر پــرســتــان دهــیـد
چـو آگاه شد قیصر آن شـاه رومکه فرخ شد آن شاه و ارجاسپ شوم
فرسـتـه فرسـتـاد بـا خـواسـتـهغـــلـــامـــان و اســـپــــان آراســـتـــه
شـه بـت پـرسـتـان و رایان هندگــزیـتــش بــدادنــد شــاهـان ســنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.