ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــــرآمــــد بــــران تــــنـــد بــــالــــا فــــرازچـــو روی پـــدر دیــد بـــردش نـــمـــاز
پـــدر داغ دل بـــود بــــر پـــای جـــســـتبـبـوسـید و بـسـتـرد رویش بـه دسـت
بــدو گــفــت یــزدان ســپــاس ای جــوانکــه دیــدم تـــرا شـــاد و روشــن روان
ز مـــــن در دل آزار و تــــــنـــــدی مـــــداربـه کـین خـواسـتـن هیچ کـنـدی مـدار
گـــرزم آن بـــدانــدیــش بـــدخـــواه مـــرددل مــن ز فــرزنــد خـــود تـــیــره کــرد
بـــــد آیــــد بــــه مــــردم ز کــــردار بـــــدبــــد آیـــد بـــه روی بــــد از کـــار بـــد
پــــذیـــرفــــتــــم از کـــردگـــار جــــهـــانشـــنـــاســـنـــده آشـــکـــار و نــهــان
کـه چـون مـن شـوم شـاد و پـیـروزبــخـتسـپــارم تــرا کـشـور و تــاج و تــخــت
پــرســتــش بــهـی بــرکـنـم زیـن جــهـانســپـــارم تــرا تـــاج و تــخــت مــهــان
چــنــیــن پــاســخــش داد اســفــنــدیــارکــه خــشــنـود بــادا ز مـن شــهـریـار
مــرا آن بـــود تـــخـــت و تـــاج و ســپـــاهکـه خـشـنـود بــاشـد جــهـانـدار شـاه
جـــهــانـــدار دانــد کـــه بـــر دشـــت رزمچــو مــن دیـدم افــگــنــده روی گــرزم
بـــدان مــرد بـــد گـــوی گـــریــان شـــدمز درد دل شـــــاه بـــــریــــان شـــــدم
کـــنــون آنــچ بـــد بـــود از مــا گــذشـــتغــم رفــتــه نـزدیـک مــا بــادگــشــت
ازیـن پــس چــو مــن تــیــغ را بــرکــشــموزیــن کــوه پــایــه ســرانــدر کــشــم
نـه ارجــاســپ مـانـم نـه خــاقــان چــیـننـه کـهـرم نـه خـلـخ نـه تــوران زمـیـن
چــو لـشــکـر بــدانـســت کـاســفــنـدیـارز بـــنــد گــران رســـت و بـــد روزگـــار
بـــرفـــتـــنــد یــکـــســـر گـــروهــا گــروهبــه پــیـش جــهــانــدار بــر تــیـغ کــوه
بــــزرگــــان فــــزرانــــه و خــــویـــش اوینـهـادنــد ســر بــر زمــیـن پــیـش اوی
چــنـیـن گـفـت نـیـک اخــتــر اســفـنـدیـارکـــه ای نـــامـــداران خـــنــجـــرگـــزار
هــمــه تــیــغ زهــرآبــگــون بــرکــشــیــدیـکــایـک درآیـیـد و دشــمـن کــشــیـد
بــــزرگـــان بــــرو خــــوانـــدنـــد آفـــریـــنکــه مـا را تــوی افــســر و تــیـغ کـیـن
هـمـه پــیـش تــو جــان گـروگــان کــنـیـمبــه دیــدار تــو رامــش جــان کــنــیــم
هـمـه شــب هـمـی لـشــکـر آراســتــنـدهـمـی جـوشـن و تــیـغ پــیـراسـتــنـد
پــــدر نـــیـــز بــــا فـــرخ اســـفـــنـــدیـــارهـــمـــی راز گـــفـــت از بـــد روزگـــار
ز خـــون جــــوانـــان پــــرخـــاشـــجــــویبــه رخ بــر نـهـاد از دو دیـده دو جــوی
کــه بـــودنــد کــشـــتـــه بـــران رزمــگــاهبــه ســر بــر ز خــون و ز آهــن کــلــاه
هـمـان شـب خــبــر نـزد ارجــاسـپ شـدکـه فـرزنـد نـزدیـک گـشـتــاسـپ شـد
