ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جــهـانـجــوی پــیـش جــهـان آفـریـنبــمــالــیـد چــنــدی رخ انـدر زمــیـن
بـــران بــیــشــه انــدر ســراپــرده زدنـهـادنـد خـوانـی چــنـانـچــون سـزد
بــه دژخــیـم فـرمـود پــس شـهـریـارکـه آرنـد بــدبــخـت را بـسـتـه خـوار
بــبــردنــد پــیـش یـل اســفــنــدیــارچــو دیـدار او دیـد پــس شــهــریــار
سـه جــام مـی خــســروانـیـش دادبــبــد گـرگـســار از مـی لـعـل شـاد
بـدو گفت کای تـرک بـرگشتـه بـختســر پــیـر جــادو بــبــیـن از درخــت
کـه گـفـتـی کـه لشـکـر بـه دریا بـردســـر خـــویــش را بـــر ثـــریــا بـــرد
دگـر منزل اکـنون چـه بـینم شـگفـتکــزیـن جــادو انـدازه بــایـد گــرفــت
چــنـیـن داد پــاســخ ورا گــرگــســارکــه ای پــیـل جــنـگـی گــه کــارزار
بـــدیــن مــنــزلــت کــار دشـــوارتـــرگــرایــنــده تـــر بـــاش و بـــیــدارتــر
یـکــی کــوه بــیـنــی ســرانــدر هـوابـــرو بـــر یــکــی مــرغ فـــرمــانــروا
کــه ســیـمـرغ گــویـد ورا کــارجــویچـو پـرنـده کـوهـیسـت پـیکـارجـوی
اگــر پــیــل بــیــنــد بـــرآرد بـــه ابـــرز دریا نـهنـگ و بـه خـشـکـی هـژبـر
نــبــیـنــد ز بــرداشــتــن هـیـچ رنــجتـو او را چـو گرگ و چو جـادو مسنج
دو بــچـه اسـت بــا او بــه بــالـای اوهــمــان رای پــیـوســتــه بــا رای او
چـو او بــر هـوا رفـت و گـسـتــرد پــرنـدارد زمـین هـوش و خـورشـیـد فـر
اگـــر بـــازگــردی بـــود ســـودمــنــدنـیـازی بــه ســیـمـرغ و کـوه بــلـنـد
ازو در بـخـندید و گـفـت ای شـگفـتبـه پـیکـان بـدوزم من او را دو کـفـت
بــبـرم بـه شـمـشـیـر هـنـدی بـرشبــه خــاک انـدر آرم ز بــالــا ســرش
چـو خـورشـید تـابـنده بـنمود پـشـتدل خـاور از پــشـت او شـد درشـت
سـر جـنـگـجـویـان سـپــه بــرگـرفـتسـخـنهای سـیمـرغ در سـر گـرفـت
همـه شـب همی راند بـا خـود گـروهچـو خـورشـیـد تـابــان بـرآمـد ز کـوه
چـــراغ زمــان و زمــیــن تـــازه کـــرددر و دشــت بــر دیـگــر انــدازه کــرد
همان اسـپ و گردون و صـندوق بـردسـپـه را بـه سـالـار لـشـکـر سـپـرد
هـمـی رفــت چــون بــاد فــرمــانـروایـکــی کــوه دیـدش ســرانــدر هــوا
بران سایه بر اسپ و گردون بـداشتروان را بـه انـدیشـه انـدر گـمـاشـت
هـمـی آفـرین خـوانـد بـر یـک خـدایکه گیتـی بـه فرمان او شد بـه پـای
چــو ســیـمــرغ از دور صــنـدوق دیـدپــســش لـشـکـر و نـالـه بــوق دیـد
ز کــوه انـدر آمــد چــو ابــری ســیـاهنـه خـورشـید بـد نیز روشـن نه مـاه
بـدان بـد کـه گردون بـگیرد بـه چـنگبـران سـان کـه نخـچـیر گـیرد پـلـنگ
بـــران تــیــغــهــا زد دو پـــا و دو پـــرنـمـانـد ایـچ ســیـمـرغ را زیـب و فـر
بـه چـنگ و بـه مـنـقـار چـنـدی تـپـیدچــو تــنــگ انــدر آمــد فــرو آرمــیـد
چــو دیـدنـد ســیـمــرغ را بــچــگــانخـروشـان و خـون از دو دیده چـکـان
چــنــان بــردمــیـدنــد ازان جــایـگــاهکـه از سـهمشـان دیده گم کـرد راه
چو سیمرغ زان تیغها گشت سستبه خوناب صندوق و گردون بشست
ز صـنـدوق بــیـرون شـد اسـفـنـدیـاربـــــغـــــریــــد بـــــا آلــــت کـــــارزار
زره در بــر و تـیـغ هـنـدی بــه چـنـگچــه زود آورد مــرغ پــیـش نــهـنــگ
هـمـی زد بــرو تـیـغ تـا پـاره گـشـتچـنان چـاره گـر مرغ بـیچـاره گشـت
بــیــامــد بــه پــیـش خــداونــد مــاهکــه او داد بــر هـر ددی دســتــگــاه
چـــنــیــن گــفــت کــای داور دادگــرخـــداونـــد پـــاکـــی و زور و هــنـــر
تــو بـــردی پـــی جــاودان را ز جــایتـو بـودی بـدیـن نـیـکـیـم رهـنـمـای
هـم آنـگــه خــروش آمــد از کــرنـایپــشــوتــن بـــیــاورد پـــرده ســرای
ســلــیــح بـــرادر ســپـــاه و پـــســربــــزرگـــان ایـــران و تـــاج و کـــمـــر
ازان کـشـتـه کـس روی هامـون ندیدجــر انـدام جــنـگــاور و خــون نـدیـد
زمــیــن کــوه تــا کــوه پـــر پــر بـــودز پــرش هـمـه دشــت پــر فــر بــود
بـــدیــدنــد پـــر خـــون تـــن شــاه راکــجــا خــیـره کــردی بــه رخ مـاه را
هـمـی آفـریـن خــوانـدنـدش ســرانســـواران جـــنــگـــی و کـــنــداوران
شـنید آن سـخـن در زمان گـرگـسـارکــه پــیـروز شــد نــامــور شــهـریـار
تـنـش گـشـت لـرزان و رخـسـاره زردهـمـی رفـت پــویـان و دل پــر ز درد
ســـراپـــرده زد شـــهـــریـــار جـــوانبـــه گــردش دلــیــران روشــن روان
زمــیـن را بــه دیـبــا بــیــاراســتــنــدنشستـند بـر خوان و می خواستـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.