ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو شب شد چو آهرمن کینه خواهخــروش جــرس خــاسـت از بــارگـاه
بــران بــاره پــهـلـوی بــرنـشـسـتیکـی تـیغ هندی گـرفـتـه بـه دسـت
چـو نـوشـاذر و بـهمـن و مـهرنـوشبـرفـتـند یکسـر پـر از جـنگ و جـوش
ورا راهـبــر پــیـش جـامـاسـپ بــودکه دستـور فرخـنده گشتـاسـپ بـود
ازان بــاره دژ چــو بــیـرون شــدنــدسـواران جـنگـی بـه هامـون شـدنـد
سـپـهبـد سـوی آسـمـان کـرد رویچـنین گـفـت کـای داور راسـت گوی
تـــوی آفـــریــنــنــده و کـــامـــگـــارفـــروزنـــده جــــان اســـفـــنـــدیـــار
تــو دانـی کـه از خـون فـرشـیـدورددلـم گـشـت پــر درد و رخـسـاره زرد
گـر ایـدونـک پـیروز گـردم بـه جـنـگکـنم روی گیتـی بـر ارجـاسـپ تـنگ
بـخـواهیم ازو کـین لـهراسـپ شـاههـمـان کـیـن چـنـدیـن سـر بـیـگـنـاه
بـرادر جهان بین من سی و هشتکه از خونشان لعل شد خاک دشت
پـــــذیــــرفــــتـــــم از داور دادگــــرکــه کــیــنــه نــگــیــرم ز بــنــد پــدر
بـه گـیتـی صـد آتـشـکـده نـو کـنـمجـهـان از سـتـمـگـاره بـی خـو کـنـم
نبـیند کـسـی پـای مـن بـر بـسـاطمـگــر در بــیـابــان کــنـم صــد ربــاط
بـه شـاخـی کـه کـرگس بـرو نگذردبــدو گـور و نـخـچــیـر پــی نـسـپــرد
کـــنــم چـــاه آب انــدرو صـــدهــزارتــوانـگــر کــنـم مــردم خــیـش کــار
هــمــه بــی رهــان را بــدیــن آورمســــر جــــادوان بــــر زمـــیـــن آورم
بـگفت این و بـرگاشـت اسـپ نبـردبــیــامــد بــه نــزدیـک فــرشــیـدورد
ورا از بــر جــامـه بــر خــفــتــه دیـدتـن خـسـتـه در جـامـه بـنهفـتـه دید
ز دیـده بــبــاریـد چـنـدان سـرشـککـه بــا درد او آشـنـا شــد پــزشــک
بـدو گفت کای شـاه پـرخـاشجـویتــرا ایـن گــزنـد از کــه آمـد بــه روی
کـزو کـین تـو بـاز خـواهم بـه جـنگاگـر شـیر جـنـگـیسـت او گـر پـلـنـگ
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای پـهـلـوانز گـشـتــاسـپــم مـن خــلـیـده روان
چـو پــای تــرا او نـکـردی بــه بــنـدز تــرکــان بــمــا نـامـدی ایـن گــزنـد
همـان شـاه لـهراسـپ بـا پـیر سـرهـمـه بــلــخ ازو گــشــت زیـر و زبــر
ز گـفــت گـرزم آنـچ بــر مـا رســیـدنـدیدسـت هرگـز کـسـی نـه شـنید
بـدرد مـن اکـنون تـو خـرسـند بـاشبــه گـیـتــی درخـت بــرومـنـد بــاش
کـه من رفـتـنی ام بـه دیگر سـرایتو بـاید که بـاشی همیشه بـه جای
چــو رفــتــم ز گــیـتــی مــرا یـادداربـــه بـــبـــخــش روان مــرا شــاددار
تـو پـدرود بـاش ای جـهـان پـهلـوانکــه جـــاویــد بـــادی و روشــن روان