بــه ره بـــر فــراوان طــلــایــه بـــکــشــتکسـی کو نشد کشـتـه بـنمود پـشت
غـمـی گـشـت و پــرمـایـگـان را بــخـوانـدبـسـی پـیش کـهـرم سـخـنـهـا بـرانـد
کــه مــا را جـــزیــن بـــود در جــنــگ رایبــدانـگـه کـه لـشـکـر بــیـامـد ز جــای
هـمــی گــفــتــم آن دیـو را گــر بــه بــنـدبــیـابــیـم گــیـتــی شــود بــی گــزنـد
بــــگـــیـــرم ســــر گـــاه ایـــران زمـــیـــنبــه هـر مــرز بــر مــا کــنــنــد آفــریـن
کــنــون چــون گــشــاده شــد آن دیــوزادبـه چـنـگـسـت مـا را غـم و سـرد بــاد
ز تـرکـان کـسـی نـیـسـت هـمـتــای اویکــه گـیـرد بــه رزم انـدرون جــای اوی
کــنــون بــا دلــی شــاد و پــیـروز بــخــتبــه تـوران خـرامـیـم بــا تــاج و تــخـت
بـــفــرمــود تـــا هــرچ بـــد خـــواســـتـــهز گـــنـــج و ز اســــپــــان آراســــتــــه
ز چــیــزی کــه از بــلــخ بـــامــی بـــبـــردبــیـاورد یـکــســر بــه کــهـرم ســپــرد
ز کــهـرمــش کــهـتــر پــســر بــد چــهــاربــنـه بــر نـهـادنــد و شــد پــیـش بــار
بــرفــتــنــد بــر هــر ســوی صــد هــیــوننـشــســتــه بــرو نـیـز صـد رهـنـمـون
دلــش بــود پــربــیـم و ســر پــر شــتــابازو دور بـــــد خــــورد و آرام و خــــواب
یــکـــی تـــرک بـــد نــام اون گــرگــســـارز لــشــکــر بـــیــامــد بـــر شــهــریــار
بــدو گــفــت کــای شــاه تــرکــان چــیـنبـه یک تـن مـزن خـویـشـتـن بـر زمـین
ســپــاهـی هـمـه خــســتــه و کـوفــتــهگــریــزان و بـــخــت انــدر آشــوفــتـــه
پــســر کــوفــتــه ســوخــتــه شــهــریــاربــیــاری کــه آمــد جــز اســفــنــدیــار
هــــم آورد او گــــر بــــیــــایــــد مــــنــــمتــن مـرد جــنـگـی بــه خــاک افـگـنـم
ســپــه را هـمـی دل شـکـســتــه کـنـیبـه گـفـتـار بـی جـنـگ خـسـتـه کـنی
چــون ارجــاســپ نـشــنـیـد گـفـتــار اویبـــایــد آن دل و رای هـــشـــیـــار اوی
بــدو گــفــت کــای شــیـر پــرخــاشــخــرتـــرا هــســـت نـــام و نـــژاد و هــنـــر
گــر ایــن را کــه گــفــتــی بـــجــای آوریهـــنـــر بـــر زبـــان رهــنـــمـــای آوری
ز تـــوران زمــیــن تـــا بـــه دریــای چــیــنتــرا بـــخــشــم و بــوم ایــران زمــیــن
سـپــهـبــد تـو بــاشـی بــه هـر کـشـورمز فـــرمـــان تـــو یــک زمـــان نــگـــذرم
هــم انــدر زمــان لــشــکــر او را ســپــردکـسـانـی کـه بــودنـد هـشـیـار و گـرد
هـمـه شـب هـمـی خــلـعـت آراســتــنـدهـمــی بــاره پــهـلــوان خــواســتــنـد
چــو خــورشــیـد زریـن ســپــر بــرگـرفــتشـب تـیـره زو دسـت بــر سـر گـرفـت
بـــیــنــداخــت پــیــراهــن مــشــک رنــگچـو یاقـوت شـد مـهر چـهرش بـه رنگ
ز کــــوه انــــدر آمــــد ســــپــــاه بـــــزرگجــهــانــگــیـر اســفــنــدیـار ســتــرگ
