ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سخـن گوی دهقان چـو بـنهاد خوانیـکـی داسـتــان رانـد از هـفـتــخـوان
ز رویــیــن دژ و کــار اســـفـــنــدیــارز راه و ز آمــــوزش گـــــرگــــســـــار
چـنین گفت کو چـون بـیامد بـه بـلخزبـــان و روان پـــر ز گــفــتـــار تــلــخ
هـمـی رانـد تـا پـیشـش آمـد دو راهسـراپــرده و خــیـمـه زد بــا ســپــاه
بــفـرمـود تــا خــوان بــیـاراســتــنـدمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
بــرفــتــنـد گــردان لــشــکــر هـمـهنـشـســتــنـد بــر خــوان شــاه رمـه
یـکـی جـام زریـن بـه کـف بـرگـرفـتز گشتـاسپ آنگه سخن در بـرگرفت
وزان پــس بــفــرمـود تــا گـرگـســارشــود داغ دل پــیـش اســفــنــدیــار
بـــفــرمــود تــا جــام زریــن چــهــاردمـادم بــبــســتــنـد بــر گــرگـســار
ازان پـس بـدو گفت کای تـیره بـخترسـانم تـرا مـن بـه تـاج و بـه تـخـت
گر ایدونک هرچـت بـپـرسیم راسـتبـگـویی همه شـهر تـرکـان تـراسـت
چــو پـــیــروز گــردم ســپـــارم تـــرابــه خــورشــیــد تــابـــان بــرآرم تــرا
نـیـازارم آنــرا کــه پــیـونــد تــســتهـم آنـرا کـه پــیـونـد فـرزنـد تــسـت
وگــر هــیــچ گــردی بــه گــرد دروغنــگــیــرد بـــر مــن دروغـــت فـــروغ
مـیـانـت بـه خـنـجـر کـنـم بـدو نـیـمدل انـجــمــن گــردد از تــو بــه بــیـم
چــنـیـن داد پــاســخ ورا گـرگـســارکــه ای نــامــور فــرخ اســفــنــدیــار
ز من نشـود شـاه جـز گفت راسـتتـو آن کن که از پـادشاهی سزاست
بـدو گفت رویین دژ اکنون کجـاسـتکـه آن مرز ازین بـوم ایران جـداسـت
بـدو چـند راهسـت و فرسـنگ چـندکـدام آنـک ازو هـسـت بـیـم و گـزنـد
سـپـه چـند بـاشـد همـیشـه درویز بـــالــای دژ هــرچ دانــی بـــگـــوی
چــنـیـن داد پــاســخ ورا گـرگـســارکـه ای شـیـردل خــســرو شـهـریـار
سه راهست ز ایدر بـدان شارستانکه ارجـاسـپ خـواندش پـیکارستـان
یکـی در سـه ماه و یکـی در دو ماهگر ایدون خـورش تـنگ بـاشد بـه راه
گـیـا هـسـت و آبــشـخـور چـارپــایفــرود آمــدن را نــیــابـــی تــو جــای
سـه دیگـر بـه نزدیک یک هفـتـه راهبــهـشـتـم بـه رویـیـن دژ آیـد سـپـاه
پـر از شـیر و گـرگـسـت و پـر اژدهـاکـه از چـنـگـشـان کـس نـیـابــد رهـا
فــریــب زن جــادو و گــرگ و شــیـرفـــزونـــســــت از اژدهـــای دلـــیـــر
یــکـــی را ز دریــا بـــرآرد بـــه مـــاهیـکــی را نــگــون انــدر آرد بــه چــاه
بـیابـان و سیمرغ و سرمای سخـتکـه چـون بــاد خـیـزد بـه درد درخـت
ازان پــس چـو رویـیـن دژ آیـد پــدیـدنه دژ دید ازان سان کسی نه شنید
ســـر بـــاره بـــرتـــر ز ابـــر ســیــاهبــدو در فــراوان ســلــیـح و ســپــاه
بــــه گــــرد انــــدرش رود و آب روانکــه از دیــدنــش خــیـره گــردد روان
بـه کـشـتـی بــرو بـگـذرد شـهـریـارچــو آیـد بــه هـامـون ز بــهـر شـکـار
بـه صـد سـال گـر مـانـد اندر حـصـارز هـامـون نـیـایـدش چـیـزی بــه کـار
هـم انـدر دژش کـشــتــمـنـد و گـیـادرخـــت بـــرومـــنــد و هــم آســـیــا
چـو اسـفـنـدیار آن سـخـنـها شـنـیدزمـانـی بــپــیـچــیـد و دم درکـشـیـد
بـدو گـفـت مـا را جـزین راه نـیسـتبـه گـیـتـی بـه از راه کـوتـاه نـیسـت
