ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون زرم ارجــاســپ را نـو کـنـیـمبــه طـبــع روان بــاغ بــی خــو کـنـیـم
بـــفـــرمــود تـــا کـــهــرم تـــیــغ زنبـــود پـــیــش ســالــار آن انــجـــمــن
کـه ارجـاسـپ را بــود مـهـتـر پـسـربــه خــورشــیـد تــابــان بــرآورده ســر
بـدو گـفـت بـگـزیـن ز لـشـکـر سـوارز تــرکــان شــایـســتــه مــردی هــزار
از ایــدر بــرو تــازیــان تــا بــه بــلــخکــه از بــلـخ شــد روز مـا تــار و تــلـخ
نـگــر تــا کــرا یـابــی از دشــمــنـاناز آتـــش پـــرســـتـــان و آهــرمـــنــان
سـرانشـان بـبـر خـانهاشـان بـسـوزبـریـشـان شـب آور بـه رخـشـنـده روز
از ایـوان گـشـتـاسـپ بــایـد کـه دودزبــــانـــه بــــرآرد بـــه چـــرخ کـــبـــود
اگــر بــنــد بـــر پــای اســفــنــدیــاربــــیــــابــــی ســــرآور بــــرو روزگــــار
هـم آنـگـه ســرش را ز تــن بــازکـنوزیـــن روی گـــیـــتـــی پــــرآواز کـــن
همه شـهر ایران بـه کـام تـو گشـتتـو تـیغـی و دشـمـن نـیام تـو گـشـت
مـن اکـنـون ز خـلـخ بـه انـدک زمـانبـــیـــایـــم دمـــادم چـــو بـــاد دمـــان
بـــخـــوانــم ســپـــاه پـــراگــنــده رابــرافــشــانــم ایــن گــنــج آگــنــده را
بـدو گـفـت کـهـرم کـه فـرمـان کـنـمز فـــرمــان تـــو رامــش جـــان کـــنــم
چـو خـورشـید تـیغ از میان بـرکشیدســپــاه شــب تــیــره شــد نــاپــدیــد
بـــیــاورد کــهــرم ز تـــوران ســپـــاهجـهان گشـت چـون روی زنگی سـیاه
چـو آمـد بــران مـرز بـگـشـاد دسـتکـسـی را کـه بــد پــیـش آذرپــرسـت
چـو تـرکـان رسـیـدنـد نـزدیـک بــلـخگــشــاده زبــان را بــه گــفــتــار تــلـخ
ز کـهـرم چــو لـهـراســپ آگـاه شـدغـمـی گـشـت و بـا رنـج هـمـراه شـد
بـه یزدان چـنین گفـت کـای کـردگـارتــــوی بـــــرتــــر از گــــردش روزگــــار
تــــوانــــا و دانــــا و پــــایـــنـــده ایخــداونــد خــورشــیــد تـــابـــنــده ای
نــگــهـدار دیـن و تــن و هـوش مــنهـمـان نـیـروی جــان وگــر تــوش مـن
که من بـنده بـر دسـت ایشان تـبـاهنـگــردم تــوی پــشــت و فــریـادخــواه
بــه بــلــخ انـدرون نــامــداری نـبــودوزان گـــــرزداران ســـــواری نــــبـــــود
بــــیـــامـــد ز بــــازار مـــردی هـــزارچــــنـــانـــچــــون بــــود از در کــــارزار
چـو تـوران سـپـاه اندر آمـد بـه تـنگبــپـوشـیـد لـهـراسـپ خـفـتـان جـنـگ
ز جــای پـــرســتـــش بـــه آوردگــاهبــیـامـد بــه ســر بــر کــیـانـی کــلــاه
بـه پـیری بـغـرید چـون پـیل مـسـتیـکــی گـرزه گــاو پــیـکــر بــه دســت
بـه هر حمله یی جـادوی زان سرانســپــردی زمــیــن را بـــه گــرز گــران
همی گـفـت هرکـس کـه این نامدارنــبــاشــد جــز از گــرد اســفــنــدیــار
بـه هـر سـو کـه بـاره بـرانـگـیخـتـیهـمـی خــاک بــا خـون بــرآمـیـخـتــی
هــرانــکــس کــه آواز او یــافـــتـــیبـه تـنـش انـدرون زهـره بـشـکـافـتـی
بـه ترکان چنین گفت کهرم که چنگمــیــازیــد بــا او یـکــایـک بــه جــنــگ
بــکــوشــیـد و انـدر مــیـانـش آوریـدخـــــروش هـــــژبـــــر ژیـــــان آوریــــد
بـــرآمــد چــکــاچـــاک زخــم تـــبـــرخـــروش ســـواران پــــرخــــاشـــخـــر
چـو لـهـراسـپ انـدر مـیـانـه بـمـانـدبــه بــیـچــارگـی نـام یـزدان بــخــوانـد
ز پــــیـــری و از تـــابــــش آفـــتـــابغمی گشت و بخت اندر آمد به خواب
جـهـانـدیـده از تـیر تـرکـان بـخـسـتنـگـونـســار شـد مـرد یـزدان پــرسـت
بــه خــاک انـدر آمــد ســر تــاجــداربـــرو انــجـــمــن شــد فــراوان ســوار
بـکـردنـد چـاک آهن بـر و جـوشـنشبــه شـمـشـیـر شـد پـاره پـاره تـنـش
هـمـی نـوســواریـش پــنـداشـتــنـدچــو خــود از ســر شـاه بــرداشـتــنـد
رخــی لـعــل دیـدنـد و کـافــور مـویاز آهـن سـیـاه آن بــهـشـتــیـش روی
بــمـانـدنـد یـکـســر ازو در شـگـفـتکـه این پـیر شـمشـیر چـون بـرگـرفـت
کــزیـن گــونـه اســفــنــدیـار آمــدیســپــه را بــریــن دشــت کــار آمــدی
بــدیــن انــدکــی مــا چــرا آمــدیــمهــیــم بـــی گــلــه در چـــرا آمــدیــم
بـه تـرکان چـنین گفـت کهرم که کارهــمــیــن بـــودمـــان رنــج در کـــارزار
کـه این نامور شـاه لهراسـپ اسـتکه پـورش جـهاندار گشتـاسـپ اسـت
جـــهـــانـــدار بـــا فـــر یـــزدان بـــودهـــمـــه کـــار او رزم و مـــیــدان بـــود
جـز این نیز کاین خود پـرستـنده بـوددل از تــاخ وز تــخــت بـــرکــنــده بــود
کنون پشت گشتاسپ زو شد تهیبــپــیـچــد ز دیـهـیـم شــاهـنـشــهـی
از آنـجـا بــه بــلـخ انـدر آمـد سـپــاهجـهـان شـد ز تـاراج و کـشـتـن سـیاه
نــهـادنــد ســر ســوی آتــشــکــدهبــــــــران کــــــــاخ و ایـــــــوان زر آژده
همه زند و استـش همی سوخـتـندچــه پــرمـایـه تــر بــود بــرتــوخــتــنـد
از ایــرانــیــان بــود هــشــتــاد مــردزبـــانــشــان ز یــزدان پــر از یــاد کــرد
هـمـه پـیش آتـش بـکـشـتـنـدشـانره بـــنــدگــی بـــر نــوشــتــنــدشــان
ز خـونشـان بـمرد آتـش زرد هشـتنـدانـم جــزا جــایـشـان جـز بــهـشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.