چــو لــشــکــر بــیـاراســت اســفــنــدیـارجــهــان شــد بــه کــردار دریــای قــار
بــــشـــد گـــرد بــــســـتـــور پــــور زریـــرکـه بـگـذاشـتـی بـیشـه زو نـره شـیـر
بــیـاراســت بــر مـیـمـنـه جــای خــویـشسـپـهـبــد بـد و لـشـکـر آرای خـویـش
چـــو گــردوی جـــنــگــی بـــر مــیــســرهبــیــامــد چــو خــور پــیــش بــرج بــره
بـــه پــیــش ســپــاه آمــد اســفــنــدیــاربـــه زیـــن انـــدرون گـــرزه گـــاوســـار
بـه قـلـب انـدرون شـاه گـشـتـاسـپ بــودروانـش پــر از کــیـن لــهـراســپ بــود
وزان روی ارجــاســپ صــف بــرکــشــیــدســـتـــاره هــمـــی روی دریــا نــدیــد
ز بـــس نــیــزه و تــیــغــهــای بـــنــفــشهـوا گـشــتــه پــر پــرنـیـانـی درفــش
بــشــد قـلـب ارجــاســپ چــون آبــنـوسسـوی راسـتـش کهرم و بـوق و کوس
ســـوی مــیــســـره نــام شـــاه چـــگــلکـه در جـنـگ ازو خـواسـتـی شـیر دل
بـــرآمـــد ز هـــر دو ســـپـــه گـــیـــر و داربــه پــیـش انـدر آمـد گـو اســفــنـدیـار
چــو ارجـــاســپ دیــد آن ســپـــاه گــرانگـــــزیــــده ســـــواران نـــــیــــزه روان
بـــیــامـــد یــکـــی تـــنــد بـــالـــا گـــزیــدبـه هر سـوی لـشـکـر همـی بـنـگـرید
ازان پــــس بــــفــــرمـــود تــــا ســــاروانهــــیـــون آورد پــــیــــش ده کــــاروان
چـــنــیــن گـــفـــت بـــا نــامـــداران بـــرازکــه ایــن کــار گــردد بـــه مــابـــر دراز
نـــــیـــــایـــــد پـــــدیـــــدار پـــــیــــروزئینــکـــو رفـــتـــنــی گـــر دل افـــروزئی
خــود و ویــژگــان بــر هــیـونــان مــســتبــسـازیـم بــاهـسـتــگـی راه جـسـت
چـــو اســـفـــنــدیــار از مــیــان دو صـــفچــو پــیــل ژیــان بـــر لــب آورده کــف
هـمـی گـشـت بــرســان گـردان سـپــهـربــه چــنـگ انــدرون گــرزه گــاو چــهـر
تــو گـفـتـی هـمـه دشـت بــالـای اوسـتروانـش همـی در نگـنـجـد بـه پـوسـت
خـــــروش آمــــد و نــــالـــــه کـــــرنــــایبــرفــتــنــد گــردان لــشــکــر ز جــای
تــو گـفـتــی ز خــون بــوم دریـا شـدسـتز خــنـجــر هـوا چــون ثــریـا شـدسـت
گــران شـــد رکــیــب یــل اســـفــنــدیــاربــــغــــریـــد بــــا گــــرزه گــــاوســــار
بـــیــفــشــارد بـــر گــرز پــولــاد مــشــتز قـلـب سـپـه گـرد سـیـصـد بـکـشـت
چــنـیـن گــفــت کــز کــیـن فــرشــیـدوردز دریـــا بــــرانـــگـــیـــزم امـــروز گـــرد
ازان پــس ســوی مـیـمـنـه حــمـلــه بــردعــنــان بـــاره تـــیــزتـــگ را ســـپـــرد
صـد و شـسـت گـرد از دلـیـران بــکـشـتچـو کـهـرم چـنـان دید بـنـمـود پـشـت
چـنـیـن گـفـت کـاین کـین خـون نـیـاسـتکــزو شــاه را دل پــر از کـیـمـیـاســت
عــنــان را بـــپـــیــچـــیــد بـــر مــیــســرهزمـین شـد چـو دریـای خـون یـکـسـره
