ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــدان روزگــار انــدر اســـفــنــدیــاربـه دشـت اندرون بـد ز بـهر شـکار
ازان دشـــت آواز کــردش کــســـیکه جاماسپ را کرد خسرو گسی
چـو آن بـانگ بـشـنید آمد شـگـفـتبـپـیـچـیـد و خـنـدیدن انـدر گـرفـت
پـــســر بـــود او را گــزیــده چـــهــارهـمـه رزم جـوی و هـمـه نـیزه دار
یـکــی نـام بــهـمـن دوم مـهـرنـوشســیـم نـام او بــد دلـافـروز طـوش
چـــهـــارم بـــدش نـــام نـــوشـــاذرانـــهـــادی کـــجـــا گـــنـــبــــد آذرا
بـه شـاه جـهان گـفـت بـهمن پـسـرکـه تـا جـاودان سـبــز بــادات سـر
یـکـی ژرف خــنـده بــخــنـدیـد شـاهنـیـابــم هـمــی انـدریـن هـیـچ راه
بـــدو گــفــت پـــورا بـــدیــن روزگــارکـــس آیــد مــرا از در شـــهــریــار
کــه آواز بـــشــنــیــدم از نــاگــهــانبـتـرسـم کـه از گـفـتـه بـی رهـان
ز مـــن خـــســـرو آزار دارد هــمــیدلــش از رهــی بــار دارد هــمــی
گــرانــمــایــه فــرزنــد گــفــتــا چــراچـه کـردی تـو بـا خـسـرو کـشـورا
سـر شـهـریارانـش گـفـت ای پـسـرنــدانـم گــنــاهـی بــه جــای پــدر
مــگــر آنـک تــا دیـن بــیـامــوخــتــمهـمـی در جـهـان آتـش افـروخـتـم
جـهـان ویـژه کـردم بــه بــرنـده تـیـغچـــرا داد از مــن دل شــاه مــیــغ
هـمــانــا دل دیـو بــفــریـفــتــســتکه بـر کشـتـن من بـیاشیفتـسـت
هـمـی تـا بــدیـن انـدرون بـود شـاهپـــدیــد آمــد از دور گــرد ســـیــاه
چــراغ جــهـان بــود دســتــور شــاهفــرســتــاده شــاه زی پــور شــاه
چــو از دور دیـدش ز کــهـســار گـردبــدانـسـت کـامـد فـرسـتـاده مـرد
پــذیـره شــدش گــرد فــرزنـد شــاههــمــی بــود تــا او بــیــامــد ز راه
ز بـــاره چـــمــنــده فـــرود آمـــدنــدگــو پــیـر هــر دو پــیــاده شــدنــد
بــپــرســیـد ازو فــرخ اســفــنــدیــارکـه چـونسـت شـاه آن گـو نـامـدار
خـردمند گـفـتـا درسـتـسـت و شـادبــرش را بــبـوسـیـد و نـامـه بــداد
درســت از هـمـه کــارش آگـاه کــردکـه مـر شــاه را دیـو بــی راه کـرد
خــردمـنـد را گـفــتــش اســفـنـدیـارچـه بــیـنـی مـرا انـدریـن روی کـار
گــر ایـدونــک بــا تــو بــیـایـم بــه درنـه نـیـکـو کــنـد کــار بــا مـن پــدر
ور ایـدونـک نـایـم بــه فــرمــانـبــریبـرون کرده بـاشـم سـر از کهتـری
یـکـی چـاره سـاز ای خـردمـنـد پـیـرنـیابـد چـنـین مـانـد بـر خـیره خـیر
خــردمـنـد گـفـت ای شـه پــهـلـوانبـه داننـدگـی پـیر و بـخـتـت جـوان
تـو دانـی کـه خـشـم پـدر بــر پـسـربــه از جـور مـهـتـر پــسـر بــر پــدر
بــبــایـدت رفــت چــنـیـنـســت رویکه هرچ او کند پـادشاهسـت اوی
بــریـن بــر نـهـادنـد و گـشـتـنـد بــازفــرســتــاده و پــور خــســرو نـیـاز
یـکــی جــای خــویـش فــرود آوریــدبـه کـف بـر گـرفـتـنـد هـر دو نـبـید
به پیشش همی عود می سوختندتـو گفـتـی همی آتـش افـروخـتـند
دگر روز بـنشست بـر تـخـت خویشز لـشـکـر بـیامـد فـراوان بـه پـیش
همه لشـکرش را بـه بـهمن سـپـردوزانـجــا خــرامــیـد بــا چــنـد گــرد
بـــیـــامـــد بــــه درگـــاه آزاد شـــاهکــمـر بــســتــه بــر نـهـاده کــلـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.