ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
زنـی بــود گــشــتــاســپ را هـوشــمــنــدخــردمـنـد وز بــد زبــانـش بــه بــنـد
ز آخــر چــمــان بــاره یــی بــرنــشــســتبـه کـردار تـرکـان مـیـان را بــبــسـت
از ایــران ره ســـیــســـتـــان بـــرگـــرفـــتازان کــارهـا مـانـده انـدر شــگــفــت
نـخــفــتــی بــه مــنـزل چــو بــرداشــتــیدو روزه بــه یـک روزه بــگـذاشــتــی
چـنـیـن تــا بــه نـزدیـک گـشـتــاسـپ شـدبــه آگــاهـی درد لــهــراســپ شــد
بـــدو گـــفـــت چـــنــدیــن چـــرا مـــانــدیخــود از بــخــل بــامــی چــرا رانـدی
ســپــاهــی ز تــرکــان بــیـامــد بــه بــلــخکــه شــد مــردم بــلــخ را روز تــلــخ
هـمـه بــلـخ پــر غـارت و کـشــتــن اســتاز ایـدر تــرا روی بــرگـشـتــن اسـت
بـدو گفـت گشـتـاسـپ کین غـم چـراسـتبـه یک تـاختـن درد و ماتـم چـراست
چـــو مــن بـــا ســپـــاه انــدرآیــم ز جـــایهـمـه کــشــور چــیـن نـدارنـد پــای
چــنـیـن پــاســخ آورد کــایـن خــود مـگـویکـه کـای بــزرگ آمـدسـتـت بـه روی
شــهـنـشــاه لــهـراســپ را پــیـش بــلــخبــکـشـتـنـد و شـد بــلـخ را روز تـلـخ
هــمــان دخـــتـــران را بـــبـــردنــد اســیــرچــنـیـن کــار دشــوار آســان مـگـیـر
اگـر نـیـســتــی جــز شــکــســت هـمـایخــردمــنــد را دل نــرفــتــی ز جــای
وز انـــجـــا بـــه نـــوش آذرانـــدر شـــدنـــدرد و هــیــربـــد را بـــهـــم بـــرزدنـــد
ز خــــونـــشــــان فـــروزنـــده آذر بــــمـــردچــنـیـن کـار را خـوار نـتــوان شـمـرد
دگــــر دخـــــتـــــر شــــاه بـــــه آفــــریــــدکـــه بـــاد هــوا هــرگــز او را نــدیــد
بـــــه خــــواری ورا زار بـــــرداشــــتــــنــــدبـــرو یــاره و تـــاج نــگــذاشـــتـــنــد
چـو بــشـنـیـد گـشـتـاسـپ شـد پــر ز دردز مــژگـــان بـــبـــاریــد خـــونــاب زرد
بــــزرگــــان ایـــرانــــیـــان را بــــخــــوانــــدشـنیده سـخـن پـیش ایشـان بـرانـد
نــویــســـنـــده نـــامـــه را خـــوانــد شـــاهبــیـنـداخــت تــاج و بــپــردخــت گـاه
ســـواران پــــراگـــنـــده بــــر هـــر ســـویفــرســتــاد نـامـه بــه هـر پــهـلــوی
کــه یـک تــن ســر از گـل مـشــوریـد پــاکمــداریــد بــاک از بــلــنــد و مــغــاک
بـــبـــردنــد نـــامـــه بـــه هــر کـــشـــوریکــجــا بــود در پــادشــاهـی ســری
چــو آگــاه گــشــتــنــد یــکــســر ســپـــاهبــرفــتــنـد بــا گــرز و رومــی کــلــاه
هــمــه یــکــســره پـــیــش شــاه آمــدنــدبـــران نـــامـــور بــــارگـــاه آمـــدنـــد
چـو گـشـتــاسـپ دیـد آن سـپــه بــر درشســـواران جـــنــگــاور از کــشــورش