بـکـشـت از دلـیران صـد و شـصـت و پـنـجهــمــه نــامــداران بـــا تـــاج و گـــنــج
چـنین گفت کاین کین آن سـی و هشـتگــرامــی بـــرادر کــه انــدر گــذشـــت
چــو ارجــاســپ آن دیــد بـــا گــرگــســارچـنـین گـفـت کـز لـشـکـر بـی شـمـار
همـه کـشـتـه شـد هـرک جـنـگـی بـدنـدبــه پــیـش صــف انـدر درنـگـی بــدنـد
نــدانــم تـــو خـــامــش چـــرا مــانــده ایچــنـیـن داســتــانــهـا چــرا رانــده ای
ز گــفـــتـــار او تـــیــز شـــد گـــرگــســـاربـــیــامــد بـــه پـــیــش صـــف کـــارزار
گــرفــتــه کــمــان کــیــانــی بــه چــنــگیـکــی تــیـر پــولــاد پــیـکــان خــدنـگ
چـــو نــزدیــک شـــد رانــد انــدر کـــمــانبـــزد بـــر بـــر و ســیــنــه پـــهــلــوان
ز زیــن انـــدر آویـــخـــت اســـفـــنـــدیـــاربــدان تــا گــمــانــی بــرد گــرگــســار
کـه آن تــیـر بــگـذشــت بــر جــوشــنـشبــخــســت آن کـیـانـی بــر روشــنـش
یـکــی تــیـغ الــمــاس گــون بــرکــشــیـدهمی خـواسـت از تـن سـرش را بـرید
بـــتـــرســـیــد اســـفـــنــدیــار از گـــزنــدز فــتــراک بــگـشــاد پــیـچــان کـمـنـد
بــــه نـــام جـــهـــان آفـــریـــن کـــردگـــاربــیــنــداخــت بـــر گــردن گــرگــســار
بـــه بـــنــد انــدر آمــد ســـر و گـــردنــشبــخــاک انــدر افــگــنــد لــرزان تــنـش
دو دست از پس پشت بستش چو سنگگــره زد بــه گــردن بــرش پــالــهـنــگ
بــه لــشــکــرگــه آوردش از پــیـش صــفکــشــان و ز خــون بــر لـب آورده کـف
فـــرســـتــــاد بــــدخــــواه را نـــزد شـــاهبـــه دســت هــمــایــون زریــن کــلــاه
چـنـیـن گـفـت کـایـن را بــه پــرده سـرایبـبـنـد و بـه کـشـتـن مـکـن هـیـچ رای
کـــنـــون تـــا کـــرا بـــد دهـــد کـــردگـــارکــــه پــــیـــروز گـــردد ازیـــن کــــارزار
وزان جــــایــــگــــه شــــد بــــه آوردگــــاهبــه جــنـگ انـدر آورد یـکـسـر ســپــاه
بــــرانـــگـــیـــخــــتــــنـــد آتــــش کـــارزارهــوا تــیــره گــون شــد ز گــرد ســوار
چــو ارجــاســپ پــیـکــار زان گــونــه دیـدز غـم پـسـت گـشـت و دلـش بـردمید
بــه جــنـگـاوران گـفـت کـهـرم کـجــاسـتدرفشش نه پیداست بر دست راست
هــمــان تـــیــغ زن کـــنــدر شـــیــرگــیــرکـه بـگـذاشـتـی نـیـزه بــر کـوه و تـیـر
بــه ارجــاســپ گـفــتــنـد کـاســفــنـدیـاربــه رزم انــدرون بـــود بـــا گــرگــســار
ز تـــیــغ دلــیــران هــوا شـــد بـــنــفـــشنـه پــیـداسـت آن گـرگ پـیـکـر درفـش
غـمی شـد در ارجـاسـپ را زان شـگـفـتهـیـون خـواسـت و راه بـیـابـان گـرفـت
خــود و ویــژگــان بــر هــیـونــان مــســتبـرفـتـنـد و اسـپـان گـرفـتـه بـه دسـت
ســپـــه را بـــران رزمــگــه بـــر بـــمــانــدخـود و مـهـتــران سـوی خــلـج بــرانـد
