ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کــــی نــــامــــبـــــردار زان روزگــــارنـشـســت از بــر گـاه آن شـهـریـار
گــزیــنــان لــشـــکـــرش را بـــار دادبــزرگــان و شــاهــان مــهـتــرنــژاد
ز پــیـش انـدر آمـد گــو اســفــنـدیـاربــه دسـت انـدرون گـرزه گـاوســار
نـهـاده بــه ســر بــر کـیـانـی کــلـاهبـه زیر کـلـاهش همـی تـافـت مـاه
بــه اسـتـاد در پــیـش او شـیـرفـشسـرافـگنده و دسـت کرده بـه کش
چــو شــاه جــهــان روی او را بــدیـدز جـان و جـهـانـش بـه دل بـرگـزیـد
بـدو گـفـت شـاه ای یل اسـفـنـدیـارهــــمــــی آرزو بــــایـــدت کــــارزار
یـل تـیـغ زن گـفـت فـرمـان تـراسـتکه تـو شـهریاری و گیهان تـراسـت
کـــی نـــامـــور تـــاج زریـــنـــش داددر گــنــجــهــا را بـــرو بـــرگــشــاد
هـمــه کــار ایـران مــر او را ســپــردکـه او را بــدی پـهـلـوی دسـتـبــرد
درفـشـان بــدو داد و گـنـج و سـپــاههـنـوزت نـبــد گـفــت هـنـگـام گـاه
بــرو گـفــت و پــا را بــه زیـن انـدر آرهـمـه کـشـورت را بـه دیـن انـدر آر
بــشـد تـیـغ زن گـردکـش پــور شـاهبــگـردیـد بــر کـشـورش بــا سـپـاه
بـه روم و بـه هندوسـتـان بـرگذشتز دریـا و تــاریـکــی انـدر گــذشــت
شــه روم و هـنــدوســتــان و یـمــنهـمــه نـام کــردنـد بــر تــهـمــتــن
وزو دین گـزارش هـمـی خـواسـتـنـدمــریـن دیـن بــه را بــیـاراســتــنــد
گــزارش هـمــی کــرد اســفــنـدیـاربـه فـرمان یزدان همی بـسـت کـار
چــو آگـاه شــدنـد از نـکــو دیـن اویگـــرفـــتـــنـــد آن راه و آیــیــن اوی
بــتــان از ســر کـوه مـیـسـوخــتــنـدبــجــای بـــت آذر بــرافــروخــتــنــد
هـمــه نـامــه کــردنـد زی شــهـریـارکـه مـا دین گـرفـتـیم ز اسـفـنـدیـار
بـبـسـتـیـم کـشـتـی و بـگـرفـت بـاژکـنـونـت نـشـاید ز مـا خـاسـت بـاژ
که ما راسـت گشتـیم و ایزدپـرسـتکنون زند و اسـتـا سوی ما فرست
چـو شـه نـامـه شـهـریـاران بـخـوانـدنشـسـت از بـرگـاه و یاران بـخـواند
فـرســتــاد زنـدی بــه هـر کـشـوریبــه هـر نـامــداری و هـر مـهـتــری
بـــفـــرمــود تـــا نــامــور پـــهــلــوانهمی گشت هر سو بـه گرد جهان
بـه هـرجـا کـه آن شـاه بــنـهـاد رویبــیـامـد پـذیـره کـسـی پـیـش اوی
همه کس مر او را بـه فـرمان شـدندبـدان در جـهان پـاک پـنهان شـدنـد
چو گیتی همه راست شد بر پدرشگـشـاد از مـیـان بـاز زریـن کـمـرش
بـه شادی نشست از بـر تخت و گاهبـیـاسـود یـک چـنـد گـه بــا سـپـاه
بـــرادرش را خـــوانــد فــرشــیــدوردسـپــاهـی بــرون کـرد مـردان مـرد
بـــدو داد و دیــنــار دادش بـــســـیخـراسـان بـدو داد و کردش گسـی
چـو یـک چـنـد گـاهـی بـرآمـد بـریـنجهان ویژه گشت از بـد و پـاک دین
فــرســتــه فــرســتــاد ســوی پــدرکــه ای نــامــور شــاه پـــیــروزگــر
جـهـان ویـژه کـردنـم بـه دیـن خـدایبـه کـشـور بـرافـگنده سـایه همای
کـسـی را بـنـیـز از کـسـی بـیـم نـهبـه گیتـی کسی بـی زر و سیم نه
فـروزنـده گـیـتـی بــسـان بــهـشـتجهان گشته آباد و هر جای کشت
سـواران جـهـان را هـمـی داشـتـنـدچـو بـرزیگـران تـخـم می کـاشـتـند
بـدین سـان بـبـوده سـراسـر جـهـانبـه گـیتـی شـده گـم بـد بـدگـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.