ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــفــرمــود تـــا پـــیــش او گــرگــســـاربــیــامــد بــدانــدیــش و بــد روزگــار
ســه جــام مـی لــعــل فــامــش بــدادچـو آهرمن از جـام می گشت شـاد
بــدو گـفـت کـای مـرد بــدبــخــت خـوارکــه فــردا چــه پـــیــش آورد روزگــار
بــدو گــفــت کــای شــاه بــرتــر مـنـشز تـــو دور بــــادا بــــد بــــدکـــنـــش
چــو آتــش بــه پــیـکـار بــشــتــافــتــیچــنـیـن بــر بــلــاهـا گــذر یـافــتــی
نــدانــی کــه فــردا چــه آیــدت پــیــشبـبـخـشـای بـر بـخـت بـیـدار خـویش
از ایــدر چـــو فــردا بـــه مــنــزل رســییکی کار پیش است ازین یک بـسی
یـــکـــی اژدهـــا پـــیـــشـــت آیـــد دژمکــه مــاهــی بـــرآرد ز دریــا بـــه دم
هـــمـــی آتــــش افـــروزد از کـــام اوییــکــی کــوه خــاراســت انــدام اوی
ازیـــن راه گــــر بــــازگـــردی رواســــتروانـت بــریـن پـنـد مـن بـر گـواسـت
دریـغــت نــیـایـد هــمــی خــویـشــتــنسـپـاهی شـده زین نشـان انجـمـن
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای بــدنـشـانبـه بـندت همی بـرد خـواهم کشـان
بـــبــیــنــی کــه از چــنــگ مــن اژدهــاز شــمــشــیـر تــیـزم نــیــابــد رهــا
بـــــفـــــرمــــود تـــــا درگــــران آورنــــدســـــزاوار چـــــوب گـــــران آورنـــــد
یـکـی نـغـز گـردون چـوبــیـن بــسـاخـتبـه گـرد انـدرش تـیغـها در نشـاخـت
بــه ســر بــر یـکـی گـرد صــنـدوق نـغـزبـــیــاراســت آن درگــر پـــاک مــغــز
بــه صــنــدوق در مــرد دیـهــیــم جــویدو اسـپ گـرانمـایه بـسـت اندر اوی
نـشـسـت آزمـون را بــه صـنـدوق شـاهزمـانـی هـمـی رانـد اسـپـان بـه راه
زره دار بــــا خــــنــــجــــر کــــابــــلــــیبــه ســر بــر نــهــاده کــلــاه یــلــی
چــو شــد جــنـگ آن اژدهـا ســاخــتــهجــهـانــجــوی زیـن رنـج پــرداخــتــه
جـهان گـشـت چـون روی زنـگـی سـیاهز بـــرج حــمــل تــاج بـــنــمــود مــاه
نـشــســت از بــر شـولـک اســفـنـدیـاربــرفـت از پــســش لـشــکـر نـامـدار
دگـر روز چــون گـشــت روشـن جــهـاندرفـش شــب تــیـره شــد در نـهـان
پــشــوتــن بــیـامــد ســوی نـامــجــویپــسـر بــا بــرادر هـمـی پـیـش اوی
بــپــوشــیـد خــفــتــان جــهـانـدار گــردسـپـه را بــه فـرخ پـشـوتـن سـپــرد
بـــیــاورد گـــردون و صـــنــدوق شـــیــرنــشــســت انــدرو شــهـریـار دلــیـر
دو اســپ گـرانـمـایـه بــسـتــه بــر اویســوی اژدهــا تـــیــز بـــنــهــاد روی
ز دور اژدهــا بـــانــگ گــردون شــنــیــدخــرامـیـدن اســپ جــنـگــی بــدیـد
ز جـــای انــدرآمــد چـــو کـــوه ســـیــاهتـو گفتـی که تـاریک شد چـرخ و ماه
دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خونهـمـی آتــش آمـد ز کــامـش بــرون
چــو اســفـنـدیـار آن شـگـفـتــی بــدیـدبــه یـزدان پـنـاهـیـد و دم درکـشـیـد
هـمـی جـسـت اسـپ از گـزنـدش رهـابــه دم درکــشــیـد اســپ را اژدهــا
دهــن بــاز کــرده چــو کــوهـی ســیـاههــمــی کــرد غــران بــدو در نــگــاه
فـرو بــرد اســپــان چــو کـوهـی سـیـاههــمــی کــرد غــران بــدو در نــگــاه
فــرو بـــرد اســـپـــان و گــردون بـــه دمبـه صـنـدوق در گـشـت جـنگـی دژم
بــه کـامـش چـو تــیـغ انـدرآمـد بــمـانـدچـو دریای خـون از دهان بـرفـشـانـد
نــه بــیــرون تــوانــســت کــردن ز کــامچـو شـمشـیر بـد تـیغ و کامش نیام
ز گــردون و آن تــیـغــهــا شــد غــمــیبــه زور انـدر آورد لــخــتــی کــمــی
بــــرآمـــد ز صــــنـــدوق مـــرد دلــــیـــریکـی تـیز شـمـشـیر در چـنگ شـیر
بـه شـمـشـیر مغـزش همی کـرد چـاکهـمـی دود زهـرش بــرآمــد ز خــاک
ازان دود بـــرنــده بـــیــهــوش گــشـــتبـیفتاد و بـی مغز و بـی توش گشت
پــشــوتــن بـــیــامــد هــم انــدر زمــانبـــه نــزدیــک آن نـــامـــدار جـــهــان
جـهـانـجــوی چـون چـشـمـهـا بــاز کـردبـــه گــردان گــردنــکـــش آواز کـــرد
کـه بــیـهـوش گـشـتـم مـن از دود زهـرز زخــمـش نـیـامــد مـرا هـیـچ بــهـر
ازان خـاک بـرخـاسـت و شـد سـوی آبچو مردی که بیهوش گردد بـه خواب
ز گـنـجــور خــود جــامـه نـو بــجــســتبـه آب اندر آمد سـر و تـن بـشسـت
بـــیــامــد بـــه پــیــش خــداونــد پـــاکهمی گشت پیچان و گریان به خاک
همـی گـفـت کـین اژدها را کـه کـشـتمـگـر آنـک بــودش جـهـانـدار پـشـت
ســپــاهـش هـمــه خــوانــدنـد آفــریـنهـمــه پــیـش دادار ســر بــر زمـیـن
نــهــادنــد و گــفـــتـــنــد بـــا کـــردگــارتـوی پــاک و بــی عـیـب و پـروردگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.