ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سخن فردوسی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو ایـن نـامـه ا فـتــاد در دسـت مـنبـه مـاه گـراینده شـد شـسـت من
نـگـه کـردم این نـظـم سـسـت آمـدمبــسـی بــیـت نـاتــنـدرسـت آمـدم
مـن این زان بـگـفـتـم کـه تـا شـهـریاربــدانـد ســخــن گـفــتــن نـابــکــار
دو گـوهـر بـد این بـا دو گـوهر فـروشکـنـون شـاه دارد بـه گـفـتـار گـوش
سـخـن چـون بـدین گونه بـایدت گفتمـگـو و مـکـن طـبـع بـا رنـج جـفـت
چــو بــنــد روان بــیــنــی و رنــج تــنبـه کـانـی کـه گـوهر نـیابـی مـکـن
چــو طـبــعـی نـبــاشــد چــو آب روانمـبــر سـوی ایـن نـامـه خــسـروان
دهـن گــر بــمــانــد ز خــوردن تــهـیازان بـه کـه نـاسـاز خـوانـی نـهـی
یـکــی نـامــه بــود از گــه بــاســتــانسـخـنـهـای آن بــرمـنـش راسـتـان
چـو جـامـی گـهـر بــود و مـنـثـور بــودطـــبـــایــع ز پـــیــونــد او دور بـــود
گـذشـتـه بــرو سـالـیـان شـش هـزارگـر ایدونـک پـرسـش نمـاید شـمـار
نـبــردی بــه پــیـونـد او کــس گــمـانپـر اندیشه گشت این دل شـادمان
گــرفــتــم بــه گــویــنــده بــر آفــریـنکـــه پـــیــونـــد را راه داد انـــدریــن
اگــرچــه نــپــیــوســت جــز انــدکــیز رزم و ز بـــزم از هـــزاران یــکـــی
هـــمـــو بـــود گـــویـــنـــده را راه بـــرکـه بـنـشـانـد شـاهـی ابـر گـاه بـر
هـمـی یـافـت از مـهـتـران ارج و گـنـجز خـوی بـد خـویـش بـودی بـه رنـج
ســـتـــایــنـــده شـــهــریــاران بـــدیبــه کــاخ افــســر نـامــداران بــدی
به شهر اندرون گشته گشتی سخنازو نـــو شــــدی روزگـــار کــــهـــن
مـن ایـن نـامـه فـرخ گـرفـتـم بــه فـالبـسـی رنج بـردم بـه بـسـیار سـال
نــدیـدم ســرافــراز بــخــشــنـده یـیبـه گـاه کـیـان بــر درخـشـنـده یـی
مـرا ایـن سـخـن بــر دل آسـان نـبــودبـجـز خـامـشـی هیچ درمـان نـبـود
نـشــســتــنـگـه مـردم نـیـک بــخــتیـکـی بــاغ دیـدم سـراسـر درخــت
بــه جــایـی نــبــد هــیـچ پــیـدا درشبــجـز نـام شـاهـی نـبـد افـسـرش
کــه گـر در خــور بــاغ بــایـســتــمـیاگـر نـیـک بــودی بــشـایـسـتـمـی
سخن را چـو بـگذاشتـم سال بـیستبـدان تـا سـزاوار این رنـج کـیـسـت
ابــوالــقــاســم آن شــهـریـار جــهـانکـزو تـازه شـد تـاج شـاهنـشـاهان
جــهـانـدار مــحــمــود بــا فــر و جــودکـه او را کـند مـاه و کـیوان سـجـود
ســر نــامــه را نــام او تـــاج گــشــتبـه فرش دل تـیره چـون عاج گشت
بـه بـخـش و بـه داد و بـه رای و هـنـرنــــبـــــد تــــاج را زو ســــزاوارتــــر
بــیـامـد نـشـســت از بــر تــخــت دادجــهـانــدار چــون او نــدارد بــه یـاد
ز شــاهـان پــیـشـی هـمـی بــگـذردنفس داسـتـان را همی نشمرد(؟)
چـه دینـار بـر چـشـم او بـر چـه خـاکبه رزم و به بزم اندرش نیست باک
گـــــه بـــــزم زر و گــــه رزم تـــــیــــغز خــواهــنــده هــرگــز نــدارد دریـغپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.