ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان کـــار پـــر درد شـــد گــرگــســـارکــجــا زنــده شــد مــرده اســفــنــدیـار
ســــراپــــرده زد بــــر لـــب آن شـــاههـمـه خــیـمـه هـا گـردش انـدر سـپــاه
می و رود بر خوان و میخواره خواستبــه یـاد جــهــانــدار بــر پــای خــاســت
بـــفـــرمــود تـــا داغ دل گـــرگــســـاربـــیــامــد نــوان پـــیــش اســفــنــدیــار
مـی خـسـروانـی سـه جـامـش بــدادبـــخـــنـــدیـــد و زان اژدهـــا کـــرد یـــاد
بــدو گـفــت کــای بــد تــن بــی بــهـابـــبـــیــن ایــن دمآهـــنـــج نـــر اژدهـــا
ازیـن پـس بـه مـنـزل چـه پـیـش آیـدمکــجـــا رنــج و تـــیــمــار بـــیــش آیــدم
بـــدو گــفــت کــای شــاه پــیــروزگــرهــمــی یــابـــی از اخــتـــر نــیــک بـــر
تــو فــردا چــو در مــنــزل آیــی فــرودبــــه پــــیــــشــــت زن جــــادو آرد درود
که دیدسـت زین پـیش لشکر بـسـینــکــردســت پــیـچــان روان از کــســی
چــو خـواهـد بــیـابــان چــو دریـا کـنـدبــه بــالــای خــورشــیـد پــهــنــا کــنــد
ورا غــول خــوانـنـد شــاهـان بــه نــامبــــه روز جـــوانـــی مـــرو پـــیـــش دام
بــــه پــــیـــروزی اژدهــــا بــــاز گــــردنــبـــایــد کـــه نــام انــدرآری بـــه گـــرد
جـهـانـجـوی گـفـت ای بـد شـوخ رویز مــن هـرچ بــیـنــی تــو فــردا بــگــوی
کـــه مــن بـــا زن جـــادوان آن کـــنــمکـه پــشــت و دل جــادوان بــشــکــنـم
بــــه پــــیـــروزی دادده یـــک خـــدایســــر جــــاودان انــــدر آرم بــــه پــــای
چـــو پـــیــراهـــن زرد پـــوشـــیــد روزســوی بــاخــتــر گـشـت گـیـتــی فـروز
ســپــه بــرگــرفــت و بــنــه بــر نـهـادز یــزدان نـــیــکـــی دهـــش کـــرد یــاد
شـب تـیره لـشـکـر هـمـی رانـد شـاهچــو خـورشـیـد بــفـروخــت زریـن کـلـاه
چـــو یــاقـــوت شـــد روی بـــرج بـــرهبـــخـــنــدیــد روی زمــیــن یــکـــســـره
سـپـه را هـمـه بــر پــشـوتـن سـپــردیــکــی جــام زریــن پــر از مــی بـــبــرد
یکـی سـاخـتـه نـیـز تـنـبـور خـواسـتهمی رزم پـیش آمدش سـور خـواسـت
یکی بـیشه یی دید همچـون بـهشتتـو گـفـتـی سـپـهـر انـدرو لـالـه کـشـت
نـــدیـــد از درخــــت انـــدرو آفـــتــــاببـه هر جـای بـر چـشمه یی چون گلاب
فــرود آمــد از بــارگــی چــون ســزیـدز بــیـشـه لـب چــشـمـه یـی بــرگـزیـد
یـکــی جــام زریـن بــه کــف بــرنــهـادچـو دانسـت کز می دلش گشـت شـاد
هــمــانــگــاه تــنــبــور را بـــرگــرفــتســـرایــیــدن و نـــالـــه انــدر گـــرفـــت
هـمـی گـفـت بــداخــتــر اســفـنـدیـارکــه هـرگــز نـبــیـنـد مـی و مـیـگـســار
نــبــیــنــد جــز از شــیــر و نــر اژدهــاز چـــنـــگ بـــلـــاهـــا نـــیـــابــــد رهـــا
