ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی روز بــنـشـسـت کـی شـهـریـاربـه رامش بـخـورد او می خوش گوار
یـکـی سـرکـشـی بــود نـامـش گـرزمگـــوی نــامـــجـــو آزمـــوده بـــه رزم
بـه دل کین همی داشـت ز اسـفندیارنـدانـم چــه شــان بــود از آغــاز کـار
بــــه هــــر جــــای کــــاواز او آمــــدیازو زشــت گـفـتــی و طــعــنـه زدی
نشـسـتـه بـد او پـیش فـرخـنده شـاهرخ از درد زرد و دل از کــیــن تـــبـــاه
فـــراز آمـــد از شـــاهـــزاده ســـخـــننـگــر تــا چــه بــد آهـو افــگـنـد بــن
هــوازی یـکــی دســت بــر دســت زدچـو دشـمـن بــود گـفـت فـرزنـد بــد
فـرازش نـبــایـد کـشــیـدن بــه پــیـشچـنین گفـت آن موبـد راسـت کـیش
کـه چـون پـور بـا سـهم و مـهتـر شـودازو بــــــاب را روز بــــــتـــــر شـــــود
رهـی کــز خــداونـد ســر بــرکـشــیـداز انــدازه اش ســر بــبـــایــد بــریــد
چــو از رازدار ایـن شـنـیـدم نـخــسـتنـیـامـد مـرا ایـن گــمــانـی درســت
جهانجوی گفت این سخن چیست بازخــداونــد ایــن راز کــه ویـن چــه راز
کیان شـاه را گفـت کـای راسـت گویچـنین راز گفـتـن کـنون نیسـت روی
ســر شــهــریـاران تــهـی کــرد جــایفــریـبــنــده را گــفــت نــزد مــن آی
بـگـوی این همه سـر بـسـر پـیش مننـهان چـیسـت زان اژدها کـیش مـن
گـــرزم بـــد آهــوش گــفـــت از خـــردنـبــایـد جــز آن چــیـز کــانـدر خــورد
مــرا شــاه کــرد از جــهـان بــی نــیـازســزد گــر نــدارم بـــد از شــاه بـــاز
نــدارم مــن از شــاه خــود بـــاز پــنــدوگــر چــه مــرا او را نــیـاد پــســنــد
کــه گــر راز گــویـمــش و او نـشــنـودبــه از راز کــردنــش پــنــهـان شــود
بــدان ای شـهـنـشــاه کـاســفـنـدیـاربــســیـچــد هـمـی رزم را روی کــار
بــسـی لـشـکـر آمـد بــه نـزدیـک اویجــهـانـی سـوی او نـهـادسـت روی
بــر آنــســت اکــنـون کــه بــنــدد تــرابـه شـاهی همـی بـد پـسـنـدد تـرا
تــراگـر بــه دســت آوریـد و بــبــســتکـنـد مـر جـهـان را هـمـه زیـردسـت
تــو دانـی کــه آنـســت اســفــنــدیـارکـه اورا بـه رزم انـدرون نـیـسـت یـار
چــو حــلـقــه کــرد آن کــمـنـد بــتــابپـــذیـــره نـــیـــارد شـــدن آفـــتـــاب
کـنـون از شـنـیـده بـگـفـتـمـت راسـتتو به دان کنون رای و فرمان تراست
چــو بــا شــاه ایـران گـرزم ایـن بــرانـدگـــو نــامــبـــردار خـــیــره بـــمــانــد
چـنین گفت هرگز که دید این شـگفتدژم گـشــت وز پــور کـیـنـه گـرفــت
نـخــورد ایـچ مـی نـیـز و رامـش نـکـردابـی بـزم بـنـشـسـت بــا بــاد سـرد
از اندیشـگـان نامـد آن شـبـش خـوابز اســفـنـدیـارش گـرفــتــه شــتــاب
چــو از کـوهـســاران ســپــیـده دمـیـدفـــروغ ســـتـــاره بـــبـــد نــاپـــدیــد
بـخـوانـد آن جـهـانـدیـده جـامـاسـپ راکـجـا بـیـش دیـدسـت لـهـراسـپ را
بــدو گـفـت شــو پــیـش اســفـنـدیـاربــخـوان و مـر او را بــه ره بــاش یـار
بــگـویـش کـه بــرخــیـز و نـزد مـن آیچـو نامـه بـخـوانی بـه ره بـر مـیپـای
کــه کــاری بــزرگــســت پــیـش انـدراتـو پـایی هـمـی این هـمـه کـشـورا
یــکــی کــار اکــنــون هــمــی بــایــداکــه بــی تــو چــنـیـن کــار بــرنـایـدا
نـوشـتــه نـوشـتــش یـکـی اســتــوارکــه ایـن نــامــور فــرخ اســفــنـدیـار
فـرســتــادم ایـن پــیـر جــامـاســپ راکـه دسـتــور بــد شـاه لـهـراسـپ را
چــو او را بــبــیـنــی مــیـان را بــبــنــدابـــا او بـــیــا بـــر ســـتـــور نـــونـــد
اگـر خـفـتــه ای زود بــرجــه بــه پــایوگـر خــود بــپــایـی زمـانـی مـپــای
خـــردمــنــد شــد نــامــه شــاه بـــردبــه تـازنـده کـوه و بــیـابــان سـپــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.