ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـرانجـام گشـتـاسـپ بـنمود پـشـتبــدانـگـه کـه شـد روزگـارش درشـت
پــس انـدر دو مـنـزل هـمـی تـاخـتـنـدمـر او را گـرفـتــن هـمـی سـاخـتــنـد
یـکــی کــوه پــیـش آمــدش پــرگــیــابـــدو انــدرون چـــشـــمــه و آســـیــا
کــه بـــر گــرد آن کـــوه یــک راه بـــودوزان راه گــشــتـــاســـپ آگــاه بـــود
جـهاندار گشـتـاسـپ و یکسـر سـپـاهســـوی کـــوه رفـــتـــنـــد ز آوردگـــاه
چـو ارجـاسـپ بـا لـشـکـر آنجـا رسـیدبــگــردیــد و بــر کــوه راهــی نــدیــد
گــرفــتــنــد گــردانـدرش چــار ســویچــو بــیـچــاره شـد شـاه آزاده خـوی
ازان کــوهـســار آتــش افــروخــتــنــدبــدان خـاره بــر خـار مـی سـوخـتـنـد
هـمـی کـشـت هـر مـهـتـری بــارگـینــهــانــد دلــهــا بـــه بـــیــچـــارگــی
چـو لشـکـر چـنان گـردشـان بـرگرفـتکی خوش منش دست بر سر گرفت
جـهانـدیده جـامـاسـپ را پـیش خـواندز اخــتــر فــراوان ســخــنــهـا بــرانــد
بـــدو گــفـــت کــز گــردش آســـمــانبــگــوی آنـچ دانـی و پــنـهـان مـمـان
کـه بــاشـد بــدیـن بـد مـرا دسـتـگـیـربــبــایـدت گــفــتــن هــمــه نــاگــزیـر
چو بـشنید جـاماسپ بـر پـای خاستبـدو گفـت کای خـسـرو داد و راسـت
اگــر شــاه گــفــتــار مــن بـــشــنــودبـــدیــن گــردش اخـــتـــران بـــگــرود
بـــگــویــم بـــدو هــرچ دانــم درســتز من راسـتـی جـوی شاها نخـسـت
بــدو گـفــت شــاه آنـچ دانـی بــگـویکه هم راسـت گویی و هم راه جـوی
بـدو گـفـت جـامـاسـپ کـای شـهـریارسـخـن بـشـنو از مـن یکـی هوشـیار
تــو دانـی کــه فــرزنـدت اســفــنـدیـارهـمـی بــنـد ســایـد بــه بــد روزگــار
اگــر شــاه بـــگــشــایــد او را ز بــنــدنــمــانــد بــریـن کــوهـســار بــلــنــد
بدو گفت گشتاسپ کای راست گویبــجــز راســتــی نـیـسـت ایـچ آرزوی
بـه جـاماسـپ گـفـت ای خـردمند مردمــــرا بــــود ازان کــــار دل پــــر ز درد
کــه اورا بــبــســتــم بــران بــزمــگــاهبــه گــفــتــار بــدخــواه و او بــیـگـنـاه
هـمـانـگـاه مـن زان پـشـیـمـان شـدمدلم خـسـتـه بـد سـوی درمان شـدم
گــر او را بـــبــیــنــم بــریــن رزمــگــاهبـدو بـخـشـم این تـاج و تـخـت و کلاه
کــه یـارد شــدن پــیـش آن ارجــمـنـدرهــانــد مــران بــیــگــنــه را ز بـــنــد
بـدو گـفـت جـامـاسـپ کـای شـهـریارمنم رفتـنی کاین سخـن نیست خوار
بـه جـامـاسـپ شـاه جـهـانـدار گـفـتکـه بـا تـو هـمـیشـه خـرد بـاد جـفـت
بـــــرو وز مــــنــــش ده فــــراوان درودشـــب تـــیــره نــاگـــاه بـــگــذر ز رود
بــگـویـش کـه آنـکـس کـه بـیـداد کـردبـشـد زیـن جـهـان بــا دلـی پـر ز درد
اگـر مـن بــرفــتــم بــگـفــت کــســیکـه بـهـره نـبــودش ز دانـش بــسـی
چـو بــیـداد کـردم بــسـیـچــم هـمـیوزان کــرده خــویـش پــیـچــم هـمـی
کـنـون گـر بــیـایـی دل از کـیـنـه پــاکســر دشــمـنـان انـدر آری بــه خــاک
وگـرنـه شـد این پـادشـاهـی و تـخـتز بــن بــرکـنـنـد ایـن کـیـانـی درخـت
چــو آیـی ســپــارم تــرا تــاج و گــنــجز چـیـزی کـه مـن گـرد کـردم بـه رنـج
بــدیـن گـفـتـه یـزدان گـوای مـنـسـتچـو جـامـاسـپ کـو رهنمـای منسـت
بــپــوشـیـد جـامـاسـپ تــوزی قـبــایفــرود آمــد از کــوه بــی رهــنــمــای
بـــه ســر بـــر نــهــاده کــلــاه دو پـــربــرآیـیـن تــرکــان بــبــســتــه کــمــر
یـکـی اســپ تــرکـی بــیـاورد پــیـشابـــر اســـپ آلـــت ز انــدازه بـــیــش
نـشـســت از بــر بــاره و آمـد بــه زیـرکه بـد مرد شـایسـتـه بـر سـان شیر
هـرانـکــس کــه او را بــدیـدی بــه راهبــپــرســیــدی او را ز تــوران ســپــاه
بـــه آواز تـــرکـــی ســـخـــن رانـــدیبـگـفـتـی بـدان کـس کـه او خـوانـدی
نـدانـسـتــی او را کـسـی حـال و کـاربـگفـتـی بـه تـرکـی سـخـن هوشـیار
هــمــی رانــد بـــاره بـــه کــردار بـــادچــنــیــن تــا بــیــامــد بـــر شــاه زاد
خـرد یـافـتـه چـون بـیـامـد بــه دشـتشـب تـیـره از لـشـکـر انـدر گـذشـت
چـــو آمـــد بـــه نـــزد دژ گـــنـــبـــدانرهــانــیــد خـــود را ز دســـت بـــدانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.