نـیـابـد هـمـی زیـن جـهـان بـهـره یـیبـــه دیـــدار فـــرخ پـــری چـــهـــره یــی
بـــیــابـــم ز یــزدان هــمــی کـــام دلمـــرا گـــر دهــد چـــهــره دلـــگـــســـل
بـه بـالا چـو سرو و چـو خـورشید رویفـروهـشــتــه از مـشـک تــا پــای مـوی
زن جـــــادو آواز اســـــفـــــنـــــدیـــــارچـو بـشـنـیـد شـد چـون گـل انـدر بـهـار
چـنـیـن گـفـت کـامـد هـژبـری بـه دامابـــا چـــامـــه و رود و پـــر کـــرده جـــام
پــر آژنــگ رویـی بــی آیـیـن و زشــتبـــدان تــیــرگــی جــادویــهــا نــوشــت
بــسـان یـکـی تــرک شـد خــوب رویچـو دیـبـای چـینـی رخ از مـشـک مـوی
بــیــامــد بــه نــزدیــک اســفــنــدیــارنــشــســت از بــر ســبــزه و جــویــبــار
جــهــانــجــوی چــون روی او را بــدیـدســرود و مــی و رود بـــرتـــر کــشــیــد
چـنـین گـفـت کـای دادگـر یـک خـدایبــه کــوه و بــیــابــان تــوی رهــنــمــای
بـجـسـتـم هم اکـنون پـری چـهره ییبــه تــن شـهـره یـی زو مـرا بــهـره یـی
بـــــداد آفـــــریـــــنـــــنـــــده داد و رادمــرا پـــاک جـــام و پـــرســـتـــنــده داد
یـکــی جــام پــر بــاده مـشــک بــویبــــدو داد تــــا لـــعــــل گــــرددش روی
یـکــی نـغــز پــولــاد زنـجــیـر داشــتنـــهــان کـــرده از جـــادو آژیــر داشـــت
بـه بـازوش در بـسـتـه بـد زردهـشـتبــگـشـتــاسـپ آورده بــود از بــهـشـت
بـــدان آهــن از جـــان اســـفـــنــدیــارنــبـــردی گـــمــانــی بـــه بـــد روزگـــار
بـــیــنــداخــت زنــجــیــر در گــردنــشبــران ســان کــه نـیـرو بــبــرد از تــنـش
زن جــادو از خــویـشــتــن شــیـر کـردجــهـانـجــوی آهـنـگ شــمـشــیـر کــرد
بــدو گــفــت بــر مــن نــیـاری گــزنــداگـــر آهــنــیــن کـــوه گـــردی بـــلـــنــد
بـیارای زان سـان کـه هـسـتـی رخـتبــه شـمـشـیـر یـازم کـنـون پــاسـخــت
بــه زنـجـیـر شـد گـنـده پــیـری تــبــاهسـر و مـوی چـون بـرف و رنـگـی سـیاه
یـکـی تــیـز خــنـجــر بــزد بــر سـرشمـبــادا کــه بــیـنـی ســرش گــر بــرش
چـو جـادو بـمرد آسـمان تـیره گـشـتبران سان که چشم اندران خیره گشت
یـکــی بــاد و گــردی بــرآمــد ســیــاهبــپــوشــیــد دیــدار خــورشــیــد و مــاه
بــه بــالــا بــرآمــد جــهـانـجــوی مــردچــو رعــد خــروشــان یـکـی نـعـره کـرد
پــشـوتـن بــیـامـد هـمـی بــا سـپــاهچــنـیـن گــفــت کــای نـامـبــردار شــاه
نــه بــا زخــم تــو پــای دارد نــهــنــگنـه تـرک و نـه جـادو نـه شـیـر و پـلـنـگ
بــه گــیـتــی بــمــانــاد یـل ســرفــرازجــهــان را بـــه مــهــر تـــو بـــادا نــیــاز
یــکـــی آتـــش از تـــارک گــرگــســـاربـــرآمـــد ز پـــیـــکـــار اســـفـــنـــدیـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.