خـــروشـــی بـــرآمـــد ز اســـفـــنـــدیـــاربـــــلــــرزیــــد ز آواز او کــــوه و غـــــار
بــه ایـرانـیـان گـفــت شــمـشــیـر جــنـگمــداریـد خــیـره گــرفــتــه بــه چــنـگ
نــیــام از دل و خـــون دشـــمــن کــنــیــدز تـــورانـــیــان کـــوه قـــارن کـــنـــیــد
بــیـفــشــارد ران لـشــکــر کــیـنـه خــواهســپــاه انـدر آمـد بــه پــیـش ســپــاه
بـه خـون غـرقه شـد خـاک و سـنگ و گیابــگـشـتــس بــخــون گـر بــدی آسـیـا
هــمــه دشــت پــا و بـــر و پــشــت بــودبــریـده ســر و تــیـغ در مــشــت بــود
ســواران جــنــگــی هــمــی تـــاخــتــنــدبـــه کــالــا گــرفــتــن نــپــرداخــتــنــد
چـو تــرکـان شـنـیـدنـد کـارجـاسـپ رفـتهمی پـوستـشان بـر تن از غم بـکفت
کــســی را کــه بــد بــاره بــگــریـخــتــنـددگـر تــیـغ و جــوشــن فـرو ریـخــتــنـد
بــــه زنـــهـــار اســـفـــنـــدیـــار آمـــدنـــدهـمــه دیـده چــون جــویـبــار آمــدنــد
بـــریـــشـــان بـــبـــخـــشـــود زورآزمـــایازان پــس نـیـفــگــنـد کــس را ز پــای
ز خـــــون نـــــیـــــا دل بــــــی آزار کـــــردســری را بــریــشــان نــگــهــدار کــرد
خــود و لــشــکــر آمـد بــه نـزدیـک شــاهپــر از خـون بــر و تــیـغ و رومـی کـلـاه
ز خـون در کـفـش خــنـجــر افـسـرده بــودبـــر و کــتــفــش از جــوش آزرده بــود
بـشـسـتـند شـمشـیر و کـفـش بـه شـیرکـشـیـدنـد بــیـرون ز خـفـتــانـش تـیـر
بــه آب انـدر آمـد ســر و تــن بــشـســتجـهـانـجـوی شـادان دل و تـن درسـت
یـکــی جــامــه ســوکــواران بــخــواســتبــــیــــامــــد بــــر داور داد و راســــت
نــیــایــش هــمــی کــرد خـــود بـــا پـــدربـــــران آفـــــریـــــنـــــنـــــده دادگـــــر
یـکــی هــفــتــه بــر پــیــش یــزدان پــاکهمی بـود گـشـتـاسـپ بـا درد و بـاک
بــه هـشــتــم بــه جــا آمـد اســفــنـدیـاربـــیــامــد بـــه درگـــاه او گــرگــســـار
ز شـــیــریــن روان دل شـــده نـــاامـــیــدتــن از بــیــم لــرزان چــو از بــاد بــیــد
بـــدو گــفــت شــاهــا تـــو از خـــون مــنسـتــایـش نـیـابــی بــه هـر انـجــمـن
یـکـی بــنـده بــاشـم بــپــیـشـت بــپــایهـمـیـشـه بــه نـیـکـی تـرا رهـنـمـای
بـــه هــر بـــد کـــه آیــد زبـــونــی کـــنــمبــه رویـیـن دژت رهـنــمــونــی کــنــم
بـــفــرمــود تــا بــنــد بـــر دســت و پــایبـــبـــردنــد بـــازش بــه پــرده ســرای
بــه لـشـکـر گـه آمـد کـه ارجــاسـپ بــودکــه ریـزنـدهـا خــون لــهـراســپ بــود
بـــبــحــشــیــد زان رزمــگــه خــواســتــهســـوار و پــــیـــاده شـــد آراســـتــــه
ســــران و اســــیــــران کــــه آورده بــــودبــکـشــت آن کـزو لـشــکـر آزرده بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.