ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــرآمــد بـــســـی روزگــاری بـــدویکه خسرو سوی سیستان کرد روی
کــه آنــجــا کــنــد زنـده و اســتــا رواکــنــد مــوبـــدان را بـــدانــجـــا گــوا
جـو آنـجـا رسـیـد آن گـرانـمـایـه شـاهپــذیــره شــدش پــهــلــوان ســپــاه
شــه نـیـمــروز آنـک رســتــمـش نـامسـوار جــهـانـدیـده هـمـتــای ســام
ابــا پــیـر دســتــان کــه بــودش پــدرابــــا مـــهـــتــــران و گـــزیـــنـــان در
بــه شـادی پـذیـره شـدنـدش بــه راهازو شـادمـان گـشـت فـرخـنده شـاه
بــه زاولـش بــردنـد مـهـمـان خـویـشهـمـه بــنـده وار ایـسـتـادنـد پــیـش
وزو زنـد و کــشــتــی بــیـامـوخــتــنـدبــبــســتــنــد و آذر بــرافــروخــتــنـد
بــرآمـد بــریـن مـیـهـمـانـی دو ســالهمی خـورد گشـتـاسـپ بـا پـور زال
بــه هـرجــا کـجــا شـهـریـاران بــدنـدازان کـار گـشـتــاســپ آگـه شـدنـد
کـه او مـر سـو پــهـلـوان را بــبــسـتتـن پـیـل وارش بــه آهـن بــخـسـت
بـه زاولـسـتـان شـد بـه پـیـغـمـبــریکــه نــفــریــن کــنــد بــر بـــت آزری
بــگـشـتــنـد یـکـســر ز فـرمـان شـاهبـهـم بــرشـکـسـتـنـد پـیـمـان شـاه
چـو آگـاهی آمـد بـه بـهمن کـه شـاهبـبـسـتـسـت آن شـیـر را بـی گـنـاه
نـــبـــرده گـــزیــنـــان اســـفـــنــدیــارازانــجـــا بـــرفـــتـــنــد تـــیــمـــاردار
همـی داشـتـنـد از سـپـه دسـت بـازپــــس انـــدر گـــرفـــتــــنـــد راه دراز
بــه پــیـش گــو اســفــنـدیـار آمــدنـدکـــیــان زادگــان شـــیــروار آمــدنــد
پــدر را بــه رامـش هـمـی داشـتــنـدبــه زنـدانـش تــنـهـا بــنـگـذاشـتـنـد
پــس آگـاهـی آمـد بــه سـالـار چـیـنکـه شـاه از گـمـان اندرآمـد بـه کـین
بــرآشـفـت خــسـرو بــه اسـفـنـدیـاربـه زنـدان و بــنـدش فـرسـتـاد خـوار
خـود از بـلـخ زی زابـلـسـتـان کـشـیدبــیـابــان گـذاریـد و سـیـحـون بــدیـد
بـه زاول نـشـسـتـسـت مـهـمـان زالبـــریــن روزگــاران بــرآمــد دو ســال
بـه بـلـخ انـدرونسـت لـهراسـپ شـاهنـمــانـدســت از ایـرانـیـان و ســپــاه
مـگـر هـفـتــصـد مـرد آتــش پــرسـتهـــه پـــیـــش آذر بـــرآورده دســـت
جز ایشان به بلخ اندرون نیست کساز آهــنــگ داران هــمــیـنــنــد بــس
مــگــر پـــاســبـــانــان کــاخ هــمــایهـلـا زود بــرخـیـز و چـنـدیـن مـپــای
مـهـان را هـمـه خــوانـد شـاه چــگـلابــر جــنـگ لـهـراســپــشـان داد دل
بـدانید گـفـتـا کـه گـشـتـاسـپ شـاهسـوی نـیـمـروز او ســپــردســت راه
بـه زاول نشـسـتـسـت بـا لشـکـرشســواری نـه انـدر هـمـه کــشــورش
کـنـونـسـت هـنـگـام کـین خـواسـتـنبــبــایــد بــســیــچــیــد و آراســتــن
پــســرش آن گـرانـمـایـه اسـفـنـدیـاربــه بــنـد گـران انـدرســت اســتــوار
کــدامــســت مــردی پــژوهــنــده رازکـــه پـــیــمـــایــد ایــن ژرف راه دراز
نـــرانـــد بـــه راه ایـــچ و بـــی ره رودز ایــــران هــــراســـــان و آگــــه رود
یـکـی جــادوی بــود نـامـش ســتــوهگـــذارنـــده راه و نــهــفـــتـــه پـــژوه
مـنـم گـفــت آهـســتــه و نـامـجــویچــه بــایـد تــرا هـرچ بــایـد بــگــوی
شـه چـیـنـش گـفـتـا بــه ایـران خـرامنـگــهـبــان آتــش بــبــیـن تــا کــدام
پـــــژوهــــنــــده راز پــــیــــمــــود راهبـه بـلخ گزین شـد کـه بـد گاه شـاه
نـدیـد انـدرون شــاه گـشـتــاســپ راپـرسـتـنـده یـی دیـد و لـهـراسـپ را
بـشـد همچـنان پـیش خـاقان بـگفـتبـه رخ پـیـش او بــر زمـیـن را بـرفـت
چـو ارجـاسـپ آگاه شد شـاد گشـتاز انـــدوه دیـــریــنـــه آزاد گـــشـــت
سـر آن را هـمـه خـوانـد و گـفـتـا رویدســـپـــاه پـــراگـــنـــده گـــرد آوریـــد
بــرفــتــنــد گــردان لــشــکــر هــمــهبــه کــوه و بــیــابـــان و جــای رمــه
بــدو بــاز خــوانــدنــد لــشــکــرش راگـــزیـــده ســــواران کـــشـــورش راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.