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـور گـرگـسـارکه این هفـتـخـوان هرگز ای شـهریار
بــه زور و بــه آواز نـگـذشــت کــسمگـر کـز تـن خـویش کـردسـت بـس
بــدو نـامــور گــفــت گــر بــا مــنـیبـــبـــیــنـــی دل و زور آهــرمـــنـــی
بـه پیشم چه گویی چه آید نخستکـه بــایـد ز پــیـکــار او راه جــســت
چــنـیـن داد پــاســخ ورا گـرگـســارکـــه ایــن نــامــور مــرد نــابـــاک دار
نخـسـتـین بـه پـیش تـو آید دو گرگنر و مـاده هریک چـو پـیلـی سـتـرگ
دو دنــدان بـــه کــردار پـــیــل ژیــانبــر و کــتــف فــربــه و لــاغــر مـیـان
بـسـان گـوزنـان بـه سـر بـر سـرویهــمــی رزم شـــیــران کــنــد آرزوی
بــفـرمـود تـا هـمـچـنـانـش بـه بـنـدبــه خــرگــاه بــردنــد نــاســودمــنـد
بــیـاراســت خــرم یـکــی بــزمـگــاهبـه سـر بــر نـظـاره بـران جـشـنـگـاه
چـو خـورشـیـد بــنـمـود تــاج از فـرازهــوا بــا زمــیـن نــیــز بــگــشــاد راز
ز درگــاه بـــرخــاســت آوای کــوسزمـین آهـنـین شـد سـپـهـر آبـنـوس
سـوی هفتـخـوان رخ بـه تـوران نهادهـمـی رفـت بـا لـشـکـر آبـاد و شـاد
چــو از راه نــزدیـک مــنــزل رســیـدز لــشــکــر یـکــی نـامــور بــرگــزیـد
پــشــوتــن یـکــی مـرد بــیـدار بــودســپــه را ز دشــمـن نـگــهـدار بــود
بــدو گـفـت لـشـکـر بـه آیـیـن بــدارهـمـی پــیـچـم از گـفـتــه گـرگـسـار
مـنم پـیش رو گـر بـه مـن بـد رسـدبــدیـن کــهـتــران بــد نــیـایـد ســزد
بــیـامـد بــپــوشـیـد خـفـتـان جـنـگبـبـسـت از بـر پـشت شـبـرنگ تـنگ
سـپـهـبـد چـو آمـد بـه نـزدیک گـرگچـه گـرگ آن سـرافـراز پـیل سـتـرگ
بـــدیــدنــد گــرگــان بــر و یــال اویمــیـان یـلــی چــنـگ و گــوپــال اوی
ز هـامــون ســوی او نــهـادنــد رویدو پــیـل سـرافـراز و دو جــنـگـجـوی
کــمــان را بــه زه کــرد مــرد دلــیــربــغــریــد بــر ســان غــرنــده شــیـر
بــر آهـرمــنــان تــیـربــاران گــرفــتبــه تــنـدی کـمـان ســواران گـرفــت
ز پـیـکـان پـولـاد گـشـتـنـد سـسـتنـیـامـد یـکـی پــیـش او تـن درسـت
نـگـه کـرد روشــن دل اســفــنـدیـاربـدید آنک دد سـسـت بـرگشـت کـار
یـکـی تـیـغ زهـرآبــگـون بــرکـشـیـدعـنـان را گـران کـرد و سـر درکـشـید
سراسر بـه شمشیرشان کرد چاکگل انگیخـت از خـون ایشـان ز خـاک
فـــرود آمـــد از نـــامـــور بــــارگـــیبــه یـزدان نــمــود او ز بــیـچــارگــی
سلیح و تن از خون ایشان بشستبـران خارستـان پـاک جـایی بـجست
پــر آژنـگ رخ سـوی خـورشـیـد کـرددلــی پــر ز درد و ســری پــر ز گــرد
هــمــی گــفـــت کــای داور دادگــرتــو دادی مــرا هــوش و زور و هــنــر
تــو کـردی تــن گـرگ را خـاک جـایتـو بـاشی بـه هر نیک و بـد رهنمای
چــو آمـد ســپــاه و پــشـوتــن فـرازبـــدیــدنــد یــل را بـــه جــای نــمــاز
بـمـانـدنـد زان کـار گـردان شـگـفـتسـپـه یکـسـر انـدیشـه انـدر گـرفـت
که این گرگ خـوانیم گر پـیل مستکه جـاوید بـاد این دل و تـیغ و دست
کـه بـی فـره اورنـگ شـاهـی مـبـادبــزرگـی و رســم ســپــاهـی مـبــاد
بــرفــتــنــد گــردان فــرخــنــده رایبـــرابــر کــشــیــدنــد پــرده ســرایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.