بـگفـت این و رخـسـارگـان کـرد زردشــد آن نـامــور شــاه فــرشــیـدورد
بــزد دسـت بــر جـامـه اسـفـنـدیـارهمـه پـرنـیان بـر تـنـش گـشـت خـار
همی گفـت کای پـاک بـرتـر خـدایبـه نیکـی تـو بـاشـی مـرا رهنـمـای
کـه پــیـش آورم کـیـن فـرشــیـدوردبـــرانـــگـــیــزم از رود وز کـــوه گـــرد
بــریــزم ز تــن خــون ارجــاســپ راشـکـیـبــا کـنـم جــان لـهـراســپ را
بــرادرش را مــرده بــر زیــن نــهــاددلـی پــر ز کــیـنـه لــبــی پــر ز بــاد
ز هـامـون بــیـامـد بــه کــوه بــلـنـدبــرادرش بـسـتـه بـر اسـپ سـمـنـد
همی گفـت کاکنون چـه سـازم تـرایـکــی دخــمـه چــون بــرفــرازم تــرا
نه چـیزست بـا من نه سیم و نه زرنـه خــشــت و نـه آب و نـه دیـوارگـر
بـه زیـر درخـتـی کـه بـد سـایـه دارنــهــادش بـــدان جــایــگــه نــامــدار
بـرآهیخـت خـفـتـان جـنگ از تـنـشکـفــن کــرد دســتــار و پــیـراهـنـش
وزانــجــا بــیــامــد بــدان جــایـگــاهکـجـا شـاه گشـتـاسـپ گم کـرد راه
بـسـی مـرد ز ایرانیان کـشـتـه دیدشـده خـاک و ریگ از جـهـان نـاپـدید
همی زار بـگریسـت بـر کـشـتـگـانپــر از درد دل شـد ازان خـسـتــگـان
بــه جـایـی کـجـا کـرده بــودنـد رزمبــه چــشــم آمـدش زرد روی گــرزم
بـه نزدیک او اسـپـش افـگـنـده بـودبــرو خــاک چــنـدی پــراگــنـده بــود
چـنین گفـت بـا کـشـتـه اسـفـندیارکـــه ای مـــرد نـــادان بــــد روزگـــار
نگه کـن کـه دانای ایران چـه گفـتبــدانـگـه کـه بـگـشـاد راز از نـهـفـت
که دشمن که دانا بـود به ز دوستابـا دشمن و دوسـت دانش نکوست
بــرانـدیـشــد آنـکـس کـه دانـا بــودبــه کــاری کــه بـــر وی تــوانــا بــود
ز چــیـزی کـه افـتــد بــران نـاتــوانبــه جــسـتــنـش رنـجــه نـدارد روان
از ایران همی جـای من خـواستـیبــرافـگـنـدی انـدر جـهـان کـاسـتــی
بــبــردی ازیـن پــادشــاهـی فــروغهمی چـاره جـسـتـی بـگـفـت دروغ
بـدین رزم خـونـی کـه شـد ریخـتـهتــو بــاشـی بــدان گـیـتـی آویـخـتـه
وزان دشـت گریان سـراندر کـشـیدبــه انــبــوه گــردان تــرکــان رســیـد
سـپـه دید بـر هفت فرسنگ دشتکزیشـان همی آسـمان تـیره گشت
یـکـی کـنـده کـرده بـه گـرد انـدرونبــه پــهـنــای پــرتــاب تــیـری فــزون
ز کـنده بـه صـد چـاره اندر گـذشـتعـنـان را نـهـاده بــران سـوی دشـت
طـلـایه ز تـرکـان چـو هـشـتـاد مـردهمـی گـشـت بـر گـرد دشـت نـبـرد
بـرآهیخـت شـمـشـیر و انـدر نـهـادهـمـی کـرد از رزم گـشـتـاسـپ یـاد
بــیـفـگـنـد زیـشــان فـراوان بــه راهوزان جــایـگــه رفــت نــزدیـک شــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.