درم داد وز ســـیـــســـتـــان بــــرگـــرفـــتسـوی بــلـخ بــامـی ره انـدر گـرفـت
چــو بــشــنـیـد ارجــاســپ کـامـد ســپــاهجـهانـدار گـشـتـاسـپ بـا تـاج و گـاه
ز دریـــا بـــه دریــا ســـپـــه گـــســـتـــریــدکـه جـایی کـسـی روی هامون ندید
دو لـشــکــر چــو تــنـگ انـدر آمـد بــه گـردزمــیـن شــد ســیــاه و هــوا لــاژورد
چــو هــر دو ســپــه بــرکــشــیـدنــد صــفهـمـه نـیـزه و تـیـغ و ژوپـین بـه کـف
ابـــر مـــیـــمـــنـــه شـــاه فـــرشـــیـــدوردکـه بــا شـیـر درنـده جـسـتـی نـبـرد
ابـــر مـــیـــســـره گـــرد بـــســـتـــور بـــودکـه شــاه و گـه رزم چــون کـوه بــود
جــهــانــدار گــشــتــاســپ در قــلــبــگــاههمی کـرد هر سـو بـه لشـکـر نگـاه
وزان روی کــــنــــدر ابــــر مــــیــــمــــنــــهبــیــامــد پــس پــشــت او بــا بــنــه
ســـوی مـــیـــســـره کـــهـــرم تــــیـــغ زنبـه قـلـب اندر ارجـاسـپ بـا انـجـمـن
بـــرآمــد ز هــر دو ســپـــه بـــانــگ کــوسزمــیـن آهـنـیـن شــد هـوا آبــنــوس
تــو گــفــتــی کــه گــردون بــپــرد هــمــیزمــیــن از گـــرانــی بـــدرد هــمــی
ز آواز اســــــپــــــان و زخــــــم تــــــبـــــــرهـــمـــی کـــوه خـــارا بــــرآورد پــــر
هـمـه دشـت سـر بــود بـی تـن بــه خـاکســر گــرزداران هـمــه چــاک چــاک
درفـــشــــیـــدن تــــیـــغ و بــــاران تــــیـــرخــروش یــلــان بــود بــا دار و گــیــر
ســـتـــاره هــمــی جـــســـت راه گـــریــغسـپــه را هـمـی نـامـدی جـان دریـغ
ســــر نــــیــــزه و گــــرز خــــم داده بــــودهمه دشـت پـر کـشـتـه افـتـاده بـود
بــــســــی کـــوفــــتــــه زیـــر بــــاره درونکـفـن سـیـنـه شـیـر و تـابــوت خـون
تـــن بــــی ســـران و ســـر بـــی تـــنـــانسـواران چـو پـیـلـان کـفـک افـگـنـان
پـــدر را نــبـــد بـــر پـــســـر جـــای مـــهــرهمی گشت زین گونه گردان سپـهر
چو بگذشت زین سان سه روز و سه شبز بـس بـانگ اسپـان و جنگ و جـلب
ســــراســـر چــــنـــان گـــشـــت آوردگـــاهکه از جـوش خـون لعل شد روی ماه
ابـــــا کــــهــــرم تـــــیــــغ زن در نــــبـــــردبـــرآویــخـــت نــاگــاه فــرشــیــدورد
ز کـهـرم مـران شــاه تــن خــســتــه شــدبه جان گرچه از دست او رسته شد
از ایـــران ســــواران پــــرخــــاشــــجــــویچـنـان خـسـتـه بـردنـد از پـیش اوی
فـــراوان ز ایـــرانـــیـــان کـــشـــتـــه شـــدز خـون یـلـان کـشـور آغـشـتـه شـد
پـسـر بـود گـشـتـاسـپ را سـی و هشـتدلـــیــران کـــوه و ســـواران دشـــت
بـــکــشــتـــنــد یــکــســر بـــران رزمــگــاهبـه یکـبـارگی تـیره شـد بـخـت شـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.